Obec Bánov

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Bánov

-

Zásady hospodárenia  s majetkom obce Bánov

schválené uznesením Obecného zastupiteľstva  č. 3/20121024  zo  dňa 24.10.2012

 

                                                                        I.

                                                    Úvodné ustanovenia

 

 

1.                  Obec Bánov (ďalej len obec) je samostatný samosprávny územný celok Slovenskej republiky, je právnickou osobou, ktorá za podmienok stanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a so svojimi finančnými zdrojmi.

 

2.                  Tieto Zásady  hospodárenia s majetkom obce Bánov (ďalej len Zásady) upravujú a bližšie vymedzujú majetok obce, nadobúdanie vlastníctva obce, prevody majetku obce, prenechávanie majetku do užívania právnickým a fyzickým osobám, správu majetku, hospodárenie a nakladanie s pohľadávkami a majetkovými právami obce, nakladanie s finančnými prostriedkami obce a s cennými papiermi.

 

3.        Tieto Zásady sa nevzťahujú na obvyklé hospodárenie vyplývajúce z vymedzeného predmetu činnosti subjektov, ktoré obec založila alebo zriadila (ďalej len právnické osoby zriadené obcou).       

 

 

II.

                                                                       Majetok obce

 

1.  Majetkom obce sú :

 

a)  hnuteľné a nehnuteľné veci vo vlastníctve obce, ktoré prešli do majetku obce v zmysle zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,

 

b) súvisiace pohľadávky a iné majetkové práva, ku ktorým mali právo hospodárenia subjekty, od ktorých prešiel majetok štátu do majetku obce v zmysle zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov vrátane finančných prostriedkov ako aj pohľadávky a iné majetkové práva, ktoré sú vo vlastníctve obce podľa zákona č. 138/1991 zb. o majetku obcí v platnom znení alebo ktoré nadobudla obec do vlastníctva prechodom z majetku Slovenskej republiky na základe tohto zákona alebo osobitného predpisu alebo vlastnou činnosťou.

 

c)  finančné prostriedky, hnuteľný a nehnuteľný majetok, pohľadávky a iné majetkové práva obce a právnických osôb zriadených obcou, majetkové podiely obce na podnikaní právnických osôb, v ktorých má obec majetkovú účasť nadobudnuté podľa Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka a iných právnych predpisov, cenné papiere príp. obligácie.

                                                 

 

2. S majetkom obce sú oprávnení nakladať:

a/ obecné zastupiteľstvo,

b/ starosta obce,

c/ právnické osoby zriadené obcou.

 

3.  Majetok obce môže byť v spoluvlastníctve obce a inej právnickej alebo fyzickej osoby.

 

4. Všetky úkony  orgánov samosprávy obce a právnických osôb zriadených obcou pri nakladaní a správe majetku obce musia byť písomné.

 

III.

Nakladanie s majetkom obce

 

1.  Subjekty oprávnené nakladať s majetkom obce v súlade s čl. II. bod 3. týchto Zásad sú povinné majetok obce zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať. Sú povinné najmä:

a/ udržiavať a užívať majetok v súlade s jeho určením,

b/ chrániť majetok pred poškodením, stratou, zničením alebo zneužitím,

c/ používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku vrátane včasného uplatňovania práv alebo oprávnených nárokov pred príslušnými orgánmi,

d/ viesť majetok v predpísanej evidencii,

e/ vykonávať inventarizáciu majetku  a záväzkov podľa osobitných predpisov a nariadenia starostu obce,

f/ poistiť majetok.

 

2. Darovanie nehnuteľného majetku obce je neprípustné.

 

3. O odovzdaní majetku do správy a postúpení majetkových práv a záväzkov do správy právnických osôb zriadených obcou sa vyhotovia vždy písomné protokoly medzi obcou a príslušnou právnickou osobou zriadenou obcou.

 

4.  Správa majetku obce vzniká:

a)  zverením majetku obce do správy Správcu,

b)  prevodom správy majetku obce,

c)  nadobudnutím majetku do vlastníctva obce vlastnou činnosťou Správcu.

Majetok obce, zverený do správy určí obec v zriaďovacej listine. Zveriť ďalší majetok do správy alebo odňať zverený majetok Správcovi je možné v súlade s ustanoveniami týchto Zásad.

 

O zverení  majetku obce správcovi rozhoduje:

a)  Obecné zastupiteľstvo pri všetkých nehnuteľnostiach a pri hnuteľných veciach, ktorých zostatková cena jednotlivo je rovná alebo vyššia ako 3 500 Eur

b)  starosta, pokiaľ ide o hnuteľné veci, ktorých zostatková cena jednotlivo je  menšia ako   3 500 Eur.

 

Ak sa odovzdáva viacej hnuteľných vecí do správy posudzuje sa zostatková cena každej veci jednotlivo.

Správca je oprávnený a povinný majetok obce držať, užívať na plnenie úloh v rámci predmetu činnosti alebo v súvislosti s ním, brať z neho úžitky a nakladať s ním v súlade so zákonom o majetku obcí a týmito Zásadami. Správca nemôže nadobudnúť majetok obce do svojho vlastníctva. Majetok, ktorý správca nadobúda, je vlastníctvom obce. Správca vykonáva právne úkony pri správe majetku obce v mene obce. Správca koná v mene obce pred súdmi a inými orgánmi vo veciach, ktoré sa týkajú majetku obce, ktorý spravuje.

Obec môže správcovi odňať obecný majetok zverený do správy:

a) ak neplní povinnosti uvedené v týchto zásadách,

b) ak ide o majetok, ktorý správca nevyužíva alebo nepotrebuje na plnenie svojich úloh,

c) ak je to v záujme lepšieho využitia tohto majetku,

d) ak ho správca užíva v rozpore s predmetom činnosti alebo zriaďovacou listinou.

 

O odňatí majetku obce zo správy správcu rozhoduje:

a) Obecné zastupiteľstvo ak sa jedná o nehnuteľnosť a pri hnuteľnej veci, ak jej zostatková cena je rovná alebo väčšia ako 3 500 Eur,

b)  starosta, ak ide o hnuteľnú vec, ktorej zostatková cena  je menšia ako 3 500 Eur.   

Ak sa odníma viacej hnuteľných vecí zo správy posudzuje sa zostatková cena každej veci jednotlivo.

O odňatí správy majetku obce sa vyhotoví písomný protokol medzi obcou a správcom.

 

 

 

IV.

                                               Nadobúdanie majetku do vlastníctva

 

1.  Obec nadobúda majetok najmä zo zákona, zmluvne a to odplatne ( kúpou, zámenou) alebo bezodplatne (darovaním), dedením, rozhodnutím súdu, orgánov štátnej správy a vlastnou činnosťou.

 

2.  O odkúpení nehnuteľných vecí  a hnuteľných vecí  za kúpnu cenu rovnú a vyššiu ako 3 500 Eur rozhoduje vždy Obecné zastupiteľstvo. O odkúpení hnuteľných vecí  za kúpnu cenu nižšiu ako 3 500 Eur rozhoduje starosta obce.  Ak sa kupuje viacej hnuteľných vecí posudzuje sa kúpna cena každej veci jednotlivo.

 

3.  Obec môže nadobúdať majetok aj vlastnou podnikateľskou a investičnou činnosťou a to najmä:

a)  zhodnotením majetkovej účasti v právnických osobách v súlade so zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení,

b)  stavbou objektov a budov,

c)  v súlade so zmluvou v prípadoch združenia prostriedkov s inými právnickými osobami.

 

 

V.

                    Nakladanie s prebytočným a neupotrebiteľným majetkom obce

 

1.  Prebytočný je majetok obce, ktorý obec alebo právnická osoba zriadená obcou trvalo nepotrebuje na plnenie svojich úloh. Za prebytočný sa považuje aj časť majetku, ktorá presahuje rozsah primeraný potrebám obce alebo právnickej osoby zriadenej obcou.

                                                                       

2.  Neupotrebiteľným je majetok obce, ktorý pre svoje úplné opotrebovanie alebo poškodenie, zastaralosť alebo nehospodárnosť v prevádzke nemôže slúžiť svojmu účelu. Za neupotrebiteľný majetok sa považujú aj budovy a stavby, ktoré nemožno premiestniť a ktoré treba odstrániť v dôsledku plánovanej výstavby, prestavby alebo rozšírenia objektu.

 

3. O prebytočnosti a neupotrebiteľnosti nehnuteľného majetku a prebytočnosti a neupotrebiteľnosti hnuteľného majetku vo výške  rovnej a vyššej ako 3 500 Eur zostatkovej ceny, ktorou sa rozumie zostatková cena  za jednu vec, písomne rozhoduje Obecné zastupiteľstvo, po vyjadrení Komisie stavebnej, správy majetku a územného plánovania a zároveň rozhodne o spôsobe akým sa naloží s týmto majetkom.

O prebytočnosti a neupotrebiteľnosti hnuteľného majetku do 3 500 Eur zostatkovej ceny, ktorou sa rozumie zostatková cena za jednu vec, písomne rozhoduje starosta obce a zároveň rozhodne o spôsobe akým sa naloží s týmto majetkom.

K rozhodnutiu o prebytočnosti a neupotrebiteľnosti majetku obce sa musí pripojiť doklad o tom, ako sa s majetkom naložilo.

 

4.  Ak obec prevádza spoluvlastnícky podiel, predkupné právo majú spoluvlastníci. Ak sa spoluvlastníci nedohodnú o výkone predkupného práva, majú právo vykúpiť podiel pomerne podľa veľkosti ich podielov.

 

 

VI.

Prevody vlastníctva majetku obce

 

1.  Ak zákon o majetku obcí a v jeho intenciách aj tieto Zásady nestanovujú inak, prevody vlastníctva majetku obce sa musia vykonať:

a) na základe obchodnej verejnej súťaže,

b) dobrovoľnou dražbou (ďalej len „dražba“)
c) priamym predajom najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku stanovenej v  znaleckom posudku súdneho znalca  podľa osobitného predpisu.


2. O zámere a spôsobe odpredaja nehnuteľného majetku obce a hnuteľnej veci, ktorej zostatková cena je rovná alebo vyššia ako 3 500 Eur rozhoduje Obecné zastupiteľstvo na základe odporučenia Komisie stavebnej, správy majetku a územného plánovania.Obec zverejní zámer predať svoj majetok a jeho spôsob na svojej úradnej tabuli, na internetovej stránke obce a v regionálnej tlači. Ak ide o prevod podľa odseku 1. písm. a) a b), musí oznámenie v regionálnej tlači obsahovať aspoň miesto, kde sú zverejnené podmienky obchodnej verejnej súťaže alebo dražby.

 

3.  Po schválení návrhu na odpredaj konkrétneho majetku obce Obecným zastupiteľstvom spôsobom obchodnej verejnej súťaže (ďalej len OVS) a kritérií, ktoré sa použijú na vyhodnotenie súťažných návrhov, starosta obce vyhlási OVS, ktorej podmienky uverejní minimálne  15 dní pred uzávierkou na podávanie návrhov do OVS na úradnej tabuli obce. Podmienky OVS zverejní aj na internetovej stránke obce a v regionálnej tlači. Vyhlásenie OVS musí obsahovať najmä:

a/ označenie vlastníka a jeho adresa

b/ vymedzenie predmetu verejnej obchodnej súťaže

c/ prípadné ťarchy a záväzky spojené s predmetom VOS

d/ východiskovú cenu, ktorá je zároveň najnižším podaním

e/ predpokladaný alebo najvhodnejší účel využitia

f/ termín poskytovania súťažných podmienok

g/ výšku a formu zábezpeky

h/ termín na predloženie súťažného návrhu

i/ požiadavku na predloženie potrebných dokladov identifikujúcich účastníka a dokladov o tom, že navrhovateľ nemá nedoplatky voči obci a organizáciám založeným alebo zriadeným obcou

j/ čestné prehlásenie, že nie je v konkurze alebo v likvidácii a čestné prehlásenie o tom, že nie je jediným spoločníkom obchodnej spoločnosti, na majetok ktorej bol vyhlásený konkurz alebo ktorý je v likvidácii – platí len pre právnické osoby a fyzické osoby živnostníkov

k/ kritériá, ktoré sa použijú na vyhodnotenie súťažných návrhov a oznámenie o tom, že v prípade odstúpenia víťazného navrhovateľa Obecný úrad do 45 dní od vyhodnotenia vypíše novú OVS za rovnakých súťažných podmienok

l/ platobné podmienky

m/ termín oznámenia výsledku OVS

n/ práva, ktoré si vyhradzuje obec

o/ ďalšie podmienky VOS

Východiskovú cenu, ktorá je zároveň aj najnižším podaním, určí Obecné zastupiteľstvo na základe znaleckého posudku, ktorý nesmie byť starší ako 12 mesiacov. Obecné zastupiteľstvo však môže pre OVS určiť ako východiskovú cenu i viacnásobok ceny znaleckého posudku s prihliadnutím na vybavenosť, atraktivitu a výhodnosť polohy predávaného majetku. V prípade neúspešnej OVS v tom istom predmete určí OZ novú cenu.

Záujemcovia o kúpu, ktorí predložia súťažné návrhy na kúpu obecného majetku, sú povinní do termínu určeného vo vyhlásení OVS zložiť finančnú zábezpeku na účet obce vo výške určenej Obecným zastupiteľstvom v podmienkach súťaže.

 Ak záujemca o kúpu majetku nezíska v OVS právo kúpy zábezpeka sa mu vráti do 15 dní odo dňa rozhodnutia. Zábezpeka nepodlieha úročeniu.

Ak záujemca o kúpu majetku získa právo kúpy, zábezpeka sa nevracia a bude započítaná ako zaplatená časť kúpnej ceny. Ak záujemca o kúpu majetku získa právo na kúpu a z dôvodov na jeho strane od kúpy odstúpi, zábezpeka sa mu nevráti.

Po termíne uzávierky súťažných návrhov Obecné zastupiteľstvo v lehote stanovenej v súťažných podmienkach vyhodnotí súťažné návrhy  a vyberie najvhodnejší z predložených návrhov. Obec v zastúpení starostom obce uzavrie s víťazným záujemcom kúpnu zmluvu.

V prípade, že Obecné zastupiteľstvo na základe hodnotenia kritérií určí, že ani jeden zo súťažných návrhov nie je vyhovujúci, skončí sa OVS bez výberu víťazného súťažného návrhu. Výsledok účastníkom OVS oznámi Obecné zastupiteľstvo prostredníctvom obecného úradu písomne, najneskôr do 10 dní od vyhodnotenia OVS.

 

4.  Na prevod majetku obce dobrovoľnou dražbou sa vzťahuje Zákon o dobrovoľných dražbách v platnom znení. Pri dobrovoľných dražbách sa východisková cena majetku vždy určuje znaleckým posudkom, ktorý nesmie byť starší ako 6 mesiacov.

 

5.  Obec zverejní zámer predať svoj majetok priamym predajom najmenej na 15 dní. Zároveň zverejní lehotu na doručenie cenových ponúk záujemcov. Obec nemôže previesť vlastníctvo svojho majetku priamym predajom, ak všeobecná hodnota majetku stanovená v znaleckom posudku podľa osobitného predpisu presiahne 40. 000 eur. Nehnuteľnosť musí byť jednoznačne identifikovaná tak, aby nebola zameniteľná s inou nehnuteľnosťou. Znalecký posudok v ktorom bude stanovená všeobecná hodnota majetku obce pri priamom predaji nesmie byť v deň schválenia prevodu obecným zastupiteľstvom starší ako šesť mesiacov.

 

6.  Obec nemôže previesť vlastníctvo svojho majetku priamym predajom na fyzickú osobu, ktorá je v tejto obci
a) starostom obce,

b) poslancom obecného zastupiteľstva,

c) štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu právnickej osoby zriadenej alebo založenej obcou,

d) prednostom obecného úradu,

e) zamestnancom obce,

f) hlavným kontrolórom obce,

g) blízkou osobou ( § 116 Občianskeho zákonníka) osôb uvedených v písmenách a) až f).

 

7.  Obec nemôže previesť vlastníctvo svojho majetku priamym predajom na právnickú osobu, v ktorej zakladateľom, vlastníkom obchodného podielu, štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, členom riadiaceho, výkonného alebo dozorného orgánu je osoba uvedená v bode 6. tohto článku ; to neplatí, ak ide o právnickú osobu, ktorej zakladateľom je obec alebo v ktorej má obec obchodný podiel.

 

8. Ustanovenia bodov 1. až 7. sa nepoužijú pri prevode majetku obce, a to

a) bytu alebo pozemku podľa osobitného predpisu ( zák. č. 182/93 Z.z.),
b) pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou,

c) podielu majetku obce, ktorým sa realizuje zákonné predkupné právo,
d) hnuteľnej veci, ktorej zostatková cena je nižšia ako 3. 500 eur,

e) v prípadoch hodných osobitného zreteľa, o ktorých obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, pričom osobitný zreteľ musí byť zdôvodnený; zámer previesť majetok týmto spôsobom je obec povinná zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovaním prevodu obecným zastupiteľstvom na svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke, pričom tento zámer musí byť zverejnený počas celej tejto doby.

Za prípad hodný osobitného zreteľa sa môže považovať prevod:

- pozemkov – tzv. predzáhradok pred stavbami vo vlastníctve občanov obce na vyrovnanie uličnej čiary,

O bzámere previesť majetok týmto spôsobom môže rozhodnúť starosta obce. V tomto prípade neplatí čl. VI. ods. 2 týchto zásad.

 

VII.

                                          Prenechávanie majetku obce do užívania

 

1.  Obec môže prenechať zmluvou na užívanie fyzickým a právnickým osobám nehnuteľné a hnuteľné veci, ktoré dočasne nepotrebuje na plnenie svojich úloh. Právnické osoby zriadené obcou môžu prenechať nehnuteľné  a hnuteľné veci do užívania len so súhlasom obce.

 

2.  Fyzická osoba a právnická osoba, ktorej sa majetok prenecháva do užívania, musí mať ku dňu podpísania zmluvy uhradené všetky splatné záväzky voči obci a voči právnickým osobám zriadeným obcou. Pokiaľ fyzická osoba  alebo právnická osoba je jediným spoločníkom ďalšej právnickej osoby, táto právnická osoba musí mať uhradené všetky záväzky voči vyššie uvedeným subjektom.

 

3. Prenechať majetok na dočasné užívanie je možné odplatne formou nájmu a bezodplatne formou výpožičky.

 

4.  Nájomná zmluva o prenechaní majetku obce na užívanie musí mať písomnú formu a musí obsahovať:

- predmet a účel nájmu,

- výšku a splatnosť nájomného ako aj spôsob jeho platenia,

- čas, na ktorý sa nájom uzaviera,

- výpovednú dobu,

- dohodu o riadnom udržiavaní prenajatého majetku,

- možnosť odstúpenie od zmluvy, ak sa zistí, že nájomca užíva majetok obce v rozpore s uzavretou zmluvou, alebo ak obec bude potrebovať vec na plnenie svojich úloh,

-  ustanovenie, že nájomca môže dať prenajatý majetok do podnájmu tretej osobe len so súhlasom obce ako prenajímateľa.

 

5.  Zmluva o výpožičke musí mať náležitosti podľa § 659 a nasl. Občianskeho zákonníka a písomnú formu.

6.  Nájom a výpožička nehnuteľného majetku obce a hnuteľných vecí v zostatkovej cene rovnej a vyššej ako 3 500 Eur na dobu neurčitú alebo na dobu určitú dlhšiu ako 2 roky, vrátane každej zmeny  zmluvy,  podlieha schváleniu Obecným zastupiteľstvom.

7.  Umiestnenie trvalej stavby na pozemku prenechanom na užívanie tretej osobe je prípustné len so súhlasom Obecného zastupiteľstva.

 

8.  Zmena záväzkového vzťahu spočívajúca v postúpení práv a povinností na fyzickú alebo právnickú osobu je prípustná len s predchádzajúcim súhlasom Obecného zastupiteľstva.

 

9. Ak zákon o majetku obcí a v jeho intenciách aj tieto Zásady alebo osobitný zákon neustanovujú inak, ustanovenia článku VI. bodov 1. až 3. okrem prvej vety 2. bodu a bodov 5. až 7. týchto Zásad sa primerane vzťahujú aj na prenechávanie majetku obce do nájmu, a to najmenej za také nájomné, za aké sa v tom čase a na tom mieste obvykle prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci, okrem

a) hnuteľnej veci vo vlastníctve obce, ktorej zostatková cena je nižšia ako 3. 500 eur,

b) nájmu majetku obce, ktorého trvanie s tým istým nájomcom neprekročí desať dní v kalendárnom mesiaci,

c) prípadov hodných osobitného zreteľa, o ktorých obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, pričom osobitný zreteľ musí byť zdôvodnený; zámer prenajať majetok týmto spôsobom je obec povinná zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovaním nájmu obecným zastupiteľstvom na svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke, pričom tento zámer musí byť zverejnený počas celej tejto doby.

 

10.  Zámer prenajať a spôsob prenájmu  majetku obce uvedeného v bode 6. tohto článku týchto Zásad schvaľuje Obecné zastupiteľstvo. V ostatných prípadoch  schvaľuje zámer a spôsob prenájmu majetku obce starosta obce.

 

 

VIII.

 

            Nakladanie s majetkovými právami obce

 

 

1.  Zo závažných dôvodov, najmä sociálnych ( príjmy na hranici životného minima, živelná pohroma, platobná neschopnosť a pod.) môže obec zastúpená starostom obce na žiadosť dlžníka dlh celkom alebo čiastočne odpustiť, najviac však do výšky 200 Eur. Na odpustenie dlhu presahujúceho túto čiastku je potrebné schválenie Obecného zastupiteľstva.

 

2.  Obec v zastúpení starostom obce môže dlžníkovi povoliť splátky alebo odklad zaplatenia dlhu dlžníkom písomne uznaného čo do dôvodu a výšky, prípadne priznaného právoplatným rozhodnutím súdu alebo iného orgánu, ak dlžník bez svojho zavinenia nemôže dlh alebo splátku zaplatiť v čase splatnosti.  Doba splátok a odklad zaplatenia dlhu povolených starostom nesmie presiahnuť  dobu  6 mesiacov od splatnosti dlhu.  Na povolenie splátok a odklad zaplatenia dlhu  na dobu dlhšiu ako 6 mesiacov sa vyžaduje schválenie Obecným zastupiteľstvom.

 

3.  Odpustiť dlh nie je prípustné, ak vznikol v súvislosti s úmyselným trestným činom.

 

4.  Ak je pohľadávka obce prechodne nevymožiteľná, je obec v zastúpení starostom obce oprávnená dočasne upustiť od jej vymáhania, musí však ďalej zabezpečovať, aby sa táto pohľadávka nepremlčala alebo aby nezanikla. Len čo odpadnú dôvody dočasného upustenia od vymáhania pohľadávky, je obec povinná usilovať o jej včasné vymoženie.

 

5.  Obec v zastúpení starostom obce je oprávnená  trvalo upustiť od vymáhania pohľadávky obce do výšky 200 Eur v jednotlivom prípade,  v súhrnne ročne maximálne vo výške 600 Eur, ak

a)  nemožno preukázať, že pohľadávka trvá alebo nemožno preukázať jej výšku a nie je podklad pre to, aby súd alebo iný príslušný orgán určil výšku podľa úvahy,

b)  dlžník zomrel a pohľadávka nemohla byť uspokojená ani vymáhaním od dedičov dlžníka,

c) zo všetkých okolností prípadu je zrejmé, že ďalšie vymáhanie pohľadávky by bolo neúspešné resp. neefektívne.

Upustiť od vymáhania pohľadávky nad uvedené sumy je možné iba so súhlasom Obecného zastupiteľstva.

 

6.  Proti tomu istému dlžníkovi, ktorým je občan obce sa môže od vymáhania pohľadávky upustiť iba raz v kalendárnom roku, ibaže by súčet pohľadávky od vymáhania ktorej sa upustilo a pohľadávky, od vymáhania ktorej sa má upustiť, nepresiahol sumu 200 Eur v kalendárnom roku.

 

7.  Nakladanie s pohľadávkami musí mať písomnú formu. Pohľadávky musia byť priebežne sledované a vymáhané. Obec v zastúpení starostom obce môže postúpiť pohľadávku v zmysle Občianskeho zákonníka za odplatu vo výške pohľadávky na inú právnickú alebo fyzickú osobu ak výška postúpenej pohľadávky neprevyšuje sumu 3 500 Eur. Nad túto sumu ako aj v ostatných prípadoch je potrebný súhlas Obecného zastupiteľstva.

 

8.   Nakladanie s pohľadávkami obce na úseku daní a poplatkov – daňovými nedoplatkami sa riadi osobitným zákonom.

 

 

IX.

 

               Nakladanie s majetkovými právami obce v podnikateľských a iných subjektoch

 

 

1.  Obec môže použiť svoj majetok formou, ktorú určí

a/  ako majetkový základ v správe právnických osôb, v ktorých plní zakladateľskú funkciu podľa zákona alebo

b/  vkladu do právnických osôb – predovšetkým obchodných spoločností – za účelom získania majetkovej účasti v týchto právnických osobách alebo

c/  ako vklad do nadácií alebo neziskových organizácií.

 

2.  Účasť obce na riadení a kontrole činnosti podnikateľských subjektov v ktorých má obec majetkový podiel, sa uskutočňuje prostredníctvom členov v štatutárnych a kontrolných orgánoch týchto subjektov určených Obecným zastupiteľstvom. Obec musí zastupovať minimálne jedna osoba.

 

3.  V prípade majetkových práv obce v nadáciách alebo neziskových organizáciách sa ustanovenia tohto článku použijú primerane.

                                                           

X.

        Úkony hospodárenia s majetkom obce podliehajúce schváleniu orgánom  obce

 

1. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje vždy:

a/  nadobúdanie a prevody vlastníctva nehnuteľného majetku obce, vrátane zámeru a spôsobu prevodu

b/  nadobúdanie vlastníctva hnuteľného majetku obce za kúpnu cenu rovnú a vyššiu ako 3 500 Eur, jednotlivo

c/  prevody vlastníctva hnuteľného majetku obce v zostatkovej cene rovnakej a vyššej ako

 

3 500 Eur, vrátane zámeru a spôsobu prevodu

d/ nájom a výpožičku nehnuteľného majetku obce a hnuteľných vecí v zostatkovej cene rovnej a vyššej ako 3 500 Eur na dobu neurčitú alebo na dobu určitú dlhšiu ako 2 roky, vrátane každej zmeny takejto zmluvy ako aj vrátane zámeru prenajať takýto majetok a spôsobu prenájmu.

e/  zriadenie vecného bremena a záložného práva k nehnuteľnému majetku obce a finančným prostriedkom

f/  odovzdanie majetku obce do správy a odňatie spravovaného majetku právnickej osobe zriadenej obcou ak sa jedná o nehnuteľnosť a pri hnuteľnej veci, ak jej zostatková cena je rovná alebo väčšia ako 3 500 Eur,

g/  prebytočnosť a neupotrebiteľnosť nehnuteľného majetku a prebytočnosť a neupotrebiteľnosť hnuteľného majetku v hodnote  rovnej a vyššej ako 3 500 Eur zostatkovej ceny, ktorou sa rozumie zostatková cena  za jednu vec

h/  odplatné postúpenie pohľadávky na inú právnickú a fyzickú osobu vo výške rovnej a vyššej ako 3 500 Eur

i/  prijatie úveru (pôžičky), poskytnutie úveru (pôžičky) v sume vyššej ako 200 Eur, prevzatie dlhu, pristúpenie k dlhu, vzájomné započítanie pohľadávok v sume vyššej ako 200 Eur, postúpenie pohľadávok podľa čl. VIII. bod 7. týchto Zásad a prevzatie záruky alebo ručiteľského záväzku

j/  majetkové účasti (peňažné a nepeňažné) vklady na podnikaní iných právnických a fyzických osôb

k/  odpustenie dlhu nad sumu 200 Eur a upustenie od vymáhania pohľadávok nad sumy uvedené v článku VIII. bod. 5. týchto Zásad

l/   aukčný predaj vecí podľa osobitných predpisov

m/  vydávanie dlhopisov (komunálne obligácie)

n/  združovanie finančných prostriedkov

o/  výstavbu a umiestnenie trvalej stavby na prenajatom pozemku vo vlastníctve obce

p/  koncesné zmluvy na uskutočnenie stavebných prác alebo koncesné zmluvy na poskytnutie služby uzavreté podľa osobitného predpisu a to trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov

 

2.  V prípadoch neuvedených v bode 1. tohto článku týchto Zásad, rozhoduje vždy starosta obce.

 

 

                                                                       XI.

 

Nakladanie s finančnými prostriedkami, finančnou hotovosťou a cennými papiermi

 

1.  Obec a právnické osoby zriadené obcou si zriaďujú účty v peňažných ústavoch.

 

2.  Limit pokladničného zostatku pre Obecný úrad určuje starosta obce a právnickej osobe zriadenej obcou jej štatutárny orgán.

 

3.  Pre nakladanie s cennými papiermi, obchodnými podielmi a inými majetkovými hodnotami platia primerane ustanovenia týchto Zásad a osobitné právne predpisy.

                                                                   

4.  Prijatie úveru, poskytnutie úveru alebo pôžičky v sume vyššej ako 200 Eur, prevzatie dlhu, pristúpenie k dlhu a vstupovanie do úverových vzťahov ako ručiteľ podlieha schváleniu Obecným zastupiteľstvom.

Osoba, ktorej sa poskytuje pôžička, musí mať ku dňu podpísania zmluvy uhradené všetky splatné záväzky voči obci a voči právnickým osobám zriadeným alebo založeným obcou.

                                                                       

                                                                          XII.

                                                         Záverečné ustanovenia

1.  Tieto Zásady sú záväzné pre všetky orgány obce, ako aj subjekty nakladajúce s majetkom obce.

2.  Zmeny a doplnky týchto Zásad schvaľuje Obecné zastupiteľstvo nadpolovičnou vúčšinou všetkých poslancov Obecného zastupiteľstva.

 

3.  Tieto Zásady hospodárenia s majetkom obce Bánov boli schválené uznesením Obecného zastupiteľstva č. 3/20121024 zo dňa 24.10.2012 a nadobúdajú účinnosť 24.10.2012.Týmto dňom 24.10.2012 strácajú účinnosť Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Bánov schválené uznesením  Obecného zastupiteľstva č. XVIII/2001.05.21 dňa 21.5.2001.

 

V Bánove 24.10.2012

 

 

 

 

                                                                                              PhDr. Helena Juríková

                                                                                                    starostka obce

Dátum vloženia: 10. 5. 2011 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 10. 5. 2011 0:00