Obec Bánov

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

Zásady pre zriaďovanie a činnosť komisií OZ Bánov

-

Z Á S A D Y

 

Pre zriaďovanie a činnosť komisií Obecného zastupiteľstva Bánov

 

Prvá časť

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

 

Čl. 1

Poslanie komisií

 

 1. Komisie Obecného zastupiteľstva Bánov sú fakultatívne orgány samosprávy obce, ktoré pomáhajú plniť jeho úlohy.
 2. Komisie zriaďuje Obecné zastupiteľstvo Bánov v zmysle § 15 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov ako poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Komisie možno zriadiť ako dočasné alebo stále.
 3. Komisie sú zložené z poslancov Obecného zastupiteľstva Bánov a ďalších obyvateľov obce z radov odborníkov zvolených Obecným zastupiteľstvom Bánov. Ich počet, zloženie a pôsobnosť vymedzuje Obecné zastupiteľstvo Bánov.

 

Čl. 2

Základné funkcie komisií

 

 1. Komisie obecného zastupiteľstva (ďalej len komisie) majú poradnú, iniciatívnu a kontrolnú funkciu. V oblastiach, pre ktoré boli ustanovené, vypracovávajú stanoviská, pripomienky a iniciatívne návrhy k najdôležitejším rozhodnutiam Obecného zastupiteľstva Bánov.
 2. Komisie nemajú samostatné rozhodovacie kompetencie.

 

Čl. 3

Poradná funkcia komisií

 

Komisie v rámci poradnej funkcie na úsekoch, pre ktoré boli zriadené:

 1. vypracovávajú stanoviská k prerokovávaným materiálom ako podklad pre rozhodovanie Obecného zastupiteľstva Bánov
 2. spolupracujú pri tvorbe koncepcií rozvoja danej oblasti,
 3. vypracovávajú stanoviská k riešeniu všetkých najdôležitejších otázok života obce.

 

Čl. 4

Iniciatívna funkcia komisií

 

Komisie v rámci iniciatívnej funkcie na úsekoch, pre ktoré boli zriadené:

 1. vypracovávajú iniciatívne návrhy a podnety na riešenie všetkých dôležitých otázok života obce pre rokovanie Obecného zastupiteľstva Bánov.
 2. predkladajú iniciatívne návrhy a podnety Obecnému úradu Bánov, ktorý je povinný sa nimi zaoberať a informovať komisiu o výsledku riešenia,
 3. spolupracujú pri tvorbe návrhov všeobecne záväzných nariadení.

 

Čl. 5

Kontrolná funkcia komisií

 

Komisie v rámci kontrolnej funkcie na úsekoch, pre ktoré boli zriadené:

 1. kontrolujú spôsob realizácie uznesení Obecného zastupiteľstva Bánov,
 2. dozerajú na celkovú činnosť Obecného úradu Bánov v rámci svojej pôsobnosti,
 3. kontrolujú, ako sa vybavujú pripomienky, podnety a sťažnosti obyvateľov obce,
 4. kontrolujú dodržiavanie všeobecne záväzných nariadení obce

 

 

 1. upozorňujú orgány obce na nedostatky, ktoré zistia na svojom úseku a iniciatívne prispievajú k ich odstráneniu.

 

Druhá časť

DRUHY KOMISIÍ

 

Čl. 6

Stále komisie

 

 1. Obecné zastupiteľstvo Bánov zriaďuje pre celé volebné obdobie svoje stále komisie pre oblasť:

a)      financií a správy obecného majetku

b)      na ochranu verejného poriadku a životného prostredia

c)      mládeže, športu, kultúry a školstva

d)     sociálno-zdravotnú, sociálnych vecí

e)      na ochranu verejného záujmu

 1. Obecné zastupiteľstvo Bánov môže podľa potreby zriadiť komisie aj pre ďalšie oblasti.
 2. Obecné zastupiteľstvo Bánov môže rozhodnúť o zlúčení alebo rozčlenení zriadených komisií.

Čl. 7

Hlavné smery náplne činnosti stálych komisií

1. Oblasť financií a správy obecného majetku:

a)      rozpočet obce, jeho zmeny, čerpanie, záverečný účet,

b)     miestne dane a poplatky,

c)      úvery a pôžičky,

d)     hospodárenie s majetkom obce

e)      stanoviská k predaju a prenájmu obecného majetku, vrátane odsúhlasovania nájomných zmlúv,

f)       stanovisko k zvereniu obecného majetku do správy iných právnických osôb.

2. Oblasť verejného poriadku a životného prostredia:

a)      schvaľovanie predajného a prevádzkového času,

b)      zabezpečovanie služieb obyvateľom,

c)      zabezpečenie verejného poriadku v obci,

d)     ochrana majetku obce

e)      ochrana obyvateľov obce

f)       sledovanie vývoja priestupkovosti a kriminality v obci prostredníctvom Obvodného oddelenia Policajného zboru Nové Zámky

g)      sledovanie dodržiavania Požiarneho poriadku obce Bánov

h)      tvorba a ochrana životného prostredia,

i)        správy a údržba verejnej zelene,

j)        odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu,

k)      zásobovanie vodou a odvádzanie odpadových vôd,

l)        koncepcia rozvoja dopravy,

m)    zabezpečenie verejnoprospešných služieb, čistenie obce, správa a údržba verejného osvetlenia, správa a údržba verejných priestranstiev, obecných cintorínov,

n)      miestne komunikácie, ich údržba, správa a značenie.

3. Oblasť mládeže, športu, kultúry a školstva:

a)      tvorba podmienok pre rozvoj telesnej kultúry, športu a mládežníckych aktivít,

b)      údržba a správa športových zariadení,

c)      tvorba podmienok pre rozvoj kultúry vzdelávania, záujmovej umeleckej činnosti,

d)     údržba a správa kultúrnych zariadení,

e)      ochrana kultúrnych pamiatok,

f)       finančné príspevky na mimoškolskú činnosť ZŠ s MŠ podľa možností.

 

4. Oblasť sociálno-zdravotná:

a)      starostlivosť o rodinu a deti,

b)      starostlivosť o zdravotne ťažko postihnutých občanov,

c)      starostlivosť o starých občanov,

d)     starostlivosť o občanov, ktorí potrebujú osobitnú pomoc a o spoločensky neprispôsobivých občanov,

e)      poskytovanie jednorázových dávok sociálnej pomoci a sociálnych pôžičiek občanom, ktorí sa ocitli v hmotnej núdzi,

 

 

5. Komisia na ochranu verejného záujmu

 

Čl. 8

Dočasné komisie Obecného zastupiteľstva Bánov

 

 1. Pre riešenie jednorázovej konkrétnej záležitosti alebo úlohy môže Obecné zastupiteľstvo Bánov zriadiť dočasnú komisiu.
 2. Činnosť dočasnej komisie sa končí splnením úlohy uloženej Obecným zastupiteľstvom Bánov.

 

Tretia časť

ZRIAĎOVANIE A ORGANIZAČNÉ USPORIADANIE KOMISIÍ

 

Čl. 9

Zriaďovanie komisií

 

 1. Komisie sú zložené z poslancov Obecného zastupiteľstva Bánov a obyvateľov obce (odborníkov) zvolených Obecným zastupiteľstvom Bánov.
 2. Celkový počet členov komisie je spravidla 5 – 8.
 3. Obecné zastupiteľstvo Bánov zriaďuje svoje stále komisie najneskoršie do 2 mesiacov po voľbách do orgánov samosprávy obcí.
 4. Stále komisie sa zriaďujú na celé volebné obdobie. Dočasné komisie sa zriaďujú podľa potreby.

 

Čl. 10

Práva a povinnosti členov komisií

 

 1. Člen komisie je povinný zúčastňovať sa zasadaní komisie, do ktorej bol zvolený.
 2. Člen komisie nesmie byť pre výkon svojej funkcie ukrátený na právach, ani nárokoch vyplývajúcich z pracovného alebo obdobného pomeru. Zamestnávatelia umožňujú členom komisií výkon funkcie podľa osobitných predpisov.

 

Čl. 11

Organizačné usporiadanie komisií

 

 1. Predseda

Predsedom komisie môže byť len poslanec Obecného zastupiteľstva Bánov zvolený obecným zastupiteľstvom.

 

Postavenie predsedu komisie:

a)      riadi a organizuje prácu komisie, zvoláva jej zasadania a riadi ich priebeh,

b)     spoločne so zapisovateľom komisie pripravuje program zasadania komisie,

c)      zostavuje spolu so zapisovateľom komisie plán činnosti na určité časové obdobie,

d)     organizuje spoluprácu komisie s ostatnými komisiami obecného zastupiteľstva,

e)      zastupuje komisiu navonok,

f)       predkladá obecnému zastupiteľstvu vyhodnotenie činnosti komisie,

g)      zabezpečuje iné úlohy, ktorými ho poverí obecné zastupiteľstvo.

 

 1. Ostatní členovia

Ostatní členovia komisie plnia úlohy, ktorými ich v rámci svojej pôsobnosti komisia poverí.

 1. Zapisovateľ

Zapisovateľov komisií obecného zastupiteľstva schvaľuje Obecné zastupiteľstvo Bánov.  Zapisovateľ komisie je povinný:

a)      zúčastňovať sa zasadaní komisie,

b)      poskytovať odbornú a organizačnú pomoc komisii pri zabezpečovaní úloh,

c)      predkladať jednotlivým oddeleniam Obecného úradu Bánov požiadavky a návrhy na riešenie otázok týkajúcich sa činnosti komisie,

d)     pomáhať komisii pri zostavovaní plánov práce a programu zasadaní komisie,

e)      spracúvať a doručiť zápisnicu zo zasadania komisie prednostovi obecného úradu a to

      najneskôr v lehote 5 pracovných dní odo dňa konania zasadania komisie.

Zapisovateľ komisie je oprávnený:

a)      požadovať od zamestnancov Obecného úradu Bánov informácie pre komisiu,

b)      dať podnet predsedovi komisie na zvolanie mimoriadneho zasadania komisie.

 

Štvrtá časť

Čl. 12

Vzťah komisií k orgánom obce

 

 1. K obecnému zastupiteľstvu:

Obecné zastupiteľstvo:

a)      zriaďuje komisie a volí ich predsedov a členov,

b)      určuje ich práva, povinnosti a pôsobnosť,

c)      ukladá im úlohy.

 

 1. K obecnému úradu:

Obecný úrad:

a)      zabezpečuje administratívno-materiálnu a technickú činnosť komisií,

b)      zabezpečuje odborné podklady pre činnosť komisií.

 

Piata časť

Čl. 13

Záverečné ustanovenia

 

 1. Tieto Zásady pre zriaďovanie a činnosť komisií Obecného zastupiteľstva Bánov boli schválené na zasadaní Obecného zastupiteľstva Bánov dňa 09.05.2005 uznesením číslo XXXII/20050509 a nadobúdajú činnosť dňom ich schválenia.

 

 

 

 

PhDr. Helena Juríková

Starostka obce

Dátum vloženia: 10. 5. 2011 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 10. 5. 2011 0:00