Obec Bánov
S čím Vám môžeme pomôcť?
rozšírené vyhľadávanie

Malý zdroj znečisťovania ovzdušia

Súhlas na stavbu a užívanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia 

Obec Bánov v oblasti ochrany ovzdušia vydáva najmä súhlasy na povoľovanie stavieb a uvedenie do prevádzky malých zdrojov znečisťovania ovzdušia napr. tepelné a technologické zdroje.

Malý zdroj znečisťovania ovzdušia:

 • Technologický celok obsahujúci stacionárne zariadenie na spaľovanie palív s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom menším ako 0,3 MW.
 • Ostatný technologický celok,  plochy, na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia, skládky palív, surovín, produktov a odpadov a stavby, zariadenia a činnosti znečisťujúce ovzdušie, ak nie sú súčasťou veľkého zdroja alebo stredného zdroja a jeho prahová kapacita je menšia ako pre stredný zdroj znečisťovania ovzdušia určená osobitným predpisom.

Povolenie stavby MZZO pre fyzické osoby je vydávané formou súhlasu, ktorý slúži ako podklad pre stavebné povolenie. Žiadateľ vyplní tlačivo Žiadosť o vydanie súhlasu na stavbu malého zdroja znečisťovania ovzdušia MZZO, ktoré doručí na Obecný úrad Bánov. Poverený pracovník Obecného úradu Bánov vypracuje na základe žiadosti rozhodnutie vo veci povolenia stavby MZZO.

PDF dokument: Žiadosť o súhlas na vydanie rozhodnutia o povolení stavby malého zdroja

Povolenie na užívanie (kolaudáciu) MZZO je vydávané formou súhlasu, ktorý slúži stavebnému úradu ako podklad pre vydanie kolaudačného povolenia. Povolenie na užívanie MZZO sa vydáva na základe predchádzajúceho vydaného povolenia na stavbu MZZO, prípadne stavebného povolenia vydaného stavebným úradom.

PDF dokument: Žiadosť o súhlas na vydanie rozhodnutia na užívanie malého zdroja

V zmysle zákona o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia vyplýva pre prevádzkovateľov MZZO nasledujúce:

 • prevádzkovateľ MZZO je povinný každoročne v termíne do 15. februára oznámiť na Obecnom úrade Bánov údaje potrebné pre určenie výšky poplatku za prevádzkovanie MZZO resp. osobitne vypočítanú výšku poplatku,
 • v prípade, že prevádzkovateľ neoznámi osobitne vypočítanú výšku, ale len údaje, obec Bánov údaje preskúma a výšku poplatku stanoví resp. prevádzkovateľa od povinnosti oznamovať údaje oslobodí,
 • poplatok je prevádzkovateľ povinný uhradiť do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia, právoplatnosť rozhodnutia si je povinný prísť potvrdiť na správny orgán, ktorý toto rozhodnutie vydal,
 • prevádzkovateľ sa môže voči rozhodnutiu o výške poplatku odvolať v zmysle § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v lehote do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia
 • poplatok prevádzkovateľa MZZO sa pre každý zdroj určuje na kalendárny rok paušálnou sumou,
 • ročný poplatok prevádzkovateľa MZZO pozostáva zo súčtu poplatkov za všetky ním prevádzkované MZZO v jednej obci.

PDF dokument: Oznámenie prevádzkovateľa MZZO - právnická osoba
PDF dokument: Oznámenie prevádzkovateľa MZZO - fyzická osoba

Prevádzkovatelia, ktorí nepodliehajú oznamovacej a poplatkovej povinnosti
Prevádzkovatelia MZZO, na ktorých sa nevzťahuje poplatková povinnosť:

 • je obec Bánov,
 • zdravotnícke, školské zariadenia a cirkevné zariadenia na území obce Bánov.

Prevádzkovatelia týchto zdrojov nemusia podávať oznámenie obci Bánov a nemusia si plniť oznamovaciu povinnosť.

Práva a povinnosti prevádzkovateľov MZZO
Každému prevádzkovateľovi MZZO vyplývajú zo zákona určité práva a povinnosti. So všeobecných ustanovení zákona o ovzduší je to hlavne:

 • v zariadeniach na spaľovanie palív sa nesmú spaľovať iné palivá, než určené výrobcom zariadení...
 • pri výstavbe nových zariadení, ktoré môžu byť zdrojom, alebo pri modernizácii jestvujúcich zariadení sa musí voliť najlepšia dostupná technika (pozn.: presné znenie a ostatné spoločné ustanovenia zahŕňa § 18 zákona o ovzduší),
 • uvádzať do prevádzky a prevádzkovať zdroje v súlade s podmienkami určenými obcou,
 • vykonávať opatrenia na nápravu uložené obcou,
 • neprekročiť tmavosť dymu,
 • pri zmene druhu používaného paliva a surovín, technologického zariadenia, resp. na zmenu jeho využívania požiadať orgán ochrany ovzdušia o vydanie súhlasu na vykonanie (pozn.: presné znenie a ostatné povinnosti zahŕňa § 20 zákona o ovzduší).