Obec Bánov

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

Uznesenie č. XIV/20080626

-

U z n e s e n i e č. XIV/20080626

z pokračovania XIV. riadneho zasadania Obecného zastupiteľstva v Bánove, konaného

26. júna 2008 v zasadačke Obecného úradu Bánov

 

Návrh na uznesenie: Obecné zastupiteľstvo v Bánove

 

B E R I E N A V E D O M I E :

 

- Správu o činnosti komisie pre rozvoj telesnej kultúry a športu

 

S C H V A Ľ U J E :

 

- zaradenie podľa registra C – KN do intravilánu obce Bánov:

- novovytvorenú parcelu č. 2625/9 katastrálne územie Bánov, podľa geometrického plánu

č. 12/2008 vypracovaného geodetom Ing. Jozefom Úrgeom

- novovytvorenú parcelu č. 185/39 k.ú. Malá Kesa podľa geometrického plánu č. 11/2008

vypracovaného geodetom Ing. Jozefom Úrgeom

- novovytvorenú parcelu č. 231/8 k.ú. Malá Kesa podľa geometrického plánu č. 7/2008

vypracovaného geodetom Ing. Jozefom Úrgeom

ktoré sú v súlade s územným plánom obce Bánov za účelom výstavby rodinných domov

a zaradenie parciel č. 144, 145/1, 145/3, 145/5, 145/16 k.ú. Malá Kesa, ktoré sú v súlade s územným plánom obce Bánov za účelom zriadenia priemyselnej zóny

 

S C H V A Ľ U J E :

 

- predĺženie nájomnej zmluvy v NB Petrovi Majchrákovi, Pri kaštieli 1/1, Bánov na ďalšie 2 roky do 30.6.2010

 

S Ú H L A S Í :

 

- s odkúpením nehnuteľností zapísaných na LV č. 259 evidovaného na Katastrálnom úrade Nitra Správa katastra Nové Zámky, k.ú. Bánov p.č. 2164/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 640 m2 a rodinný dom so súp.č. 515 nachádzajúci sa na p.č. 2164/1 s vecným bremenom s právom doživotného bývania a užívania pre p. Jána Rybára nar. 24.11.1938 bytom Bánov, Červenej armády č. 12, za sumu 300.000,- Sk

 

- so zvolaním verejného zhromaždenia občanov ul. Štefánikovej vo veci vytvorenia novej ulice

 

- s rokovaním starostky obce o odkúpení nehnuteľností zapísaných na LV č. 1143 evidovaného na Katastrálnom úrade Nitra Správa katastra Nové Zámky k.ú. Malá Kesa, par.č. 78 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 721 m2, par.č. 79 – záhrady vo výmere 994 m2 a rodinného domu so súp. č. 591 nachádzajúceho sa na par.č. 78 v sume do 1 mil. Sk

 

- s odpredajom novovytvorenej par.č. 81/38 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 78 m2 vytvorenej z par.č. 81/2 zast. plochy a nádvoria, zapísanej na LV č. 1 v k.ú. Malá Kesa podľa geometrického plánu č. 90/2008 vypracovaného geodetom Jurajom Ďurkom, v cene 75,- Sk/m2 pre Valériu Mazúchovú bytom Bánov Ul. J.G.Tajovského č.1.

 

- s prípravami 895. výročia prvej písomnej zmienky o obci

 

- s rekonštrukciou chodníka v centre obce

 

- s odpredajom novovytvorenej par.č. 81/38 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 78 m2 vytvorenej z par.č. 81/2 zastavané plochy a nádvoria zapísanej na LV č. 1 evidovaného na Katastrálnom úrad Nitra Správa Katastra Nové Zámky v k.ú. Malá Kesa podľa geometrického plánu č. 90/2008, vypracovaného geodetom Jurajom Ďurkom v cene 75,- Sk/m2 pre Valériu Mazúchovú, bytom Bánov J.G.Tajovského č.1.

Dátum vloženia: 29. 6. 2008 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 29. 6. 2008 0:00