Obec Bánov

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

Program odpadového hospodárstva

Program odpadového hospodárstva je dokument, ktorý sa vypracúva v súlade s hierarchiou a cieľmi odpadového hospodárstva a spôsobmi ich dosahovania v súlade so zákonom o odpadoch. Program obsahuje analýzu súčasného stavu odpadového hospodárstva územnej oblasti, pre ktorú sa vydáva, a opatrenia, ktoré je potrebné prijať na zlepšenie environmentálne vhodnej prípravy na opätovné použitie, recyklácie, zhodnocovania a zneškodňovania odpadu, ako aj hodnotenie, ako bude program podporovať plnenie týchto cieľov a ustanovení zákona o odpadoch. Program sa vypracúva pre odpady uvedené v Katalógu odpadov a pre polychlórované bifenyly a zariadenia obsahujúce polychlórované bifenyly.

Program odpadového hospodárstva obce je záväzný podklad pre činnosť v oblasti odpadového hospodárstva a tiež podklad pre vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie obce. Je tiež dôležitý pre využitie financovania konkrétnych zámerov z dotačných programov (najmä OP KŽP). POH obce sa vypracuje na dobu najmenej 5 rokov a musí byť v súlade so záväznou časťou POH príslušného kraja.

PDF dokument: Program odpadového hospodárstva obce Bánov