Obec Bánov

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

Zápis narodenia dieťaťa a rodná matrika

Rodný list dieťaťa sa vybavuje v mieste jeho narodenia. Rodný list dieťaťa narodeného v cudzine sa vybavuje na Osobitnej matrike prostredníctvom príslušného úradu v mieste trvalého pobytu rodičov. Ďalšie súvisiace úkony s narodením dieťaťa sa vykonávajú v súlade so zákonom NR SR č. 154/1994 Z. z. o matrikách.

Narodenie dieťaťa je potrebné nahlásiť na príslušnom matričnom úrade podľa miesta narodenia. Matričný úrad zapíše narodenie dieťaťa do knihy narodení, vystaví rodný list a žiadosť o príspevok pri narodení dieťaťa. Zápis narodenia do matriky v Bánove sa uskutoční len v tom prípade, ak sa dieťa narodí doma a nie v pôrodnici.

Potrebné doklady

  1. ak sú rodičia dieťaťa manželia: občianske preukazy a sobášny list rodičov dieťaťa,
  2. ak sú rodičia dieťaťa slobodní: občianske preukazy rodičov dieťaťa, zápisnica o určení  otcovstva súhlasným vyhlásením rodičov,
  3. ak je matka dieťaťa vdova: občiansky preukaz matky dieťaťa, občiansky preukaz otca dieťaťa, úmrtný list zomretého manžela, zápisnica o určení otcovstva súhlasným vyhlásením rodičov,
  4. ak je matka dieťaťa rozvedená: občiansky preukaz matky dieťaťa, právoplatný rozsudok o rozvode jej manželstva, sobášny list matky dieťaťa, ak je dieťa narodené do 300 dňa od právoplatnosti rozsudku o rozvode jej manželstva. Ak sa dieťa narodí v čase od uzavretia manželstva do uplynutia 300 dňa po zániku manželstva, ako otec dieťaťa sa zapisuje manžel matky dieťaťa. Ak je dieťa narodené v čase po uplynutí 300 dňa od právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva, obidvaja rodičia predložia občianske preukazy, matka dieťaťa právoplatný rozsudok o rozvode jej manželstva a zápisnicu o určení otcovstva súhlasným vyhláseným rodičov.

Duplikát rodného listu

Duplikát rodných listov občanov narodených v Bánove vydáva matričný úrad
Bánov od roku 1907.

Správny poplatok

prvý výpis rodného listu = bezplatne
vydanie duplikátu rodného listu = 5,00 €
nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík = 2,00 €

Správne poplatky za vyberajú v zmysle zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.