Obec Bánov

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

Komisie pri OZ

Poslanci obecného zastupiteľstva v Bánove zriadili celkovo 4 stále komisie, ktoré slúžia ako poradné orgány obecného zastupiteľstva v Bánove pre volebné obdobie 2022 – 2026.

Uznesením č. 53/2023 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Bánov zo dňa 31.05.2023 bola zriadená Komisia bytová pre nájomné byty 4x6 b. j.

Komisia finančná, správy obecného majetku,
stavebného a územného plánovania a životného prostredia

 • predseda komisie: Ing. Marek Šimunek
 • zapisovateľka komisie: Erika Palacková
 • členovia: Mgr. Martin Dananai, Ing. Ivan Valachovič, Branislav Oremus, Mgr. Veronika Výberová, MVDr. Juraj Šimunek, Ing. Jana Švajdová, Ing. Ľubica Brestovská Benická, Bc. Boris Kaňák

Komisia pre rozvoj vzdelávania, kultúry a športu

 • predseda komisie: Branislav Oremus
 • zapisovateľka komisie: Veronika Keméňová
 • členovia: Michal Rácek, Roman Kramár, MVDr. Juraj Šimunek, Ing. Ivan Valachovič,
  Mgr. Miroslava Petrášová, Mgr. Martin Dananai

Komisia sociálna a zdravotná

 • predseda komisie: Mgr. Petronela Mazúchová
 • zapisovateľka komisie: Zita Šimuneková
 • členovia: Mgr. Veronika Výberová, Mgr. Soňa Kleinová, Mgr. Ivana Návojská, Eva Kvasňovská

Komisia verejného záujmu

 • predseda komisie: Mgr. Miroslava Petrášová
 • zapisovateľka komisie: Renáta Cmarová
 • členovia: JUDr. Ján Bachna, Ing. Ivan Valachovič

Komisia bytová pre nájomné byty 4x6 b. j.

 • predseda komisie: Ing. Ivan valachovič
 • zapisovateľka komisie: Renáta Cmarová
 • členovia: Mgr. Oľga Švihoríková, Mgr. Veronika Výberová

Obecné zastupiteľstvo môže zriadiť a zrušiť podľa potreby stále alebo dočasné výkonné, kontrolné a poradné orgány, najmä obecnú radu, komisie a určuje im náplň práce. Rovnako môže zriadiť a zrušiť aj ďalšie svoje orgány a útvary, ak tak ustanovuje osobitný zákon.

Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom. Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo. Členovi komisie, ktorý nie je poslanec, možno poskytnúť odmenu v kalendárnom roku najviac jednu polovicu mesačného platu starostu bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny, to sa vzťahuje aj na člena výboru mestskej časti, ktorý nie je poslanec.