Obec Bánov

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

Pridelenie nájomného bytu

Bytovky 1x6 b.j. a 1x9 b.j.

Dve bytovky na ulici Pri kaštieli boli odovzdané do užívania v roku 2010 a ponúkajú celkovo 15 nájomných bytov. Žiadateľ, ktorý má záujem o nájomný byt, musí na Obecný úrad Bánov doručiť Žiadosť o pridelenie nájomného bytu 1x6 b.j. a 1x9 b.j. spolu s požadovanými prílohami. Na uvoľnené nájomné byty je evidovaný poradovník uchádzačov o nájomné byty 1x6 b.j. a 1x9 b.j. Žiadateľ, ktorý má záujem o nájomný byt, musí Žiadosť o nájomný byt odovzdať osobne do podateľne Obecného úradu Bánov.

PDF dokument: Žiadosť o pridelenie nájomného bytu 1x6 b.j. a 1x9 b.j

Žiadateľ o nájomný byt doručí písomnú žiadosť, ktorá musí obsahovať nasledovné údaje:

 1. meno, priezvisko, rodné priezvisko svoje a osôb s ním bývajúcich,
 2. dátum, miesto narodenia a rodinný stav seba a osôb s ním bývajúcich,
 3. štátnu príslušnosť,
 4. údaj o aký druh bytu žiada (jedno-, dvoj-, troj-izbový).

K žiadosti je nutné priložiť:

 • doklad o výške svojho čistého mesačného príjmu a osôb s ním bývajúcich za kalendárny rok predchádzajúci roku, v ktorom podal žiadosť,
 • potvrdenie zamestnávateľa o dobe zamestnania, dĺžke uzavretej pracovnej zmluvy alebo doklad, že je samostatne zárobkovo činná osoba,
 • čestné vyhlásenie, že nie je vlastníkom iného bytu alebo rodinného domu.

Žiadateľ o pridelenie nájomného bytu a osoby s ním bývajúce, ktorých príjem sa posudzuje spoločne, musí prevyšovať dvojnásobok životného minima. V prípade nejasností Vám budú podané požadované informácie na Obecnom úrade v Bánove na tel. čísle 035/6571 142.

Výška mesačného nájmu v nájomných bytoch 1x6 b.j. a 1x9 b.j.
1-izbový byt  
Cena bez balkóna 133,34 €
Cena s balkónom 134,44 €

Byt pozostáva z jednej obytnej miestnosti, predsiene, komore, špajze, kuchyne, jedálne WC a kúpeľne. Podlahová plocha bytu je 39,84 m2.

Výška mesačného nájmu v nájomných bytoch 1x6 b.j. a 1x9 b.j.
2-izbový byt  
Cena bez balkóna 177,35 €
Cena s balkónom 178,95 €

Byt pozostáva z dvoch obytných miestností, predsiene, komore, špajze, kuchyne, jedálne WC a kúpeľne. Podlahová plocha bytu je 54,88 m2.

Výška mesačného nájmu v nájomných bytoch 1x6 b.j. a 1x9 b.j.
3-izbový byt  
Cena bez balkóna 239,94 €
Cena s balkónom 242,15 €

Byt pozostáva z troch obytných miestností, predsiene, komore, špajze, kuchyne, jedálne WC a kúpeľne. Podlahová plocha bytu je 77,59 m2.

V cene nájmu je zahrnutý príspevok do fondu prevádzky, údržby a opráv a príspevok na úhradu režijných nákladov. V cene nie je zahrnutá záloha za elektrickú energiu v spoločných priestoroch a záloha za vodné a stočné v byte podľa počtu nájomcov. Raz ročne je prenajímateľ povinný vykonať vyúčtovanie preddavkov za dodávku vody a tiež elektrickej energie v spoločných priestoroch. Každý nájomca si musí sám uzatvoriť Zmluvu o dodávke elektrickej energie a plynu na pridelený nájomný byt .

Uchádzači, ktorým bude pridelený nájomný byt musia najneskôr v deň podpísania nájomnej zmluvy zložiť na účet vlastníka vedený vo VÚB Nové Zámky, č. účtu SK69 0200 0000 0016 1044 9256 resp. v pokladni vlastníka finančnú čiastku vo výške rovnajúcej sa 6 mesačným splátkam nájomného a nákladov, ktorá bude použitá ako finančná záruka na zabezpečenie splácania nájomného, nákladov, úhrad za prípadné poškodenie bytu ako aj iných pohľadávok, vzniknutých vlastníkovi voči nájomcovi.

Bytovky 4x6.b.j.

Štyri bytovky na ulici Pri kaštieli boli odovzdané do užívania v roku 2004 a ponúkajú celkovo 24 nájomných bytov. Žiadateľ, ktorý má záujem o nájomný byt, musí na Obecný úrad Bánov doručiť Žiadosť o pridelenie nájomného bytu 4x6 b.j. spolu s požadovanými prílohami. Na uvoľnené nájomné byty je evidovaný poradovník uchádzačov o nájomné byty 4x6 b.j. Žiadateľ, ktorý má záujem o nájomný byt, musí Žiadosť o nájomný byt odovzdať osobne do podateľne Obecného úradu Bánov.

PDF dokument: Žiadosť o pridelenie trojizbového nájomného bytu 4x6 b.j.

Žiadateľ o nájomný byt doručí písomnú žiadosť, ktorá musí obsahovať nasledovné údaje:

 1. meno, priezvisko, prípadne rodné priezvisko žiadateľa a osôb s ním bývajúcich,
 2. dátum a miesto narodenia, rodinný stav a štátnu príslušnosť,
 3. potvrdenie zamestnávateľa o dobe zamestnania žiadateľa, dĺžke uzavretej pracovnej,
 4. zmluvy alebo doklad, že žiadateľ je samostatne zárobkovo činnou osobou,
 5. doklad o výške mesačného príjmu žiadateľa a osôb s ním bývajúcich za kalendárny rok predchádzajúci roku, v ktorom podal žiadosť.

Žiadateľ o pridelenie nájomného bytu a osoby s ním bývajúce, ktorých príjem sa posudzuje spoločne, nesmie prevyšovať 3,5 násobok životného minima. Minimálne jeden z uchádzačov nesmie prekročiť vek 35 rokov. V prípade nejasností Vám budú podané požadované informácie na Obecnom úrade v Bánove na tel. čísle 035/6571 142.

Výška mesačného nájmu v nájomných bytoch 4x6 b.j.
3-izbový byt  
Cena bez balkóna 126,14 €
Cena s balkónom 132,80 €

Byt pozostáva z troch obytných miestností, predsiene, komore, špajze, kuchyne, jedálne WC a kúpeľne. Podlahová plocha bytu je 77,59 m2.

V cene nájmu je zahrnutý príspevok do fondu prevádzky, údržby a opráv a príspevok na úhradu režijných nákladov. V cene nie je zahrnutá záloha za elektrickú energiu v spoločných priestoroch a záloha za vodné a stočné v byte podľa počtu nájomcov. Raz ročne je prenajímateľ povinný vykonať vyúčtovanie preddavkov za dodávku vody a tiež elektrickej energie v spoločných priestoroch. Každý nájomca si musí sám uzatvoriť Zmluvu o dodávke elektrickej energie a plynu na pridelený nájomný byt.

Uchádzači, ktorým bude pridelený nájomný byt musia najneskôr v deň podpísania nájomnej zmluvy zložiť na účet vlastníka vedený vo VÚB Nové Zámky, č. účtu SK69 0200 0000 0016 1044 9256  resp. v pokladni vlastníka finančnú čiastku vo výške rovnajúcej sa 12 mesačným splátkam nájomného a nákladov, ktorá bude použitá ako finančná záruka na zabezpečenie splácania nájomného, nákladov, úhrad za prípadné poškodenie bytu ako aj iných pohľadávok, vzniknutých vlastníkovi voči nájomcovi.

PDF dokument: Domový poriadok obce Bánov