Obec Bánov
S čím Vám môžeme pomôcť?
rozšírené vyhľadávanie

VZN a zásady

Databáza všeobecne záväzných nariadení obce Bánov.

VZN obce Bánov č. 3/2023 o vyhlásení záväzných častí územného plánu obce Bánov zmeny a doplnky č. 2

Dátum: 16. 6. 2023

VZN obce Bánov č. 3/2023 o vyhlásení záväzných častí územného plánu obce Bánov zmeny a doplnky č. 2.

VZN obce Bánov č. 2/2023 o nakladaní s nájomnými bytmi 4 x 6 b. j.

Dátum: 8. 3. 2023

VZN obce Bánov č. 2/2023 o nakladaní s nájomnými bytmi 4 x 6 b. j.

VZN obce Bánov č. 1/2023 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Bánov

Dátum: 8. 3. 2023

VZN obce Bánov č. 1/2023 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Bánov.

Dodatok č. 1 k VZN obce Bánov č. 1/2021 o poskytovaní sociálnych služieb a o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby

Dátum: 15. 12. 2022

Dodatok č. 1 k VZN obce Bánov č. 1/2021 o poskytovaní sociálnych služieb a o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby.

VZN obce Bánov č. 5/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Dátum: 15. 12. 2022

VZN obce Bánov č. 5/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

VZN obce Bánov č. 4/2022 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole, školskom klube detí a školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Bánov

Dátum: 15. 12. 2022

VZN obce Bánov č. 4/2022 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole, školskom klube detí a školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Bánov.

VZN obce Bánov č. 3/2022 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, dieťa školského zariadenia na území Obce Bánov a centrá voľného času mimo obce Bánov v pôsobnosti NSK na rok 2023

Dátum: 15. 12. 2022

VZN obce Bánov č. 3/2022 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy, dieťa školského zariadenia na území Obce Bánov a centrá voľného času mimo obce Bánov v pôsobnosti NSK na rok 2023.

VZN obce Bánov č. 2/2022 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Bánov

Dátum: 15. 12. 2022

VZN obce Bánov č. 2/2022 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Bánov.

VZN obce Bánov č. 1/2022 o hazardných hrách

Dátum: 24. 5. 2022

Všeobecne záväzné nariadenie obce Bánov č. 1/2022 o hazardných hrách.

VZN obce Bánov č. 4/2021, ktorým sa vydáva Štatút Obce Bánov

Dátum: 10. 1. 2022

VZN obce Bánov č. 4/2021, ktorým sa vydáva Štatút Obce Bánov. Prílohy: územie obce, symboly obce

VZN č.3/2021 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školského zariadenia na území obce Bánov na rok 2022

Dátum: 9. 12. 2021

VZN č.3/2021 o určení výšky finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školského zariadenia na území obce Bánov na rok 2022

Dodatok č.1 k VZN č. 1/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia na rok 2021

Dátum: 9. 12. 2021

Dodatok č.1 k VZN č. 1/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia na rok 2021

VZN obce Bánov č. 2/2021 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole, školskom klube detí a školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Bánov

Dátum: 22. 9. 2021

VZN obce Bánov č. 2/2021 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole, školskom klube detí a školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Bánov.

VZN obce Bánov č. 1/2021 o poskytovaní sociálnych služieb a o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby

Dátum: 3. 6. 2021

VZN obce Bánov č. 1/2021 o poskytovaní sociálnych služieb a o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby.

Dodatok č. 1/2021 k VZN obce Bánov o určení názvov ulíc v obci Bánov

Dátum: 3. 6. 2021

Dodatok č. 1/2021 k VZN obce Bánov o určení názvov ulíc v obci Bánov.

VZN obce Bánov č. 1/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na území obce Bánov a centrá voľného času mimoé obce Bánov v pôsobnosti NSK na rok 2021

Dátum: 18. 12. 2020

VZN č.1

Dodatok č. 1/2020 k VZN č.5/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na území Obce Bánov a centrá voľného času mimo obce Bánov v pôsobnosti Nitr.samospr.kraja na rok 2020

Dátum: 18. 12. 2020

Dodatok 1/2020

VZN obce Bánov č. 3 /2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Dátum: 12. 12. 2019

VZN č. 3

VZN obce Bánov č. 4/2019 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ, ŠK D a ŠJ

Dátum: 12. 12. 2019

VZN č. 4

VZN obce Bánov č. 5/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školského zariadenia na území obce Bánov na rok 2020

Dátum: 12. 12. 2019

VZN č. 5

Dodatok č. 1 k VZN obce Bánov o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia na území obce Bánov na rok 2019

Dátum: 12. 12. 2019

Dodatok č. 1

VZN obce Bánov č. 2/2019 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi

Dátum: 18. 11. 2019

VZN obce Bánov č. 2/2019 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi.

VZN Obce Bánov o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ, ŠKD a ŠJ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Bánov

Dátum: 20. 6. 2019

VZN Obce Bánov o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ, ŠKD a ŠJ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Bánov

VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia na území obce Bánov na rok 2019

Dátum: 26. 11. 2018

-

Dodatok č. 5 k VZN obce Bánov o miestnom poplatku za komunálne odpady

Dátum: 14. 12. 2017

-

VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia na území obce Bánov na rok 2018

Dátum: 14. 12. 2017

-

VZN Poskytovanie sociálnych služieb

Dátum: 5. 5. 2017

-

VZN o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom

Dátum: 15. 12. 2016

-

VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a dieťa školského zariadenia na území obce Bánov

Dátum: 15. 12. 2016

-

VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

Dátum: 18. 2. 2016

-

VZN o dani z nehnuteľností platné od 1.1.2016

Dátum: 13. 1. 2016

-

VZN o náhradnom zásobovaní vodou a zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Bánov

Dátum: 12. 3. 2015

-

Dodatok č. 1 k Prílohe č. 5 k VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Obce Bánov

Dátum: 30. 7. 2014

-

VZN Obce Bánov o určení názvov ulíc v Obci Bánov

Dátum: 20. 2. 2014

-

VZN Obce Bánov o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na území Obce Bánov a centrá voľného č

Dátum: 17. 12. 2013

-

VZN Obce Bánov o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na území Obce Bánov a centrá voľného č

Dátum: 25. 4. 2013

-

Zmenu k Dodatku č. 4 k VZN obce Bánov o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady odpady

Dátum: 11. 4. 2013

-

Dodatok č. 4 K VZN obce Bánov o miestnom polatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Dátum: 27. 2. 2013

-

Dodatok č. 2 k VZN o prevádzkovom poriadku pohrebísk

Dátum: 14. 12. 2012

-

VZN obce Bánov o zmene a doplnení VZN obce Bánov č. 3/2010

Dátum: 10. 8. 2012

-

VZN o vyhlásení záväzných častí územného plánu obce Bánov zmeny a doplnky č. 1

Dátum: 14. 6. 2012

-

Príloha č. 1 k VZN o nakladaní s kom. odpadmi

Dátum: 5. 6. 2012

-

Príloha č. 4 k VZN o nakladaní s kom. odpadmi

Dátum: 5. 6. 2012

-

VZN obce Bánov o zmene a doplnení VZN obce o prevádzkovom poriadku pohrebísk v znení Dodatku č. 1

Dátum: 20. 2. 2012

-

VZN obce Bánov č.2 o zmene a doplnení VZN o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov

Dátum: 1. 2. 2012

-

VZN obce Bánov č. 2 o zmene a doplnení VZN o nakladaní s nájomnými bytmi 1x6b.j. a 1x9 b.j.

Dátum: 1. 2. 2012

-

Odmeňovací poriadok na odmeňovanie poslancov za účasť na riadnom zasadnutí OR a OZ

Dátum: 1. 2. 2012

-

Dodatok č. 2 k Zásadám pre zriaďovanie a činnosť komisií pri OZ v Bánove

Dátum: 20. 1. 2012

-

VZN o pravidlách času predaja a času prevádzky služieb na území obce Bánov

Dátum: 7. 12. 2011

-

VZN o udelovaní ocenení obce Bánov

Dátum: 7. 12. 2011

-

Dodatok č. 3 k VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stav. odpady

Dátum: 1. 12. 2011

-

Dodatok č. 2 k VZN obce o miestnom poplatku za komunálne odpady

Dátum: 29. 11. 2011

-

VZN obce Bánov o zmene a doplnení VZN obce Bánov o nakladaní s nájomnými bytmi 1x6 a 1x9 b.j.

Dátum: 26. 10. 2011

-

VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy

Dátum: 4. 8. 2011

-

VZN obce Bánov o Územnom pláne sídelného útvaru Bánov a o regulatívoch a limitoch využitia územia

Dátum: 7. 7. 2011

-

Dodatok č. 3 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom obce

Dátum: 2. 6. 2011

-

VZN o zmene a doplneni VZN o poskytovani socialnych sluzieb

Dátum: 30. 5. 2011

-

VZN domový poriadok obce Bánov

Dátum: 10. 5. 2011

-

VZN o nakladaní s nájomnymi bytmi

Dátum: 10. 5. 2011

-

VZN o dani z nehnuteľnosti

Dátum: 10. 5. 2011

-

VZN 2/2009 hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Bánov

Dátum: 10. 5. 2011

-

VZN o dani za predajné automaty

Dátum: 10. 5. 2011

-

Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku Obecného zastupiteľstva

Dátum: 10. 5. 2011

-

Dodatok č. 1 k VZN obce o dani z nehnuteľnosti

Dátum: 10. 5. 2011

-

Príloha č. 2 k VZN o nakladaní s kom. odpadmi

Dátum: 10. 5. 2011

-

Príloha č. 3 k VZN o nakladaní s kom. odpadmi

Dátum: 10. 5. 2011

-

Príloha č. 5 k VZN o nakladaní s kom. odpadmi

Dátum: 10. 5. 2011

-

VZN domový poriadok obce Bánov

Dátum: 10. 5. 2011

-

VZN o nakladaní s nájomnymi bytmi

Dátum: 10. 5. 2011

-

VZN o dani z nehnuteľnosti

Dátum: 10. 5. 2011

-

VZN 2/2009 hospodárenia s finančnými prostriedkami obce Bánov

Dátum: 10. 5. 2011

-

VZN o miestnom poplatku za kom. odpady

Dátum: 10. 5. 2011

-

VZN o nakladani s kom. odpadmi

Dátum: 10. 5. 2011

-

VZN o dani za psa Cenník za prenájom KD

Dátum: 10. 5. 2011

-

VZN o nakladaní s nájomnými bytmi 1x6 b.j. a 1x9 b.j.

Dátum: 10. 5. 2011

-

VZN 1/2003 o podmienkach poskytovania dotácií

Dátum: 10. 5. 2011

-

VZN o poplatkoch za znečistenie ovzdušia malými zdrojmi

Dátum: 10. 5. 2011

-

VZN 3/2010 o poskytovaní sociálnych služieb a úhradách za poskytované soc. služby

Dátum: 10. 5. 2011

-

VZN o prevádzkovom poriadku pohrebísk

Dátum: 10. 5. 2011

-

Zásady hospodárenia príspevkových organizácií zriadených obcou Bánov

Dátum: 10. 5. 2011

-

Dodatok č. 1 k zmene Štatútu obce Bánov

Dátum: 10. 5. 2011

-

Dodatok č. 2 k zmene Štatútu obce Bánov

Dátum: 10. 5. 2011

-

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Bánov

Dátum: 10. 5. 2011

-

Zásady pre zriaďovanie a činnosť komisií OZ Bánov

Dátum: 10. 5. 2011

-

Zásady na obeh účtovných dokladov

Dátum: 10. 5. 2011

-

Dodatok č. 1 k VZN o nakladaní s nájomnými bytmi

Dátum: 10. 5. 2011

-

Dodatok č.1 k VZN obce o dani za psa

Dátum: 10. 5. 2011

-

Dodatok č. 2 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom obce Bánov

Dátum: 10. 5. 2011

-

Dodatok č. 1 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom obce Bánov

Dátum: 10. 5. 2011

-

Dodatok č. 1 k Zásadám pre zriaďovanie a činnosť komisií OZ Bánov

Dátum: 10. 5. 2011

-

VZN o dani za predajné automaty

Dátum: 10. 5. 2011

-

VZN o určení školského obvodu ZŠ pre územie obce Bánov

Dátum: 10. 5. 2011

-

VZN o dani za psa

Dátum: 10. 5. 2011

-

VZn o dani za užívanie verejného priestranstva

Dátum: 10. 5. 2011

-

VZN o podmienkach predaja výrobkov

Dátum: 10. 5. 2011

-

VZN o zjazdnosti a schodnosti miestnych komunikácií a chodníkov

Dátum: 10. 5. 2011

-

VZN obce Bánov o zmene a doplnení VZN o nakladaní s nájomnými bytmi

Dátum: 10. 5. 2011

-

VZN o dani za nevýherné hracie prístroje

Dátum: 10. 5. 2011

-

VZN "Záväzná časť Územného plánu obce Bánov - zmeny a doplnky"

Dátum: 10. 5. 2011

-