Obec Bánov

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

VZN o poplatkoch za znečistenie ovzdušia malými zdrojmi

-

Všeobecne záväzné nariadenie obce

o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi v obci Bánov

 

Obecné zastupiteľstvo v Bánove podľa § 6 ods. 1) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona SNR č. 478/2002 o ochrane ovzdušia, ktorým sa dopĺňa zákon 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov a zákona SNR č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušiav znení neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:

§ l

Účel nariadenia

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len "nariadenie") vymedzuje pojmy, povinnosti prevádzkovateľa malých zdrojov znečisťovania ovzdušia na území obce Bánov a určuje výšku poplatkov za znečisťovanie ovzdušia.

§ 2

Základné pojmy

(1) Na účely tohto nariadenia sa :

malými  zdrojmi znečisťovania  ovzdušia  (ďalej len "malé zdroje") považujú technologické objekty obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív s tepelným príkonom nižším ako 0,3 MW, zariadenia technologických procesov nespadajúcich do kategórie veľkých a stredných zdrojov znečisťovania, plochy, na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia, skládky palív, surovín, produktov a odpadov a zachytených exhalátov a iné stavby, zariadenia a činnosti výrazne znečisťujúce ovzdušie.

(2) Prevádzkovateľom malého zdroja (ďalej len "prevádzkovateľ") sa rozumie právnická alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie.

§ 3

 

Povinnosti prevádzkovateľa

 

(1) Prevádzkovateľ MZZO je povinný:

a) oznámiť každoročne do 15. februára Obci Bánov úplné a pravdivé údaje potrebné na zistenie škodlivosti vypúšťanej znečisťujúcej látky a údaje o veľkosti zdroja  prevádzkovaného v uplynulom roku.
b)  platiť poplatok za znečisťovanie ovzdušia (ďalej len "poplatok"),
c) umožniť poverenému pracovníkovi obce kontrolu malého zdroja a poskytnúť všetky potrebné údaje o jeho prevádzkovaní.

 

(2) Povinnosť platiť poplatok sa nevzťahuje na fyzické osoby prevádzkujúce malé zdroje s tepelným príkonom do 50 kW, pokiaľ nie sú pravidelne používané na výkon podnikateľskej činnosti.  Za pravidelnosť sa v  tomto prípade považuje, že bez použitia zdroja sa nedá príslušná podnikateľská činnosť vykonávať, pričom perióda jeho použitia môže byť rôzne dlhá.

 

 

 

 

- 2 -

 

§ 4

 

Prevádzkovatelia, ktorí nepodliehajú oznamovacej a  poplatkovej povinnosti

 

(1) Prevádzkovatelia MZZO, na ktorých sa nevzťahuje poplatková povinnosť:

a)      je obec Bánov

b)      zdravotnícke, školské zariadenia a cirkevné zariadenia na území obce Bánov.

 

(2) Prevádzkovatelia týchto zdrojov nemusia podávať ani oznámenie obci, nemusia si plniť oznamovaciu povinnosť.

§ 5

 

Výška poplatku

 

1.      Výška poplatku prevádzkovateľa malého zdroja sa určuje za obdobie 1 kalendárneho roka.

2.    Výška poplatku prevádzkovateľa malého zdroja na spaľovanie palív s tepelným príkonom nižším ako 0,3 MW sa určuje ako súčet paušálnej sumy 400,- Sk a sumy 200,- Sk ak sa v ňom za obdobie uplynulého roka spálilo:

a)    do 0,75 t dreva

b)    0,5 thnedého uhlia,

c)    do 0,5 t čierneho uhlia, koksu, ťažkého vykurovacieho oleja,

d)    do 1,00 t ľahkého vykurovacieho oleja, 

e)    do 2,5 t nafty,

f)     do 5 000 m3 zemného plynu

 

3. Výška poplatku pri vyššej spotrebe paliva ako je uvedené v odst.2 sa určuje ako súčet paušálnej sumy 400,- Sk a súčinu sumy 200,- Sk a podielu skutočnej spotreby k spotrebe uvedenej v odst.2, najviac však 20 000,- Sk.

§ 6

 

Spôsob platenia poplatku

 

Obec Bánov preskúma údaje v oznámení a vydá rozhodnutie o určení poplatku. Poplatok je splatný do 15 dní po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o výške poplatku.

 

§ 7

Zánik zdroja

 

Pri zániku malého zdroja je prevádzkovateľ povinný zaplatiť okrem poplatku určeného podľa skutočnosti uplynulého roka aj poplatok za to obdobie kalendárneho roka, v ktorom znečisťoval ovzdušie, než došlo k zániku malého zdroja. Za tým účelom prevádzkovateľ oznámi zánik malého zdroja do 15 dní od jeho zániku obci Bánov .

§ 8

Spoločné ustanovenie

 

Poplatok je príjmom rozpočtu obce. Použitie poplatku je účelovo viazané na ochranu životného prostredia obce a na zabezpečenie výkonu úloh štátnej správy ochrany ovzdušia prenesených na obec.

Za nesplnenie povinností prevádzkovateľa MZZO bude obec postupovať podľa § 8 zák.č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušiav znení neskorších predpisov. Sankcie sú príjmom rozpočtu obce.

 

 

- 3 -

 

§ 9

 

Účinnosť

 

Toto nariadenie bolo schválené uznesením OZ č. XXXV/20051026 a nadobúda účinnosť 15. dňom od zverejnenia na úradnej tabuli a platí na celom území obce Bánov.

Nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia sa ruší všeobecne záväzné nariadenie obce Bánov číslo uznesenia: XXIX/20041215 zo dňa 15.12.2004.

 

Bánove, dňa 19.10.2005

 

 

                                                                                              ........................................

                                                                                              PhDr. Helena Juríková

                                                                                                   starostka obce

 

Vyvesené dňa: 27.10. 2005

 

Účinné od:11.11. 2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...................................................................................................................................................................

(Prevádzkovateľ MZZO)

 

 

 

Obec Bánov

Hviezdoslavova 34

941 01  Bánov

 

O Z N Á M E N I E

 

údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia na rok 200. 

/podľa skutočnosti predchádzajúceho roka/

 

Prevádzkovateľ malého zdroja oznamuje podľa § 6 ods. 4 zákona SNR č. 401/98 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia obci Bánov tieto údaje potrebné pre určenie výšky poplatku:

Všeobecné údaje

Obchodné meno PO:

Sidlo:

IČO:

Adresa zdroja:Bankové spojenie:


Dátum začatia prevádzky:

Malý zdroj - názov technológie, výroby

 

/spaľovacie zariadenia s tepelným výkonom nižším ako 0,3 MW, zariadenie technologických procesov a pod./

 

 

Údaje o malých zdrojoch

Prevádzkovateľ stacionárneho spaľovacieho zariadenia s tepelným výkonom nižším ako 0,3 MW ďalej uvádza:

Typ kotla:

 

Príkon:

Druh roštu:

Druh paliva:

 

Spotreba paliva:

Výška komína:

Poznámka:

 

K oznámeniu je potrebné priložiť výpis z obchodného registra spoločnosti.

 

 

 

                                                                                                          ........................................

                                                                                                               pečiatka a podpis

 

 

 

 

 

 

 

...................................................................................................................................................................

(Prevádzkovateľ MZZO)

 

 

 

Obec Bánov

Hviezdoslavova 34

941 01  Bánov

 

O Z N Á M E N I E

 

údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia na rok 200. 

/podľa skutočnosti predchádzajúceho roka/

 

Prevádzkovateľ malého zdroja oznamuje podľa § 6 ods. 4 zákona SNR č. 401/98 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia obci Bánov tieto údaje potrebné pre určenie výšky poplatku:

Všeobecné údaje

Obchodné meno FO:

Miesto podnikania:

IČO:

Adresa zdroja:Bankové spojenie:


Dátum začatia prevádzky:

Malý zdroj - názov technológie, výroby

 

/spaľovacie zariadenia s tepelným výkonom nižším ako 0,3 MW, zariadenie technologických procesov a pod./

 

 

Údaje o malých zdrojoch

Prevádzkovateľ stacionárneho spaľovacieho zariadenia s tepelným výkonom nižším ako 0,3 MW ďalej uvádza:

Typ kotla:

 

Príkon:

Druh roštu:

Druh paliva:

 

Spotreba paliva:

Výška komína:

Poznámka:

 

K oznámeniu je potrebné priložiť výpis zo živnostenského registra, alebo živnostenský list.

 

 

 

                                                                                                          ........................................

                                                                                                               pečiatka a podpis

Dátum vloženia: 10. 5. 2011 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 10. 5. 2011 0:00