Obec Bánov
S čím Vám môžeme pomôcť?
rozšírené vyhľadávanie

Uznesenia č. V/2011

-

U z n e s e n i a

z  V. mimoriadneho zasadania Obecného zastupiteľstva v Bánove, konaného

15. júna 2011 v zasadačke Obecného úradu Bánov

Obecné zastupiteľstvo v Bánove

     

 

S Ú H L A S Í :

 

-         S realizáciou projektu „Areál pre technické cyklistické disciplíny“ a uvoľnením finančných prostriedkov vo výške 1.250,- € z rozpočtu obce                  č. 1/20110615

 

-         S čerpaním rezervného fondu vo výške 1.363,- € na rozšírenie kamerového systému v centre obce                                                                                             č. 2/20110615

 

 

 

S C H V A Ľ U J E :

 

-         Rozpočtové opatrenie č. 2 v rozpočte na rok 2011 podľa predloženého návrhu

                                                                                                                  č. 3/20110615

 

 

Starostka obce poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie obecného zastupiteľstva.

 

 

 

          Mgr. Peter Rácek                                            PhDr. Helena Juríková

           prednosta OcÚ                                                starostka obce

Dátum vloženia: 28. 6. 2011 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 28. 6. 2011 0:00
Autor: Super Admin