Odpadové hospodárstvo

odpad

EUROPROJEKTY

europrojekty

Facebook obce Bánov

Obec Bánov

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 3
DNES: 19
TÝŽDEŇ: 451
CELKOM: 1059664

Obecná knižnica Bánov

Knižnica

Monografia obce

Monografia obce

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Záverečný účet za rok 2010

Typ: ostatné
-

Záverečný účet Obce Bánov

Za rok 2010

 

 

 

 

 

Vypracovala: Erika Palacková                                            Predkladá: PhDr.  Helena Juríková

 

 

V Bánove,   15.3. 2011

 

 

Záverečný účet obce za rok 2010 obsahuje:

 

1.Rozpočet obce na rok 2010, rozpis programového rozpočtu

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2010, prehľad všetkých prijatých dotácií

3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2010

4. Výsledok  hospodárenia za rok 2010

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu

6. Finančné vyporiadanie vzťahov voči:

            Zriadeným právnickým osobám

            Štátnemu rozpočtu

            Ostatným právnickým a fyzickým osobám

7.    Bilancia aktív a pasív k 31.12.2010

8.  Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2010

9. Návrh uznesenia

10.Správa audítora – príloha č. 1

11.Odborné stanovisko hlavného kontrolóra - príloha č. 2                                                                              

Záverečný účet obce Bánov za rok 2010

 

1.Rozpočet obce na rok 2010

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2010. Obec v roku 2009  zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7/ zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2010 bol zostavený ako vyrovnaný.

Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový ako schodkový.

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2010.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 16.12.2009 uznesením č.XXXIII/20091216

Obec v zmysle § 14 ods. 3 zákona č, 583/2004 Z.z.  Je povinná viesť operatívnu evidenciu o všetkých rozpočtových opatreniach vykonaných v priebehu rozpočtového roka.. Schválených bolo 8 rozpočtových opatrení uzneseniami OZ XLI/20100828, XLII/20100927/, XLIII/20101027, II/20110209

 

Rozpočet Obec a ZŠsMŠ v Euro k 31.12.2010

Príjmy celkom

3230586,7

Výdavky celkom

3165648,14

Hospodárenie obce- prebytok

64938,56

    Z toho:

Bežné príjmy

1172388,5

Bežné výdavky

1042444,33

Prebytok bežného rozpočtu

129944,17

 

Kapitálové príjmy

1005367,3

Kapitálové výdavky

2034717,91

Schodok kapitálového rozpočtu

-1029350,61

 

Príjmové finančné operácie

1052830,9

Výdavkové finančné operácie

88485,9

Hospodárenie z fin.operácií

964345

 

 

Rozpis programového rozpočtu

 

Bežný rozpočet

Kapitálový rozpočet

Finančné operácie

Príjmy celkom

1172388,5

1005367,3

1052830,9

Výdavky celkom

1042444,33

2034717,91

88485,9

Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola

93949,42

0

0

Program 2: Propagácia a marketing

943,08

0

0

Program 3: Služby občanom

22831,44

18851,01

0

Program 4: Odpadové hospodárstvo

66442,85

59343,5

0

Program 5: Komunikácie

18435,06

538429,7

0

Program 6: Vzdelávanie

509676,7

1016953,59

0

Program 7: Šport

49542,98

16697,55

0

Program 8: Kultúra

46234,11

0

0

Program 9: Prostredie pre život

22089,12

0

0

Program 10: Bývanie

25797,04

382355,02

41876,92

Program 11: Sociálne služby

19570,85

0

0

Program 12: Administratíva

166931,68

2087,54

46608,98

Výsledok hospodárenia

129944,17

-1029350,61

964345

 

 

 

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2010 v Euro

Rozpočet na rok 2010

Skutočnosť

% plnenia

1474506

3230586,7

219,1

 

 1/ Bežné príjmy- daňové príjmy:

Rozpočet na rok 2010

Skutočnosť

% plnenia

772726

637680

82,52

 

a/ Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 650000€ z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2010 poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 516874,54€, čo predstavuje plnenie na 79,52%.

b/ Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 78656€ bol skutočný príjem k 31.12.2010 vo výške 78571€.  K 31.12.20 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností vo výške 1456,31€.

c/ Daň za psa  – rozpočet bol vo výške 1900€, plnenie 1932€.

d/ Daň za užívanie verejného priestranstva  – rozpočet 720€, plnenie 775,50€.

 

e/ Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad- z rozpočtovaných 41400€ bolo plnenie 39527,34€.  K 31.12.2010 obec eviduje pohľadávky na poplatkoch  za komunálny odpad vo výške 4271,28€.

 

2/ Bežné príjmy – nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2010

Skutočnosť

% plnenia

116122

153585

132,26

 

a/ príjmy z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 68646€ bol skutočný príjem k 31.12.2010 vo výške 94064€. Ide o príjem z prenajatých pozemkov vo výške 35139 a prenajatých priestorov a objektov vo výške 58925€.

ZŠ s MŠ príjem z prenájmu telocvične a školné  vo výške 9270,09€.

b/ Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky – správne poplatky:

Z rozpočtovaných 12448€ bol skutočný príjem k 31.12.2010 vo výške 10271€, čo je 82,51% plnenie.

Z toho prevažnú časť príjmov tvoria príjmy zo správnych poplatkov za prevádzku výherných hracích automatov - plnenie 7468€  na základe rozhodnutí o pridelení individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier.                                                                                                                                             

Ostatné správne poplatky – overovanie, rybárske lístky,stavebné... 2804€

Miestny rozhlas- 988€.

Príjem za separovaný zber – 6468€, služby OKS – 915€, za opatrovateľskú službu 731€, cintorínske poplatky za hrobové miesto 1029€, za pohrebné služby 1709€,

práce plošinou 458€, práce fekálom 13721€,  práce traktorom, za kontajner  544€, predaj smetných nádob 228€, zápisné knižnica 104€,  poplatky za znečisťovanie ovzdušia 441€, za energie čajovňa 1280€.

c/ Ostatné príjmy

Tieto príjmy tvoria úroky z vkladov v banke 919€,  vrátené platby minulých rokov- vyúčtovanie energií  nájomcom  12898€, vrátené soc. pôžičky 761€, príjem za stavebný úrad NZ za rok 2009  721€, dotácia na informačnú tabuľu -nadácia Orange 500€.

 

3/ Obec prijala nasledovné transfery:

P.č.

Poskytovateľ

Suma v Euro

účel

Druh transf.

1

Obvodný úrad

3741,68

Matrika

bežný

2

ESF a ŠR

1106.18

Aktivačné práce

bežný

3

ÚPSVaR

2433,65

Stravné a škol.potr. i v hm. núdzi

bežný

4

KŠU Nitra

283133

Školstvo

bežný

5

Obvodný úrad

1238,16

Register obyvateľov

bežný

6

Kraj.stav.úrad

2613,89

Spoločný stavebný úrad

bežný

7

KŠU Nitra

5029

Vzdelávacie poukazy

bežný

8

Obvodný úrad

241,2

Mzda skladníka CO

bežný

9

Nitr.sam.kraj

550

Kultúrne akcie

bežný

10

Kraj. úrad ŽP

428,82

Životné prostredie

bežný

11

Kraj.úrad CDaPK

193,67

Komunikácie

bežný

12

Obvodný úrad

4718,46

Voľby

bežný

13

MF SR

39290

Dofinancovanie bežných výdavkov

bežný

14

KU NR

66,2

Prostr. na obnovu Reg.pozemkov

bežný

15

KÚŽP

27069,23

Bežné výdavky-povodne

bežný

16

Úrad Vlády

10059

Detské ihrisko

kapitálový

17

MVa RR

484414

Rekonštrukcia ZŠsMŠ

kapitálový

18

EF RR a ŠR SR

509656

Rekonštrukcia centrá obce

kapitálový

19

Nadácia Orange

500

Informačná tabuľa

bežný

 

Spolu

1375375,96

 

 

 

Uvedené transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom. Nevyčerpané prostriedky boli vo výške 14978,94€ - na povodne a 10,57€ na stravovanie v hmotnej núdzi.

 

 

4/ Kapitálové príjmy:

Rozpočet na rok 2010

Skutočnosť

% plnenia

0

1005367,3

 

 

Ide o príjem z predaja pozemkov 1238€ a kapitálové transfery uvedené v tabuľke o prijatých transferoch.

 

5/ Príjmové finančné operácie:

Rozpočet na rok 2010

Skutočnosť

% plnenia

295000

1052830,9

356,89

                                                                                                                                                                           

-Z konkurzu IZOSTAV 8592€

-Úver z Dexia banky a.s na výstavbu nájomných bytov 1x6,1x9b.j vo výške 163046€

-Úver z Dexia banky a.s na rekonštrukciu ZšsMŠ 295000€

-Úver ŠFRB na výstavbu nájomných  bytov 1x6, 1x9 b.j. prijatý vo výške 179336€

-Krátkodobý úver na rekonštrukciu ZšsMŠ  231691€

-Prevod z rezervného fondu 173515€

-Prevod z fondu opráv bytovky 270€

-Prevod zostatku z minulého roka -príjmy ZšsMŠ 1381€

 

3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2010 v Euro

Rozpočet na rok 2010

Skutočnosť

% plnenia

1015919 Obec

2690517,44

264,84

458587 ZŠsMŠ

475130,7

103,61

 

Členenie podľa funkčnej klasifikácie:

Funkčná klasifikácia

Skutočnosť

v Euro

01 Všeobecne verejné služby

 /správa obce, matrika, register obyv.,stav.úrad, SMO, voľby/

240563

02 Obrana /CO/,    03 PO

675

04 Ekonomická oblasť /miestne komunikácie, VPP/

559286

05 Ochrana životného prostredia / TKO, sep.zber , kanalizácia/

125785

06 Bývanie a občianska vybavenosť /verejná zeleň, ver.osvetlenie, údržba budov/

429831

08 Rekreácia, kultúra, náboženstvo /TJ, šport.oddiely, OKS, knižnica, ZPOZ, miestny rozhlas/

144270

 

09 Vzdelávanie /prísp.na stravovanie z obce/+ výdavky ZŠs MŠ,rekonštr.ZŠsMŠ

1527521

10 Sociálne zabezpečenie /hmotná núdza, opatrovateľská služba, staroba/

16261

0170 Transakcie verejného dlhu

121456

 

3165648

 

1/ Bežné výdavky - obec

Rozpočet na rok 2010

Skutočnosť

% plnenia

552344

567313,63

102,71

a/ mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 179738€ bolo skutočné čerpanie vo výške 187958€, čo je 104,57% čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov:  OcÚ,  SMO,  Matrika, údržba ŠA, OKS, opatrovateľská služba, verejné osvetlenie, cintoríny, TKO a separovaný zber, verejná zeleň, miestne komunikácie, rozhlas, knižnica.

b/ poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 65112€   bolo skutočné čerpanie vo výške 66185€ čo je 101,65%.

Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd a doplnkové dôchodkové poistenie.

c/ Tovary a služby

Z rozpočtovaných 241493€ bolo skutočné čerpanie vo výške 249592€, čo je 102,94%. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk obce, energie, materiál, dopravné, údržba, nájomné a ostatné tovary a služby.

 

 Výdavky správa obce -  úspora 16524€ oproti plánovanému rozpočtu. Plyn zníženie o 775€, el. energia zníženie o 618€, tel. poplatky zníženie o 1470€.  Ďalej je šetrenie v položkách výpočtová technika /v decembri bol zakúpený počítač na sekretariát, úhrada fa  v januári 2011/, materiálové výdavky, knihy, časopisy, reklama, inzercia, všeobecné a špeciálne služby, odmeny mimopracovného pomeru. Nárast výdavkov je v položke stavebný úrad NZ o 773€ podľa zmluvy schválenej OZ.                                                                                                                           Správa majetku obce -celková úspora je 1103€ v položkách mzdy, poistné, energia, stravovanie. Nárast výdavkov je na PHM, poistné a STK áut, vývoz fekálií.                                                                                                                                       Ostatné kultúrne služby- OKS: úspora 5969€ vo všetkých  položkách okrem miezd a poistného, napr.materiál, výdavky na kultúrne akcie, energie...

Knižnica – nárast výdavkov o 1619€, nebolo rozpočtované odchodné pracovníčke knižnice.

Ostatné kultúrne služby– boli poskytnuté dotácie Zväzu záhradkárov, Poľovníckemu združeniu DOLINA vo výške schválenej OZ. Príspevok darcom krvi na občerstvenie bol prekročený o 314€, t.j. občerstvenie a ocenenie darcov pri odovzdávaní Janského plakety. Odmena za kroniku nebola vyplatená, po dohode s kronikárkou bude vyplatená v r. 2011.                                                                                                       Verejné osvetlenie-  úspora 12483€ oproti pôvodnému rozpočtu, z toho energie 5313€. Plánované výdavky na materiál a údržbu na nečerpali.

Športový areál a športové oddiely-  úspora 1241€. Prekročené boli výdavky na mzdy a poistné, nakoľko bola prijatá pracovníčka na upratovanie. Tieto výdavky sa vykryli z prostriedkov určených na dohody mimopracovného pomeru.

Energie – nárast výdavkov o 781€ / nie je tu zahrnuté vyúčtovanie plynu vo výške nedoplatku 1221€, ktoré bude zaplatené v januári.

Príspevky športovým klubom- boli poskytnuté vo výške schváleného rozpočtu, FO obdržal navyše 450€ z prostriedkov z prenájmu. OZ schválilo ďalšiu dotáciu Fo vo výške .4884,29€, ktorá bude poskytnutá v roku 2011 z dôvodu nedostatku finančných zdrojov na vykrytie straty FO.

 Dom smútku a cintoríny – úspora výdavkov o 2253€ t.j. Energie a výdavky na údržbu cintorínov a domu smútku.

 Miestne komunikácie – nárast výdavkov o 12018€, uvedená suma bola vykrytá transferom KÚŽP na povodne.

 TKO a separovaný zber –   celkový nárast výdavkov o 4769€  v položkách mzdy a odvody, PHM na zbery z dôvodu zvýšeného množstva komunálneho i separovaného   odpadu.

 Údržba verejnej zelene –  úspora o 1031€ v položkách mzdy, odvody a materiálové výdavky           Všeobecná pracovná oblasť – VPP a aktivačné práce  nárast výdavkov o 1422€, z toho 897€ bolo vykrytých transferom z OUPSVR na akvitačné práce. Zvyšok sú odmeny mimopracovného pomeru pracovníčky, ktorá koordinuje nezamestnaných na aktivačných prácach.

 Bývanie a občianska vybavenosť – nárast výdavkov o 1163€. Bytovky energie- budú fakturované nájomníkom, poistné majetku – nárast o poistenie ZšsMŠ a nových bytoviek.

Údržba budov, objektov – nárast výdavkov o 3604€ , z toho el. prípojky na bytovky 973€,ďalej sú tu výdavky na  materiál na rekonštrukciu šatní, oprava horáka kotla, revízie el. prípojky, plynu ZšsMŠ, kontrola hydrantov, úprava terénu pri bytovkách, skúška plynu MŠ, prehliadka kotlov, revízie komínov.                  Sociálna pomoc v hmotnej núdzi – zvýšenie výdavkov o 219€, z toho príspevky na stravovanie v hmotnej núdzi  boli vykryté navýšeným transferom zo ŠR vo výške 188€.

 Výdavky ZšsMŠ – nárast výdavkov o 34135€ zahŕňa odplatu za projekt "rekonštrukcia ZšsMŠ"  26580€ uhradenú z úveru Dexia banky, počítačové zostavy uhradené z úveru vo výške 7966€. Časť vo výške 95% bude refundovaná EU a ŠR.

    d/ Bežné transfery

Z rozpočtovaných 32455€ bolo skutočné čerpanie 31606€, čo je 97,38%.

Stavebný úrad – 2614€ z prostriedkov ŠR, 2294€ z príjmov obce. Členské príspevky ZMOS a ZPOZ vo výške 800€, dotácie športovým klubom vo výške 18090€, odchodné zamestnankyni knižnice 1220€,  dotácia na stravovanie ŠJ vo výške 889,10 €,  sociálne pôžičky a výpomoci vo výške 760€,  príspevok pri narodení dieťaťa vo výške 1600 €, starým občanom 1845€, náhrady príjmov pri PN vo výške 289€, darcom krvi 613,97 €, zväzu záhradkárov  300€,  dotácia poľovníckemu združeniu DOLINA 250€.

     e/ Splácanie úrokov a ostatné platby  súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými fin. výpomocami.

Z rozpočtovaných 33546€ bolo skutočne vyčerpané 32971,26€, čo predstavuje 98,29%. Z toho manipulačné poplatky  a  záväzková provízia z bankovej záruky vo výške 2337,68€.

 

 

 

       2/ Kapitálové výdavky:

Rozpočet na rok 2010

Skutočnosť

% plnenia

356355

2034717,91

570,98

 

V tom:

Funkčná klasifikácia

Skutočnosť

v Euro

01 Všeobecne verejné služby

 /správa obce/

2087

04 Ekonomická oblasť /miestne komunikácie/

538429

05 Ochrana životného prostredia / TKO, sep.zber,kanalizácia /

59344

06 Bývanie a občianska vybavenosť /verejná zeleň,  rozvoj bývania/

382355

08 Rekreácia, kultúra, náboženstvo / KTV, ihrisko/

35548

09 Vzdelávanie /ZŠsMŠ/

1016955

10 Sociálne zabezpečenie

0

 

a/ výdavky verejnej správy:

Ide o nasledovné investičné akcie:

キ      nákup informačných tabúľ pred OcÚ  z prostr. Nadácie Orange 540€, z rezervného fondu 1540€

b/ Ekonomická oblasť

キ      projekt „rekonštrukcia centrá obce“            538429€

c/ Ochrana životného prostredia

.    PD zberný dvor                                               1785€

.    Kanalizácia                                                   57559€

d/ Bývanie a občianska vybavenosť:

キ      Nájomné byty 1x6,1x9b.j vo výške           184109€

IS k nájomným bytom 1x6,1x9b.j vo výške 198246€

e/ Rekreácia, kultúra, náboženstvo

Ide o nasledovné investičné akcie:

キ      Rekonštrukcia KTV rozvodov                     11863€

Detské ihrisko                                       16698€

Oplotenie cintorína                                  6987€

f/ Vzdelávanie

     Rekonštrukcia ZšsMŠ                              1004430€

     Šatňové skrinky a lavice ZšsMŠ                   12525€

 

 

   3/ Výdavkové finančné operácie:

Rozpočet na rok 2010

Skutočnosť

% plnenia

107220

88485,9

82,53

 

Z rozpočtovaných 107220€ na splácanie istiny z úverov bolo skutočné čerpanie:

–      Municipálny úver Dexia banka a.s vo výške                      23236€

-     Úver ŠFRB na 6x4b.j vo výške                                           10773€

–      Spotrebný úver ČSOB na traktor vo výške                         11073€

–      Úver ŠFRB na 1x6,1x9 b.j. vo výške                                  15856€

-     Úver z Dexia banky a.s na stavbu 1x6,1x9b.j  vo výške       4899€

-     Úver z Dexia banky a.s na inž.siete 1x6,1x9b.j  vo výške  10349€

-     Úver z Dexia banky a.s na rekonštrukciu ZšsMŠ               12300€

 

  4/ Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

      Základná škola s materskou školou Bánov, Kpt. Nálepku 43

 

Bežné výdavky

 

Rozpočet na rok 2010

Skutočnosť

% plnenia

 

 

 

 

Z toho:                                  

 prenesené kompetencie - ZŠ /financuje KŠÚ/  

279340

288162

103,16

Originálne kompetencie

 -MŠ a ŠJ , školský klub detí                             

/z podielu výnosu dane z príjmov/  + vlastné príjmy

179247

186968,7

104,31

Spolu  

458587

475130,7

103,61

 

 

4. Výsledok  hospodárenia za rok 2010

 Zostatky finančných prostriedkov na účtoch v peňažných ústavoch

      Stavy na bankových účtoch k 31.12.2010

 

 

VÚB banka /170125172, 350170125172, 1610449256, 1169170125172/

81821,35

Dexia banka-2276948002

78639,06

Dexia banka term.vklad 2276941601

74639,82

Dexia banka term.vklad  2276948600

50997,8

Spolu

286098,03

 

Návrh na finančné vysporiadanie rozpočtového  hospodárenia

Celková rekapitulácia

plnenie

Bežné príjmy

1172388,5

Bežné výdavky

1042444,33

Rozdiel = prebytok bežného rozpočtu

+129944,17

Kapitálové príjmy

1005367,3

Kapitálové výdavky

2034717,91

Rozdiel= schodok kapitálového rozpočtu

-1029350,61

Finančné príjmové operácie

1052830,9

Finančné výdavkové operácie

88485,9

Rozdiel = prebytok finančných operácií

+964345

Schodok  hospodárenia /po odpočítaní fin.operácií/

-899406,58

Vylúčenie z výsledku hospodárenia

14989,51

Schodok hospodárenia po úprave

-914396,09

 

 §10 zákona č.583/2004 Z.z. hovorí, že finančné operácie sú súčasťou rozpočtu. Prostredníctvom nich sa vykonávajú prevody z peňažných fondov obce a realizujú návratné zdroje financovania a ich splácanie. Finančné operácie však nie sú súčasťou príjmov a výdavkov, nevstupujú priamo do výsledku hospodárenia.  Po odpočítaní finančných operácií je výsledok hospodárenia schodok -899406,58€.

Schodok kapitálového rozpočtu bol v priebehu rozpočtového obdobia vykrytý :

➔     dlhodobým bankovým úverom  na výstavbu bytov 1x6,1x9  vo výške   163045,99€                                     

➔    bankovým úverom na rekonštrukciu ZšsMŠ vo výške                           492145,31€ 

➔    úverom ŠFRB na výstavbu bytov 1x6,1x9 vo výške                              179336,11€

prevodom z rezervného fondu vo výške                                                       177681,52€

príjmom z konkurzu IZOSTAV vo výške                                                    8592,00€

➔    z bežných príjmov obce vo výške                                                                 8549,68€

             spolu v sume                                                                                           1029350,61€

 

V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní výsledku rozpočtu obce z tohto výsledku vylučujú:

Nevyčerpané prostriedky účelovo určené na výdavky poskytnuté zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy, ktoré je možné použiť v nasledujúcom  rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona č.523/2004 Z.z o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Obec k 31.12.2010 eviduje nasledovné prostriedky: Z dotácií na povodne 14978,94€, z dotácií na stravovanie detí v hmotnej núdzi 10,57€, t.j v celkovej sume 14989,51€.

Výsledok po vylúčení nevyčerpaných dotácií je potom v sume -914396,09€

 

 

 

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu

 

Rezervný fond

Obec vytvára rezervný fond vo výške 10% prebytku hospodárenia príslušného rozpočtového roka, alebo podľa uznesenia obecného zastupiteľstva. Vedie sa analyticky k bežnému bankovému účtu. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Uznesením obecného zastupiteľstva č.XXXVI/20100421 zo dňa 21.4.2010bolo schválené použitie  prebytku hospodárenia obce za rok 2009  na tvorbu rezervného fondu.

Rezervný fond

Suma v Euro

ZS k 1.1.2010

282717,31

Prírastky – z prebytku hospodárenia rok 2009

68479,18

Úbytky – použitie RF

177681,52

KZ k 31.12.2010

173514,97

 

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Sociálny fond

Suma v Euro

ZS k 1.1.2010

12,41

Prírastky – povinný prídel

2038,31

Úbytky – prísp.na stravovanie

1594,92

- regeneráciu pracovnej sily

389

- príspevok pri životnom jubileu

49,79

KZ k 31.12.2010

17,02

 

 

6. Finančné usporiadanie vzťahov

a/ obec v roku 2010 poskytla dotácie v súlade s VZN č. 1/2003 zo dňa 30.7.2003, číslo uznesenia X/20030730  o podmienkach poskytovania dotácií právnickým, fyzickým osobám, podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný charakter.

 

 

 

Žiadateľ dotácie

Suma poskytnutých prostriedkov  v Euro

Suma použitých prostr.  v Euro

Telovýchovná jednota- Futbalový oddiel

15090

15090

Stolnotenisový oddiel

900

900

Aerobic Fanatic club

900

900

Bedmintonový  klub

300

300

Príspevok darcom krvi

613,97

613,97

Športovo-strelecký klub

900

900

Zväz záhradkárov

330

330

Poľovnícke združenie DOLINA

250

250

ŠJ príspevok na stravovanie

889,1

889,1

Príspevok pri narodení dieťaťa

1600

1600

Príspevok starým občanom

1845

1845

 

K 31.12.2010 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté.

 

7. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2010 v Euro

AKTÍVA

Názov

ZS k 1.1.2010

KZ k 31.12.2010

Neobežný majetok spolu

4126051

6074014

Z toho:

 

 

Dlhodobý nehmotný

0

0

Dlhodobý hmotný

3414622

5362585

Dlhodobý finančný

711429

711429

Obežný majetok spolu

426912

331637

Z toho:

 

 

Zásoby

557

639

Pohľadávky

11094

11133

Finančný majetok

384456

286661

Zúčtovanie transf.z rozp.obce

30805

33204

Časové rozlíšenie

3304

1954

SPOLU

4556267

6407605

 

 

PASÍVA

Názov

ZS k 1.1.2010

KZ k 31.12.2010

Vlastné zdroje krytia majetku

2383569

2270452

Z toho:

 

 

Výsledok hospodárenia /účty 428/

2383569

2270452

Fondy

 

 

Záväzky

1135290

2142743

Z toho:

 

 

Rezervy zákonné

10033

11590

Krátkodobé záväzky

28189

231117

Dlhodobé /záv. zo soc.fondu/

12

17

Dlhodobé /úvery ŠFRB/

844933

1008942

Bankové úvery

252123

891077

Časové rozlíšenie

1037408

1994410

SPOLU

4556267

6407605

8.    Preh¾ad o stave a v‎voji dlhu k 31.12.2010

Obec v zmysle ustanovenia § 17 zákona c.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p., môže na plnenie svojich úloh

prijať návratné zdroje financovania, len ak:

• celková suma dlhu obce  neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho

rozpočtového roka a

• suma ročých splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí

25% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.

Bankové úvery /bez ŠFRB a krátkodobého úveru Dexia banky/ sú vo výške 659385,83€, čo je 52,2% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.

 

Obec k 31.12.2010 eviduje tieto záväzky:

•       voči bankám – Prvý municipálny úver Dexia banka Slovensko a.s          27407,57€

Dňa 13.7.2001 bola uzatvorená zmluva o poskytnutí úveru , ktorý bol postupne čerpaný na výstavbu tenisových kurtov a  rekonštrukciu bagra v celkovej výške 184248,05€.Do apríla 2005 bolo splatené 39832,70€ a od apríla 2005 boli dohodnuté mesačné splátky 1936,30€ dodatkom k zmluve. Amortizácia úveru je 13.4.2015.

•       úver Dexia Banka Slovensko a.s č. 5101108 na bytovky 1x6,1x9 b.j       159516,02€

Zmluva zo dňa 25.8.2008 o termínovanom úvere  č.5101108 v celkovej výške 168984,66€. Mesačné splátky 865,36€, amortizácia úveru je 24.8.2038. Zabezpečenie úveru je vlastnou zmenkou.

•      úver Dexia Banka Slovensko a.s  č. 5101208 na Inž.siete 1x6,1x9 b.j     189762,24€

zmluva zo dňa 25.8.2008 o termínovanom úvere č. 5101208 v celkovej výške 208793,74€. Mesačné splátky 1383,-€, amortizácia úveru 24.8.2028. Zabezpečenie úveru je vlastnou zmenkou.

•      voči ŠFRB – úver bytovky 6x4 b.j                                                   407643,71€

 Dňa 23.10.2002 bola uzatvorená zmluva o poskytnutí podpory vo forme úveru zo ŠFRB na výstavbu nájomných bytov 4x6 b.j. Malá Kesa  vo výške 479220,61€ pri zákl. úrokovej sadzbe 3,9% a dobe splatnosti 30 rokov /február 2033/, mesačná splátka vo  výške 2260,34€. Prvá splátka bola uhradená 15.2.2003.

So ŠFRB bolo zriadené záložné právo  na stavbu 4x6 b.j. Malá Kesa vkladom do katastra nehnuteľností.

•      voči ŠFRB – úver bytovky 1x6,1x9 b.j                                                        515576,33€

Zmluva č. 404/512/2008 zo dňa 1.8.2008 o poskytnutí podpory vo forme úveru na výstavbu nájomných bytov 1x6,1x9b.j Malá Kesa vo výške 548894,64€ pri zákl. Úrokovej sadzbe 1% a dobe splatnosti 30 rokov.   Zabezpečenie návratnosti je ručené bankovou zárukou č. 5100308 poskytnutou Dexia bankou a.s. v prospech ŠFRB+ notárska zápisnica o uznaní záväzku a súhlase dlžníka s exekúciou.

•      spotrebný úver ČSOB na traktor                                                                    3941,95€ , splatný v apríli 2011

•      Dexia banka a.s -komunál eurofondy úver na rekonštrukciu ZšsMŠ  č.512810 so splatnosťou do 1 roka, krátkodobý úver do doby prefinancovania záverečnej žiadosti o platbu na rekonštrukciu ZšsMŠ z prostriedkov EU a ŠR                                                                                    231691,31€

•          úver Dexia Banka Slovensko a.s č. 510109 na rekonštrukciu ZšsMŠ     282700,00 €

•       VBO fond opráv bytovky 6x4b.j                                                         25981,25 €

•        VBO finančná zábezpeka na nájomné byty                                                     55766,59

  záväzky voči dodávateľom                                                                      188774,86

  záväzky voči zamestnancom                                                                        1818,08

•      záväzky voči poisťovniam                                                                       7387,95 €

•        záväzky voči daňovému úradu                                                               1288,79

  krátkodobé rezervy na dovolenky                                                             11590,15

  nevyfakturované dodávky                                                                          1571,46

 iné záväzky – zrážky zo mzdy                                                         13098,18

 záväzky zo soc.fondu                                                                                       17,02

 

 

 

 

 

Zلver

      1.    Výsledok rozpočtového hospodárenia je prebytok  64938,56  €, po odpočítaní finančných operácií aúprave o nevyčerpané prostr. ŠR je výsledok hospodárenia  schodok  -914396,09€.  

        Rozpočet v príjmovej časti za r. 2010 bol splnený na 219,10% a vo výdavkovej časti na 214,69 %.

 

 

2.      Účtovný výsledok hospodárenia  ako rozdiel medzi nákladmi a výnosmi:

 

         Náklady / účt.tr. 5/          1056603,88€

          Výnosy   /účt.tr. 6/            943441,44€

        Rozdiel – strata             - 113162,44 €

 

        Odporúčame účtovný výsledok hospodárenia za rok 2010 vo výške 113162,44€ usporiadať s účtom 428.008 – nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

 

 

9.      Návrh uznesenia

 

•      OZ berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu za rok 2010

 

•      OZ berie na vedomie správu audítora za rok 2010

 

•      OZ schvaľuje záverečný účet Obce Bánov za rok 2010 

 

•      OZ súhlasí s vysporiadaním schodku rozpočtu obce za rok 2010 z návratných zdrojov  

                  financovania a prebytkom hospodárenia v bežnom rozpočte a vyjadruje súhlas

                  s celoročným  hospodárením bez výhrad

 

 

 

Záverečný účet obce za rok 2010 bol prerokovaný na zasadnutí OZ dňa ….... v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z.      

 

 

V Bánove 15.3.2011

Vypracovala:Erika Palacková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Záverečný účet Obce Bánov

                                        Za rok 2010

 

 

 

 

 

Vypracovala: Erika Palacková                                            Predkladá: PhDr.  Helena Juríková

 

 

V Bánove,   15.3. 2011

 

 

 

Záverečný účet obce za rok 2010 obsahuje:

 

1.Rozpočet obce na rok 2010, rozpis programového rozpočtu

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2010, prehľad všetkých prijatých dotácií

3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2010

4. Výsledok  hospodárenia za rok 2010

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu

6. Finančné vyporiadanie vzťahov voči:

            Zriadeným právnickým osobám

            Štátnemu rozpočtu

            Ostatným právnickým a fyzickým osobám

7.    Bilancia aktív a pasív k 31.12.2010

8.  Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2010

9. Návrh uznesenia

10.Správa audítora – príloha č. 1

11.Odborné stanovisko hlavného kontrolóra - príloha č. 2                                                                              

Záverečný účet obce Bánov za rok 2010

 

1.Rozpočet obce na rok 2010

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2010. Obec v roku 2009  zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7/ zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2010 bol zostavený ako vyrovnaný.

Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový ako schodkový.

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2010.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 16.12.2009 uznesením č.XXXIII/20091216

Obec v zmysle § 14 ods. 3 zákona č, 583/2004 Z.z.  Je povinná viesť operatívnu evidenciu o všetkých rozpočtových opatreniach vykonaných v priebehu rozpočtového roka.. Schválených bolo 8 rozpočtových opatrení uzneseniami OZ XLI/20100828, XLII/20100927/, XLIII/20101027, II/20110209

 

Rozpočet Obec a ZŠsMŠ v Euro k 31.12.2010

Príjmy celkom

3230586,7

Výdavky celkom

3165648,14

Hospodárenie obce- prebytok

64938,56

    Z toho:

Bežné príjmy

1172388,5

Bežné výdavky

1042444,33

Prebytok bežného rozpočtu

129944,17

 

Kapitálové príjmy

1005367,3

Kapitálové výdavky

2034717,91

Schodok kapitálového rozpočtu

-1029350,61

 

Príjmové finančné operácie

1052830,9

Výdavkové finančné operácie

88485,9

Hospodárenie z fin.operácií

964345

 

 

Rozpis programového rozpočtu

 

Bežný rozpočet

Kapitálový rozpočet

Finančné operácie

Príjmy celkom

1172388,5

1005367,3

1052830,9

Výdavky celkom

1042444,33

2034717,91

88485,9

Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola

93949,42

0

0

Program 2: Propagácia a marketing

943,08

0

0

Program 3: Služby občanom

22831,44

18851,01

0

Program 4: Odpadové hospodárstvo

66442,85

59343,5

0

Program 5: Komunikácie

18435,06

538429,7

0

Program 6: Vzdelávanie

509676,7

1016953,59

0

Program 7: Šport

49542,98

16697,55

0

Program 8: Kultúra

46234,11

0

0

Program 9: Prostredie pre život

22089,12

0

0

Program 10: Bývanie

25797,04

382355,02

41876,92

Program 11: Sociálne služby

19570,85

0

0

Program 12: Administratíva

166931,68

2087,54

46608,98

Výsledok hospodárenia

129944,17

-1029350,61

964345

 

 

 

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2010 v Euro

Rozpočet na rok 2010

Skutočnosť

% plnenia

1474506

3230586,7

219,1

 

 1/ Bežné príjmy- daňové príjmy:

Rozpočet na rok 2010

Skutočnosť

% plnenia

772726

637680

82,52

 

a/ Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške 650000€ z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2010 poukázané prostriedky zo ŠR vo výške 516874,54€, čo predstavuje plnenie na 79,52%.

b/ Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 78656€ bol skutočný príjem k 31.12.2010 vo výške 78571€.  K 31.12.20 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností vo výške 1456,31€.

c/ Daň za psa  – rozpočet bol vo výške 1900€, plnenie 1932€.

d/ Daň za užívanie verejného priestranstva  – rozpočet 720€, plnenie 775,50€.

 

e/ Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad- z rozpočtovaných 41400€ bolo plnenie 39527,34€.  K 31.12.2010 obec eviduje pohľadávky na poplatkoch  za komunálny odpad vo výške 4271,28€.

 

2/ Bežné príjmy – nedaňové príjmy:

Rozpočet na rok 2010

Skutočnosť

% plnenia

116122

153585

132,26

 

a/ príjmy z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 68646€ bol skutočný príjem k 31.12.2010 vo výške 94064€. Ide o príjem z prenajatých pozemkov vo výške 35139 a prenajatých priestorov a objektov vo výške 58925€.

ZŠ s MŠ príjem z prenájmu telocvične a školné  vo výške 9270,09€.

b/ Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky – správne poplatky:

Z rozpočtovaných 12448€ bol skutočný príjem k 31.12.2010 vo výške 10271€, čo je 82,51% plnenie.

Z toho prevažnú časť príjmov tvoria príjmy zo správnych poplatkov za prevádzku výherných hracích automatov - plnenie 7468€  na základe rozhodnutí o pridelení individuálnej licencie na prevádzkovanie hazardných hier.                                                                                                                                             

Ostatné správne poplatky – overovanie, rybárske lístky,stavebné... 2804€

Miestny rozhlas- 988€.

Príjem za separovaný zber – 6468€, služby OKS – 915€, za opatrovateľskú službu 731€, cintorínske poplatky za hrobové miesto 1029€, za pohrebné služby 1709€,

práce plošinou 458€, práce fekálom 13721€,  práce traktorom, za kontajner  544€, predaj smetných nádob 228€, zápisné knižnica 104€,  poplatky za znečisťovanie ovzdušia 441€, za energie čajovňa 1280€.

c/ Ostatné príjmy

Tieto príjmy tvoria úroky z vkladov v banke 919€,  vrátené platby minulých rokov- vyúčtovanie energií  nájomcom  12898€, vrátené soc. pôžičky 761€, príjem za stavebný úrad NZ za rok 2009  721€, dotácia na informačnú tabuľu -nadácia Orange 500€.

 

3/ Obec prijala nasledovné transfery:

P.č.

Poskytovateľ

Suma v Euro

účel

Druh transf.

1

Obvodný úrad

3741,68

Matrika

bežný

2

ESF a ŠR

1106.18

Aktivačné práce

bežný

3

ÚPSVaR

2433,65

Stravné a škol.potr. i v hm. núdzi

bežný

4

KŠU Nitra

283133

Školstvo

bežný

5

Obvodný úrad

1238,16

Register obyvateľov

bežný

6

Kraj.stav.úrad

2613,89

Spoločný stavebný úrad

bežný

7

KŠU Nitra

5029

Vzdelávacie poukazy

bežný

8

Obvodný úrad

241,2

Mzda skladníka CO

bežný

9

Nitr.sam.kraj

550

Kultúrne akcie

bežný

10

Kraj. úrad ŽP

428,82

Životné prostredie

bežný

11

Kraj.úrad CDaPK

193,67

Komunikácie

bežný

12

Obvodný úrad

4718,46

Voľby

bežný

13

MF SR

39290

Dofinancovanie bežných výdavkov

bežný

14

KU NR

66,2

Prostr. na obnovu Reg.pozemkov

bežný

15

KÚŽP

27069,23

Bežné výdavky-povodne

bežný

16

Úrad Vlády

10059

Detské ihrisko

kapitálový

17

MVa RR

484414

Rekonštrukcia ZŠsMŠ

kapitálový

18

EF RR a ŠR SR

509656

Rekonštrukcia centrá obce

kapitálový

19

Nadácia Orange

500

Informačná tabuľa

bežný

 

Spolu

1375375,96

 

 

 

Uvedené transfery boli účelovo viazané a boli použité v súlade s ich účelom. Nevyčerpané prostriedky boli vo výške 14978,94€ - na povodne a 10,57€ na stravovanie v hmotnej núdzi.

 

 

4/ Kapitálové príjmy:

Rozpočet na rok 2010

Skutočnosť

% plnenia

0

1005367,3

 

 

Ide o príjem z predaja pozemkov 1238€ a kapitálové transfery uvedené v tabuľke o prijatých transferoch.

 

5/ Príjmové finančné operácie:

Rozpočet na rok 2010

Skutočnosť

% plnenia

295000

1052830,9

356,89

                                                                                                                                                                           

-Z konkurzu IZOSTAV 8592€

-Úver z Dexia banky a.s na výstavbu nájomných bytov 1x6,1x9b.j vo výške 163046€

-Úver z Dexia banky a.s na rekonštrukciu ZšsMŠ 295000€

-Úver ŠFRB na výstavbu nájomných  bytov 1x6, 1x9 b.j. prijatý vo výške 179336€

-Krátkodobý úver na rekonštrukciu ZšsMŠ  231691€

-Prevod z rezervného fondu 173515€

-Prevod z fondu opráv bytovky 270€

-Prevod zostatku z minulého roka -príjmy ZšsMŠ 1381€

 

3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2010 v Euro

Rozpočet na rok 2010

Skutočnosť

% plnenia

1015919 Obec

2690517,44

264,84

458587 ZŠsMŠ

475130,7

103,61

 

Členenie podľa funkčnej klasifikácie:

Funkčná klasifikácia

Skutočnosť

v Euro

01 Všeobecne verejné služby

 /správa obce, matrika, register obyv.,stav.úrad, SMO, voľby/

240563

02 Obrana /CO/,    03 PO

675

04 Ekonomická oblasť /miestne komunikácie, VPP/

559286

05 Ochrana životného prostredia / TKO, sep.zber , kanalizácia/

125785

06 Bývanie a občianska vybavenosť /verejná zeleň, ver.osvetlenie, údržba budov/

429831

08 Rekreácia, kultúra, náboženstvo /TJ, šport.oddiely, OKS, knižnica, ZPOZ, miestny rozhlas/

144270

 

09 Vzdelávanie /prísp.na stravovanie z obce/+ výdavky ZŠs MŠ,rekonštr.ZŠsMŠ

1527521

10 Sociálne zabezpečenie /hmotná núdza, opatrovateľská služba, staroba/

16261

0170 Transakcie verejného dlhu

121456

 

3165648

 

1/ Bežné výdavky - obec

Rozpočet na rok 2010

Skutočnosť

% plnenia

552344

567313,63

102,71

a/ mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 179738€ bolo skutočné čerpanie vo výške 187958€, čo je 104,57% čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov:  OcÚ,  SMO,  Matrika, údržba ŠA, OKS, opatrovateľská služba, verejné osvetlenie, cintoríny, TKO a separovaný zber, verejná zeleň, miestne komunikácie, rozhlas, knižnica.

b/ poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 65112€   bolo skutočné čerpanie vo výške 66185€ čo je 101,65%.

Sú tu zahrnuté odvody poistného z miezd a doplnkové dôchodkové poistenie.

c/ Tovary a služby

Z rozpočtovaných 241493€ bolo skutočné čerpanie vo výške 249592€, čo je 102,94%. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk obce, energie, materiál, dopravné, údržba, nájomné a ostatné tovary a služby.

 

 Výdavky správa obce -  úspora 16524€ oproti plánovanému rozpočtu. Plyn zníženie o 775€, el. energia zníženie o 618€, tel. poplatky zníženie o 1470€.  Ďalej je šetrenie v položkách výpočtová technika /v decembri bol zakúpený počítač na sekretariát, úhrada fa  v januári 2011/, materiálové výdavky, knihy, časopisy, reklama, inzercia, všeobecné a špeciálne služby, odmeny mimopracovného pomeru. Nárast výdavkov je v položke stavebný úrad NZ o 773€ podľa zmluvy schválenej OZ.                                                                                                                           Správa majetku obce -celková úspora je 1103€ v položkách mzdy, poistné, energia, stravovanie. Nárast výdavkov je na PHM, poistné a STK áut, vývoz fekálií.                                                                                                                                       Ostatné kultúrne služby- OKS: úspora 5969€ vo všetkých  položkách okrem miezd a poistného, napr.materiál, výdavky na kultúrne akcie, energie...

Knižnica – nárast výdavkov o 1619€, nebolo rozpočtované odchodné pracovníčke knižnice.

Ostatné kultúrne služby– boli poskytnuté dotácie Zväzu záhradkárov, Poľovníckemu združeniu DOLINA vo výške schválenej OZ. Príspevok darcom krvi na občerstvenie bol prekročený o 314€, t.j. občerstvenie a ocenenie darcov pri odovzdávaní Janského plakety. Odmena za kroniku nebola vyplatená, po dohode s kronikárkou bude vyplatená v r. 2011.                                                                                                       Verejné osvetlenie-  úspora 12483€ oproti pôvodnému rozpočtu, z toho energie 5313€. Plánované výdavky na materiál a údržbu na nečerpali.

Športový areál a športové oddiely-  úspora 1241€. Prekročené boli výdavky na mzdy a poistné, nakoľko bola prijatá pracovníčka na upratovanie. Tieto výdavky sa vykryli z prostriedkov určených na dohody mimopracovného pomeru.

Energie – nárast výdavkov o 781€ / nie je tu zahrnuté vyúčtovanie plynu vo výške nedoplatku 1221€, ktoré bude zaplatené v januári.

Príspevky športovým klubom- boli poskytnuté vo výške schváleného rozpočtu, FO obdržal navyše 450€ z prostriedkov z prenájmu. OZ schválilo ďalšiu dotáciu Fo vo výške .4884,29€, ktorá bude poskytnutá v roku 2011 z dôvodu nedostatku finančných zdrojov na vykrytie straty FO.

 Dom smútku a cintoríny – úspora výdavkov o 2253€ t.j. Energie a výdavky na údržbu cintorínov a domu smútku.

 Miestne komunikácie – nárast výdavkov o 12018€, uvedená suma bola vykrytá transferom KÚŽP na povodne.

 TKO a separovaný zber –   celkový nárast výdavkov o 4769€  v položkách mzdy a odvody, PHM na zbery z dôvodu zvýšeného množstva komunálneho i separovaného   odpadu.

 Údržba verejnej zelene –  úspora o 1031€ v položkách mzdy, odvody a materiálové výdavky           Všeobecná pracovná oblasť – VPP a aktivačné práce  nárast výdavkov o 1422€, z toho 897€ bolo vykrytých transferom z OUPSVR na akvitačné práce. Zvyšok sú odmeny mimopracovného pomeru pracovníčky, ktorá koordinuje nezamestnaných na aktivačných prácach.

 Bývanie a občianska vybavenosť – nárast výdavkov o 1163€. Bytovky energie- budú fakturované nájomníkom, poistné majetku – nárast o poistenie ZšsMŠ a nových bytoviek.

Údržba budov, objektov – nárast výdavkov o 3604€ , z toho el. prípojky na bytovky 973€,ďalej sú tu výdavky na  materiál na rekonštrukciu šatní, oprava horáka kotla, revízie el. prípojky, plynu ZšsMŠ, kontrola hydrantov, úprava terénu pri bytovkách, skúška plynu MŠ, prehliadka kotlov, revízie komínov.                  Sociálna pomoc v hmotnej núdzi – zvýšenie výdavkov o 219€, z toho príspevky na stravovanie v hmotnej núdzi  boli vykryté navýšeným transferom zo ŠR vo výške 188€.

 Výdavky ZšsMŠ – nárast výdavkov o 34135€ zahŕňa odplatu za projekt "rekonštrukcia ZšsMŠ"  26580€ uhradenú z úveru Dexia banky, počítačové zostavy uhradené z úveru vo výške 7966€. Časť vo výške 95% bude refundovaná EU a ŠR.

    d/ Bežné transfery

Z rozpočtovaných 32455€ bolo skutočné čerpanie 31606€, čo je 97,38%.

Stavebný úrad – 2614€ z prostriedkov ŠR, 2294€ z príjmov obce. Členské príspevky ZMOS a ZPOZ vo výške 800€, dotácie športovým klubom vo výške 18090€, odchodné zamestnankyni knižnice 1220€,  dotácia na stravovanie ŠJ vo výške 889,10 €,  sociálne pôžičky a výpomoci vo výške 760€,  príspevok pri narodení dieťaťa vo výške 1600 €, starým občanom 1845€, náhrady príjmov pri PN vo výške 289€, darcom krvi 613,97 €, zväzu záhradkárov  300€,  dotácia poľovníckemu združeniu DOLINA 250€.

     e/ Splácanie úrokov a ostatné platby  súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými fin. výpomocami.

Z rozpočtovaných 33546€ bolo skutočne vyčerpané 32971,26€, čo predstavuje 98,29%. Z toho manipulačné poplatky  a  záväzková provízia z bankovej záruky vo výške 2337,68€.

 

 

 

       2/ Kapitálové výdavky:

Rozpočet na rok 2010

Skutočnosť

% plnenia

356355

2034717,91

570,98

 

V tom:

Funkčná klasifikácia

Skutočnosť

v Euro

01 Všeobecne verejné služby

 /správa obce/

2087

04 Ekonomická oblasť /miestne komunikácie/

538429

05 Ochrana životného prostredia / TKO, sep.zber,kanalizácia /

59344

06 Bývanie a občianska vybavenosť /verejná zeleň,  rozvoj bývania/

382355

08 Rekreácia, kultúra, náboženstvo / KTV, ihrisko/

35548

09 Vzdelávanie /ZŠsMŠ/

1016955

10 Sociálne zabezpečenie

0

 

a/ výdavky verejnej správy:

Ide o nasledovné investičné akcie:

キ      nákup informačných tabúľ pred OcÚ  z prostr. Nadácie Orange 540€, z rezervného fondu 1540€

b/ Ekonomická oblasť

キ      projekt „rekonštrukcia centrá obce“            538429€

c/ Ochrana životného prostredia

.    PD zberný dvor                                               1785€

.    Kanalizácia                                                   57559€

d/ Bývanie a občianska vybavenosť:

キ      Nájomné byty 1x6,1x9b.j vo výške           184109€

IS k nájomným bytom 1x6,1x9b.j vo výške 198246€

e/ Rekreácia, kultúra, náboženstvo

Ide o nasledovné investičné akcie:

キ      Rekonštrukcia KTV rozvodov                     11863€

Detské ihrisko                                       16698€

Oplotenie cintorína                                  6987€

f/ Vzdelávanie

     Rekonštrukcia ZšsMŠ                              1004430€

     Šatňové skrinky a lavice ZšsMŠ                   12525€

 

 

   3/ Výdavkové finančné operácie:

Rozpočet na rok 2010

Skutočnosť

% plnenia

107220

88485,9

82,53

 

Z rozpočtovaných 107220€ na splácanie istiny z úverov bolo skutočné čerpanie:

–      Municipálny úver Dexia banka a.s vo výške                      23236€

-     Úver ŠFRB na 6x4b.j vo výške                                           10773€

–      Spotrebný úver ČSOB na traktor vo výške                         11073€

–      Úver ŠFRB na 1x6,1x9 b.j. vo výške                                  15856€

-     Úver z Dexia banky a.s na stavbu 1x6,1x9b.j  vo výške       4899€

-     Úver z Dexia banky a.s na inž.siete 1x6,1x9b.j  vo výške  10349€

-     Úver z Dexia banky a.s na rekonštrukciu ZšsMŠ               12300€

 

  4/ Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

      Základná škola s materskou školou Bánov, Kpt. Nálepku 43

 

Bežné výdavky

 

Rozpočet na rok 2010

Skutočnosť

% plnenia

 

 

 

 

Z toho:                                  

 prenesené kompetencie - ZŠ /financuje KŠÚ/  

279340

288162

103,16

Originálne kompetencie

 -MŠ a ŠJ , školský klub detí                             

/z podielu výnosu dane z príjmov/  + vlastné príjmy

179247

186968,7

104,31

Spolu  

458587

475130,7

103,61

 

 

4. Výsledok  hospodárenia za rok 2010

 Zostatky finančných prostriedkov na účtoch v peňažných ústavoch

      Stavy na bankových účtoch k 31.12.2010

 

 

VÚB banka /170125172, 350170125172, 1610449256, 1169170125172/

81821,35

Dexia banka-2276948002

78639,06

Dexia banka term.vklad 2276941601

74639,82

Dexia banka term.vklad  2276948600

50997,8

Spolu

286098,03

 

Návrh na finančné vysporiadanie rozpočtového  hospodárenia

Celková rekapitulácia

plnenie

Bežné príjmy

1172388,5

Bežné výdavky

1042444,33

Rozdiel = prebytok bežného rozpočtu

+129944,17

Kapitálové príjmy

1005367,3

Kapitálové výdavky

2034717,91

Rozdiel= schodok kapitálového rozpočtu

-1029350,61

Finančné príjmové operácie

1052830,9

Finančné výdavkové operácie

88485,9

Rozdiel = prebytok finančných operácií

+964345

Schodok  hospodárenia /po odpočítaní fin.operácií/

-899406,58

Vylúčenie z výsledku hospodárenia

14989,51

Schodok hospodárenia po úprave

-914396,09

 

 §10 zákona č.583/2004 Z.z. hovorí, že finančné operácie sú súčasťou rozpočtu. Prostredníctvom nich sa vykonávajú prevody z peňažných fondov obce a realizujú návratné zdroje financovania a ich splácanie. Finančné operácie však nie sú súčasťou príjmov a výdavkov, nevstupujú priamo do výsledku hospodárenia.  Po odpočítaní finančných operácií je výsledok hospodárenia schodok -899406,58€.

Schodok kapitálového rozpočtu bol v priebehu rozpočtového obdobia vykrytý :

➔     dlhodobým bankovým úverom  na výstavbu bytov 1x6,1x9  vo výške   163045,99€                                     

➔    bankovým úverom na rekonštrukciu ZšsMŠ vo výške                           492145,31€ 

➔    úverom ŠFRB na výstavbu bytov 1x6,1x9 vo výške                              179336,11€

prevodom z rezervného fondu vo výške                                                       177681,52€

príjmom z konkurzu IZOSTAV vo výške                                                    8592,00€

➔    z bežných príjmov obce vo výške                                                                 8549,68€

             spolu v sume                                                                                           1029350,61€

 

V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní výsledku rozpočtu obce z tohto výsledku vylučujú:

Nevyčerpané prostriedky účelovo určené na výdavky poskytnuté zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy, ktoré je možné použiť v nasledujúcom  rozpočtovom roku v súlade s ustanovením § 8 odsek 4 a 5 zákona č.523/2004 Z.z o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Obec k 31.12.2010 eviduje nasledovné prostriedky: Z dotácií na povodne 14978,94€, z dotácií na stravovanie detí v hmotnej núdzi 10,57€, t.j v celkovej sume 14989,51€.

Výsledok po vylúčení nevyčerpaných dotácií je potom v sume -914396,09€

 

 

 

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu

 

Rezervný fond

Obec vytvára rezervný fond vo výške 10% prebytku hospodárenia príslušného rozpočtového roka, alebo podľa uznesenia obecného zastupiteľstva. Vedie sa analyticky k bežnému bankovému účtu. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.

Uznesením obecného zastupiteľstva č.XXXVI/20100421 zo dňa 21.4.2010bolo schválené použitie  prebytku hospodárenia obce za rok 2009  na tvorbu rezervného fondu.

Rezervný fond

Suma v Euro

ZS k 1.1.2010

282717,31

Prírastky – z prebytku hospodárenia rok 2009

68479,18

Úbytky – použitie RF

177681,52

KZ k 31.12.2010

173514,97

 

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Sociálny fond

Suma v Euro

ZS k 1.1.2010

12,41

Prírastky – povinný prídel

2038,31

Úbytky – prísp.na stravovanie

1594,92

- regeneráciu pracovnej sily

389

- príspevok pri životnom jubileu

49,79

KZ k 31.12.2010

17,02

 

 

6. Finančné usporiadanie vzťahov

a/ obec v roku 2010 poskytla dotácie v súlade s VZN č. 1/2003 zo dňa 30.7.2003, číslo uznesenia X/20030730  o podmienkach poskytovania dotácií právnickým, fyzickým osobám, podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný charakter.

 

 

 

Žiadateľ dotácie

Suma poskytnutých prostriedkov  v Euro

Suma použitých prostr.  v Euro

Telovýchovná jednota- Futbalový oddiel

15090

15090

Stolnotenisový oddiel

900

900

Aerobic Fanatic club

900

900

Bedmintonový  klub

300

300

Príspevok darcom krvi

613,97

613,97

Športovo-strelecký klub

900

900

Zväz záhradkárov

330

330

Poľovnícke združenie DOLINA

250

250

ŠJ príspevok na stravovanie

889,1

889,1

Príspevok pri narodení dieťaťa

1600

1600

Príspevok starým občanom

1845

1845

 

K 31.12.2010 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté.

 

7. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2010 v Euro

AKTÍVA

Názov

ZS k 1.1.2010

KZ k 31.12.2010

Neobežný majetok spolu

4126051

6074014

Z toho:

 

 

Dlhodobý nehmotný

0

0

Dlhodobý hmotný

3414622

5362585

Dlhodobý finančný

711429

711429

Obežný majetok spolu

426912

331637

Z toho:

 

 

Zásoby

557

639

Pohľadávky

11094

11133

Finančný majetok

384456

286661

Zúčtovanie transf.z rozp.obce

30805

33204

Časové rozlíšenie

3304

1954

SPOLU

4556267

6407605

 

 

PASÍVA

Názov

ZS k 1.1.2010

KZ k 31.12.2010

Vlastné zdroje krytia majetku

2383569

2270452

Z toho:

 

 

Výsledok hospodárenia /účty 428/

2383569

2270452

Fondy

 

 

Záväzky

1135290

2142743

Z toho:

 

 

Rezervy zákonné

10033

11590

Krátkodobé záväzky

28189

231117

Dlhodobé /záv. zo soc.fondu/

12

17

Dlhodobé /úvery ŠFRB/

844933

1008942

Bankové úvery

252123

891077

Časové rozlíšenie

1037408

1994410

SPOLU

4556267

6407605

8.    Preh¾ad o stave a v‎voji dlhu k 31.12.2010

Obec v zmysle ustanovenia § 17 zákona c.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej

samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p., môže na plnenie svojich úloh

prijať návratné zdroje financovania, len ak:

• celková suma dlhu obce  neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho

rozpočtového roka a

• suma ročých splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí

25% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.

Bankové úvery /bez ŠFRB a krátkodobého úveru Dexia banky/ sú vo výške 659385,83€, čo je 52,2% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.

 

Obec k 31.12.2010 eviduje tieto záväzky:

•       voči bankám – Prvý municipálny úver Dexia banka Slovensko a.s          27407,57€

Dňa 13.7.2001 bola uzatvorená zmluva o poskytnutí úveru , ktorý bol postupne čerpaný na výstavbu tenisových kurtov a  rekonštrukciu bagra v celkovej výške 184248,05€.Do apríla 2005 bolo splatené 39832,70€ a od apríla 2005 boli dohodnuté mesačné splátky 1936,30€ dodatkom k zmluve. Amortizácia úveru je 13.4.2015.

•       úver Dexia Banka Slovensko a.s č. 5101108 na bytovky 1x6,1x9 b.j       159516,02€

Zmluva zo dňa 25.8.2008 o termínovanom úvere  č.5101108 v celkovej výške 168984,66€. Mesačné splátky 865,36€, amortizácia úveru je 24.8.2038. Zabezpečenie úveru je vlastnou zmenkou.

•      úver Dexia Banka Slovensko a.s  č. 5101208 na Inž.siete 1x6,1x9 b.j     189762,24€

zmluva zo dňa 25.8.2008 o termínovanom úvere č. 5101208 v celkovej výške 208793,74€. Mesačné splátky 1383,-€, amortizácia úveru 24.8.2028. Zabezpečenie úveru je vlastnou zmenkou.

•      voči ŠFRB – úver bytovky 6x4 b.j                                                   407643,71€

 Dňa 23.10.2002 bola uzatvorená zmluva o poskytnutí podpory vo forme úveru zo ŠFRB na výstavbu nájomných bytov 4x6 b.j. Malá Kesa  vo výške 479220,61€ pri zákl. úrokovej sadzbe 3,9% a dobe splatnosti 30 rokov /február 2033/, mesačná splátka vo  výške 2260,34€. Prvá splátka bola uhradená 15.2.2003.

So ŠFRB bolo zriadené záložné právo  na stavbu 4x6 b.j. Malá Kesa vkladom do katastra nehnuteľností.

•      voči ŠFRB – úver bytovky 1x6,1x9 b.j                                                        515576,33€

Zmluva č. 404/512/2008 zo dňa 1.8.2008 o poskytnutí podpory vo forme úveru na výstavbu nájomných bytov 1x6,1x9b.j Malá Kesa vo výške 548894,64€ pri zákl. Úrokovej sadzbe 1% a dobe splatnosti 30 rokov.   Zabezpečenie návratnosti je ručené bankovou zárukou č. 5100308 poskytnutou Dexia bankou a.s. v prospech ŠFRB+ notárska zápisnica o uznaní záväzku a súhlase dlžníka s exekúciou.

•      spotrebný úver ČSOB na traktor                                                                    3941,95€ , splatný v apríli 2011

•      Dexia banka a.s -komunál eurofondy úver na rekonštrukciu ZšsMŠ  č.512810 so splatnosťou do 1 roka, krátkodobý úver do doby prefinancovania záverečnej žiadosti o platbu na rekonštrukciu ZšsMŠ z prostriedkov EU a ŠR                                                                                    231691,31€

•          úver Dexia Banka Slovensko a.s č. 510109 na rekonštrukciu ZšsMŠ     282700,00 €

•       VBO fond opráv bytovky 6x4b.j                                                         25981,25 €

•        VBO finančná zábezpeka na nájomné byty                                                     55766,59

  záväzky voči dodávateľom                                                                      188774,86

  záväzky voči zamestnancom                                                                        1818,08

•      záväzky voči poisťovniam                                                                       7387,95 €

•        záväzky voči daňovému úradu                                                               1288,79

  krátkodobé rezervy na dovolenky                                                             11590,15

  nevyfakturované dodávky                                                                          1571,46

 iné záväzky – zrážky zo mzdy                                                         13098,18

 záväzky zo soc.fondu                                                                                       17,02

 

 

 

 

 

Zلver

      1.    Výsledok rozpočtového hospodárenia je prebytok  64938,56  €, po odpočítaní finančných operácií aúprave o nevyčerpané prostr. ŠR je výsledok hospodárenia  schodok  -914396,09€.  

        Rozpočet v príjmovej časti za r. 2010 bol splnený na 219,10% a vo výdavkovej časti na 214,69 %.

 

 

2.      Účtovný výsledok hospodárenia  ako rozdiel medzi nákladmi a výnosmi:

 

         Náklady / účt.tr. 5/          1056603,88€

          Výnosy   /účt.tr. 6/            943441,44€

        Rozdiel – strata             - 113162,44 €

 

        Odporúčame účtovný výsledok hospodárenia za rok 2010 vo výške 113162,44€ usporiadať s účtom 428.008 – nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

 

 

9.      Návrh uznesenia

 

•      OZ berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu za rok 2010

 

•      OZ berie na vedomie správu audítora za rok 2010

 

•      OZ schvaľuje záverečný účet Obce Bánov za rok 2010 

 

•      OZ súhlasí s vysporiadaním schodku rozpočtu obce za rok 2010 z návratných zdrojov  

                  financovania a prebytkom hospodárenia v bežnom rozpočte a vyjadruje súhlas

                  s celoročným  hospodárením bez výhrad

 

 

 

Záverečný účet obce za rok 2010 bol prerokovaný na zasadnutí OZ dňa ….... v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z.      

 

 

V Bánove 15.3.2011

Vypracovala:Erika Palacková


Vytvorené: 23. 3. 2011
Posledná aktualizácia: 23. 3. 2011 00:00
Autor: