Obec Bánov

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

Sociálne veci

Opatrovateľská služba a poskytovanie stravy pre dôchodcov
Vybavuje:
Zita Šimuneková
Pracovisko: Obecný úrad Bánov, Hviezdoslavova 34,
1. poschodie, sekretariát starostu obce, personalistika, sociálna agenda, podateľňa
Tel.: 035/6571 142
e-mail: simunekova@banov.sk

Terénna sociálna práca, jednorazová dávka v hmotnej núdzi a odkázanosť na sociálnu službu
Vybavuje: Mgr. Soňa Kleinová
Pracovisko: Obecný úrad Bánov, Hviezdoslavova 34,
budova obecnej knižnice na prízemí
Tel.: 035/6571 142
e-mail: tsp@banov.sk

Zvoľte požadovaný úkon z oblasti sociálnych vecí.