Obec Bánov
S čím Vám môžeme pomôcť?
rozšírené vyhľadávanie

Uznesenie č. XVIII/20081023

-

U z n e s e n i e    č. XVIII/20081023
z  XVIII. riadneho zasadania Obecného zastupiteľstva v Bánove, konaného
23. október 2008 v zasadačke Obecného úradu Bánov
 
Obecné zastupiteľstvo v Bánove
 
 
B E R I E    N A  V E D O M I E :
 
- kontrolu plnenia uznesení z riadneho zasadnutia OZ č. XV/20080820
- kontrolu plnenia uznesení z riadneho zasadnutia OZ č. XVI/20080904
- kontrolu plnenia uznesení z riadneho zasadnutia OZ č. XVII/20080924
- Správu o činnosti komisie na ochranu verejného poriadku a ŽP
- Správu o činnosti komisie pre rozvoj vzdelávania a kultúry
- Správu o činnosti komisie pre rozvoj telesnej kultúry a športu
- Správu o inkasácii dane z nehnuteľnosti v r. 2008
- Správu o inkasácii TKO v r. 2008
- Správu o plnení rozpočtu obce v príjmovej a výdavkovej časti za III. štvrťrok 2008
 
SCHVAĽUJE:
 
- Finančné prostriedky vo výške 32.000,- Sk na odmeny trénerom po zrušení ŠŠS do konca roka
- Návrh na zabezpečenie inventarizácie majetku obce
- Rozpočtové opatrenie č.4 v rozpočte Obce Bánov na rok 2008 podľa predloženého návrhu
- Právomoc starostky na úpravu rozpočtu obce do výšky 30.000,- Sk presunom rozpočtovaných 
 prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky
- Zakomponovať do rozpočtu obce na rok 2009 prístavbu k stolnotenisovej hale
- p. Dušana Benku za člena komisie pre rozvoj telesnej kultúry a športu za bedmintonový oddiel
 
S Ú H L A S Í :
 
- s kúpou časti pozemku par.č. 148/105 – zastavané plochy a nádvoria nachádzajúci sa v k.ú. Malá Kesa, zapísaný na LV č.1051, evidovaný v Správe katastra Nové Zámky, od vlastníkov Solčáni Ján a Věra Solčániová bytom Bánov Ul. 9.mája č.30, za cenu 150,- Sk/m2, za účelom zväčšenia pozemku pod prečerpávaciu stanicu č.1 stavby „Bánov – Kanalizácia I. etapa“
 
- s odpredajom časti pozemku par.č. 149 – zastavané plochy a nádvoria, nachádzajúcu sa v k.ú. Malá Kesa zapísanú na LV č. 1, evidovanú na Správe katastra Nové Zámky podľa príslušného geometrického plánu, pre Západoslovenskú vodárenskú spoločnosť a.s. so sídlom Nábrežie za hydrocentrálou č.4 Nitra - na rozostavanú stavbu „Bánov – Kanalizácia I. etapa“
 
- S vypracovaním nájomnej zmluvy medzi obcou Bánov a JERA s.r.o. Školská 1, 941 01 Bánov, o poskytnutie priestorov do prenájmu na Ul. Školská 1 na zriadenie „Čajovne a divadelnej kaviarne“ podľa predloženého projektového zámeru
 
- so zakúpením zastrešeného externého pódia – vonkajšej tribúny o rozmeroch 8 m x 6 m x 3 m a jej zaplachtovania, podľa ponuky HAUPAX s.r.o. Považská 18, Nové Zámky
 
O D P O R Ú Č A :
 
- prednostovi OcÚ vypracovať návrh rozpočtu na rekonštrukciu podlahy javiska v KD Bánov
 
S Ú H L A S Í :
 
- so zakúpením 2 ks masážnych ležadiel
 
S Ú H L A S Í :
 
- s vypracovaním europrojektu opatrenie č. 4.1.Regenerácia sídiel z ROP (regionálny operačný program) SR 2007-2013 na rekonštrukciu ciest, chodníkov a verejných priestranstiev do sumy 60 mil. Sk s 5% účasťou obce
 
- s vypracovaním projektu v rámci programu „Premena tradičnej školy na modernú“ s možnosťou získania do 5 mil. Sk na vnútorné vybavenie školských zariadení so spoluúčasťou obce 5%
 
- s uzatvorením zmluvy o združení medzi obcou Bánov a Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou a.s. so sídlom Nábrežie za hydrocentrálou č.4, Nitra - na rozostavanú stavbu „Bánov – Kanalizácia I. etapa“
 
- so zriadením vecného bremena pre Západoslovenskú vodárenskú spoločnosť a.s. so sídlom Nábrežie za hydrocentrálou č.4 Nitra - na rozostavanú stavbu „Bánov – Kanalizácia I. etapa“
 
- so zmluvou o výpožičke pre p. Annu Solčániovú nar. 26.11.1945, bytom Malinovského 591/50 Bánov, predmetom ktorej sú nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k.ú. Malá Kesa rodinný dom sup.č.591 na par.č. 78 a pozemky par.č. 78 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 721 m2,
par.č. 79 – záhrady vo výmere 994 m2 zapísané na LV č. 1 evidované na Katastrálnom úrade Nitra Správa katastra Nové Zámky, ktoré odkúpila obec kúpnou zmluvou zo dňa 12.9.2008. Zmluva sa uzatvára na dobu jedného roka od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia Správy katastra Nové Zámky o povolení vkladu vlastníckeho práva v prospech obce Bánov.
 
 
- súhlasí s odpredajom obecného pozemku podľa geometrického plánu č. 14424568-65/96 zo dňa 4.11.1996 vypracovaným p. Imrichom Mančuškom nachádzajúceho sa v k.ú. Bánov, evidovaný ako neknihovaná pozemnoknižná parcela č. 94 – jarok o výmere 1029 m2 z ktorého bol odčlenený diel č.1 vo výmere 56 m2 pre Darinu Brezíkovú rod. Marenčákovú, trvale bytom Bánov Malinovského 56, Markétu Krátku rod. Marenčákovú bytom Malá okružná č.76 Partizánske a pre Máriu Gábrišovú rod. Marenčáková bytom Lastovičia 11 Nové Zámky za cenu 75,- Sk/m2
 
 
- s odpredaj obecného pozemku par.č. 687/173 o výmere 111 m2 zastavané plochy a nádvoria, nachádzajúcu sa v k.ú. Bánov zapísanú na LV č.1 zapísanú na Katastrálnom úrade Nitra Správa katastra Nové Zámky podľa geometrického plánu č. 19/2007 vypracovaného geodetom Imrichom Mančuškom zo dňa 1.3.2007, pre Renátu Čelkovú rod. Preložníkovú v cene 75,- Sk/m2
Dátum vloženia: 19. 11. 2008 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 19. 11. 2008 0:00