Obec Bánov

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

Vývoz fekálií

Obec Bánov zabezpečuje pre občanov službu vývozu fekálií prostredníctvom mechanizmov a pracovníkov Správy majetku obce. Služba je spoplatnená podľa schváleného cenníka služieb. Obec Bánov poskytuje vývoz fekálií len obyvateľom Bánova a podnikateľom podnikajúcim v obci.

Postup pre vybavenie služby: Občania môžu nahlásiť požiadavku na vývoz fekálií vedúcemu Správy majetku obce Bánov telefonicky alebo emailom počas pracovných dní. Každá požiadavka je zaradená do poradovníka a bude vybavená podľa možností v čo najkratšom čase. V prípade akútnej situácie sa zvolí individuálny postup vybavenia jednotlivých požiadaviek.

Poplatok za službu: ťahanie odpadu - fekálií: 9 000 litrov / poplatok 65 €
(položka platná od 01.05.2025)

Mgr. Juraj Huslica
vedúci Správy majetku obce Bánov
email: SMO@banov.sk
mobil: 0904 442 446

Zákaz vypúšťania žúmp a splaškových odpadových vôd

Obec Bánov opakovane zaznamenáva nelegálne vypúšťanie obsahu žúmp a splaškových odpadových vôd na území obce. Na základe zistených skutočností obec Bánov zakazuje vypúšťanie obsahu žúmp a splaškových odpadových vôd do podzemných a povrchových vôd (pozemky, záhrady, poľnohospodárska alebo lesná pôda, vodné toky) v katastrálnom území obce Bánov.

Povinnosti nakladania s odpadovými vodami určuje zákon NR SR č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon). V zmysle § 36 ods. 15 zákona o vodách: „Vypúšťať čistiarenský kal a obsah žúmp do povrchových vôd a do podzemných vôd je zakázané. S čistiarenským kalom treba nakladať tak, aby sa minimalizovali nepriaznivé vplyvy na životné prostredie.

V prípade porušenia tohto zákazu, bude obec postupovať vo veci nepovoleného nakladania s odpadovými vodami. Zároveň vyzývame občanov, aby si zabezpečovali vývoz žúmp prostredníctvom služby Správy majetku obce Bánov. Vývoz je možné objednať na tel. čísle 0904 442 446.

Ak ste sa stali svedkami nelegálneho vypúšťania obsahu žúmp a splaškových odpadových vôd na území obce, môžete takéto konanie nahlásiť na Obecný úrad Bánov.

Chráňme si životné prostredie!

Pre občanov

Stránka pre Seniorov

Mobilná aplikácia

mobilná aplikácia V OBRAZE

Sledujte informácie z webu na svojich mobilných telefónoch. Využívajte  novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Koronavírus COVID-19

korona.gov logo