Bánov - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Správa majetku obce

Pracovisko SMO Bánov sa nachádza na Štúrovej ulica súpisné číslo 34 v budove bývalého obecného podniku služieb. K dispozícii je aj parkovisko. Objekt je monitorovaný kamerovým systémom obce Bánov.

Adresa: Štúrova s.č. 34, 941 01 Bánov
Tel.: 0904 442 446
e-mail: smo@banov.sk

Mgr. Juraj Huslica – vedúci Správy majetku obce Bánov a zberných miest
Vybavuje: opravy, údržbu a vykurovanie budov obecného majetku, údržbu miestnych komunikácií, dopravné značenia v obci, údržbu verejnej zelene, priestranstiev a miestnych cintorínov, komplexné čistenie obce, údržbu a opravu verejného osvetlenia a obecného rozhlasu, odvoz dažďových vôd a fekálií  

Každý občan v prípade, že dodrží podmienky má nárok na bezplatné nadobudnutie a výmenu smetnej nádoby na tuhý komunálny odpad (smetná nádoba plastová 120 l a smetná nádoba plechová 110 l).V prípade vývozu stavebnej sute je potrebné sa nahlásiť na Správe majetku obce tel. čísle 0904 442 446 (so sebou si treba priniesť občiansky preukaz).

Podmienky bezplatného nadobudnutia a výmeny smetnej nádoby

1. Zaplatenie všetkých pohľadávok voči obci Bánov.
2. Účasť na separovanom zbere.
3. Smetná nádoba sa vymení len v tom prípade, ak jej poškodenie nie je v takom rozsahu, že nádoba je nepoužiteľná.
4. Výmena smetnej nádoby sa uskutoční pri odovzdaní poškodenej smetnej nádoby.
5. Každá nová smetná nádoba na výmenu bude označená identifikačným číslom.
6. Vydaná smetná nádoba ostáva majetkom obce Bánov.
7. V prípade straty alebo poškodenia vymenenej smetnej nádoby, náhrada nie je možná.
8. Trvácnosť použitia vymenených smetných nádob je určená na dobu minimálne 8 rokov.
9. Každá domácnosť má nárok na 1 ks smetnej nádoby.
10. Nadobudnutie ďalšej smetnej nádoby je možné v tom prípade, ak v rodine žije viac ako 5 osôb.
11. Výmena smetných nádob sa bude realizovať postupne.