Obec Bánov

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

Zápis do osobitnej matriky

Podľa ustanovenia § 23 ods. 2 zákona č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov sa tu zapisujú matričné udalosti, ktoré nastanú v cudzine.

Žiadosť na zápis do osobitnej matriky sa podáva na Matričnom úrade v mieste trvalého pobytu žiadateľa, prípadne v mieste posledného trvalého pobytu žiadateľa na Slovensku. Ak nemá žiadateľ trvalý pobyt na Slovensku môže požiadať o zápis na ktoromkoľvek matričnom úrade. Zápis môže taktiež sprostredkovať zastupiteľský úrad SR v zahraničí.

Žiadateľ je povinný k žiadosti na zápis do osobitnej matriky predložiť doklady, ktoré majú na území SR dôkaznú moc verejných listín a sú opatrené predpísanými overeniami. Zápis do osobitnej matriky môže byť vykonaný iba na základe platnej verejnej listiny. Rodný list, úmrtný list alebo sobášny list vydaný v cudzine, je na území SR platný iba vtedy, ak je opatrený vyšším osvedčením orgánu v štáte vydania a legalizovaný zastupiteľským úradom SR v štáte (alebo pre štát), v ktorom bol vydaný, prípadne APOSTILLOU podľa Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak.

Potrebné doklady

  1. cudzozemská verejná listina – rodný list, sobášny list, úmrtný list – originál, alebo notárom osvedčená fotokópia, zviazaná s jej úradným prekladom do slovenčiny s výnimkou verejných listín vydaných v Českej republike. Niektoré cudzozemské verejné listiny musia obsahovať vyššie overenie za účelom ich uznania orgánmi štátnej správy a samosprávy na území SR, t. j. superlegalizáciu alebo APOSTILLE,
  2. platný doklad totožnosti žiadateľa,
  3. fotokópia rodného listu,
  4. u rozvedených fotokópia rozsudku o rozvode,
  5. u ovdovelých fotokópia úmrtného listu manžela alebo manželky,
  6. doklad totožnosti zomrelej osoby,
  7. doklad totožnosti osoby vybavujúcej úmrtie,
  8. ďalšie doklady podľa požiadavky Osobitnej matriky Ministerstva vnútra SR Bratislava

Doba vybavenia

Zápis do osobitnej matriky sa vykoná najneskôr do 3 mesiacov odo dňa doručenia žiadosti na osobitnú matriku.

Správny poplatok

Žiadosť o zápis matričnej udalosti, ktorá nastala v cudzine do osobitnej matriky = 10,00 €

Správne poplatky za vyberajú v zmysle zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

UPOZORNENIE
Pracovisko Osobitnej matriky v Bratislave nepreberá žiadosti na zápis od občanov.