Obec Bánov
S čím Vám môžeme pomôcť?
rozšírené vyhľadávanie

Komisie pri OZ

Poslanci obecného zastupiteľstva v Bánove zriadili celkovo 4 stále komisie, ktoré slúžia ako poradné orgány obecného zastupiteľstva v Bánove pre volebné obdobie 2022 – 2026.

Komisia finančná, správy obecného majetku,
stavebného a územného plánovania a životného prostredia

 • predseda komisie: Ing. Marek Šimunek
 • zapisovateľka komisie: Erika Palacková
 • poslanci: Mgr. Martin Dananai, Ing. Ivan Valachovič, Branislav Oremus, Mgr. Veronika Výberová, MVDr. Juraj Šimunek
 • členovia:

Komisia pre rozvoj vzdelávania, kultúry a športu

 • predseda komisie: Branislav Oremus
 • zapisovateľka komisie: Pavol Hancko
 • poslanci: Michal Rácek, Roman Kramár, MVDr. Juraj Šimunek, Ing. Ivan Valachovič,
  Mgr. Miroslava Petrášová, Mgr. Martin Dananai
 • členovia:

Komisia sociálna a zdravotná

 • predseda komisie: Mgr. Petronela Mazúchová
 • zapisovateľka komisie: Zita Šimuneková
 • poslanci: Mgr. Veronika Výberová
 • členovia:

Komisia verejného záujmu

 • predseda komisie: Mgr. Miroslava Petrášová
 • zapisovateľka komisie: Renáta Cmarová
 • poslanci: JUDr. Ján Bachna, Ing. Ivan Valachovič
 • členovia:

Obecné zastupiteľstvo môže zriadiť a zrušiť podľa potreby stále alebo dočasné výkonné, kontrolné a poradné orgány, najmä obecnú radu, komisie a určuje im náplň práce. Rovnako môže zriadiť a zrušiť aj ďalšie svoje orgány a útvary, ak tak ustanovuje osobitný zákon.

Obecné zastupiteľstvo môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb zvolených obecným zastupiteľstvom. Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo. Členovi komisie, ktorý nie je poslanec, možno poskytnúť odmenu v kalendárnom roku najviac jednu polovicu mesačného platu starostu bez zvýšenia podľa príslušnej platovej skupiny, to sa vzťahuje aj na člena výboru mestskej časti, ktorý nie je poslanec.