Obec Bánov
S čím Vám môžeme pomôcť?
rozšírené vyhľadávanie

Uznesenie č. XII/20080331

-

U z n e s e n i e    č.  XII/20080331

z XII. mimoriadneho zasadania Obecného zastupiteľstva v Bánove, konaného

31. marca 2008 v zasadačke Obecného úradu Bánov

 

 

Návrh na uznesenie:

 

S C H V A Ľ U J E :

- výstavbu nájomných bytov „1 x 6 b.j. + 1 x 9 b.j. Bánov“  prostrednícvom čerpania  úveru zo ŠFRB vo výške 80% z nákladov na výstavbu s 1% úrokom a zvyšných 20% formou úveru v peňažnom ústave

 

S Ú H L A S Í :

 

- s odpredajom obecného pozemku par. č. 687/39 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 124 m2 nachádzajúceho sa v k.ú. Bánov zapísaný na LV č.1 evidovnaný na  KÚ Nitra Správa katastra Nové Zámky, za cenu 75,- Sk/m2,  pre Mariána Holubeca a manž. Ľubicu rod. Moravčíkovú, bytom 941 01 Bánov, ul. Malinovského č. 15, s podmienkou zriadenia vecného bremena „práva prechodu “, pre vlastníkov susedných nehnuteľností par. č. 368, 371, 370, 369 v šírke 3 m podľa  geometrického plánu č. 46/2008 zo dňa 20.3.2008 vypracovaného Ing. Jurajom Ďurkom.

 

PhDr. Helena Juríková                                    Mgr. Peter Rácek

   starostka obce                                                   prednosta OcÚ

 

 

Overovatelia:  Ing. Marek Mráz                                ......................................

   Mgr. Marek Vittek                          .......................................

 

Zapísala: Ľubica Lörincová    .................

Dátum vloženia: 4. 4. 2008 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 4. 4. 2008 0:00