Odpadové hospodárstvo

odpad

EUROPROJEKTY

europrojekty

Facebook obce Bánov

Obec Bánov

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 3
DNES: 18
TÝŽDEŇ: 450
CELKOM: 1059663

Obecná knižnica Bánov

Knižnica

Monografia obce

Monografia obce

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Záverečný účet obce za rok 2011

Typ: ostatné
-

Záverečný účet Obce Bánov
 

Za rok 2011

 

 

 

 

 

Vypracovala: Erika Palacková                Predkladá: PhDr. Helena Juríková

 

 

V Bánove, 15.3. 2012

 

 

 

Záverečný účet obce za rok 2011 obsahuje:

 

1.Rozpočet obce na rok 2011, rozpis programového rozpočtu

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2011, prehľad všetkých prijatých dotácií

3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2011

4. Výsledok hospodárenia za rok 2011

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu

6. Finančné vyporiadanie vzťahov voči:

Zriadeným právnickým osobám

Štátnemu rozpočtu

Ostatným právnickým a fyzickým osobám

 1. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2011

8. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2011

9. Návrh uznesenia

10.Správa audítora – príloha č. 1

11.Odborné stanovisko hlavného kontrolóra - príloha č. 2

Záverečný účet obce Bánov za rok 2011

 

1.Rozpočet obce na rok 2011

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2011. Obec v roku 2011 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7/ zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2011 bol zostavený ako vyrovnaný.

Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový ako schodkový.

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2011.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 10.11.2010 uznesením č.XLIV/20111110

Obec v zmysle § 14 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.z. je povinná viesť operatívnu evidenciu o všetkých rozpočtových opatreniach vykonaných v priebehu rozpočtového roka. Schválených bolo 5 rozpočtových opatrení uzneseniami OZ IV/8/20110608, V/3/20110615, XI/3/20111214

 

Rozpočet Obec a ZŠsMŠ v Euro k 31.12.2011

Príjmy celkom

1496383,25

Výdavky celkom

1444005,48

Hospodárenie obce- prebytok

52377,77

Z toho:

Bežné príjmy

1267778,19

Bežné výdavky

1142544,62

Prebytok bežného rozpočtu

125233,57

 

Kapitálové príjmy

169757,36

Kapitálové výdavky

187622,65

Schodok kapitálového rozpočtu

-17865,29

 

Príjmové finančné operácie

58847,7

Výdavkové finančné operácie

113838,21

Hospodárenie z fin.operácií

-54990,51

 

 

Rozpis programového rozpočtu

 

Bežný rozpočet

Kapitálový rozpočet

Finančné operácie

Príjmy celkom

1267778,19

169757,36

58847,7

Výdavky celkom

1142544,62

187622,65

113838,21

Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola

81776,77

 

 

Program 2: Propagácia a marketing

510,36

 

 

Program 3: Služby občanom

20073,61

7500

 

Program 4: Odpadové hospodárstvo

74547,67

380

 

Program 5: Komunikácie

49193,47

163029,61

 

Program 6: Vzdelávanie

495326

3763,72

 

Program 7: Šport

66245,22

2827,2

 

Program 8: Kultúra

42170,82

 

 

Program 9: Prostredie pre život

60264,66

1362,12

 

Program 10: Bývanie

33692,43

 

38382,18

Program 11: Sociálne služby

23300,31

 

 

Program 12: Administratíva

195443,3

8760

75456,03

Výsledok hospodárenia

125233,57

-17865,29

-54990,51

 

 

 

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2011 v Euro

Rozpočet na rok 2011

Skutočnosť

% plnenia

1238933

1496383,25

120,78

 

 

1/ Bežné príjmy- daňové príjmy:

Rozpočet na rok 2011

Skutočnosť

% plnenia

772466

753991,07

97,61

 

a/ Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 650000€ z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2011 poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 631493,25€, čo predstavuje plnenie na 97,15%.

b/ Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 79165€ bol skutočný príjem k 31.12.2011 vo výške 79445,85€. K 31.12.20 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností vo výške 1154,48€.

c/ Daň za psa – rozpočet bol vo výške 1900€, plnenie 2060,92€.

d/ Daň za užívanie verejného priestranstva – rozpočet 720€, plnenie 849€.

 

e/ Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad - z rozpočtovaných 40681€ bolo plnenie 40142,05€. K 31.12.2011 obec eviduje pohľadávky na poplatkoch za komunálny odpad vo výške 4654,65€.

 

2/ Bežné príjmy – nedaňové príjmy :

Rozpočet na rok 2011

Skutočnosť

% plnenia

156341

164811

105,42

 

a/ príjmy z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 118483€ bol skutočný príjem k 31.12.2011 vo výške 115138€. Ide o príjem z prenajatých pozemkov vo výške 4410€ a prenajatých priestorov a objektov vo výške 110728€.

ZŠ s MŠ príjem z prenájmu telocvične a školné vo výške 10424,00€.

b/ Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky – správne poplatky:

Z rozpočtovaných 11468€ bol skutočný príjem k 31.12.2011 vo výške 9287,04€, čo je 80,98% plnenie.

Z toho prevažnú časť príjmov tvoria príjmy zo správnych poplatkov za prevádzku výherných hracích automatov - plnenie 5974€ na základe rozhodnutí o pridelení individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier.

Ostatné správne poplatky – overovanie, rybárske lístky,stavebné... 3313,04€

Miestny rozhlas- 971€.

Príjem za separovaný zber – 7756,47€, služby OKS – 1017,81€, za opatrovateľskú službu 1260,40€, cintorínske poplatky za hrobové miesto 953€, za pohrebné služby 1320€,

práce plošinou 410,92€, práce fekálom 9933,80€, práce traktorom, za kontajner 662,12€, predaj smetných nádob 379€, zápisné knižnica 116,70€, poplatky za znečisťovanie ovzdušia 424,29€, za energie čajovňa 2190€, penále z omeškania nájomného 480,20€, vstupné tenisové kurty 2086,18€..

c/ Ostatné príjmy

Tieto príjmy tvoria úroky z vkladov v banke 802,06€, náhrady z poistného plnenia 201,54€, výťažky z lotérií 80,90€, vrátené platby minulých rokov- vyúčtovanie energií nájomcom 9835,23€, príjem za stavebný úrad NZ za rok 2010 781,24€,

3/ Obec prijala nasledovné transfery:

P.č.

Poskytovateľ

Suma v Euro

účel

Druh transf.

1

Obvodný úrad

3777,9

Matrika

bežný

2

ESF a ŠR

1100,65

§50 a

bežný

3

ÚPSVaR

2053,1

Stravné a škol.potr. i v hm. núdzi

bežný

4

KŠU Nitra

297990

Školstvo

bežný

5

Obvodný úrad

1241,13

Register obyvateľov

bežný

6

Kraj.stav.úrad

0

Spoločný stavebný úrad

bežný

7

KŠU Nitra

4934

Vzdelávacie poukazy

bežný

8

Obvodný úrad

241,2

Mzda skladníka CO

bežný

9

Nitr.sam.kraj

300

Kultúrne akcie

bežný

10

Kraj. úrad ŽP

428,83

Životné prostredie

bežný

11

Kraj.úrad CDaPK

0

Komunikácie

bežný

12

Obvodný úrad

3688

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov

bežný

13

Obvodný úrad

159,34

Pohrebné

bežný

14

KU NR

176,63

Prostr. na obnovu Reg.pozemkov

bežný

15

KÚŽP

0

Bežné výdavky-povodne

bežný

16

EF RR a ŠR SR

14913,48

Rekonštrukcia centrá obce

bežný

17

MVa RR

0

Rekonštrukcia ZŠsMŠ

kapitálový

18

EF RR a ŠR SR

168955,58

Rekonštrukcia centrá obce

kapitálový

19

Centrum pre filantropiu

660

Knihy do knižnice

bežný

20

Prijaté dary

310

Hasičský zbor, sociálne odkázané deti

bežný

 

Spolu

500929,84

 

 

 

Uvedené transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom.

 

 

4/ Kapitálové príjmy:

Rozpočet na rok 2011

Skutočnosť

% plnenia

0

169757,36

 

 

Ide o príjem z predaja pozemkov 801,78€ a kapitálové transfery uvedené v tabuľke o prijatých transferoch.

 

5/ Príjmové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2011

Skutočnosť

% plnenia

330

58847,7

17832,64

 

-Splátky sociálnych pôžičiek 520€

-Krátkodobý úver na rekonštrukciu centrá obce 33518,48€

-Prevod z rezervného fondu 8502,81€

-Prevod z fondu opráv bytovky 1327,53€

-Prevod zostatku z minulého roka -povodne 14978,88€

 

 

 

3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2011 v Euro

Rozpočet na rok 2011

Skutočnosť

% plnenia

764141 obec

949404,48

124,24

474792 ZšMŠ

494601

104,17

 

Členenie podľa funkčnej klasifikácie:

Funkčná klasifikácia

Skutočnosť

v Euro

01 Všeobecne verejné služby

/správa obce, matrika, register obyv.,stav.úrad, SMO, voľby/

297596

 

02 Obrana /CO/, 03 PO

1140

04 Ekonomická oblasť /miestne komunikácie, VPP/

213950

05 Ochrana životného prostredia / TKO, sep.zber , kanalizácia/

74926

06 Bývanie a občianska vybavenosť /verejná zeleň, ver.osvetlenie, údržba budov/

89414

08 Rekreácia, kultúra, náboženstvo /TJ, šport.oddiely, OKS, knižnica, ZPOZ, miestny rozhlas/

132478

09 Vzdelávanie /prísp.na stravovanie z obce/+ výdavky ZŠs MŠ,rekonštr.ZŠsMŠ

498187

10 Sociálne zabezpečenie /hmotná núdza, opatrovateľská služba, staroba/

20470

0170 Transakcie verejného dlhu

113838

 

1441999

 

1/ Bežné výdavky - obec

Rozpočet na rok 2011

Skutočnosť

% plnenia

548691

647943,62

118,09

a/ mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 188740€ bolo skutočné čerpanie vo výške 174740€, čo je 92,58% čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov: OcÚ, SMO, Matrika, údržba ŠA, OKS, opatrovateľská služba, verejné osvetlenie, cintoríny, TKO a separovaný zber, verejná zeleň, miestne komunikácie, rozhlas, knižnica.

b/ poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 68259€ bolo skutočné čerpanie vo výške 63303€ čo je 92,74%.

Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd a doplnkové dôchodkové poistenie.

c/ Tovary a služby

Z rozpočtovaných 224591€ bolo skutočné čerpanie vo výške 322613€, čo je 143,64%. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk obce, energie, materiál, dopravné, údržba, nájomné a ostatné tovary a služby.

 

Výdavky Progr. 1 Riadenie obce - úspora 60984,23€ oproti plánovanému rozpočtu. Zníženie je v položke plat starostky a poistné odvody, reprezentačné, odmeny poslancov a komisií. Nárast je v položkách energie nájomcov, tieto boli vykompenzované zvýšenými preddavkami na energie. Šetrenie je v položke údržba obecného majetku cca 2400€.

Progr. 2 Propagácia a prezentácia obce - celková úspora je 1149,64€ v položkách reklama, inzercia 858€ a položke odmena kronikárke 292€ /bude vyplatená v r. 2012/

Progr. 3 Služby občanom – výdavky financované z prostriedkov ŠR matrika, register obyvateľov . Úspora je v položkách výdavky na kultúrnospoločenské akcie 320€, výdavky na stavebný úrad- prostriedky zo ŠR boli zaslané priamo na spoločný stav. úrad do Šurian. Okrem toho hradila obec z vlastných zdrojov 1691€ za 1. polrok 2011 a suma 1343€ bude uhradená vo februári 2012. 

Cintorínske a pohrebné služby- úspora je v položkách energie 540€, prekročenie v položke odchodné, ktoré nebolo rozpočtované.

Miestny rozhlas- úspora 227€ Program 4 Odpadové hospodárstvo - prekročenie výdavkov oproti pôvodnému rozpočtu o 10537€ v položkách PHM, opravy a údržby vozidiel, úložné odpadu o 4782€.

Program 5 Správa a údržba komunikácií- prekročenie výdavkov oproti pôvodnému rozpočtu o 42342€. Z uvedenej sumy bolo 2300€ vykrytých dotáciou na povodne, a 14914€ z prostriedkov EF RR a ŠR SR na centrá obce. Zvyšnú časť výdavkov tvorí PD na odvodnenie komunikácií 1648€, služby- verejné obstarávanie, žiadosti o platby, monitorovacie správy spojené s projektom „rekonštrukcia centrá obce“vo výške 24833€

Program 6 Vzdelávanie- výdavky na prenesené kompetencie ZŠ sú financované z prostriedkov ŠR vo výške 302924€, výdavky na originálne kompetencie – MŠ , ŠJ a ŠKD sú financované z podielových daní vo výške 179247€. Z prostr. obce boli finacované aj odmeny mimoprac.pomeru za kúrenie v MŠ 725€.

Program 7 Šport- celkový nárast výdavkov o 17962€, z toho energie o 4567€ , výdavky na údržbu ŠA o 2675€, odmeny mimoprac.pomeru tenisové kurty 3127€, príspevok FO na vykrytie straty 4884€, príspevok FO z prostr. za prenájom 450€, príspevok Aerobik 640€ z prostr.za prenájom. Zníženie výdavkov je v položke cyklodráha 531€, ktoré boli presunuté do rozpočtu na rok 2012.

Program 8 Obecné kultúrne a spoloč.podujatia- OKS: úspora 7224€ v položkách mzdové výdavky materiál a výdavky na kultúrne akcie.

Knižnica – nárast výdavkov v položke knihy do knižnice – z prostriedkov centra pre filantropiu 660€.

Program 9 Prostredie pre život- celkový nárast výdavkov o 29064€.

Z toho verejná zeleň 898€ vykryté z prostr. ESF, nárast materiálových výdavkov o 913€, výdavky na PHM o 636€. V položke služby, údržba je zahrnutá suma 14365€ búranie budov za bytovkami, 5178€ likvidácia azbestu, 4852€ búranie domu na Malinovského ul., ktoré neboli rozpočtované.

Verejné osvetlenie-celkový nárast o 832€ oproti pôvodnému rozpočtu. Zvýšené výdavky na energie o 4201€ boli z časti vykryté z položky mzdy a odvody, materiálové výdavky.

Protipožiarna ochrana - časť výdavkov v sume 241€ bola vykrytá z prostr. ŠR na sklad masiek CO. Prekročenie výdavkov o 140€. Darom bolo získané vozidlo Lada NIVA pre hasičský zbor, výdavky na poistné a STK boli vo výške 226€

Program 10 Bývanie, správa bytov – nárast výdavkov o 8228€ v položke úroky z úverov na výstavbu 1x6,1x9 b.j.

Program 11 Sociálne služby- opatrovateľská služba nárast o 863€ v položkách poistné zodpovednosti za škodu a odmeny mimoprac.pomeru posudkového lekára a sestry.

Príspevok pri narodení dieťaťa- nárast o 500€. Výška príspevku je podľa počtu narodených detí.

Pohrebné – výdavky sú vo výške prijatých prostr.zo ŠR.

Pôžičky a výpomoci v hmotnej núdzi – náras výdavkov o 388€.

Stravovanie a školské potreby pre deti v hmotnej núdzi- boli vyplatené vo výške prijatých prostr. zo ŠR, príspevok na stravovanie ŠJ bol vo výške 0,10€ na jeden obed z prostriedkov obce .Úspora oproti pôvodnému rozpočtu 494€.

Akvivačná činnosť a malé obecné služby – nárast výdavkov o 226€ v položke odmeny mimoprac.pomeru pracovníčky, ktorá koordinuje nezamestnaných na aktivačných prácach.

Starostlivosť o dôchodcov – zníženie výdavkov o 424€. sú tu zahrnuté výdavky na stravovanie dôchodcov, zakúpenie akordeónu, vianočné posedenie.

Program 12 Aministratíva- zahŕňa výdavky správy obce a správy majetku obce, ktoré neboli zahrnuté v ostatných programoch. Celkový nárast výdavkov je o 12741€. Z toho 12679€ bolo vrátenie prostr. z minulého roka za povodne /uvedená suma neovplyvňuje hospodárenie, nakoľko bola zahrnutá aj do príjmovej časti v rovnakej výške/ Úspora bola v položkách poštové a telekomunikačné služby, materiálové výdavky, údržba. Nárast v položke úroky z úveru centrá obce – boli vykryté z položiek, kde sa šetrilo.

 

d/ Bežné transfery

Z rozpočtovaných 32106€ bolo skutočné čerpanie 35347€, čo je 110,09%.

Stavebný úrad – 1691€z príjmov obce. Členské príspevky ZMOS vo výške 995,79€, dotácie športovým klubom vo výške 23935,29€, odchodné 1042,20€, dotácia na stravovanie ŠJ vo výške 1102,70 €, sociálne pôžičky a výpomoci vo výške 1089,34€, príspevok pri narodení dieťaťa vo výške 3200 €, náhrady príjmov pri PN vo výške 494,36€, darcom krvi, zväzu záhradkárov, dotácia parkinsonikom 1536,17€, pohrebné z dotácií 159,34€, zo sponzorského pre soc. odkázané deti 149,33€

e/ Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými fin. výpomocami.

Z rozpočtovaných 34825€ bolo skutočne vyčerpané 51940€, čo predstavuje 149,15%. Z toho manipulačné poplatky a záväzková provízia z bankovej záruky vo výške 1685,32€.

 

2/ Kapitálové výdavky:

Rozpočet na rok 2011

Skutočnosť

% plnenia

128279

187623

146,26

 

V tom:

Funkčná klasifikácia

Skutočnosť

v Euro

01 Všeobecne verejné služby

/správa obce/

8760

04 Ekonomická oblasť /miestne komunikácie/

163030

05 Ochrana životného prostredia / TKO, sep.zber,kanalizácia /

380

06 Bývanie a občianska vybavenosť /verejná zeleň, rozvoj bývania/

1362

08 Rekreácia, kultúra, náboženstvo / KTV, ihrisko/

10327

09 Vzdelávanie /ZŠsMŠ/

3764

 

a/ výdavky verejnej správy:

Ide o nasledovné investičné akcie:

    1. Zmena územného plánu 8760€

b/ Ekonomická oblasť

    2. Projekt „rekonštrukcia centrá obce“ 163030€

c/ Ochrana životného prostredia

    3. Kanalizácia 380€

d/ Bývanie a občianska vybavenosť:
    4.Rozšírenie kamerového systému v centre obce 1362€

e/ Rekreácia, kultúra, náboženstvo

    5.Rekonštrukcia KTV rozvodov 7500€
    6.Chodník z Malinovského na ŠA 2827€

f/ Vzdelávanie

    7. Cesta v areáli ZšsMŠ 3764€

 

 

3/ Výdavkové finančné operácie:

Rozpočet na rok 2011

Skutočnosť

% plnenia

87171

113838

130,59

 

Z rozpočtovaných 87171€ na splácanie istiny z úverov bolo skutočné čerpanie:

 • Municipálny úver Dexia banka a.s vo výške 23236€

      *   Úver ŠFRB na 6x4b.j vo výške 11206€

 • Spotrebný úver ČSOB na traktor vo výške 3942€

 • Úver ŠFRB na 1x6,1x9 b.j. vo výške 16018€

      *  Úver z Dexia banky a.s na stavbu 1x6,1x9b.j vo výške 2820€

      * Úver z Dexia banky a.s na inž.siete 1x6,1x9b.j vo výške 8338€

 • Úver z Dexia banky a.s na rekonštrukciu ZšsMŠ 14760€

 • Úver z Dexia banky a.s na „rekonštrukcia centrá obce“ 33518€

 

4/ Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Základná škola s materskou školou Bánov, Kpt. Nálepku 43

 

Bežné výdavky

 

Rozpočet na rok 2011

Skutočnosť

% plnenia

 

 

 

 

Z toho:

prenesené kompetencie - ZŠ /financuje KŠÚ/

285795

302924

105,99

Originálne kompetencie

-MŠ a ŠJ , školský klub detí

/z podielu výnosu dane z príjmov/ + vlastné príjmy

188817

191677

101,51

Spolu

474612

494601

104,21

 

 

4. Výsledok hospodárenia za rok 2011

Zostatky finančných prostriedkov na účtoch v peňažných ústavoch

Stavy na bankových účtoch k 31.12.2011

 

 

VÚB banka /170125172, 350170125172, 1610449256, 1169170125172/

145531,4

Dexia banka-2276948002

50120,32

Dexia banka term.vklad 2276941601

74980,39

Dexia banka term.vklad 2276948600

51204,68

Spolu

321836,79

 

Návrh na finančné vysporiadanie rozpočtového hospodárenia

Celková rekapitulácia

plnenie

Bežné príjmy

1267778,19

Bežné výdavky

1142544,62

Rozdiel = prebytok bežného rozpočtu

125233,57

Kapitálové príjmy

169757,36

Kapitálové výdavky

187622,65

Rozdiel= schodok kapitálového rozpočtu

-17865,29

Finančné príjmové operácie

58847,7

Finančné výdavkové operácie

113838,21

Rozdiel = schodok finančných operácií

-54990,51

Prebytok hospodárenia /bežný a kapitálový/

107368,28

Vylúčenie z výsledku hospodárenia/nevyčerpané prostr./

0

Prebytok hospodárenia po úprave

107368,28

 

§10 zákona č.583/2004 Z.z. hovorí, že finančné operácie sú súčasťou rozpočtu. Prostredníctvom nich sa vykonávajú prevody z peňažných fondov obce a realizujú návratné zdroje financovania a ich splácanie. Finančné operácie však nie sú súčasťou príjmov a výdavkov, nevstupujú priamo do výsledku hospodárenia. Po odpočítaní finančných operácií je výsledok hospodárenia prebytok 107368,28€.

Schodok kapitálového rozpočtu bol v priebehu rozpočtového obdobia vykrytý :

 • prevodom z rezervného fondu vo výške 8502,79€

 • príjmom z predaja pozemkov 801,78€

 • z bežných príjmov obce vo výške 8560,72€

          spolu v sume 17865,29€

 

V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní výsledku rozpočtu obce z tohto výsledku vylučujú:

Nevyčerpané prostriedky účelovo určené na výdavky poskytnuté zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy, ktoré je možné použiť v nasledujúcom  rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona č.523/2004 Z.z o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Obec k 31.12.2011 neeviduje nasledovné prostriedky.

Výsledok po vylúčení nevyčerpaných dotácií je potom v sume +107368,28€

 

 

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu

 

Rezervný fond

Obec vytvára rezervný fond vo výške 10% prebytku hospodárenia príslušného rozpočtového roka, alebo podľa uznesenia obecného zastupiteľstva. Vedie sa analyticky k bežnému bankovému účtu. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Uznesením obecného zastupiteľstva č.IV/8/20110608 zo dňa 8.6.2011 a V/3/20110615 zo dňa 15.6.2011bolo schválené použitie rezervného fondu.

Rezervný fond

Suma v Euro

ZS k 1.1.2011

173514,97

Prírastky

0

Úbytky – použitie RF

8502,79

KZ k 31.12.2011

165012,18

 

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Sociálny fond

Suma v Euro

ZS k 1.1.2011

17,02

Prírastky – povinný prídel

1947,1

Úbytky – prísp.na stravovanie

1542,82

- regeneráciu pracovnej sily

221,3

- príspevok pri životnom jubileu

150

-príspevok pri odchode do dôchodku

50

KZ k 31.12.2011

0

 

 

6. Finančné usporiadanie vzťahov

a/ obec v roku 2011 poskytla dotácie v súlade s VZN č. 1/2003 zo dňa 30.7.2003, číslo uznesenia X/20030730 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým, fyzickým osobám, podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný charakter.

 

Žiadateľ dotácie

Suma poskytnutých prostriedkov v Euro

Suma použitých prostr. v Euro

Telovýchovná jednota- Futbalový oddiel

19974,29

19974,29

Stolnotenisový oddiel

1000

1000

Aerobik Fanatik klub

1540

1540

Bedmintonový klub

400

400

Príspevok darcom krvi

461,83

461,83

Športovo-strelecký klub

1000

1000

Dráha pre tech.cyklistické disciplíny

1250

719,35

Zväz záhradkárov

300

300

Bánovčanka

500

500

Klub dôchodcov

130

130

Klub Parkinsonikov

150

150

ŠJ príspevok na stravovanie

1103

1103

Príspevok pri narodení dieťaťa

3200

3200

Dobrovoľný hasičský zbor

1140

1140

 

K 31.12.2011 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté.

 

7. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2011 v Euro

AKTÍVA

Názov

ZS k 1.1.2011

KZ k 31.12.2011

Neobežný majetok spolu

6074014

5806091

Z toho:

 

 

Dlhodobý nehmotný

0

0

Dlhodobý hmotný

5362585

5094662

Dlhodobý finančný

711429

711429

Obežný majetok spolu

331637

335863

Z toho:

 

 

Zásoby

639

499

Pohľadávky

11133

10952

Finančný majetok

286661

322300

Zúčtovanie transf.z rozp.obce

33204

2112

Časové rozlíšenie

1954

5444

SPOLU

6407605

6147398

 

 

PASÍVA

Názov

ZS k 1.1.2011

KZ k 31.12.2011

Vlastné zdroje krytia majetku

2270452

2224959

Z toho:

 

 

Výsledok hospodárenia min.rokov /účty 428/

2242363

2383614

Výsledok hospodárenia za účt.obdobie

-17404

-113162

Fondy

 

 

Záväzky

2142743

1880895

Z toho:

 

 

Rezervy zákonné

11590

9464

Krátkodobé záväzky

231117

46692

Dlhodobé /záv. zo soc.fondu/

17

0

Dlhodobé /úvery ŠFRB/

1008942

982816

Bankové úvery

891077

841923

Časové rozlíšenie

1994410

2041544

SPOLU

6407605

6147398

 

 

 

 

 

 1. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2011

Obec v zmysle ustanovenia § 17 zákona c.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p., môže na plnenie svojich úloh

prijať návratné zdroje financovania, len ak:

celková suma dlhu obce neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho

rozpočtového roka a

suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí

25% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.

Bankové úvery /bez ŠFRB a krátkodobého úveru Dexia banky/ sú vo výške 610231,85€, čo je 54,61% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.

 

Obec k 31.12.2011 eviduje tieto záväzky:

 • voči bankám – Prvý municipálny úver Dexia banka Slovensko a.s 4171,97€

Dňa 13.7.2001 bola uzatvorená zmluva o poskytnutí úveru , ktorý bol postupne čerpaný na výstavbu tenisových kurtov a rekonštrukciu bagra v celkovej výške 184248,05€.Do apríla 2005 bolo splatené 39832,70€ a od apríla 2005 boli dohodnuté mesačné splátky 1936,30€ dodatkom k zmluve. Amortizácia úveru je 13.4.2015.

 • úver Dexia Banka Slovensko a.s č. 5101108 na bytovky 1x6,1x9 b.j 156695,62€

Zmluva zo dňa 25.8.2008 o termínovanom úvere č.5101108 v celkovej výške 168984,66€. Mesačné splátky 865,36€, amortizácia úveru je 24.8.2038. Zabezpečenie úveru je vlastnou zmenkou.

 • úver Dexia Banka Slovensko a.s č. 5101208 na Inž.siete 1x6,1x9 b.j 181424,26€

zmluva zo dňa 25.8.2008 o termínovanom úvere č. 5101208 v celkovej výške 208793,74€. Mesačné splátky 1383,-€, amortizácia úveru 24.8.2028. Zabezpečenie úveru je vlastnou zmenkou.

 • voči ŠFRB – úver bytovky 6x4 b.j 396437,72€

Dňa 23.10.2002 bola uzatvorená zmluva o poskytnutí podpory vo forme úveru zo ŠFRB na výstavbu nájomných bytov 4x6 b.j. Malá Kesa vo výške 479220,61€ pri zákl. úrokovej sadzbe 3,9% a dobe splatnosti 30 rokov /február 2033/, mesačná splátka vo výške 2260,34€. Prvá splátka bola uhradená 15.2.2003.

So ŠFRB bolo zriadené záložné právo na stavbu 4x6 b.j. Malá Kesa vkladom do katastra nehnuteľností.

 • voči ŠFRB – úver bytovky 1x6,1x9 b.j 499558,52€

Zmluva č. 404/512/2008 zo dňa 1.8.2008 o poskytnutí podpory vo forme úveru na výstavbu nájomných bytov 1x6,1x9b.j Malá Kesa vo výške 548894,64€ pri zákl. Úrokovej sadzbe 1% a dobe splatnosti 30 rokov, mesačná splátka1765,48€.

So ŠFRB bolo zriadené záložné právo na stavbu 1x6b.j. 1X9b.j. b.j. Malá Kesa vkladom do katastra nehnuteľností.

 • Dexia banka a.s -komunál eurofondy úver na rekonštrukciu ZšsMŠ č.512810 zo dňa14.12.2010 so splatnosťou do 1 roka, krátkodobý úver do doby prefinancovania záverečnej žiadosti o platbu na rekonštrukciu ZšsMŠ z prostriedkov EU a ŠR. Dodatkom č.1 zo dňa 8.12.2011 sa predĺžila doba splatnosti do 12.12.2012 231691,31€

 • úver Dexia Banka Slovensko a.s č. 510109 zo dňa 3.12.2009 na rekonštrukciu ZšsMŠ- spolufinancovanie , doba splatnosti 15 rokov /december 2024/, 282700,00 €

 • VBO fond opráv bytovky 6x4b.j 31052,66

 • VBO finančná zábezpeka na nájomné byty 55766,59

záväzky voči dodávateľom 3755,49

záväzky voči zamestnancom 1763,38

 • záväzky voči poisťovniam 6452,13 €

 • záväzky voči daňovému úradu 1687,66

krátkodobé rezervy na dovolenky 9463,62

nevyfakturované dodávky 6925,57

iné záväzky – zrážky zo mzdy 9578,94

 

 

 

Záver

  1. Výsledok rozpočtového hospodárenia je prebytok +52377,77 €, po odpočítaní finančných operácií a úprave o nevyčerpané prostr. ŠR je výsledok hospodárenia prebytok +107368,28€.

 

Rozpočet v príjmovej časti za r. 2011 bol splnený na 120,78% a vo výdavkovej časti na 114,21 %.

 

 

 1. Účtovný výsledok hospodárenia ako rozdiel medzi nákladmi a výnosmi :

 

Náklady / účt.tr. 5/ 1100057,72€

Výnosy /účt.tr. 6/ 1082651,48€

Rozdiel = strata - 17406,24€

 

Odporúčame účtovný výsledok hospodárenia za rok 2011 vo výške -17406,24€ usporiadať s účtom 428.011 – nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

 

 

 1. Uznesenia OZ         

        *OZ schvaľuje záverečný účet Obce Bánov za rok 2011 a vyjadruje súhlas s                celoročným hospodárením bez výhrad
  *OZ berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu za rok 2011

  *OZ berie na vedomie správu audítora za rok 2011

 

 

 

 

Záverečný účet obce za rok 2011 bol prerokovaný na zasadnutí OZ dňa  13.6.2012 v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z.

 

 

V Bánove 15.3.2012

Vypracovala:Erika Palacková


Vytvorené: 14. 3. 2012
Posledná aktualizácia: 14. 3. 2012 00:00
Autor: