Odpadové hospodárstvo

odpad

EUROPROJEKTY

europrojekty

Facebook obce Bánov

Obec Bánov

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 3
DNES: 27
TÝŽDEŇ: 459
CELKOM: 1059672

Obecná knižnica Bánov

Knižnica

Monografia obce

Monografia obce

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Záverečný účet obce za rok 2009

Typ: ostatné
-

Bánove , apríl 2010

Záverečný účet obce za rok 2009 obsahuje:

1.Rozpočet obce na rok 2009
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2009
3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2009
4. Výsledok hospodárenia za rok 2009
5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
6. Finančné vyporiadanie vzťahov voči:
                       Zriadeným právnickým osobám
                       Štátnemu rozpočtu
                       Ostatným právnickým a fyzickým osobám
7. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2009
8. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2009
9. Uznesenie 

 
 
Záverečný účet obce Bánov za rok 2009
 
1.Rozpočet obce na rok 2009
Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2009. Obec v roku 2008 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7/ zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2009 bol zostavený ako vyrovnaný.
Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový ako schodkový.
 
Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2009.
Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 10.12.2008 uznesením č.XIX/20081210
 
Rozpočet obce v Euro k 31.12.2009
 
Príjmy celkom
1872588,9
Výdavky celkom
1862689,35
Hospodárenie obce- prebytok
+9899,55
Z toho:
Bežné príjmy
1274434,96
Bežné výdavky
1041351,7
Prebytok bežného rozpočtu
+233083,26
 
Kapitálové príjmy
51106,62
Kapitálové výdavky
749400,61
Schodok kapitálového rozpočtu
-698293,99
 
Príjmové finančné operácie
547047,32
Výdavkové finančné operácie
71937,04
Hospodárenie z fin.operácií
+475110,28
 
 
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2009 v Euro
Rozpočet na rok 2009
Skutočnosť
% plnenia
1199694
1872589
156,09
 
 1./ Bežné príjmy- daňové príjmy:
Rozpočet na rok 2009
Skutočnosť
% plnenia
827358
776022
93,79
 
a/ Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve
Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 703711€ z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2009 poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 654244,12€, čo predstavuje plnenie na 92,97%. Z uvedenej sumy bolo dofinancovanie za rok 2008 vo výške 13335,12€.
b/ Daň z nehnuteľností
Z rozpočtovaných 78699€ bol skutočný príjem k 31.12.2009 vo výške 78629€ =
99,91%. Príjmy dane z pozemkov boli vo výške 58628,66€, dane zo stavieb boli vo výške   20000,86€ a dane z bytov vo výške 12,47€. K 31.12.2009 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností vo výške 599,06€.
c/ Daň za psa – rozpočet bol vo výške 1826€, plnenie 2011,98€.
d/ Daň za užívanie verejného priestranstva – rozpočet 1660€, plnenie 853,50€.
 
e/ Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad - z rozpočtovaných 41492€ bolo plnenie 40221,92€. K 31.12.2009 obec eviduje pohľadávky na poplatkoch za komunálny odpad vo výške 3377,79€.
 
2/ Bežné príjmy – nedaňové príjmy :
Rozpočet na rok 2009
Skutočnosť
% plnenia
111367
121833
109,39
 
a/ príjmy z vlastníctva majetku
Z rozpočtovaných 76843€ bol skutočný príjem k 31.12.2009 vo výške 71382€. Ide o príjem z prenajatých pozemkov vo výške 3625€ a prenajatých priestorov a objektov vo výške 67757€.
ZŠ s MŠ príjem z prenájmu telocvične, školné a príjem za zber papiera vo výške 10350€.
b/ Administratívne poplatky a iné poplatky a platby
Administratívne poplatky – správne poplatky:
Z rozpočtovaných 15435€ bol skutočný príjem k 31.12.2009 vo výške 19024€, čo je 123,25% plnenie.
Z toho prevažnú časť príjmov tvoria príjmy zo správnych poplatkov za prevádzku výherných hracích automatov - rozpočet 10456€, plnenie 13442€, na základe rozhodnutí o pridelení individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier.
Ostatné správne poplatky – overovanie, rybárske lístky,stavebné... 5581€.
Miestny rozhlas- 1225€.
Príjem za separovaný zber – 1187€, služby OKS – 629€, za opatrovateľskú službu 708€, cintorínske poplatky za hrobové miesto 937€, za pohrebné služby 1580€,
práce plošinou 323€, práce fekálom 12911€, práce drtičkou, mulčovačom 776€, predaj smetných nádob 188€, zápisné knižnica 105€, poplatky za znečisťovanie ovzdušia 506€.
3/ Bežné príjmy- ostatné príjmy:
Rozpočet na rok 2009
Skutočnosť
% plnenia
5311
16244
305,86
Tieto príjmy tvoria úroky z vkladov v banke 5348€,  vrátené platby minulých rokov- vyúčtovanie energií nájomcom 10560€, vrátené soc. pôžičky 175€, náhrada poistného plnenia 161€.
 
Obec prijala nasledovné transfery:
P.č.
Poskytovateľ
Suma v Euro
účel
1.
Obvodný úrad
3749,49
Matrika
2.
ESF a ŠR
2105,41
Aktivačné práce
3.
ÚPSVaR
2730,11
Stravné a škol.potr. pre deti v hm. núdzi
4.
KŠU Nitra
275149
Školstvo
5.
Obvodný úrad
1240,8
Register obyvateľov
6.
Kraj.stav.úrad
3271,2
Spoločný stavebný úrad
7.
KŠU Nitra
5011
Vzdelávacie poukazy
8.
Obvodný úrad
207,12
Mzda skladníka CO
9.
Nitr.sam.kraj
700
Kultúrne akcie
10.
Kraj. úrad ŽP
545,2
Životné prostredie
11.
Kraj.úrad CDaPK
187,44
Komunikácie
12.
Obvodný úrad
6190,79
Voľby
 
Spolu
301087,56
 
 
Uvedené transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.
 
4/ Kapitálové príjmy:
Rozpočet na rok 2009
Skutočnosť
% plnenia
0
1274
 
 
Ide o príjem z predaja pozemkov a polievacieho zariadenia.
 
b/ Granty a transfery
V roku 2009 obec obdržala transfery na kapitálové výdavky z úradu vlády na multifunkčné ihrisko vo výške 39832,70€ a osvetlenie multifunkčného ihriska vo výške 10000€.
 
5/ Príjmové finančné operácie :
Rozpočet na rok 2009
Skutočnosť
% plnenia
0
547047,32
0
 
-Úver z Dexia banky a.s na výstavbu nájomných bytov 1x6,1x9b.j vo výške 168985€
-Úver z Dexia banky a.s na inžinierske siete bytovky vo výške 39062€
-Úver ŠFRB na výstavbu nájomných bytov 1x6, 1x9 b.j. prijatý vo výške 339000,56€, d
 
3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2009 v Euro
Rozpočet na rok 2009
Skutočnosť
% plnenia
773150 Obec
1393479,29
180,23
426542 ZŠsMŠ
469210,06
110
 
v tom:
Funkčná klasifikácia
Skutočnosť
v Euro
01 Všeobecne verejné služby
 /správa obce, matrika, stav.úrad, SMO/
268041
02 Obrana /CO/,    03 PO
1010
04 Ekonomická oblasť /miestne komunikácie, VPP/
10752
05 Ochrana životného prostredia / TKO, sep.zber /
123525
06 Bývanie a občianska vybavenosť /verejná zeleň, ver.osvetlenie, údržba budov/
617064
08 Rekreácia, kultúra, náboženstvo /TJ, šport.oddiely, OKS, knižnica, ZPOZ, miestny rozhlas/
246131
09 Vzdelávanie /prísp.na stravovanie z obce/+ výdavky ZŠs MŠ,proj.ŠJ
476370
10 Sociálne zabezpečenie /hmotná núdza, opatrovateľská služba, staroba/
18575
0170 Transakcie verejného dlhu
101221
 
1/ Bežné výdavky
Rozpočet na rok 2009
Skutočnosť
% plnenia
541858
572142
105,59
a/ mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania
Z rozpočtovaných 160565€ bolo skutočné čerpanie vo výške 162753,10€, čo je 101,36% čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov: OcÚ, SMO, Matrika, údržba ŠA, OKS, opatrovateľská služba, verejné osvetlenie, cintoríny, TKO a separovaný zber, verejná zeleň, miestne komunikácie, rozhlas, knižnica.
b/ poistné a príspevok do poisťovní
Z rozpočtovaných 62956€   bolo skutočné čerpanie vo výške 62625,27 čo je 99,47%.
Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd a doplnkové dôchodkové poistenie.
c/ Tovary a služby
Z rozpočtovaných 249626€ bolo skutočné čerpanie vo výške 262214,09€, čo je 105,04%. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk obce, energie, materiál, dopravné, údržba, nájomné a ostatné tovary a služby.
 Výdavky správa obce - telefónne poplatky úspora 1610€, výpočtová technika-848€, telekomunikačná technika-330€, všeobecný materiál -1115€, PHM osobných aut.-636€, údržba výpočtovej techniky –332€, údržba telekom.techniky –332€,údržba prev.strojov –562€, údržba budov-332€, školenia, semináre –236€, právne služby –398€, poplatky a odvody-216€, stravovanie –401€, platba za územný plán –6639€
 Navýšenie výdavkov bolo v položke plyn o +1562€, el. energie o+ 620€, poštové poplatky navýšenie o +1573€ z dôvodu platenia poštovného stav. úradu, ktoré bolo na konci roka vyfakturované stav.úradu Nové Zámky. Knihy, časopisy +86€, z dôvodu predplatného na rok 2010, licencie KEO a antivírus +249€, servis, údržba áut +1118€, poistné áut +294€ /havarijné poistenie/ , propagácia, reklama + 1048€ /mapy, inzercie ,informačné tabule/, všeobecné služby +703€ /za poradenstvo pri projektoch kanalizácia a rómsky projekt 1320€, bankové poplatky +1675€ /za úverové zmluvy/, prídel do soc.fondu +169€, vrátenie platieb min.rokov – vyúčtovanie energií +2164€, kolky +191€, odmeny poslancov a členov komisií +791€, odmeny mimopracovného pomeru +1609€ /výmery daní, údržba počítačov a web.stránka/, dane z úrokov a konces.poplatky +431€.                                                                                                                           Správa majetku obce - plyn +669€, el.energia +733€, PHM traktor +465€,poistné , STK +36€, stravovanie +591€, odmeny mimoprac.pomeru +88€, prídel do soc.fondu +152€. Zníženie výdavkov v položkách voda –50€, materiálové výdavky –1105€, údržba,oprava áut –973€, telefónne poplatky –91€.                             OKS-  energie +888€, revízie zariadení +270€, poplatky SOZA +120€, údržba zariadení +419€, energie svadobka +426€, odmeny mimoprac.pomeru +214€, materiálové výdavky -549€, výdavky na kultúrne podujatia –2884€.                                                                                                                                       Ostatné kultúrne služby- Príspevok na občerstvenie darcom krvi +322€, odmeny za kroniku obce +33€, odmeny za činnosť ZPOZ a pamätnú knihu +575€, výdavky na kult. a spoloč.podujatia /družba, kukuričňák, recepcia multifunkčné ihrisko/ +426€.                                                                                                       Verejné osvetlenie- energie –1691€, materiál –172€, PHM, poistné avia –1051€, stravovanie –94€, odmeny mimoprac.pomeru +216€.
Športový areál a športové oddiely-   energie +4625€, údržba areálu –1852€.                                             Dom smútku a cintoríny – energia +319€, údržba cintorínov a domu smútku zníženie –2626€.          Miestne komunikácie – výdavky na údržbu MK –3094€. Navýšenie v položke prímeská linka +178€.    TKO a separovaný zber –   PHM +161€, poistné a údržba áut +265€, uloženie odpadu +2100€, stravovanie +427€, materiálové výdavky –361€, odmeny mimopracovného pomeru -919€.                                        Údržba verejnej zelene –  stravovanie zníženie -39€, odmeny mimopracovného pomeru +172€.           Všeobecná pracovná oblasť – VPP a aktivačné práce +2485€, z toho 2106€ vykryté príjmom zo ŠR. Bývanie a občianska vybavenosť – celkové navýšenie +2379€. Sú to výdavky na energie dom služieb, bytovky a ostatné prenajaté priestory, ktoré budú vyfakturované nájomníkom v roku 2010.                  Sociálna pomoc v hmotnej núdzi – celkové navýšenie +2929€. Z toho 2730€ vykryté príjmom zo ŠR. Výdavky ZšsMŠ – celkové navýšenie +44048€.Z toho z prostriedkov ŠR +32865€. Príspevok na stravovanie sa znížil podľa počtu vydaných obedov-210€. Boli zakúpené čistiace kefy na ihrisko +790€. 
d/ Bežné transfery
Z rozpočtovaných 34753€ bolo skutočné čerpanie 74880,72€, čo je 215,46%.
Stavebný úrad – 3667€ z prostriedkov ŠR, 1186,33€ z príjmov obce. Členské príspevky ZMOS, RVC vo výške 813,99€, príspevky športovým klubom vo výške 57653,50€, Príspevok Bánovčanke vo výške 664€, príspevky na príspevok na stravovanie ŠJ vo výške 1117,72€, sociálne pôžičky a výpomoci vo výške 863€, príspevok pri narodení dieťaťa vo výške 3300€, starým občanom 3167,45€, náhrady príjmov pri PN vo výške 407,43€, darcom krvi 487,50€, zväz záhradkárov 331,94€, na knihu „U nás na Kesi“ 700€, odchodné kontrolórke 295,20€.
     e/ Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými fin. výpomocami.
Z rozpočtovaných 19319 bolo skutočne vyčerpané 29284,36€, čo predstavuje 151,59%, z dôvodu, že väčšiu časť pravidelných mesačných splátok úverov tvoria úroky z úveru. Manipulačné poplatky z bankovej záruky boli uhradené v sume 323,88 a záväzková provízia z bankovej záruky vo výške 1885€.
 
 
       2/ Kapitálové výdavky:
Rozpočet na rok 2009
Skutočnosť
% plnenia
126302
749401
593,34
 
V tom:
Funkčná klasifikácia
Skutočnosť
v Euro
01 Všeobecne verejné služby
 /správa obce/
9768,49
04 Ekonomická oblasť /miestne komunikácie/
0
05 Ochrana životného prostredia / TKO, sep.zber,kanalizácia /
63028,7
06 Bývanie a občianska vybavenosť /verejná zeleň, rozvoj bývania/
563359,07
08 Rekreácia, kultúra, náboženstvo / KTV, ihrisko/
113244,35
09 Vzdelávanie
0
10 Sociálne zabezpečenie / staroba/
0
 
a/ výdavky verejnej správy:
Ide o nasledovné investičné akcie:
                    nákup pozemkov vo výške 3521,86€
Osobný automobil Opel Astra 2.platba vo výške 6246,63€
b/ Ochrana ŽP
Ide o nasledovné investičné akcie:
                    návesy k traktorom 59916,54€
PD zberný dvor 865,04€
PD kanalizácia 2247,12€
c/ Bývanie a občianska vybavenosť:
                    Nájomné byty 1x6,1x9b.j vo výške 510065,22€
IS k nájomným bytom 1x6,1x9b.j vo výške 39062,10€
PD verejná zeleň-centrá obce 14231,75€
c/ Rekreácia, kultúra, náboženstvo
Ide o nasledovné investičné akcie:
                    Rekonštrukcia KTV rozvodov 12975€
Multifunkčné ihrisko 89493,36€
Osvetlenie multifunkčného ihriska 10015€
Prenosné javisko- pódium 760,99€
 
3/ Výdavkové finančné operácie:
 
Rozpočet na rok 2009
Skutočnosť
% plnenia
104992
71937,04
68,52
 
Z rozpočtovaných 104992€ na splácanie istiny z úverov bolo skutočné čerpanie vo výške 71937,04€. Z toho:
- Municipálny úver Dexia banka a.s vo výške 23235,60€
- úver ŠFRB na 6x4b.j vo výške 10354,81€
- spotrebný úver ČSOB na traktor vo výške 10212,63€
- úver ŠFRB na 1x6,1x9 b.j. vo výške 15696,41€
- úver z Dexia banky a.s na stavbu 1x6,1x9b.j vo výške 8442,69€
- úver z Dexia banky a.s na inž.siete 1x6,1x9b.j vo výške 3994,90€
 
4/ Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:
      Základná škola s materskou školou Bánov, Kpt. Nálepku 43
 
Bežné výdavky
 
Rozpočet na rok 2009
Skutočnosť
% plnenia
 
426542
469210,06
110,00
Z toho:                                  
 prenesené kompetencie - ZŠ /financuje KŠÚ/  
247295
280160
113,28
Originálne kompetencie
 -MŠ a ŠJ , školský klub detí                             
/z podielu výnosu dane z príjmov/   
179247
179247
100
Z vlastných príjmov ZŠ         
0
9808,06
 
 
4. Výsledok hospodárenia za rok 2009
 
 Zostatky finančných prostriedkov na účtoch v peňažných ústavoch
 
      Stavy na bankových účtoch k 31.12.2009
 
 
VÚB banka
123810,8
Dexia banka-2276948002
135568,84
Dexia banka term.vklad 2276941601
74316,03
Dexia banka term.vklad 2276948600
50760,68
Spolu
384456,35
 
 
Návrh na finančné vysporiadanie prebytku hospodárenia
Celková rekapitulácia
rozpočet
plnenie
Celkové príjmy
1199694
1872588,90
Celkové výdavky
1199694
1862689,35
Rozdiel – prebytok
0
+9899,55
Finančné operácie /príjmové-výdavkové/
 
+475110,28
Schodok hospodárenia /po odpočítaní fin.operácií/
 
-465210,73
 
 §10 zákona č.583/2004 Z.z. hovorí, že finančné operácie sú súčasťou rozpočtu. Prostredníctvom nich sa vykonávajú prevody z peňažných fondov obce a realizujú návratné zdroje financovania a ich splácanie. Finančné operácie však nie sú súčasťou príjmov a výdavkov, nevstupujú priamo do výsledku hospodárenia. Ak v celkovej rekapitulácii odpočítame z výdavkov splátky úverov v sume 71937,04€, z príjmov odpočítame prijaté úvery vo výške 547047,32€, vyjde rozdiel medzi príjmami a výdavkami v sume -465210,73€.
V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce z tohto prebytku vylučujú:
Nevyčerpané prostriedky účelovo určené na výdavky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku, ktoré je možné použiť v rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona č.523/2004 Z.z o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Obec k 31.12.2009 takéto prostriedky nevlastní.
Uznesením obecného zastupiteľstva č.XXIV/20090422 zo dňa 22.4.2009 bolo schválené použitie časti prebytku hospodárenia obce za rok 2008 vo výške 94591,88€ na tvorbu rezervného fondu.
 
5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu
 
Rezervný fond
Obec vytvára rezervný fond vo výške 10% prebytku hospodárenia príslušného rozpočtového roka, alebo podľa uznesenia obecného zastupiteľstva. Vedie sa analyticky k bežnému bankovému účtu. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.
 
Rezervný fond
Suma v Euro
ZS k 1.1.2009
128699,75
Prírastky – z prebytku hospodárenia r 2008,2007
154017,56
Úbytky – použitie RF
0
KZ k 31.12.2009
282717,31
 
Sociálny fond
Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.
Sociálny fond
Suma v Euro
ZS k 1.1.2009
85,74
Prírastky – povinný prídel
1997,1
- ostatné prírastky – splátky pôžičiek
348,7
Úbytky – prísp.na stravovanie
1574,34
- regeneráciu pracovnej sily
795
- príspevok pri životnom jubileu
49,79
KZ k 31.12.2009
12,41
 
6. Finančné usporiadanie vzťahov
a/ obec v roku 2009 poskytla dotácie v súlade s VZN č. 1/2003 zo dňa 30.7.2003, číslo uznesenia X/2003.07.30 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým, fyzickým osobám, podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný charakter.
Žiadateľ dotácie
Suma poskytnutých prostriedkov
v Euro
Suma použitých prostriedkov v r 2009 v Euro
Rozdiel
Telovýchovná jednota-
Futbalový oddiel
16931
16931
0
Stolnotenisový oddiel
1996
1996
0
Aerobic Fanatic club
2353,54
2353,54
0
Bánovčanka
664
664
0
Príspevok na knihu "U nás na Kesi"
700
700
0
Bedmintonový klub
331,80
331,80
0
Príspevok darcom krvi
487,50
487,50
 
Športovo-strelecký klub
1394,44
1394,44
0
Zväz záhradkárov
331,94
331,94
0
 
 
 
0
ŠJ príspevok na stravovanie
1172,72
1172,72
0
Príspevok pri narodení dieťaťa
3300
3300
0
Príspevok starím občanom
3167,45
3167,45
0
 
K 31.12.2009 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté.
 
7. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2009 v Euro
AKTÍVA
Názov
ZS k 1.1.2009
KZ k 31.12.2009
Neobežný majetok spolu
3581987
426051
Z toho:
 
 
Dlhodobý nehmotný
0
0
Dlhodobý hmotný
2870475
3414622
Dlhodobý finančný
711512
711429
Obežný majetok spolu
408593
426912
Z toho:
 
 
Zásoby
767
557
Pohľadávky
77239
11094
Finančný majetok
304284
384456
Zúčtovanie transf.z rozp.obce
26303
30805
 
Č     asové rozlíšenie
4302
3304
SPOLU
3994882
4556267
 
PASÍVA
Názov
ZS k 1.1.2009
KZ k 31.12.2009
Vlastné zdroje krytia majetku
2309692
2383569
Z toho:
 
 
Výsledok hospodárenia /účty 428/
2309692
2383569
Fondy
 
 
Záväzky
653529
1135290
Z toho:
 
 
Rezervy zákonné
10039
10033
Krátkodobé záväzky
25243
28189
Dlhodobé /záv. zo soc.fondu/
86
12
Dlhodobé /úvery ŠFRB/
538411
844933
Bankové úvery
79750
252123
Časové rozlíšenie
1031661
1037408
SPOLU
3994882
4556267
 
 
 
 
8. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2009
Obec k 31.12.2009 eviduje tieto záväzky:
 
- voči bankám – Prvý municipálny úver Dexia banka Slovensko a.s          50643,17€
Dňa 13.7.2001 bola uzatvorená zmluva o poskytnutí úveru , ktorý bol postupne čerpaný na výstavbu tenisových kurtov a rekonštrukciu bagra v celkovej výške 184248,05€.Do apríla 2005 bolo splatené 39832,70€ a od apríla 2005 boli dohodnuté mesačné splátky 1936,30€ dodatkom k zmluve. Amortizácia úveru je 13.4.2015.
 
-úver Dexia Banka Slovensko a.s na bytovky 1x6,1x9 b.j                        164414,65€
Zmluva zo dňa 25.8.2008 o termínovanom úvere č.5101108 v celkovej výške 168984,66€. Mesačné splátky 865,36€, amortizácia úveru je 24.8.2038. Zabezpečenie úveru je vlastnou zmenkou.
 
-úver Dexia Banka Slovensko a.s na Inž.siete 1x6,1x9 b.j                          37065,39€
zmluva zo dňa 25.8.2008 o termínovanom úvere č. 5101208 v celkovej výške 208793,74€. Mesačné splátky 1383,-€, amortizácia úveru 24.8.2028. Zabezpečenie úveru je vlastnou zmenkou.
 
-voči ŠFRB – úver bytovky 6x4 b.j                                                             418416,44€
 Dňa 23.10.2002 bola uzatvorená zmluva o poskytnutí podpory vo forme úveru zo ŠFRB na výstavbu nájomných bytov 4x6 b.j. Malá Kesa vo výške 479220,61€ pri zákl. úrokovej sadzbe 3,9% a dobe splatnosti 30 rokov /február 2033/, mesačná splátka vo výške 2260,34€. Prvá splátka bola uhradená 15.2.2003.
So ŠFRB bolo zriadené záložné právo na stavbu 4x6 b.j. Malá Kesa vkladom do katastra nehnuteľností.
 
-voči ŠFRB – úver bytovky 1x6,1x9 b.j                                                352096,64€
 
Zmluva č. 404/512/2008 zo dňa 1.8.2008 o poskytnutí podpory vo forme úveru na výstavbu nájomných bytov 1x6,1x9b.j Malá Kesa vo výške 548894,64€ pri zákl. Úrokovej sadzbe 1% a dobe splatnosti 30 rokov.   Zabezpečenie návratnosti je ručené bankovou zárukou č. 5100308 poskytnutou Dexia bankou a.s. v prospech ŠFRB+ notárska zápisnica o uznaní záväzku a súhlase dlžníka s exekúciou.
 
- spotrebný úver na traktor                                                                    15015,33€
 
- VBO fond opráv bytovky 6x4b.j                                                          21165,14€
 
- VBO finančná záruka bytovky 6x4 b.j                                                  38239,39€
 
- voči dodávateľom                                                                                  5798,51€
 
- voči zamestnancom                                                                                1714,72€
 
- voči poisťovniam                                                                                   7051,48€
 
- voči daňovému úradu                                                                 1809,13€
 
- krátkodobé rezervy na dovolenky                                                         10032,78€
 
- nevyfakturované dodávky                                                                      1203,14€
 
- iné záväzky – zrážky zo mzdy                                                              10611,90€
 
- záväzky zo soc.fondu                                                                     12,42€
 
Záver
        Výsledok rozpočtového hospodárenia je prebytok 9899,55€, po odpočítaní finančných operácií je výsledok hospodárenia schodok -465210,73€ 
        Rozpočet v príjmovej časti za r. 2009 bol splnený na 156,09% a vo výdavkovej časti na 155,26%.
 
       Účtovný výsledok hospodárenia ako rozdiel medzi nákladmi a výnosmi je zisk 68047,18€.
Záverečný účet obce za rok 2009 bol prerokovaný na zasadnutí OZ dňa ............ v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z.       
 
9. Uznesenie
 -Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.
 
 
V Bánove 21.4.2010
Vypracovala:Erika Palacková

Vytvorené: 22. 4. 2007
Posledná aktualizácia: 22. 4. 2007 00:00
Autor: