Obec Bánov

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

Zamestnanci úradu

Organizačná štruktúra

Prednostka obecného úradu:
Mgr. Oľga Švihoríková

Hlavný kontrolór obce:
Ing. Tatiana Bullová, PhD.

Sekretariát starostu obce, personalistika, sociálna agenda, podateľňa:
Zita Šimuneková
Vybavuje: evidencia došlej pošty, povolenia umiestnenia reklamných zariadení, zápisnice zo zasadnutí obecného zastupiteľstva, evidencia sťažností, oznámení a podnetov občanov, čas predaja v predajniach a prevádzkach na území obce Bánov, prevádzkovanie výherných a nevýherných hracích prístrojov

Účtovníctvo obce:
Erika Palacková
Vybavuje: rozpočtovú agendu pre obec podľa rozpočtových kapitol vrátane záverečného účtu, komplexné vedenie účtovníctva obce a styk s peňažnými ústavmi, finančné operácie obce, evidenciu záväzkov a pohľadávok obce, oblasť prenesených kompetencií zo štátnej správy, evidenciu poskytnutých prostriedkov obcou iným subjektom, sleduje tvorbu a čerpanie fondov obce

Materiálne účtovníctvo a správa majetku:
Renáta Cmarová
Vybavuje: vedie agendu žiadostí o pridelenie nebytových priestorov obce Bánov, vyhotovuje nájomné zmluvy o užívaní pozemkov a nehnuteľností v majetku obce, sleduje inkaso, účtuje splátky nájomného na základe nájomných zmlúv, vykonáva všetky ekonomické činnosti so správou obecného majetku, vyhotovuje a eviduje faktúry za poskytnuté služby

Stavebná agenda, marketing obce, životné prostredie a odpadové hospodárstvo:
Mgr. Matúš Ohrádka
Vybavuje: stavebná podateľňa, komunikácia so spoločným stavebným úradom Šurany, rozkopávkové povolenia, povolenie zvláštneho užívania miestnej cestnej komunikácie, vyjadrenie k umiestneniu domovej žumpy, výrub drevín, malý zdroj znečisťovania ovzdušia, administrátor webového sídla, obsahová stránka sociálnych médií obce, spravovanie služby SMS oznamy obce Bánov, rozhlasové relácie

Pokladňa, dane a poplatky:
Slavomíra Sálerová
Vybavuje: výber správnych poplatkov, evidencia a inkasácia dane z nehnuteľnosti, výber poplatku za zber TKO, poplatky za rozhlasové relácie, vydáva rozhodnutia - DzN, TKO, pes, evidencia, povolenia a poplatky za trhové miesto, evidencia a inkasácia poplatku za psa, evidencia SHR (súkromne hospodáriaci roľník) a vydaj osvedčenia SHR, osvedčovanie listín a podpisov na listinách

Matrika a evidencia obyvateľstva:
Ivana Kršáková
Vybavuje: evidencia obyvateľstva a vedenie matriky, osvedčovanie listín a podpisov na listinách, vydáva listinu o určení resp. zrušení súpisného a orientačného čísla stavbe, vykonáva zmeny a zápisy v registri adries, vykonáva práce v systéme IOMO - výpisy a odpisy z registra trestov, vykonáva práce v systéme IOMO - výpisy z Obchodného registra, vykonáva práce v systéme IOMO - výpisy z listov vlastníctva, vedie príručnú registratívu a vyhotovuje štatistické výkazy, vedie agendu ochrany osobných údajov podľa príslušných zákonov a predpisov, vydávanie voličských preukazov vo voľbách, rozhodnutia na prevoz telesných pozostatkov, rybárske lístky

Personalistika a sociálna agenda:
Zita Šimuneková
Vybavuje: opatrovateľská služba, jednorazové dávky sociálnej pomoci, poradenstvo pri riešení rodinných problémov a sociálnych problémov, stravovanie dôchodcov, spolupráca s ÚPSVaR NZ

Terénna sociálna práca:
Mgr. Soňa Kleinová
Vybavuje: sociálne poradenstvo, diagnostika a riešenia pre jednotlivcov a rodiny odkázané na pomoc v sociálnej oblasti, vedie spisovú dokumentáciu klientov, individuálne a skupinové konzultácie, distribúcia klienta príslušným odborníkom a inštitúciám, mapuje lokalitu – zbiera demografické údaje, analyzuje potreby lokality a určuje ciele svojej práce v dlhodobejšom horizonte

Obecné kultúrne stredisko Bánov:
Veronika Keméňová – kultúrna referentka obce
Vybavuje: organizácia kultúrno-spoločenských a športových podujatí, rezervácie priestorov kultúrneho domu a kina SOKOL, rozhlasové relácie
Marián Klimek – údržbár, prevádzkový pracovník v kultúrnom dome
Marta Klučková – upratovačka v kultúrnom dome

Obecná knižnica Bánov:
Veronika Keméňová
Vybavuje: vedenie knižnice, knihovnícke práce, výpožičky kníh, organizácia výstav a besied

Televízia Zobor - obec Bánov:
Bc. Adam Raučina
Vybavuje: prostredníctvom audiovizuálnych záznamov a fotografií dokumentuje život v obci, zodpovedá za obsah a štruktúru obrazového a teletextového televízneho vysielania

Obsluha kamerového systému:
Rudolf Kuraj

Správa majetku obce:
Mgr. Juraj Huslica – vedúci SMO Bánov a zberných miest
Vybavuje: opravy, údržbu a vykurovanie budov obecného majetku, údržbu miestnych komunikácií, dopravné značenia v obci, údržbu verejnej zelene, priestranstiev a miestnych cintorínov, komplexné čistenie obce, údržbu a opravu verejného osvetlenia a obecného rozhlasu, odvoz dažďových vôd a fekálií  

  • Igor Perský – prevádzkový pracovník, pracovník zberného dvora
  • Peter Guláš – prevádzkový pracovník, pracovník zberného dvora
  • Jozef Mazúch – šofér SMO Bánov
  • Juraj Vitko – šofér SMO Bánov

Správa obecných cintorínov:
Slavko Belák
Vybavuje: zabezpečuje správu pohrebísk, vedie evidenciu hrobových miest, stará sa o vzhľad pohrebísk, povoľuje stavebné práce pri zriadení hrobu, pripravuje Dom smútku k smútočnému obradu  

Športový areál Bánov:
Juraj Vitko – prevádzkový pracovník

Opatrovateľky:
Miroslava Selická

Obecný úrad

Stránka pre Seniorov

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia V OBRAZE

Sledujte informácie z webu na svojich mobilných telefónoch. Využívajte  novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Koronavírus COVID-19

korona.gov logo