Obec Bánov

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

Výzva na údržbu zelene na pozemkoch

erb

Informácie pre vlastníkov, správcov alebo nájomcov pozemkov, na ktorých sa nachádzajú dreviny a zeleň v súvislosti s ich údržbou.

Výzva na údržbu zelene na pozemkoch

Vážení spoluobčania, každý, kto vlastní, spravuje alebo užíva pozemky je povinný zabezpečiť adekvátnu starostlivosť o zeleň. Tým sa myslí hlavne kosenie trávy, odstraňovanie burín, likvidácia inváznych druhov, orezávanie a odstraňovanie suchých častí drevín. Pri zanedbaní starostlivosti sa z neudržiavaných pozemkov rozširujú alergéne peli, buriny a invázne rastliny. Pozemky po čase zarastajú náletovými drevinami, ktorých odstránenie je oveľa ťažšie a nákladnejšie ako pravidelné kosenie. Neudržiavané a zarastené plochy obťažujú okolitých užívateľov, bránia riadnemu využívaniu priľahlých pozemkov, zhoršujú peľovú situáciu a zhoršujú vzhľad okolia.

V súvislosti s tým Vás vyzývame k udržiavaniu Vašich alebo Vám zverených pozemkov v riadnom stave a k primeraným, preventívnym a hlavne včasným opatreniam pred zaburiňovaním týchto pozemkov, čo zároveň napomôže k zabráneniu šírenia inváznych druhov rastlín. Predchádzanie výskytu a šíreniu burín sa zabezpečí pravidelným udržiavaním trávnatých plôch kosením pred kvitnutím, najmenej 2 x do roka. Zaburinené a neudržiavané pozemky znepríjemňujú život Vašim susedom a sú často zdrojom zbytočných sporov, ktoré na dlhé roky narúšajú medziľudské vzťahy. Ich náprava je zdĺhavá a často aj finančne nákladná. Preto, ak sa chcete vyhnúť takýmto nepríjemnostiam, venujte prosím stavu a údržbe Vašich pozemkov zvýšenú pozornosť.

Zákon o ochrane prírody a krajiny hovorí, že každý je povinný chrániť prírodu a krajinu pred ohrozovaním, poškodzovaním a ničením a starať sa podľa svojich možností o jej zložky
a prvky na účel ich zachovania a ochrany, zlepšovania stavu životného prostredia a vytvárania a udržiavania územného systému ekologickej stability.

V súvislosti s vyššie uvedeným Vás upozorňujeme, že vlastník, správca alebo nájomca pozemku, na ktorom sa nachádza drevina, je povinný sa o ňu starať, najmä ju ošetrovať
a udržiavať
. Opatrenia na ozdravenie drevín, orez, okliesnenie alebo výrub drevín je vhodné vykonávať najmä v období vegetačného pokoja a v mimohniezdnom období predovšetkým
od 1. októbra do konca februára bežného roka. Na výrub dreviny sa vyžaduje súhlas príslušného orgánu ochrany prírody. Pri poškodení alebo výskyte nákazy dreviny chorobami môže orgán ochrany prírody uložiť vlastníkovi, správcovi alebo nájomcovi pozemku vykonať nevyhnutné opatrenia na jej ozdravenie alebo rozhodnúť o jej vyrúbaní. Súčasne platí, že vlastník, správca alebo nájomca pozemku, na ktorom sa nachádza drevina je povinný dreviny ošetrovať
so zreteľom na udržanie alebo zlepšenie ich zdravotného stavu alebo na zmiernenie následkov ich poškodenia
. Udržiavaním drevín sa zabezpečujú podmienky na ich optimálny rozvoj.

Metodické materiály Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky nájdete na tomto odkaze:
https://www.sopsr.sk/web/?cl=4103 ↗

Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.

Prílohy

Výzva na údržbu zelene na pozemkoch

Výzva na údržbu zelene na pozemkoch.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 172,45 kB

Pre občanov

Stránka pre Seniorov

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia V OBRAZE

Sledujte informácie z webu na svojich mobilných telefónoch. Využívajte  novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Koronavírus COVID-19

korona.gov logo