Obec Bánov

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa

Obec Bánov je podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinná používať postupy podľa tohto zákona.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Obec Bánov, Hviezdoslavova 34, Bánov 94101
v zastúpení: PhDr. Miloš Rybár, starosta obce
IČO: 00308765

Zadávanie zákaziek zabezpečuje obec Bánov v zmysle zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Podľa § 5 zákona o verejnom obstarávaní podľa finančných limitov sú:
1.     Zákazky nadlimitné, zverejňované v Úradnom vestníku Európskej únie, ktorý je dostupný on-line na webovej stránke simap.europa.eu ↗ a vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj on-line na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávania v sekcii Vestník - www.uvo.gov.sk ↗
2.     Zákazky podlimitné, zverejňované on-line na web stránke obce Bánov, resp. vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj on-line na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie v sekcii Vestník - www.uvo.gov.sk ↗