Obec Bánov
S čím Vám môžeme pomôcť?
rozšírené vyhľadávanie

Užitočné informácie a odkazy

Čo so stavebnou suťou?

V prípade vývozu stavebnej sute je potrebné sa nahlásiť na Správe majetku obce na tel. čísle 0904 442 446 (so sebou si treba priniesť občiansky preukaz).

Čo s kuchynským olejom?

Použitý kuchynský olej je možné odovzdať na Zbernom dvore Bánov. Olej nesmie obsahovať zvyšky vody a potravín. Olej sa odporúča po vychladnutí zliať cez sitko do suchej a čistej PET fľaše a následne odovzdať na Zbernom dvore obce Bánov.

Program odpadového hospodárstva

Program odpadového hospodárstva je dokument, ktorý sa vypracúva v súlade s hierarchiou a cieľmi odpadového hospodárstva a spôsobmi ich dosahovania v súlade so zákonom o odpadoch. Program obsahuje analýzu súčasného stavu odpadového hospodárstva územnej oblasti, pre ktorú sa vydáva, a opatrenia, ktoré je potrebné prijať na zlepšenie environmentálne vhodnej prípravy na opätovné použitie, recyklácie, zhodnocovania a zneškodňovania odpadu, ako aj hodnotenie, ako bude program podporovať plnenie týchto cieľov a ustanovení zákona o odpadoch. Program sa vypracúva pre odpady uvedené v Katalógu odpadov a pre polychlórované bifenyly a zariadenia obsahujúce polychlórované bifenyly.

Program odpadového hospodárstva obce je záväzný podklad pre činnosť v oblasti odpadového hospodárstva a tiež podklad pre vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie obce. Je tiež dôležitý pre využitie financovania konkrétnych zámerov z dotačných programov (najmä OP KŽP). POH obce sa vypracuje na dobu najmenej 5 rokov a musí byť v súlade so záväznou časťou POH príslušného kraja.

PDF dokument: Program odpadového hospodárstva obce Bánov

Užitočné internetové odkazy

https://www.minzp.sk/odpady/ ↗
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/372/20211101 ↗
https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment_sk ↗
https://www.enviroportal.sk/ ↗
https://www.odpady-portal.sk/ ↗
https://www.energie-portal.sk/ ↗
https://www.menejodpadu.sk/ ↗

Chráňme si životné prostredie!

Pre občanov

Stránka pre Seniorov

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia V OBRAZE

Sledujte informácie z webu na svojich mobilných telefónoch. Využívajte  novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Koronavírus COVID-19

korona.gov logo