Obec Bánov

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

VZN o zjazdnosti a schodnosti miestnych komunikácií a chodníkov

-

záväzné nariadenie obce Bánov

 o zjazdnosti a schodnosti

miestnych komunikácií a chodníkov

 

 

          Obecné zastupiteľstvo v Bánove na základe § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, v súlade s § 9 ods. 3 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva pre územie obce Bánov toto

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie

o zjazdnosti a schodnosti miestnych komunikácií a chodníkov

 

§1

 

Úvodné ustanovenia

 

          1) Toto všeobecne záväzné nariadenie ( ďalej len VZN) upravuje povinnosti pri odstraňovaní závad v schodnosti priechodov pre chodcov na miestnych komunikáciách a prejazdných úsekoch ciest cez obec ako aj závady c schodnosti miestnych komunikácií určených výhradne pre chodcov.

          2) Miestnymi komunikáciami sú všeobecne prístupné a užívané ulice, cesty a priestranstvá, ktoré slúžia miestnej doprave a sú zaradené do siete miestnych komunikácií.

 

§2

 

Zabezpečenie zjazdnosti a schodnosti

 

          1) Závady v zjazdnosti miestnych komunikácií na území obce Bánov odstraňuje obec Bánov

          2) Závady v schodnosti priechodov pre chodcov na miestnych komunikáciách ako aj závady v schodnosti miestnych komunikácií určených výhradne pre chodcov odstraňuje obec Bánov. Závady v schodnosti priľahlých k nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza v zastavanom území obce Bánov a hraničí s cestou alebo miestnou komunikáciou, pokiaľ tieto závady vznikli znečistením, poľadovicou alebo snehom.

          3) Na odstraňovanie závad je v zjazdnosti, prípadne v schodnosti možno používať chemické posypové materiály v súlade s osobitými predpismi a len tam, kde je to nevyhnutne potrebné.

          4) Pri znečistení miestnej komunikácie, ktoré spôsobí alebo môže spôsobiť závadu v zjazdnosti, je povinný ten, to znečistenie spôsobil, bez prieťahov ho odstrániť a komunikáciu uviesť do pôvodného stavu, ak sa tak nestane, je povinný uhradiť obci Bánov náklady spojené s odstraňovaním znečistenia a s uvedením komunikácie do pôvodného stavu.

          5) Pri poškodení miestnej komunikácie, ktorá spôsobí alebo môže spôsobiť závadu v zjazdnosti je povinný ten, kto poškodenie spôsobil, uhradiť obci Bánov náklady spojené s odstránením poškodenia a s uvedením komunikácie do pôvodného stavu, pokiaľ sa nedohodne s obcou Bánov, že poškodenie odstráni sám.

6) Ustanovenia odsekov 4 a 5 platia aj pri poškodení alebo znečistení, ktoré spôsobí alebo môže spôsobiť závadu v schodnosti priechodov pre chodcov na miestnych komunikáciách a miestnych komunikácií určených výlučne pre chodcov a chodníkov.

§3

 

Zodpovednosť za škodu, ktorá vznikla

 užívateľom miestnych komunikácií

 

          Zodpovednosť za škodu, ktorá vznikla užívateľom miestnych komunikácií je upravená v § 9 a) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších zmien a doplnkov.

 

§4

 

Spoločné a záverečné ustanovenia

 

          1) Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonávajú orgány samosprávy obce ( starostka, obecné zastupiteľstvo) a pracovníci obecného úradu.

 

          2) Za nedodržanie jednotlivých ustanovení tohto VZN občanmi alebo právnickými osobami sa vyvodzujú dôsledky v konkrétnom konaní o priestupku alebo v konaní o porušení právnych povinností, v zmysle ustanovení príslušných právnych predpisov.

 

          3) Na tomto VZN obce Bánov sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Bánove dňa 26.2.2001 číslo uznesenia XVI./2001.02.26

 

          4) Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Bánove.

 

          5) Toto VZN nadobúda platnosť 15. Dňom zverejnenia - 14.3.2001.

 

 

V Bánove dňa 15.3.2001

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       .............................................

                                                                                            PhDr. Helena Juríková

                                                                                                    starostka obce

Dátum vloženia: 10. 5. 2011 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 10. 5. 2011 0:00