Pozvánka na zápis

Povánka na zápis do ZŠ

Zlatý mravec ocenenie obce Bánov

zlatý mravec

Vidiecka univerzita tretieho veku

Vidiecka univerzita tretieho veku

Odkaz pre starostu

odkaz pre starostu

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 5
DNES: 434
TÝŽDEŇ: 4024
CELKOM: 250514

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Obecný   úrad  BánovObecný úrad Bánov

Hviezdoslavova 34

941 01 Bánov

 

 

 
ÚRADNÉ   HODINY
 
PONDELOK
8:00 - 11:30
12:30 - 15:00
UTOROK
NESTRÁNKOVÝ DEŇ
 
STREDA
8:00 - 11:30
12:30 - 17:00
ŠTVRTOK
NESTRÁNKOVÝ DEŇ
 
PIATOK
8:00 - 11 :30
 
  
Sekretariát:
 Ivana Kršáková
Tel.: 035 / 6571 142
- evidencia došlej pošty
- povolenia umiestnenia reklamných zariadení
- malý zdroj znečisťovania ovzdušia
- zápisnice zo zasadnutí obecného zastupiteľstva
- evidencia sťažností, oznámení a podnetov občanov
- čas predaja v predajniach a prevádzkach na území obce Bánov
- prevádzkovanie výherných a nevýherných hracích prístrojov
 
Finančné oddelenie :
Erika Palacková - hlavná účtovníčka
Tel.: 035 / 6571 142
 -rozpočtovú agendu pre obec podľa rozpočtových kapitol vrátane záverečného      účtu
-komplexné vedenie účtovníctva obce a styk s peňažnými ústavmi
-finančné operácie obce
-evidenciu záväzkov a pohľadávok obce
-oblasť prenesených kompetencií zo štátnej správy
-evidenciu poskytnutých prostriedkov obcou iným subjektom
-sleduje tvorbu a čerpanie fondov obce
 
Finančné oddelenie:
Renáta Cmarová - materiálna účtovníčka
Tel.: 035 / 6571 142
- vedie agendu žiadostí o pridelenie nebytových priestorov obce Bánov
- vyhotovuje nájomné zmluvy o užívaní pozemkov a nehnuteľností v majetku obce,
- sleduje inkaso
- účtuje splátky nájomného na základe nájomných zmlúv
- vykonáva všetky ekonomické činnosti so správou obecného majetku
- vyhotovuje a eviduje faktúry za poskytnuté služby
 
Personalistika a mzdy, sociálne veci a opatrovateľská služba,
spolupráca s ÚPSVaR NZ:
Katarína Ághová Gubová - mzdová účtovníčka
Tel.: 035 / 6571 142
- opatrovateľská služba
- jednorázové dávky sociálnej pomoci
- poradenstvo pri riešení rodinných problémov a sociálnych problémov
- spolupráca so ZŠ s MŠ
- mzdy, personalistika
- stravovanie dôchodcov  
- zastupujúca matrikárka
 
Matrika:
Ing. Daniela Švajdová
Tel.: 035 / 6571 142
- evidencia obyvateľstva
- vedenie matriky
- osvedčenie listín a podpisov na listinách
- vydáva listinu o zrušení resp. určení súpisného a orientačného čísla stavbe
- rybárske lístky
- výrub drevín
- rozhodnutia na prevoz telesných pozostatkov,
- evidencia SHR (súkromne hospodáriaci roľník) a vydaj osvedčenia SHR
- výpis, odpis z registra trestov
- evidencia poplatkov za TKO (tuhý komunálny odpad)
- vydávanie voličských preukazov vo voľbách
 
Dane a poplatky:
Jana Mazúchová
Tel.: 035 / 6571 142
- výber správnych poplatkov
- evidencia a inkasácia dane z nehnuteľnosti
- výber poplatku za zber TKO, rozhlasové relácie
- evidencia, povolenia a poplatky za trhové miesto
- evidencia a inkasácia poplatku za psa

 

Eva Poláková
Tel.: 035 / 6571 142
- vedie agendu ochrany osobných údajov podľa príslušných zákonov a predpisov
- vykonáva osvedčenie listín a podpisov na listinách
- vydáva listinu o zrušení resp. určení súpisného a orientačného čísla stavby
- vykonáva zmeny a zápisy v registri adries
- vykonáva práce v systéme IOMO - výpisy a odpisy z registra trestov
- vykonáva práce v systéme IOMO - výpisy z Obchodného registra
- vykonáva práce v systéme IOMO - výpisy z listov vlastníctva
- vedie príručnú registratívu a vyhotovuje štatistické výkazy
 
Obecné Kultúrne Stredisko:
Mgr. Miloš Rybár
035 / 6571 142, mobil 0911 445 466
- organizuje a spoluorganizuje obecné podujatia, kultúrne slávnosti, jarmoky, koncerty, divadelné predstavenia, charitatívne i spoločenské podujatia v kultúre
- úzko spolupracuje pri kultúrnych a športových podujatiach so ZŠ s MŠ
- koordinuje a spolupracuje so spoločenskými orgnizáciami
- rozvíja záujmovo - umelecké, tvorivé a voľnočasové aktivity
- zabezpečuje vysielanie obecného rozhlasu po obsahovej stránke
- zabezpečuje prevádzkovú činnosť a celkovú využiteľnosť Kultúrneho domu
- zabezpečuje a riadi preberanie a odovzdávanie riadov, kuchyne, zodpovedá za nachádzajúci sa inventár
- spolupracuje s Káblovou televíziou Bánov oblasti tvorby obrazového vysielania
- zodpovedá za webovú stránku obce Bánov
 
Obecné Kultúrne stredisko:
Ján Kvasňovský
- prevádzkový pracovník v Kultúrnom dome
 
Obecné Kultúrne stredisko:
Zuzana Ščevlíková
- upratovačka
 
Knižnica :
Blažena Jančovičová
Tel.: 035 / 6571 142
- knihovnícke práce
- vedenie knižnice 
 
Opatrovateľky :
Mária Kozárová
Vlasta Palacková
Zuzana Šimuneková

 

Správa majetku obce (SMO):
František Bednárik
SMO@banov.sk
Štúrova ul. – budova bývalého obecného podniku služieb
tel.č. 035/ 6571 132 mobil: 0904 442 446
- realizáciu opráv, údržbu a vykurovania budov obecného majetku
- údržbu miestnych komunikácií
- dopravné značenie v obci
- údržbu verejnej zelene a verejných priestranstiev
- údržbu miestnych cintorínov
- odvoz tuhého komunálneho odpadu
- čistenie obce
- údržbu a opravu verejného osvetlenia a obecného rozhlasu
- odvoz dažďových vôd a fekálií
- nahlasovanie porúch verejného osvetlenia a obecného rozhlasu
 
Správa majetku obce (SMO) :
Jozef Mazúch - šofér
Juraj Macek - šofér
Peter Rácek - šofér
 
Správa majetku obce (SMO):
Milan Červenka
- prevádzkový pracovník
 
Správa cintorína:
Marián Zajíček
mobil: 0903 150 002
- zabezpečuje správu pohrebísk
- vedie evidenciu hrobových miest
- stará sa o vzhľad pohrebiska
- povoľuje stavebné práce pri zriadení hrobu
- pripravuje Dom smútku k smútočnému obradu  
 
Športový areál:
Ľuboš Guláš
- prevádzkový pracovník
 
Športový areál:
Monika Mrázová
- upratovačka