Obec Bánov
S čím Vám môžeme pomôcť?
rozšírené vyhľadávanie

Zamestnanci úradu

Organizačná štruktúra

Prednostka obecného úradu:
Mgr. Oľga Švihoríková

Hlavný kontrolór obce:
Ing. Tatiana Bullová, PhD.

Sekretariát starostu obce, životné prostredie, podateľňa:
Ivana Kršáková
Vybavuje: evidencia došlej pošty, zastupujúca matrikárka, povolenia umiestnenia reklamných zariadení, malý zdroj znečisťovania ovzdušia, zápisnice zo zasadnutí obecného zastupiteľstva, evidencia sťažností, oznámení a podnetov občanov, čas predaja v predajniach a prevádzkach na území obce Bánov, prevádzkovanie výherných a nevýherných hracích prístrojov, výrub drevín

Účtovníctvo obce:
Erika Palacková
Vybavuje: rozpočtovú agendu pre obec podľa rozpočtových kapitol vrátane záverečného účtu, komplexné vedenie účtovníctva obce a styk s peňažnými ústavmi, finančné operácie obce, evidenciu záväzkov a pohľadávok obce, oblasť prenesených kompetencií zo štátnej správy, evidenciu poskytnutých prostriedkov obcou iným subjektom, sleduje tvorbu a čerpanie fondov obce

Materiálne účtovníctvo a správa majetku:
Renáta Cmarová
Vybavuje: vedie agendu žiadostí o pridelenie nebytových priestorov obce Bánov, vyhotovuje nájomné zmluvy o užívaní pozemkov a nehnuteľností v majetku obce, sleduje inkaso, účtuje splátky nájomného na základe nájomných zmlúv, vykonáva všetky ekonomické činnosti so správou obecného majetku, vyhotovuje a eviduje faktúry za poskytnuté služby

Pokladňa, dane a poplatky:
Jana Mazúchová
Vybavuje: výber správnych poplatkov, evidencia a inkasácia dane z nehnuteľnosti, výber poplatku za zber TKO, poplatky za rozhlasové relácie, vydáva rozhodnutia - DzN, TKO, pes, evidencia, povolenia a poplatky za trhové miesto, evidencia a inkasácia poplatku za psa, evidencia SHR (súkromne hospodáriaci roľník) a vydaj osvedčenia SHR, osvedčovanie listín a podpisov na listinách

Matrika a evidencia obyvateľstva:
Eva Poláková
Vybavuje: evidencia obyvateľstva a vedenie matriky, osvedčovanie listín a podpisov na listinách, vydáva listinu o určení resp. zrušení súpisného a orientačného čísla stavbe, vykonáva zmeny a zápisy v registri adries, vykonáva práce v systéme IOMO - výpisy a odpisy z registra trestov, vykonáva práce v systéme IOMO - výpisy z Obchodného registra, vykonáva práce v systéme IOMO - výpisy z listov vlastníctva, vedie príručnú registratívu a vyhotovuje štatistické výkazy, vedie agendu ochrany osobných údajov podľa príslušných zákonov a predpisov, vydávanie voličských preukazov vo voľbách, rozhodnutia na prevoz telesných pozostatkov, rybárske lístky

Personalistika a sociálna agenda:
Zita Šimuneková
Vybavuje: opatrovateľská služba, jednorazové dávky sociálnej pomoci, poradenstvo pri riešení rodinných problémov a sociálnych problémov, stravovanie dôchodcov, spolupráca s ÚPSVaR NZ

Terénna sociálna práca:
Mgr. Soňa Kleinová
Mgr. Ivana Návojská
Vybavuje: sociálne poradenstvo, diagnostika a riešenia pre jednotlivcov a rodiny odkázané na pomoc v sociálnej oblasti, vedie spisovú dokumentáciu klientov, individuálne a skupinové konzultácie, distribúcia klienta príslušným odborníkom a inštitúciám, mapuje lokalitu – zbiera demografické údaje, analyzuje potreby lokality a určuje ciele svojej práce v dlhodobejšom horizonte

Obecné kultúrne stredisko Bánov:
Mgr. Matúš Ohrádka – kultúrny referent obce, webmaster a správca FB stránky obce
Vybavuje: organizácia kultúrno-spoločenských a športových podujatí, rezervácie priestorov kultúrneho domu a kina SOKOL, rozhlasové relácie
Marián Klimek – údržbár, prevádzkový pracovník v kultúrnom dome
Marta Klučková – upratovačka v kultúrnom dome

Obecná knižnica Bánov:
Miroslav Klobučník
Vybavuje: vedenie knižnice, knihovnícke práce, výpožičky kníh, organizácia výstav a besied

Televízia Zobor - obec Bánov:
Miroslav Klobučník
Vybavuje: prostredníctvom audiovizuálnych záznamov a fotografií dokumentuje život v obci, zodpovedá za obsah a štruktúru obrazového a teletextového televízneho vysielania

Obsluha kamerového systému:
Rudolf Kuraj

Správa majetku obce:
Mgr. Juraj Huslica – vedúci SMO Bánov a zberných miest
Vybavuje: opravy, údržbu a vykurovanie budov obecného majetku, údržbu miestnych komunikácií, dopravné značenia v obci, údržbu verejnej zelene, priestranstiev a miestnych cintorínov, komplexné čistenie obce, údržbu a opravu verejného osvetlenia a obecného rozhlasu, odvoz dažďových vôd a fekálií  

  • František Bednárik – prevádzkový pracovník
  • Peter Toman – prevádzkový pracovník
  • Jozef Mazúch – šofér SMO Bánov
  • Juraj Macek – šofér SMO Bánov
  • Peter Jurík – šofér SMO Bánov
  • Peter Guláš – kosenie verejných priestranstiev
  • Peter Rácek – kosenie verejných priestranstiev
  • Karol Jurík – prevádzkový pracovník Zberný dvor Bánov

Správa obecných cintorínov:
Slavko Belák
Vybavuje: zabezpečuje správu pohrebísk, vedie evidenciu hrobových miest, stará sa o vzhľad pohrebísk, povoľuje stavebné práce pri zriadení hrobu, pripravuje Dom smútku k smútočnému obradu  

Športový areál Bánov:
Ivan Šimunek – prevádzkový pracovník
Monika Mrázová – upratovačka v Športovom areáli Bánov

Opatrovateľky:
Miroslava Selická
Vlasta Palacková
Ingrid Rozgoňová