Bánov - Zjednodušená verzia stránok

Nastavenie veľkosti písma
+

Pracovisko SMO Bánov sa nachádza na Štúrovej ulica súpisné číslo 34 v budove bývalého obecného podniku služieb. K dispozícii je aj parkovisko. Objekt je monitorovaný kamerovým systémom obce Bánov.

Adresa: Štúrova s.č. 34, 941 01 Bánov
Tel.: 0904 442 446
e-mail: smo@banov.sk

Mgr. Juraj Huslica – vedúci Správy majetku obce Bánov a zberných miest
Vybavuje: opravy, údržbu a vykurovanie budov obecného majetku, údržbu miestnych komunikácií, dopravné značenia v obci, údržbu verejnej zelene, priestranstiev a miestnych cintorínov, komplexné čistenie obce, údržbu a opravu verejného osvetlenia a obecného rozhlasu, odvoz dažďových vôd a fekálií  

Služby SMO Bánov

Ťahanie odpadu - fekálií: 8 000 litrov / poplatok 35 € (cenník platný od 01.01.2021)
Práca Avia plošina: 1 hod. / poplatok 25 €  + 1,50 €/km mimo obce
Nakládka kontajnera: 1x / poplatok 2 €   
Vykládka kontajnera: 1x / poplatok 2 €   
Prenájom kontajnera: 1 deň  / poplatok 6 €   
Odvoz traktorom: 1 km / poplatok 1,50 €        
Smetná nádoba plastová 120 l: 1 kus / poplatok 25 €  
Smetná nádoba plechová 110 l: 1 kus / poplatok 30 €  

Cenník stavebnej sute (cena za 1 tonu/€ s DPH)

Stavebná súť separovaná bez prímesí do 50 cm
Betón 4,70 €
Asfaltová zmes 4,70 €
Železobetón 9,00 €
Stavebná súť separovaná s prímesami nad 50 cm
Betón 7,56 €
Asfaltová zmes 7,56 €
Železobetón 13,50 €
Stavebná súť neseparovaná s prímesami do 50 cm
Betón 6,26 €
Asfaltová zmes 6,26 €
Železobetón 10,80 €
Stavebná súť neseparovaná s prímesami nad 50 cm
Betón 9,40 €
Asfaltová zmes 9,40 €
Železobetón 15,30 €
Tehla 23,40 €
Zemina čistá 9,40 €
Zemina s kamenivom 18,00 €

Cena objemného odpadu za 1 tonu/€ s DPH

Zneškodnenie odpadu 48,41 €
Zákonný poplatok 24,00 €

Každý občan v prípade, že dodrží podmienky má nárok na bezplatné nadobudnutie a výmenu smetnej nádoby na tuhý komunálny odpad (smetná nádoba plastová 120 l a smetná nádoba plechová 110 l).V prípade vývozu stavebnej sute je potrebné sa nahlásiť na Správe majetku obce tel. čísle 0904 442 446 (so sebou si treba priniesť občiansky preukaz).

Podmienky bezplatného nadobudnutia a výmeny smetnej nádoby

1. Zaplatenie všetkých pohľadávok voči obci Bánov.
2. Účasť na separovanom zbere.
3. Smetná nádoba sa vymení len v tom prípade, ak jej poškodenie nie je v takom rozsahu, že nádoba je nepoužiteľná.
4. Výmena smetnej nádoby sa uskutoční pri odovzdaní poškodenej smetnej nádoby.
5. Každá nová smetná nádoba na výmenu bude označená identifikačným číslom.
6. Vydaná smetná nádoba ostáva majetkom obce Bánov.
7. V prípade straty alebo poškodenia vymenenej smetnej nádoby, náhrada nie je možná.
8. Trvácnosť použitia vymenených smetných nádob je určená na dobu minimálne 8 rokov.
9. Každá domácnosť má nárok na 1 ks smetnej nádoby.
10. Nadobudnutie ďalšej smetnej nádoby je možné v tom prípade, ak v rodine žije viac ako 5 osôb.
11. Výmena smetných nádob sa bude realizovať postupne.