Obec Bánov

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

Odkázanosť na sociálnu službu

Obec Bánov poskytuje sociálne služby na základe zápisu do Registra poskytovateľov sociálnych služieb vedenom na Úrade Nitrianskeho samosprávneho kraja, reg. číslo 168. Obec Bánov poskytuje sociálnu službu na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku - opatrovateľskú službu.

Všeobecne záväzné nariadenie obce Bánov:
VZN obce Bánov o poskytovaní sociálnych služieb a sume úhrad, spôsobe jej určenia a platenia za poskytované sociálne služby

Podľa zákona poskytovateľ sociálnej služby poskytuje sociálnu službu na základe zmluvy o poskytovaní sociálnej služby. Ak má fyzická osoba záujem o poskytovanie sociálnej služby alebo zabezpečenie poskytovania sociálnej služby (v zariadení pre seniorov, zariadení opatrovateľskej služby, denného stacionára, opatrovateľskej služby v domácnosti) s finančnou podporou poskytovania tejto sociálnej služby z verejných prostriedkov za podmienok ustanovených týmto zákonom doručí Obecnému úradu Bánov, Hviezdoslavova 34, 941 01 Bánov písomnú žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby s vyjadrením lekára.

Typy poskytovanej sociálnej pomoci

a) domáca opatrovateľská služba
b) pobyt v zariadení pre seniorov

Opatrovateľská služba - oprávnená osoba

Opatrovateľká služba je sociálna služba poskytovnaé fyzickej osobe, ktorá má trvalý alebo prechodný pobyt v obci Bánov a:

  • je odkázaná n apomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej 2 podľa zákona o sociálnych službách
  • je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostilivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa zákona o sociálnych službách

Opatrovateľská služba - neoprávnená osoba

Opatrovateľskú službu nemožno poskytovať fyzickej osobe:

  • ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba
  • ktorá je opatrovaná fyzickou osobou, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie podľa osobitného predpisu s výnimkou, ak sa tejto osobe poskytuje ústavná zdravotná starostlivosť v zdravotníckom zariadení, alebo ak sa jej poskytuje odľahčovacia služba, alebo ak sa poskytuje opatrovateľská služba v rozsahu najviac 8 hodín mesačne
  • ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu podľa osobitného predpisu
  • ktorej je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy prenosnou chorobou a pri ohrození touto nákazou

Postup pri vybavení odkázanosti na sociálnu službu:

  1. Žiadateľ vyplní tlačivá Žiadosť o posúdenie odkázanosti o sociálnu službu a Lekársky nález k žiadosti o odkázanosti na sociálnu službu, ktoré doručí na Obecný úrad Bánov osobne alebo elektronicky. V prípade, že má žiadateľ k dispozícii aj správu od špecializovaného lekára alebo dodatočné lekárske posudky, doloží aj tieto dokumenty.
  2. Obecný úrad Bánov do 30 dní posúdi žiadosť (individuálny prístup ku každej žiadosti).
  3. Obecný úrad Bánov poverí špecializovanú terénnu sociálnu pracovníčku, aby posúdila žiadosť a navštívila žiadateľa.
  4. Žiadateľ bude kontaktovaný a informovaný o výsledkoch rozhodnutia.

Word dokumenty:
Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu (39.38 kB)

PDF dokumenty:
Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu (216.24 kB)
Lekársky nález k žiadosti o odkázanosti na sociálnu službu

Vysvetľujúce zákony:
Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách
a o zmene a doplnení Zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)