Obec Bánov
S čím Vám môžeme pomôcť?
rozšírené vyhľadávanie

U z n e s e n i e č. XXII/20090311

-

U z n e s e n i e    č.  XXII/20090311

z XXII. mimoriadneho zasadania Obecného zastupiteľstva v Bánove, konaného

11. marca 2009 v zasadačke Obecného úradu Bánov

 

Návrh na uznesenie:

 

 

 

 

 

S Ú H L A S Í :

 

      -    S odpredajom obecného pozemku č. 687/143 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 54 m2 na
           ul. ČA pre Miroslava Ráceka a manž. Ľubicu, Hviezdoslavova 27, Nové Zámky, za cenu 2,49 €
           (75,-Sk)

      -    S prenájmom pozemku v ŠA na predaj balkánskej zmrzliny pre pána Mentora Rači,

           Bellova 445/4, Nitra, na dobu určitú – 5 rokov, s možnosťou pripojenia na inžinierske siete na

           vlastné náklady, v cene 2 €/m2/mesiac

      -    S preložením rozhodnutia o posilňovni na riadne zastupiteľstvo

      -    S vypracovaním a podaním projektu EÚ na zberný dvor Bánov v lokalite priemyselnej zóny v k. ú.

           Malá Kesa - OP 4.1 podpora aktivít separovaného zberu       

                         - OP 4.2 podpora aktivít zhodnocovania odpadu  

                         - firmou OPENDOOR Šaľa

 

N E S Ú H L A S Í :

 

      -     S odkúpením časti obecného pozemku pani Máriou Morongovou na ul. J.G. Tajovského, na

             ktorom stojí jej predajňa Ovocia a zeleniny

 

B E R I E   N A  V E D O M I E :

 

      -      Informáciu  o uvoľnenej nehnuteľnosti na ul. Malinovského po pani Solčániovej

Dátum vloženia: 9. 4. 2009 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 9. 4. 2009 0:00