Odpadové hospodárstvo

odpad

EUROPROJEKTY

europrojekty

Facebook obce Bánov

Obec Bánov

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 3
DNES: 16
TÝŽDEŇ: 448
CELKOM: 1059661

Obecná knižnica Bánov

Knižnica

Monografia obce

Monografia obce

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Záverečný účet Obce Bánov za rok 2012

Typ: ostatné
-

Záverečný účet Obce Bánov za rok 2012

 

 

Vypracovala: Erika Palacková                                            Predkladá: PhDr.  Helena Juríková

 

 

V Bánove,   1.3.2013

 

 

 

Záverečný účet obce za rok 2012 obsahuje:

 

1.Rozpočet obce na rok 2012, rozpis programového rozpočtu

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2012, prehľad všetkých prijatých dotácií

3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2012

4. Výsledok  hospodárenia za rok 2012

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu

6. Finančné vyporiadanie vzťahov voči:

            Zriadeným právnickým osobám

            Štátnemu rozpočtu

            Ostatným právnickým a fyzickým osobám

7.      Bilancia aktív a pasív k 31.12.2012

8.  Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2012

9. Návrh uznesenia

10.Odborné stanovisko hlavného kontrolóra - príloha č. 1

 

 

                                                            

Záverečný účet obce Bánov za rok 2012

 

1.Rozpočet obce na rok 2012

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2012. Obec v roku 2012  zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7/ zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2012 bol zostavený ako vyrovnaný.

Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový ako prebytkový.

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2012.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 14 .12.2011 uznesením č.XI/1/20111214  

Obec v zmysle § 14 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.z.  je povinná viesť operatívnu evidenciu o všetkých rozpočtových opatreniach vykonaných v priebehu rozpočtového roka. Prijatých bolo 5 rozpočtových opatrení uzneseniami OZ XV/10/20120613, XV/12/20120613, XVII/2/20120822, XX/7/20125624 a starostkou obce.

Rozpočet Obec a ZŠsMŠ v Euro k 31.12.2012

 

Schválený

Upravený

Skutočnosť

Príjmy celkom

1495619

1486832

1485791,41

Príjmy ZŠsMŠ

9570

17144

17589,70

Výdavky celkom

1020809

998015

968733,58

Výdavky ZŠsMŠ

484380

505961

505961,60

Hospodárenie obce- prebytok

0

0

28685,93

    Z toho:

Bežné príjmy

1257461

1275690

1269076,29

Bežné výdavky

1060395

1126919

1130430,40

Prebytok bežného rozpočtu

197066

148771

138645,89

 

Kapitálové príjmy

247398

196863

196862,71

Kapitálové výdavky

121890

86497

53704,18

Prebytok  kapitálového rozpočtu

125508

110366

143158,53

 

Príjmové finančné operácie

330

31423

37442,11

Výdavkové finančné operácie

322904

290560

290560,60

Hospodárenie z fin.operácií

-322574

-259137

-253118,49

 

 

Rozpis programového rozpočtu

 

Bežný rozpočet

Kapitálový rozpočet

Finančné operácie

Príjmy celkom

1269076

196863

37442

Výdavky celkom

1130430

53704

290560

Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola

90248

 

 

Program 2: Propagácia a marketing

3669

 

 

Program 3: Služby občanom

31355

 

 

Program 4: Odpadové hospodárstvo

67602

20094

 

Program 5: Komunikácie

16787

11563

 

Program 6: Vzdelávanie

505961

 

 

Program 7: Šport

61471

16458

 

Program 8: Kultúra

53827

 

 

Program 9: Prostredie pre život

52926

5589

 

Program 10: Bývanie

34434

 

38817

Program 11: Sociálne služby

23010

 

 

Program 12: Administratíva

189140

 

251743

Výsledok hospodárenia

138646

143159

-253118

 

 

 

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2012 v Euro

Rozpočet na rok 2012

Skutočnosť

% plnenia

1503976

1503381,11

99,96

 

 

 1/ Bežné príjmy- daňové príjmy:

Rozpočet na rok 2012

Skutočnosť

% plnenia

759846

759062,72

99,90

 

a/ Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 640000€ z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2012 poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 629382,78€, čo predstavuje plnenie na 98,34%.

b/ Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 79410€ bol skutočný príjem k 31.12.2012 vo výške 79892,55€ t.j. 100,72%. K 31.12.2012 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností vo výške 1155,06€.

c/ Daň za psa  – rozpočet bol vo výške 1900€, plnenie 1980€.

d/ Daň za užívanie verejného priestranstva  – rozpočet 700€, plnenie 596,50€.

e/ Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad - z rozpočtovaných 47775€ bolo plnenie 47120,89€.  K 31.12.2012 obec eviduje pohľadávky na poplatkoch  za komunálny odpad vo výške 4877,87€.

 

2/ Bežné príjmy – nedaňové príjmy :

Rozpočet na rok 2012

Skutočnosť

% plnenia

498700

492423,87

98,74

 

a/ príjmy z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 116387€ bol skutočný príjem k 31.12.2012 vo výške 112498,10€. Ide o príjem z prenajatých pozemkov vo výške 3756,55€ a prenajatých priestorov a objektov vo výške 108741,86€.

ZŠ s MŠ príjem z prenájmu telocvične, vratky za energie a školné  vo výške 17589,70€.

b/ Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky – správne poplatky:

Z rozpočtovaných 11468€ bol skutočný príjem k 31.12.2012 vo výške 8316,08€, čo je 72,51% plnenie.

Z toho prevažnú časť príjmov tvoria príjmy zo správnych poplatkov za prevádzku výherných hracích automatov - plnenie 4500€  na základe rozhodnutí o pridelení individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier.                                                                                                                                            

Ostatné správne poplatky – overovanie, rybárske lístky,stavebné... 3816,08€

Miestny rozhlas- 980,03€.

Príjem za separovaný zber – 4779,24€, služby OKS – 704,85€, za opatrovateľskú službu 1342,53€, cintorínske poplatky za hrobové miesto 970€, za pohrebné služby 3907,00€

práce plošinou 92,00€, práce fekálom 9340,00€,  práce traktorom, za kontajner  162,60€, predaj smetných nádob 140€, zápisné knižnica 118,68€,  poplatky za znečisťovanie ovzdušia 330,75€, za energie čajovňa 2090€, penále z omeškania nájomného 208,99€, vstupné tenisové kurty 2634,15€..

c/ Ostatné príjmy

Tieto príjmy tvoria úroky z vkladov v banke 1023,79€, náhrady z poistného plnenia 1712,54€, výťažky z lotérií 182,71€, vrátené platby minulých rokov- vyúčtovanie energií  nájomcom  3172,92€.

3/ Obec prijala nasledovné transfery:

P.č.

Poskytovateľ

Suma v Euro

účel

Druh transf.

1

Obvodný úrad

3783,6

Matrika

bežný

2

ESF a ŠR

9028,14

§50 a, §50 j -nezamestnaní

bežný

3

ÚPSVaR

2115,23

Stravné a škol.potreby   v hm. núdzi

bežný

4

KŠU Nitra

304881

Školstvo

bežný

5

Obvodný úrad

1236,51

Register obyvateľov

bežný

6

KŠU Nitra

4692

Vzdelávacie poukazy

bežný

7

Obvodný úrad

241,2

Mzda skladníka CO

bežný

8

Nitr.sam.kraj

300

Kultúrne akcie

bežný

9

Kraj. úrad ŽP

405,09

Životné prostredie

bežný

10

Obvodný úrad

2667,13

Voľby do NR SR

bežný

11

KU NR

80,32

Prostr. na obnovu Reg.pozemkov

bežný

12

UPSVaR

45,08

Prídavky na deti

bežný

13

Obvodný úrad

265

Pokuty za priestupky

bežný

14

MVa RR

7568

Rekonštrukcia ZŠsMŠ

bežný

15

MVa RR

196862,71

Rekonštrukcia ZŠsMŠ

kapitálový

16

Prijaté dary

378,3

Potreby pre sociálne odkázané deti

bežný

 

Spolu

534549,31

 

 

 

Uvedené transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.

 

 

4/ Kapitálové príjmy:

Rozpočet na rok 2012

Skutočnosť

% plnenia

196863

196862,71

79,57

 

Ide o kapitálové transfery uvedené v tabuľke o prijatých transferoch.

 

5/ Príjmové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2012

Skutočnosť

% plnenia

31423

37442,11

100

                                                                                                                                                                           

-Splátky sociálnych pôžičiek  954,08€

-Prima banka úver -fekál  20094€

-Prevod z rezervného fondu 8297,64€

-Prevod  fond opráv bytovky 8096,39€

 

 

3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2012 v Euro

Rozpočet na rok 2012

Skutočnosť

% plnenia

998015

968733,58

97,07

505961 ZšMŠ

505961,60

100

 

Členenie podľa funkčnej klasifikácie:

Funkčná klasifikácia

Skutočnosť

v Euro

01 Všeobecne verejné služby

 /správa obce, matrika, register obyv.,stav.úrad, SMO, voľby/

285068,22

02 Obrana /CO/,    03 PO

1004,94

04 Ekonomická oblasť /miestne komunikácie, VPP/

30309,18

05 Ochrana životného prostredia / TKO, sep.zber , kanalizácia/

87695,65

06 Bývanie a občianska vybavenosť /verejná zeleň, ver.osvetlenie, údržba budov/

96908,57

08 Rekreácia, kultúra, náboženstvo /TJ, šport.oddiely, OKS, knižnica, ZPOZ, miestny rozhlas/

156134,74

09 Vzdelávanie /prísp.na stravovanie z obce/+ výdavky ZŠs MŠ

507066,94

10 Sociálne zabezpečenie /hmotná núdza, opatrovateľská služba, staroba/

19946,34

0170 Transakcie verejného dlhu

290560,60

 

1474695,18

 

1/ Bežné výdavky - obec

Rozpočet na rok 2012

Skutočnosť

% plnenia

620958

624469,80

100,56

a/ mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 182536€ bolo skutočné čerpanie vo výške 181992,56€, čo je 99,70% čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov:  OcÚ,  SMO,  Matrika, údržba ŠA, OKS, opatrovateľská služba, verejné osvetlenie, cintoríny, TKO a separovaný zber, verejná zeleň, miestne komunikácie, rozhlas, knižnica.

b/ poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 65402€   bolo skutočné čerpanie vo výške 65764,26€, čo je 100,55%.

Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd a doplnkové dôchodkové poistenie.

c/ Tovary a služby

Z rozpočtovaných 246319€ bolo skutočné čerpanie vo výške 291714,71€, čo je 118,43%. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk obce, energie, materiál, dopravné, údržba, nájomné a ostatné tovary a služby.

 

Výdavky Progr. 1 Riadenie obce -  čerpanie rozpočtu 112,40% oproti plánovanému rozpočtu. Zníženie je v kapitole výkon funkcie starostky, odmeny poslancov a komisií. Nárast je v položkách energie nájomcov, tieto sú fakturované v nasledujúcom roku pri vyúčtovaní.   Nárast výdavkov  je v položke údržba obecného majetku -prehliadky kotlov, hasiacich prístrojov, kamerového systému, výroba  tabúľ s názvami ulíc a čísla domov.

Progr.2 Propagácia a prezentácia obce -  plnenie 106,03%  boli zakúpené tričká s logom obce, ďalej sú tu zahrnuté výdavky na inzerciu v zlatých stránkach a písanie monografie Obce Bánov.

Progr. 3 Služby občanom – výdavky      financované z prostriedkov ŠR sú  matrika a register obyvateľov . Výdavky na stavebný úrad- prostriedky zo ŠR boli zaslané priamo na  spoločný stav. úrad do Šurian. Okrem toho hradila obec z vlastných zdrojov 2653,84€, čo je 75,87% 

Cintorínske  a pohrebné služby- nárast je v  položkách energie 562€, prekročenie v položke údržba o 7642€ - oprava strechy dom smútku na základe uznesenia OZ17/20120411

Miestny rozhlas-  plnenie 46,55%.                                                                                                                                 Program 4 Odpadové hospodárstvo -  plnenie 95,15% prekročenie výdavkov za úložné odpadu o 1608€. Výdavky na 1 tonu odpadu činia 55€.

Program 5 Správa a údržba komunikácií-  nárast výdavkov oproti pôvodnému rozpočtu  o 8307,90€. Bolo realizované asfaltovanie komunikácií brúseným asfaltom na základe uznesenia OZ 1/20120514.

Program 6  Vzdelávanie- výdavky na prenesené kompetencie ZŠ sú financované z prostriedkov ŠR vo výške 309573€, výdavky na originálne kompetencie – MŠ , ŠJ a ŠKD sú financované z podielových daní  vo výške 179247€. Z vlastných príjmov vyčerpané 17143,60€.

Program 7 Šport- celkový nárast výdavkov o 3540,43€, nárast energií o  4473,12€, odmeny mimoprac.pomeru tenisové kurty nárast o 2146€,   príspevok FO z prostr. za prenájom 2000€, príspevok Bedminton klub o 250€ z prostr.za prenájom. Výdavky na materiál a údržbu zahŕňajú nákup antuky, čerpadlo a nádrž, PHM na údržbu ihrísk, čistiace prostriedky.

Program 8 Obecné kultúrne a spoloč.podujatia- OKS: celkový nárast výdavkov o 972€ . Vpoložkách energie o 1281,75€,  odmeny mimoprac.pomeru pomeru pri DPN upratovačky.

Program 9 Prostredie pre život- celkovýnárast výdavkov o 16376€.

Z toho verejná zeleň: suma 8898,14€ vykryté z prostr. ESF na mzdy a odvody zamestnancov §50 -nezamestnaní. Nárast materiálových výdavkov o 3340€ kde je zahrnuté zakúpenie kosačky, výdavky na  PHM. V položke služby, údržba je zahrnuté drtenie haluzí, pílenie, údržba kvetov v centre obce.

Verejné osvetlenie-plnenie 97,18%.  Zvýšené výdavky na energie o 3560€ boli vykryté z položky mzdy a odvody, materiálové výdavky.

Protipožiarna a civilná ochrana  - časť výdavkov v sume 241€ bola vykrytá z prostr. ŠR  na sklad masiek CO. Výdavky zahŕňajú poistné a oprava auta, energie požiarnej zbrojnice.

Program 10 Bývanie, správa bytov – zníženievýdavkov o 404€ v položke úroky z úverov na výstavbu 1x6,1x9 b.j.

Program 11 Sociálne služby- opatrovateľská služba zníženie o 1898€ z dôvodu zníženia počtu opatrovateliek.

Príspevok pri narodení dieťaťa- nárast o 300€. Výška príspevku je podľa počtu narodených detí.

Pôžičky a výpomoci v hmotnej núdzi – nárast výdavkov o 578€.

Stravovanie a školské potreby pre deti v hmotnej núdzi- boli vyplatené vo výške prijatých prostr. zo ŠR, príspevok na stravovanie ŠJ bol vo výške 0,10€ na jeden obed z prostriedkov obce. Úspora oproti pôvodnému rozpočtu 245€.

Akvivačná činnosť a malé obecné služby – zníženie výdavkov o 42€ v položke odmeny mimoprac.pomeru pracovníčky, ktorá koordinuje  nezamestnaných na aktivačných prácach.

Starostlivosť o dôchodcov – zníženie výdavkov o 166€, sú tu zahrnuté výdavky na stravovanie dôchodcov, vianočné posedenie občanov nad 70 rokov.

Program 12 Aministratíva- zahŕňa výdavky správy obce a správy majetku obce, ktoré neboli zahrnuté v ostatných programoch. Celkový nárast výdavkov je o 4697€.  Úspora bola v položkách materiálové výdavky 2649€  údržba 780€. Nárast v položke úroky z úveru rekonštr.ZŠsMŠ o 2342€, odchodné zamestnanca SMO 891€, energie o 210€, vratky za energie nájomníkom o 4051€, odmeny mimoprac.pomeru /ver.obstarávanie, web stránka obce, monografia obce/ o 3878€.

 

    d/ Bežné transfery

Z rozpočtovaných 33026€ bolo skutočné čerpanie 34418,42€, čo je 104,22%.

Stavebný úrad –  2062,44€ z príjmov obce. Členské príspevky ZMOS  vo výške 1034€, RVC 272€, dotácie športovým klubom vo výške 20630€, odchodné 891,20€,  dotácia na stravovanie ŠJ vo výške 1105,34 €,  sociálne pôžičky a výpomoci vo výške 1278,12€,  príspevok pri narodení dieťaťa vo výške 2800 €,  náhrady príjmov pri PN vo výške  115,97€, darcom krvi, zväzu záhradkárov, dotácia parkinsonikom, dychovému súboru Rosička, spolku Mrchane, MO MS na Kukuričňák spolu 3113€, zo sponzorského pre soc. odkázané deti 466,80€, prídavky na deti zo ŠR 45€

     e/ Splácanie úrokov a ostatné platby  súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými fin. výpomocami.

Z rozpočtovaných 48732€ bolo skutočne vyčerpané 50578€, čo predstavuje 103,79%. Z toho manipulačné poplatky  a  záväzková provízia z bankovej záruky vo výške 562€.

 

       2/ Kapitálové výdavky:

Rozpočet na rok 2012

Skutočnosť

% plnenia

86497

53704,18

62,09

 

 

 

V tom:

Funkčná klasifikácia

Skutočnosť

v Euro

04 Ekonomická oblasť /miestne komunikácie/

11562,64

05 Ochrana životného prostredia / TKO, sep.zber,kanalizácia /

20094

06 Bývanie a občianska vybavenosť /verejná zeleň,  rozvoj bývania/

5589

08 Rekreácia, kultúra, /šport.areál/

16458,54

 

 

a/ Ekonomická oblasť

·          Rozmetadlo                                                        3265,00€

·          Rekonštr.MK Nitr.Osada                                        8297,64€

b/ Ochrana životného prostredia

. Fekálny náves                                                20094,00€

c/ Bývanie a občianska vybavenosť:

·           Traktorová kosačka STIGA a mulč.sada       5589,00€

d/ Rekreácia, kultúra, náboženstvo

·          Úprava kotolne a výmena kotlov ŠA          16458,54€

 

 

   3/ Výdavkové finančné operácie:

Rozpočet na rok 2012

Skutočnosť

% plnenia

290560

290560,60

100

 

Z rozpočtovanej sumy na splácanie istiny z úverov bolo skutočné čerpanie:

-        Municipálny úver Prima banka a.s vo výške                          4171,97€

-        Úver ŠFRB na 6x4b.j vo výške                                            11529,83€

-        Úver Prima banka na fekálny náves  vo výške                       1120,00€

-        Úver ŠFRB na 1x6,1x9 b.j. vo výške                                    16140,09€

-        Úver z Prima banky a.s na stavbu 1x6,1x9b.j  vo výške         2904,93€

-        Úver z Prima banky a.s na inž.siete 1x6,1x9b.j  vo výške      8242,47€

-        Úver z Prima banky a.s na rekonštrukciu ZšsMŠ               231691,31€

-                                                                                                                    Úver z Prima banky a.s na  rekonštrukciu ZšsMŠ                14760,00€

 

  4/ Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

      Základná škola s materskou školou Bánov, Kpt. Nálepku 43

 

Bežné výdavky

 

Rozpočet na rok 2012

Skutočnosť

% plnenia

 

 

 

 

Z toho:                                   

 prenesené kompetencie - ZŠ /financuje KŠÚ/  

309573

309573

100

Originálne kompetencie

 -MŠ a ŠJ , školský klub detí                             

/z podielu výnosu dane z príjmov/  + vlastné príjmy 

196388

196388,60

100

Spolu  

505961

505961,60

100

 

 

 

 

4. Výsledok  hospodárenia za rok 2012

 Zostatky finančných prostriedkov na účtoch v peňažných ústavoch

      Stavy na bankových účtoch k 31.12.2012

 

 

VÚB banka /170125172, 350170125172, 1610449256, 1169170125172/

128285,47

Prima banka-2276948002

84752,90

Prima banka term.vklad 2276941601

75415,22

Prima banka term.vklad  2276948600

51475,67

Spolu

339929,26

 

Návrh na finančné vysporiadanie rozpočtového  hospodárenia

Celková rekapitulácia

plnenie

Bežné príjmy

1269076,29

Bežné výdavky

1130430,40

Rozdiel = prebytok bežného rozpočtu

138645,89

Kapitálové príjmy

196862,71

Kapitálové výdavky

53704,18

Rozdiel= prebytok kapitálového rozpočtu

143158,53

Finančné príjmové operácie

37442,11

Finančné výdavkové operácie

290560,60

Rozdiel = schodok finančných operácií

-253118,49

Prebytok   hospodárenia /bežný a  kapitálový/

281804,42

Vylúčenie z výsledku hospodárenia/nevyčerpané prostr./

0

Prebytok  hospodárenia po úprave

281804,42

 

 §10 zákona č.583/2004 Z.z. hovorí, že finančné operácie sú súčasťou rozpočtu. Prostredníctvom nich sa vykonávajú prevody z peňažných fondov obce a realizujú návratné zdroje financovania a ich splácanie. Finančné operácie však nie sú súčasťou príjmov a výdavkov, nevstupujú priamo do výsledku hospodárenia.  Po odpočítaní schodku finančných operácií je výsledok hospodárenia prebytok   28685,93€.

Kapitálové výdavky boli v priebehu rozpočtového obdobia vykryté:

- prevodom z rezervného fondu vo výške                                                        8297,64€

- úverom z Prima banky                                                                                  20094,00€

- z bežných príjmov obce vo výške                                                                 25312,54€

             spolu v sume                                                                                      53704,18€

 

Schodok finančných operácií bol v priebehu rozpočtového obdobia  vykrytý:

- Kapitálovým príjmom MvaRR na rekonštrukciu ZšsMŠ                          196862,71€

- z bežných príjmov obce vo výške                                                                56225,78€

            spolu v sume                                                                                     253118,49€

 

 

V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní výsledku rozpočtu obce z tohto výsledku vylučujú:

Nevyčerpané prostriedky účelovo určené na výdavky poskytnuté zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy, ktoré je možné použiť v nasledujúcom  rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona č.523/2004 Z.z o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Obec k 31.12.2012 neeviduje uvedené prostriedky.

Výsledok hospodárenia je potom v sume 281804,42€

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu

 

Rezervný fond

Obec vytvára rezervný fond vo výške 10% prebytku hospodárenia príslušného rozpočtového roka, alebo podľa uznesenia obecného zastupiteľstva. Vedie sa analyticky k bežnému bankovému účtu. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Uznesením obecného zastupiteľstva č.14/20120411 zo dňa 11.4.2012  bolo schválené použitie rezervného fondu.

Rezervný fond

Suma v Euro

ZS k 1.1.2012

166475,24

Prírastky

+52377,77

Úbytky – použitie RF :

   -8297,64

Uznesenie č.       1420120411  Na rekonštr.MK Nitr.Osada

   - 8297,64

 

 

 

 

KZ k 31.12.2012

210555,37

 

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Sociálny fond

Suma v Euro

ZS k 1.1.2012

0

Prírastky – povinný prídel

2087,74

Úbytky – prísp.na stravovanie

1707,42

- regeneráciu pracovnej sily

329,59

- príspevok pri životnom jubileu

0

-príspevok pri odchode do dôchodku

50

KZ k 31.12.2012

0,73

 

 

6. Finančné usporiadanie vzťahov

a/ obec v roku 2012 poskytla dotácie v súlade s VZN č. 1/2003 zo dňa 30.7.2003, číslo uznesenia X/20030730  o podmienkach poskytovania dotácií právnickým, fyzickým osobám, podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný charakter.

 

Žiadateľ dotácie

Suma poskytnutých prostriedkov  v Euro

Suma použitých prostr.  v Euro

Telovýchovná jednota- Futbalový oddiel

17000

17000

Stolnotenisový oddiel

1000

1000

Aerobik Fanatik klub

900

900

Bedmintonový  klub

650

650

Oddiel cvičiacich žien

80

80

Príspevok darcom krvi

379,04

379,04

Športovo-strelecký klub

1000

1000

Zväz záhradkárov

300

300

Divadlo J.G.TAJOVSKÉHO

1000

1000

Mrchane

139

139

MO Matica Slovenská

400

400

Dychovka Rosička

400

400

Klub dôchodcov

596,50

596,50

Klub Parkinsonikov

150

150

ŠJ príspevok na stravovanie

1105,34

1105,34

Príspevok pri narodení dieťaťa

2800

2800

Sociálne pôžičky a výpomoci

1744,92

1744,92

Galabriel

196,24

196,24

 

b/    Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:

 

–                    prostriedky zriaďovateľa a vlastné prostriedky RO

Rozpočtová organizácia

Suma poskytnutých prostriedkov v Euro

Suma použitých prostr.  v Euro

ZŠsMŠ

196388,60

196388,60

 

–                    prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy- ŠR

Rozpočtová organizácia

Suma poskytnutých prostriedkov v Euro

Suma použitých prostr.  v Euro

          ZŠsMŠ

        309573

      309573

K 31.12.2012 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté.

 

7. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2012 v Euro

AKTÍVA

Názov

ZS k 1.1.2012

KZ k 31.12.2012

Neobežný majetok spolu

5806091

5578132

Z toho:

 

 

Dlhodobý nehmotný

0

7479

Dlhodobý hmotný

5094662

4859225

Dlhodobý finančný

711429

711428

Obežný majetok spolu

335863

365216

Z toho:

 

 

Zásoby

499

269

Pohľadávky krátkodobé

10952

24013

Finančné účty

322300

340929

Zúčtovanie medzi subj.VS

2112

5

Časové rozlíšenie

5444

4552

SPOLU MAJETOK

6147398

5947900

 

 

PASÍVA

Názov

ZS k 1.1.2012

KZ k 31.12.2012

Vlastné imanie

2224959

2223886

Z toho:

 

 

Výsledok hospodárenia

2383614

2223886

Záväzky

1880895

1618917

Z toho:

 

 

Rezervy

9464

13169

Dlhodobé záväzky

982816

960808

Krátkodobé záväzky

46692

45814

Bankové úvery a výpomoci

841923

599126

Časové rozlíšenie

2041544

2105097

SPOLU vlastné imanie a záväzky

6147398

5947900

8.     Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2012

Obec v zmysle ustanovenia § 17 zákona c.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p., môže na plnenie svojich úloh

prijať návratné zdroje financovania, len ak:

• celková suma dlhu obce  neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho

rozpočtového roka a

• suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí

25% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.

Bankové úvery /bez ŠFRB / sú vo výške 599126,48€, čo je 47,26% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.

 

Obec k 31.12.2012 eviduje tieto záväzky:

·          úver Prima Banka Slovensko a.s č. 5101108 na bytovky 1x6,1x9 b.j       153790,69€

Zmluva zo dňa 25.8.2008 o termínovanom úvere  č.5101108 v celkovej výške 168984,66€. Mesačné splátky 865,36€, amortizácia úveru je 24.8.2038. Zabezpečenie úveru je vlastnou zmenkou.

·         úver Prima Banka Slovensko a.s  č. 5101208 na Inž.siete 1x6,1x9 b.j     173181,79€

zmluva zo dňa 25.8.2008 o termínovanom úvere č. 5101208 v celkovej výške 208793,74€. Mesačné splátky 1383,-€, amortizácia úveru 24.8.2028. Zabezpečenie úveru je vlastnou zmenkou.

·         voči ŠFRB – úver bytovky 6x4 b.j                                                386356,36

 Dňa 23.10.2002 bola uzatvorená zmluva o poskytnutí podpory vo forme úveru zo ŠFRB na výstavbu nájomných bytov 4x6 b.j. Malá Kesa  vo výške 479220,61€ pri zákl. úrokovej sadzbe 3,9% a dobe splatnosti 30 rokov /február 2033/, mesačná splátka vo  výške 2260,34€. Prvá splátka bola uhradená 15.2.2003.

So ŠFRB bolo zriadené záložné právo  na stavbu 4x6 b.j. Malá Kesa vkladom do katastra nehnuteľností.

·         voči ŠFRB – úver bytovky 1x6,1x9 b.j                                                     483418,43€

Zmluva č. 404/512/2008 zo dňa 1.8.2008 o poskytnutí podpory vo forme úveru na výstavbu nájomných bytov 1x6,1x9b.j Malá Kesa vo výške 548894,64€ pri zákl. Úrokovej sadzbe 1% a dobe splatnosti 30 rokov, mesačná splátka1765,48€.  

So ŠFRB bolo zriadené záložné právo  na stavbu 1x6b.j. 1X9b.j. b.j. Malá Kesa vkladom do katastra nehnuteľností.

·                                                                                                                      úver Prima Banka Slovensko a.s č. 510109 zo dňa 3.12.2009  na rekonštrukciu ZšsMŠ- spolufinancovanie , doba splatnosti  15 rokov /december 2024/,                     253180,00 €

·                                                                                                                     úver Prima Banka Slovensko a.s č.510512 zo dňa 27.9.2012 na zakúpenie traktorového fekálneho návesu vo výške 20094,00€ , mesačné splátky 560,-€, amortizácia 25.9.2015.        18974,00€                                                                                                                      

·          VBO fond opráv bytovky 6x4b.j                                                      35265,86€

·           VBO finančná zábezpeka na nájomné byty                                                 55766,59

·         záväzky voči dodávateľom                                                                              6854,73

·         ostatné záväzky                                                                                              13194,00€

·         záväzky voči zamestnancom                                                                             1710,45€

·         záväzky voči poisťovniam                                                                                6843,23€

·         záväzky voči daňovému úradu                                                                         2016,24€

·         krátkodobé rezervy na dovolenky                                                                  13169,27€

·         nevyfakturované dodávky                                                                                1550,00€

·          iné záväzky – zrážky zo mzdy                                                                       13644,95€

 

Záver

1.                  Výsledok rozpočtového hospodárenia je prebytok  +28685,93€, po odpočítaní finančných operácií aúprave o nevyčerpané prostr. ŠR je výsledok hospodárenia prebytok  +281804,42€.

 

        Rozpočet v príjmovej časti za r. 2012 bol splnený na 99,88% a vo výdavkovej časti na 94,90 %.

Účtovný výsledok hospodárenia  ako rozdiel medzi nákladmi a výnosmi:

 

          Náklady / účt.tr. 5/          1094258,31€

          Výnosy   /účt.tr. 6/          1100061,07€

        Rozdiel = zisk                         5802,76€

 

        Odporúčame účtovný výsledok hospodárenia za rok 2012 vo výške 5802,76€  usporiadať s účtom 428.011 – nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

 

 

9.      Návrh uznesenia

·         OZ schvaľuje záverečný účet Obce Bánov za rok 2012 a vyjadruje súhlas

            s celoročným  hospodárením bez výhrad

 

·         OZ berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu za rok 2012

 

 

 

 

Záverečný účet obce za rok 2012 bol prerokovaný na zasadnutí OZ dňa 24.4.2013 v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z.      

 

 

V Bánove 1.3.2013

Vypracovala:Erika Palacková


Vytvorené: 10. 4. 2013
Posledná aktualizácia: 10. 4. 2013 00:00
Autor: