Obec Bánov

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

Komunitný plán sociálnych služieb obce

Dnešná spoločnosť prechádza neustálymi zmenami a vývojovým procesom, ktorý sa zameriava na skvalitnenie života obyvateľov, zapájaním ich samotných do diania a participácií vo veciach verejných. Tak je to i pri komunitnom plánovaní sociálnych služieb v obci. Komunitné plánovanie sociálnych služieb je metóda, ktorá umožňuje spracovávať rozvojové materiály v oblasti sociálnych služieb verejného života na úrovni obce, mesta i kraja. Pri komunitnom plánovaní je potrebné zvážiť potreby občanov, potreby a možnosti poskytovateľov sociálnych služieb a možnosti tých, ktorí poskytujú zdroje na napĺňanie potrieb komunity. Stratégia rozvoja sociálnych služieb obce v predpokladanom komunitnom pláne zahŕňa v sebe aktualizáciu kompetencií podľa legislatívy zákona o sociálnych službách, ktorý značne rozširuje pôsobnosť obce a prioritne podporuje rozvoj a zvyšovania kvality poskytovaných sociálnych služieb, komunitných a terénnych služieb, ale i sociálneho poradenstva, prevencie a krízovej intervencie, či odborného a osobného rastu zamestnancov v sociálnych službách. Komunitný plán sociálnych služieb obce Bánov je vypracovaný na obdobie päť rokov v súlade s Národnými prioritami rozvoja sociálnych služieb.

Cieľom komunitného plánovania je najmä posilňovanie sociálnej súdržnosti všetkých obyvateľov obce a predchádzanie sociálnemu vylúčeniu a sociálnej izolácii jednotlivcov a skupín a opätovné vtiahnutie do života komunity tých, ktorí stoja na jej okraji. No a samotným výsledkom tohto plánovania by mali byť odpovede na otázky typu:

Aké má obec ľudské, materiálne a finančné zdroje na poskytovanie sociálnych služieb? Ako už fungujúce a poskytované sociálne služby v obci skvalitniť a aké nové vytvoriť, či aké sociálne skupiny potrebujú zvýšenú starostlivosť? Preto zmyslom komunitného plánovania najmä v obciach je aktivizácia obyvateľstva a skvalitnenie poskytovania sociálnych služieb spoločným a koordinovaným postupom

PDF dokument: Komunitný plán sociálnych služieb obce Bánov 2020 - 2025

Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb obce Bánov

PDF dokument: Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb Obce Bánov na roky 2020-2025 za roky 2020-2021