Obec Bánov
S čím Vám môžeme pomôcť?
rozšírené vyhľadávanie

Projekty EÚ a z iných zdrojov

Europrojekty, ktoré sú realizované v obci Bánov (výpis)

Rozšírenie kapacít Materskej školy Bánov
Výška finančného príspevku: maximálna výška NFP 216 377,55 EUR
Dokument na stiahnutie: Plagát rozšírenie kapacít MŠ Bánov

Wifi pre Teba
Výška poskytnutého NFP: 14 250,00 EUR
Dokument na stiahnutie: Plagát WiFi pre teba

Zriadenie polytechnickej učebne v Základnej škole s materskou školou Bánov
Výška finančného príspevku: maximálna výška NFP 60 443,51 EUR
Dokument na stiahnutie: Plagát zriadenie polytechnickej učebne

Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie v Bánove
Zazmluvnená výška NFP: 14 633,16 EUR
Dokument na stiahnutie: Plagát vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie v Bánove

Obstaranie záhradných kompostérov Bánov
Zazmluvnená výška NFP: 186 846,00 EUR
Dokument na stiahnutie: Plagát obstaranie záhradných kompostérov Bánov

Projekty podporované z iných zdrojov (výpis)

Vytvorenie vhodných podmienok pre Dobrovoľný hasičský zbor v obci Bánov
Výška poskytnutej dotácie: 21 350,00 EUR
Projekt spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky z kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky vo výške 95 %.

Poskytnutie dotácie z prostriedkov dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky
Poskytovateľ: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Dotácia vo výške. 1 400 EUR
Dotácia na zabezpečenie materiálno-technického zabezpečenie DHZ Bánov, na osobné ochranné prostriedky členov DHZ Bánov.

Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice v obci Bánov
Poskytovateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Výška poskytnutej dotácie: 11 264,06 EUR

Dom ľudových tradícií – rekonštrukcia strechy, prístavby a oplotenia
Miesto stavby: Červenej armády 515/16; k. ú. Bánov, parc. č. 2164/1, 2165/3
Investor: Obec Bánov, Hviezdoslavova 34, 941 01 Bánov
Poskytovateľ: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Program rozvoja vidieka SR 2014-2020, opatrenie č. 7 Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach, výzva č. 7.5. Podpora na investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné využitie.
Dotácia vo výške: 30 000,00 EUR