Obec Bánov

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

Zápis úmrtia a úmrtná matrika

Do knihy úmrtí sa zapisujú úmrtia občanov, ktoré nastali v Bánove bez ohľadu na miesto bydliska, na ktorom občan zomrel. Úmrtný list sa vydáva na základe listu o prehliadke mŕtveho (vystaví ho zdravotnícke zariadenie) alebo podľa pokynov prehliadajúceho lekára ak nastalo úmrtie mimo zdravotníckeho zariadenia.

Úmrtie občana je potrebné nahlásiť vždy na príslušnom Matričnom úrade,
kde udalosť nastala.

Potrebné doklady

1.         3 x listy o prehliadke mŕtveho (vystaví lekár)
2.         občiansky preukaz zomrelého
3.         občiansky preukaz vybavovateľa pohrebu

Matričný úrad zapíše úmrtie do knihy úmrtí a vystaví

a.         úmrtný list
b.         žiadosť o príspevok na pohreb

Správne poplatky

Vystavenie duplikátu úmrtného listu                                                             7,00 €
Vyhotovenie výpisu z matričnej knihy alebo písomného                            5,00 €
potvrdenia matričným úradom s výnimkou prvého úradného
výpisu z knihy úmrtí

Duplikát úmrtného listu

Duplikát úmrtného listu pre občanov, ktorí zomreli v Bánove vydáva Matričný úrad od roku 1907. 

Správne poplatky

prvý výpis úmrtného listu sa vydáva = bezplatne
vydanie duplikátu úmrtného listu = 7,00 €
nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík = 2,00 €

Správne poplatky za vyberajú v zmysle zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.