Obec Bánov
S čím Vám môžeme pomôcť?
rozšírené vyhľadávanie

Projekty EÚ a z iných zdrojov

Europrojekty, ktoré sú realizované v obci Bánov (výpis)

Riešenie migračných výziev v Bánove
Výška NFP: 83 200, 00 EUR
Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou cez Integrovaný regionálny operačný program.
Dokument na stiahnutie: Plagát riešenie migračných výziev v Bánove
Odkaz na webe: www.banov.sk (Riešenie migračných výziev v Bánove)

Budovanie sociálnej infraštruktúry - Denný stacionár Bánov
Maximálna výška NFP: 1 664 124, 29 EUR
Projekt je financovaný cez Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.

Rozvoj zelenej infraštruktúry v obci Bánov
Vypracovaná projektová dokumentácia.
(projekt čaká na výzvu)

„Bánov - rozšírenie kanalizácie II., III., IV. etapa
Maximálna výška NFP: 9 155 027,05 EUR
Projekt je financovaný cez Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky.
Dokument na stiahnutie: Plagát Bánov - rozšírenie kanalizácie II., III., IV. etapa
Odkaz na webe: www.banov.sk (Bánov-rozšírenie kanalizácie II., III., IV. etapa)

Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie v Bánove
Zazmluvnená výška NFP: 14 633,16 EUR
Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou prostredníctom Operačného programu Kvalita životného prostredia.
Dokument na stiahnutie: Plagát vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie v Bánove
Odkaz na webe: www.banov.sk (vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie)

Zriadenie polytechnickej učebne v Základnej škole s materskou školou Bánov
Výška finančného príspevku: maximálna výška NFP 60 443,51 EUR
Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou cez Integrovaný regionálny operačný program.
Dokument na stiahnutie: Plagát zriadenie polytechnickej učebne
Odkaz na web: www.banov.sk (Zriadenie poyltechnickej učebne v ZŠ s MŠ Bánov)

Rozšírenie kapacít Materskej školy Bánov
Výška NFP: 213 750,14 EUR
Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou cez Integrovaný regionálny operačný program.
Dokument na stiahnutie: Plagát rozšírenie kapacít MŠ Bánov
Odkaz na web: www.banov.sk (Rozšírenie kapacít MŠ Bánov)

Wifi pre obec Bánov
Výška poskytnutého NFP: 14 250,00 EUR
Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou prostredníctvom Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.
Dokument na stiahnutie: Plagát WiFi pre teba
Odkaz na web: www.banov.sk (Wifi pre obec Bánov)

Obstaranie záhradných kompostérov Bánov
Zazmluvnená výška NFP: 186 846,00 EUR
Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia.
Dokument na stiahnutie: Plagát obstaranie záhradných kompostérov Bánov
Odkaz na web: www.banov.sk (Obstaranie záhradných kompostérov Bánov)

Projekty podporované z iných zdrojov (výpis)

Odstránenie havarijného stavu - Revitalizácia atletickej dráhy ZŠ s MŠ Bánov
Celková cena diela: 141 000 EUR
Projekt je financovaný cez Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Vytvorenie vhodných podmienok pre Dobrovoľný hasičský zbor v obci Bánov
Výška dotácie: 21 350 EUR
Projekt spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky z kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky vo výške 95 %.

Poskytnutie dotácie z prostriedkov dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky
Poskytovateľ: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Výška dotácie: 1 400 EUR
Dotácia na zabezpečenie materiálno-technického zabezpečenie DHZ Bánov a na osobné ochranné prostriedky členov DHZ Bánov.

Výstavba detského ihriska na ulici J. Palárika
Poskytovateľ: Úrad vlády Slovenskej republiky
Výška dotácie: 8 000 EUR
Dotácia od Úradu vlády Slovenskej republiky z programu Podporu rozvoja športu na rok 2019.

* NFP - nenávratný finančný príspevok