Obec Bánov
S čím Vám môžeme pomôcť?
rozšírené vyhľadávanie

Obecné zastupiteľstvo

Poslanci obecného zastupiteľstva v Bánove boli zvolení v priamych voľbách obyvateľmi obce na volebné obdobie 2018 – 2022.

Obecné zastupiteľstvo v Bánove má 11 členov.

Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Bánove

PDF dokument: Rokovací poriadok OZ Bánov

Ing. Marek Šimunek
simunek@polno.sk

- zástupca starostu
- poslanec OZ Bánov
- predseda komisie

Branislav Oremus
branislav.oremus@slovkvet.sk

- poslanec OZ Bánov
- predseda komisie

Ing. Ivan Valachovič
valaska.i84@gmail.com

- poslanec OZ Bánov
 

Michal Rácek
michalracek1981@gmail.com

- poslanec OZ Bánov
 

PhDr. Helena Juríková
hela.j54@gmail.com 

- poslankyňa OZ Bánov

Mgr. Martin Dananai
dananai@zsvs.sk 

- poslanec OZ Bánov

Mgr. Martina Kováčová
martina.kovacova@minv.sk

- poslankyňa OZ Bánov
- predsedníčka komisie

Ing. Marián Krajčír
marian.krajcir@gmail.com 

- poslanec OZ Bánov

Mgr. Miroslava Petrášová
petrasovi@inmail.sk

- poslankyňa OZ Bánov

Mgr. Petronela Mazúchová
pmazuchova1@gmail.com

- poslankyňa OZ Bánov

Mgr. Veronika Výberová
veronika.vyberova@gmail.com 

- poslankyňa OZ Bánov
 

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky. Volebné pravidlá upravuje osobitný predpis. Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce. Obecné zastupiteľstvo alebo starosta môže zvolať zhromaždenie obyvateľov obce alebo jej časti na prerokovanie vecí územnej samosprávy.

Obecné zastupiteľstvo zasadá podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace. Ak požiada o zvolanie zasadnutia obecného zastupiteľstva aspoň tretina poslancov, starosta zvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva tak, aby sa uskutočnilo do 15 dní od doručenia žiadosti na jeho konanie. Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva zvolá starosta zvolený v predchádzajúcom volebnom období tak, aby sa uskutočnilo do 30 dní od vykonania volieb. Obecné zastupiteľstvo zasadá v obci, v ktorej bolo zvolené.