KORONAVÍRUS všetko čo potrebujete vedieť

vírus

EUROPROJEKTY

europrojekty

Facebook obce Bánov

Obec Bánov

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 5
DNES: 623
TÝŽDEŇ: 2548
CELKOM: 1029159

Obecná knižnica Bánov

Knižnica

Monografia obce

Monografia obce

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Uznesenia z OZ XXV 26.4.2017

Typ: ostatné
-

 

U z n e s e n i a

z XXV. zasadania Obecného zastupiteľstva v Bánove, konaného

26.apríla 2017 v zasadačke Obecného úradu Bánov

 

Obecné zastupiteľstvo v Bánove

 

S C H V A Ľ U J E:

- navrhnutý program zasadnutia OZ

s presunutím  bodu č    10  na bod 2   a doplnenie o aktuálnu informáciu o rekonštrukciu MŠ

                                                                                                                                                         1/20170426

 

 

 

                                                                                                                                  PhDr. Helena Juríková

                                                                                                                                         starostka obce

 

 

B E R I E  N A  V E D O M I E :

-kontrolu uznesenia z XXIV. zasadnutia OZ konaného 14. februára 2017 v zasadačke Obecného úradu Bánov

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 2/20170426

 

                                                                                                                                  PhDr. Helena Juríková

                                                                                                                                         starostka obce

 

 

S CH V A Ľ U JE:

-správu o plnení rozpočtu ZŠ s MŠ za rok 2016 a doplnenie aktuálnych informácií o rekonštrukciu MŠ                                                                                                                                            3/20170426

 

                                                                                                                                  PhDr. Helena Juríková

                                                                                                                                         starostka obce

 

B E R I E  N A  V E D O M I E :

- správu o dosiahnutých výsledkoch SMO za rok 2016                                                                                                                                                                                                                                 4/20170426

 

                                                                                                                                  PhDr. Helena Juríková

                                                                                                                                         starostka obce

 

B E R I E  N A  V E D O M I E :

- správu o činnosti OKS Bánov za rok 2016                                                                                                                                                                                                                                                       5/20170426

 

                                                                                                                                  PhDr. Helena Juríková

                                                                                                                                         starostka obce

                                

B E R I E  N A  V E D O M I E :

-správu o KTB s.r.o. Bánov za rok 2016

                                                                                                                                                      6/20170426

                                                                                                                                  PhDr. Helena Juríková

                                                                                                                                         starostka obce

 

B E R I E  N A  V E D O M I E :

-správu o činnosti knižnice za rok 2016

  •                                                                                                                                                                                                                                                                                                            7/20170426

 

                                                                                                                                  PhDr. Helena Juríková

                                                                                                                                         starostka obce

 

 

 

S CH V A Ľ U JE :

-Rozpočtové opatrenie č.7 v rozpočte obce Bánov za rok 2016                                         8/20170426

                                                                                                                                  PhDr. Helena Juríková

                                                                                                                                         starostka obce

 

 

S CH V A Ľ U JE :

- Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  9/20170426

           

                                                                                                                                  PhDr. Helena Juríková

                                                                                                                                         starostka obce

 

 

B E R I E  N A  V E D O M I E :

- stanovisko hlavného kontrolóra za rok 2016 a správu audítora za rok 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               10/20170426

 

                                                                                                                                  PhDr. Helena Juríková

                                                                                                                                         starostka obce

 

S CH V A Ľ U JE :

-použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške 123 306,88 EUR                                                                                                                                    11/20170426

 

                                                                                                                                  PhDr. Helena Juríková

                                                                                                                                         starostka obce

 

 

 

S CH V A Ľ U JE :

- financovanie výstavby prístrešku k domu smútku z rezervného fondu vo výške 24 900 eur s DPH                                                                                                                                 12/20170426

 

                                                                                                                                  PhDr. Helena Juríková

                                                                                                                                         starostka obce

 

S CH V A Ľ U JE/:

-financovanie výstavby chodníka na Ul. Novozámockej z rezervného fondu 1. etapa - chodník do 18 400 eur s DPH                                                                                                               13/20170426

 

                                                                                                                                  PhDr. Helena Juríková

                                                                                                                                         starostka obce

 

 

S CH V A Ľ U JE :

-financovanie opráv ciest po 1. etape kanalizácie z kapitálových výdavkov do výšky 40 000 eur s DPH                                                                                                                                            14/20170426

 

                                                                                                                                  PhDr. Helena Juríková

                                                                                                                                         starostka obce

 

S CH V A Ľ U JE :

- financovanie odvodnenia Ul. J. Palárika z rezervného fondu vo výške 25 000 eur s DPH

                                                                                                                                               15/20170426

 

                                                                                                                                  PhDr. Helena Juríková

                                                                                                                                         starostka obce

 

 

S CH V A Ľ U JE :

-financovanie rekonštrukcie kina z rezervného fondu vo výške 20 000 eur s DPH

                                                                                                                                               16/20170426

 

                                                                                                                                  PhDr. Helena Juríková

                                                                                                                                         starostka obce

S CH V A Ľ U JE :

- vyhotovenie projektovej dokumentácie na výstavbu sociálnych zariadení v TJ Lokomotíva Bánov                                                                                                                                                   17/20170426

 

                                                                                                                                  PhDr. Helena Juríková

                                                                                                                                         starostka obce

 

 

V O L Í  A  U S T A N O V U J E :

- za predsedu finančnej komisie Ing. Mariana Krajčára                                           18/20170426

 

                                                                                                                                  PhDr. Helena Juríková

                                                                                                                                         starostka obce

 

 

B E R I E  N A  V E D O M I E :

- správu komisie na ochranu verejného záujmu                                                    19/20170426

                                                                                                                                  PhDr. Helena Juríková

                                                                                                                                         starostka obce

 

S CH V A Ľ U JE:

-VZN obce Bánov o poskytovaní sociálnych služieb a sume úhrad, spôsobe jej určenia a platenie za poskytované sociálne služby                                                                                        20/20170426

 

                                                                                                                                  PhDr. Helena Juríková

                                                                                                                                         starostka obce

 

 

S CH V A Ľ U JE :

 - V zmysle § 9 ods. 2 zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení (ďalej len zákon) spôsob  prevodu majetku obce Bánov formou priameho predaja ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona predaj C-KN parcely č. 687/84 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 77 m2, ktorá sa nachádza v katastrálnom území Bánov a je zapísaná na Katastrálnom odbore Okresného úradu Nové Zámky na LV č. 1 ako vlastníctvo obce Bánov v podiele 1/1 v prospech kupujúceho - Romana Kramára bytom J. Jesenského 27/A, 941 01 Bánov  v podiele 1/1  za kúpnu cenu 2,50 €/ m2. s podmienkou zriadenia vecného bremena prechodu a prejazdu cez pozemok pre vlastníkov nehnuteľností p. č. 331/1 zastavané plochy a nádvoria, dom súp. č. 651 , p. č. 331/2 záhrady zapísané na LV č. 804 evidované na katastrálnom úrade v Nových Zámkoch.

 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že sa jedná o predzáhradku, ktorá susedí s pozemkom C-KN par. č. 330 - zastavané plochy a nádvoria, ktorého vlastníkom je Roman Kramár bytom J. Jesenského 27/A, 941 01 Bánov.

                                                                                                                                21/20170426

 

                                                                                                                                  PhDr. Helena Juríková

                                                                                                                                         starostka obce

 

 

 

S CH V A Ľ U JE:

- V zmysle  § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení ako prípad hodný osobitného zreteľa priamy predaj C-KN parcely č. 687/84 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 77 m2, ktorá sa nachádza v katastrálnom území Bánov a je zapísaná na Katastrálnom odbore Okresného úradu Nové Zámky na LV č. 1 ako vlastníctvo obce Bánov v podiele 1/1 v prospech kupujúceho - Romana Kramára bytom J. Jesenského 27/A, 941 01 Bánov  v podiele 1/1  za kúpnu cenu 2,50 €/ m2 . s podmienkou zriadenia vecného bremena prechodu a prejazdu cez pozemok pre vlastníkov nehnuteľností p.č. 331/1 zastavané plochy a nádvoria, dom súp. č. 651 , p. č. 331/2 záhrady zapísané na LV č. 804 evidované na katastrálnom úrade v Nových Zámkoch.

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že sa jedná o predzáhradku, ktorá susedí s pozemkom C-KN par. č. 330 - zastavané plochy a nádvoria, ktorého vlastníkom je Roman Kramár bytom J. Jesenského 27/A, 941 01 Bánov.

                                                                                                                                22/20170426

                                                                                                                                  PhDr. Helena Juríková

                                                                                                                                         starostka obce

 

 

S CH V A Ľ U JE:

 - V zmysle § 9 ods. 2 zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení (ďalej len zákon) spôsob  prevodu majetku obce Bánov formou priameho predaja ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona predaj: C-KN parcely č. 687/70 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 117 m2, ktorá sa nachádza v katastrálnom území Bánov a je zapísaná na Katastrálnom odbore Okresného úradu Nové Zámky na LV č. 1 ako vlastníctvo obce Bánov v podiele 1/1 v prospech kupujúceho - Zuzane Ščevlíkovej bytom Gen. Svobodu č. 13 Bánov 941 01  v pomere 5/12 z celku, Helene Juríkovej bytom Kláštorská 144 Nitra - Zobor 949 88 v pomere 5/12 z celku, Vojtechovi Juríkovi bytom Štúrova 10 Bánov 941 01 v pomere 1/6 z celku za cenu 2,50 eura/m2 s podmienkou zriadenia vecného bremena prechodu a prejazdu cez pozemok pre vlastníkov nehnuteľností p.č. 493 zastavané plochy a nádvoria, dom súp. č. 302 , p. č. 487/2 zastavané plochy a nádvoria a parcela č. 492 záhrada zapísané na LV č. 281 evidované na katastrálnom úrade v Nových Zámkoch.

 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že sa jedná o predzáhradku, ktorá susedí s pozemkom C-KN par. č. 488 zastavané plochy a nádvoria a 487/1- zastavané plochy a nádvoria, ktorých vlastníkmi sú Zuzana Ščevlíková bytom Gen. Svobodu č. 13 Bánov 941 01  v pomere 5/12 z celku Helena Juríková bytom Kláštorská 144 Nitra - Zobor 949 88 v pomere 5/12 z celku  a Vojtech Jurík bytom Štúrova 10 Bánov 941 01 v pomere 1/6 z celku

                                                                                                                                            23/20170426

 

                                                                                                                                  PhDr. Helena Juríková

                                                                                                                                         starostka obce

 

 

S CH V A Ľ U JE :

- V zmysle  § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení ako prípad hodný osobitného zreteľa priamy predaj C-KN parcely č. 687/70 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 117 m2, ktorá sa nachádza v katastrálnom území Bánov a je zapísaná na Katastrálnom odbore Okresného úradu Nové Zámky na LV č. 1 ako vlastníctvo obce Bánov v podiele 1/1 v prospech kupujúcich - Zuzane Ščevlíkovej bytom Gen. Svobodu č. 13 Bánov 941 01  v pomere 5/12 z celku, Helene Juríkovej bytom Kláštorská 144 Nitra - Zobor 94988 v pomere 5/12 z celku, Vojtechovi Juríkovi bytom Štúrova 10 Bánov 941 01 v pomere 1/6 z celku za cenu 2,50 eura/m2 s podmienkou zriadenia vecného bremena prechodu a prejazdu cez pozemok pre vlastníkov nehnuteľností p.č. 493 zastavané plochy a nádvoria, dom súp. č. 302 , p. č. 487/2 zastavané plochy a nádvoria a parcela č. 492 záhrada zapísané na LV č. 281 evidované na katastrálnom úrade v Nových Zámkoch

 

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že sa jedná o predzáhradku, ktorá susedí s pozemkom C-KN par.č. 488- zastavané plochy a nádvoria a 487/1- zastavané plochy a nádvoria, ktorých vlastníkmi sú Zuzana Ščevlíková bytom Gen. Svobodu č. 13 Bánov 941 01  v pomere 5/12 z celku Helena Juríková bytom Kláštorská 144 Nitra - Zobor 949 88 v pomere 5/12 z celku  a Vojtech Jurík bytom Štúrova 10 Bánov 941 01 v pomere 1/6 z celku        24/20170426

 

                                                                                                                                  PhDr. Helena Juríková

                                                                                                                                         starostka obce

 

 

N E S CH V A Ľ U J E :

predaj predzáhradky C-KN parcely č. 687/70 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 117 m2, ktorá sa nachádza v katastrálnom území Bánov a je zapísaná na Katastrálnom odbore Okresného úradu Nové Zámky na LV č. 1 ako vlastníctvo obce Bánov v podiele 1/1 Kristíne Bírešovej bytom Štúrova 25 Bánov 941 01                                                                                              25/20170426

 

                                                                                                                                  PhDr. Helena Juríková

                                                                                                                                         starostka obce

 

 

S CH V A Ľ U JE :

-  kúpnu cenu 2,50 €/m2 za žiadanú plochu 36 m2 a  3 m2 pre  Slavomíra Vachulíka a Danu Vachlíkovú rodenú Rosivalovú.                                                                                                     

                                                                                                                                                          26/20170426

 

                                                                                                                                  PhDr. Helena Juríková

                                                                                                                                         starostka obce

 

S CH V A Ľ U JE :

- V zmysle § 9 ods. 2 zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení (ďalej len zákon) spôsob  prevodu majetku obce Bánov formou priameho predaja podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona predaj nehnuteľnosti CK-N:

diel č. 3 vo výmere 36 m2 a diel č. 4 vo výmere 3 m2 , ktoré boli právne oddelené geometrickým plánom č. 12/2017 zhotoveného geodetkou Ing. Danou Fedorovou z parcely C-KN 687/15 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 56 090 m2 zapísanú na LV č. 1 ktorá sa nachádza v katastrálnom území Bánov a je zapísaná na Katastrálnom odbore Okresného úradu Nové Zámky  ako vlastníctvo obce Bánov v podiele 1/1 v prospech kupujúcich Slavomíra Vachulíka a Dany Vachlíkovej rodenej Rosivalovej obaja bytom J. Kráľa 12 Bánov

941 01 v podiele 1/1  za kúpnu cenu 2,50 €/ m2.

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že sa jedná o plochy ktoré susedia s pozemkami p. č. 687/26 zastavané plochy a nádvoria a p. č. 687/272 zastavané plochy a nádvoria, ktorých vlastníkmi sú Slavomír Vachulík a Dana Vachlíkoveá rodená Rosivalová obaja bytom J. Kráľa 12 Bánov 941 01 v podiele 1/1                                                           27/20170426

 

                                                                                                                                  PhDr. Helena Juríková

                                                                                                                                         starostka obce

 

S CH V A Ľ U JE:

- V zmysle  § 9a ods. 8 písm. e) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení ako prípad hodný osobitného zreteľa priamy predaj diel č. 3 vo výmere 36 m2 a diel č. 4 vo výmere 3 m2 , ktoré boli právne oddelené geometrickým plánom č. 12/2017 zhotoveného geodetkou Ing. Danou Fedorovou z parcely C-KN 687/15 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 56 090 m2 zapísanú na LV č. 1 ktorá sa nachádza v katastrálnom území Bánov a je zapísaná na Katastrálnom odbore Okresného úradu Nové Zámky  ako vlastníctvo obce Bánov v podiele 1/1 v prospech kupujúcich Slavomíra Vachulíka a Dany Vachlíkovej rodenej Rosivalovej obaja bytom J. Kráľa 12 Bánov 941 01 v podiele 1/1  za kúpnu cenu 2,50 €/ m2.

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že sa jedná o plochy ktoré susedia s pozemkami p.č. 687/26 zastavané plochy a nádvoria a p.č. 687/272 zastavané plochy a nádvoria ktorých vlastníkmi sú Slavomír Vachulík a Dana Vachlíkoveá rodená Rosivalová obaja bytom J. Kráľa 12 Bánov 941 01 v podiele 1/1                                                                                  28/20170426

 

                                                                                                                                  PhDr. Helena Juríková

                                                                                                                                         starostka obce

 

B E R I E  N A  V E D O M I E :

- žiadosť o odkúpenie obecného pozemku v prospech pána Petra Moronga bytom ČSĽ armády 24 Bánov 941 01                                                                                                              29/20170426

 

                                                                                                                                  PhDr. Helena Juríková

                                                                                                                                         starostka obce

S CH V A Ľ U JE :

- V zmysle § 9 ods. 2 zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení (ďalej len zákon) spôsob  prevodu majetku obce Bánov formou priameho predaja podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona predaj nehnuteľnosti diel č. 1 vo výmere 56 m2 a diel č. 2 vo výmere 17 m2 , ktoré boli právne oddelené geometrickým plánom č. 5/2017 zhotoveného geodetom Ing. Michalom Dudom z parcely C-KN 687/15 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 56 090 m2 zapísanú na LV č. 1 ktorá sa nachádza v katastrálnom území Bánov a je zapísaná na Katastrálnom odbore Okresného úradu Nové Zámky  ako vlastníctvo obce Bánov v podiele 1/1 v prospech kupujúcich Mgr. Branislava Šimuneka a manželky Ing. Veroniky Šimunkovej rodenej Némethovej obaja bytom Kukučínova 24 Bánov 941 01 v BSM  za kúpnu cenu 2,50 €/ m2.

 

 

                                                                                                                                                          30/20170426

 

                                                                                                                                  PhDr. Helena Juríková

                                                                                                                                         starostka obce

 

S CH V A Ľ U JE :

- V zmysle  § 9a ods. 8 písm. b) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení predaj nehnuteľnosti

( pozemku zastavaného stavbou   nadobúdateľov vrátane priľahlej plochy , ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou) diel č. 1 vo výmere 56 m2 a diel č. 2 vo výmere 17 m2 , ktoré boli právne oddelené geometrickým plánom č. 5/2017 zhotoveného geodetom Ing. Michalom Dudom z parcely C-KN 687/15 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 56 090 m2 zapísanú na LV č. 1 ktorá sa nachádza v katastrálnom území Bánov a je zapísaná na Katastrálnom odbore Okresného úradu Nové Zámky  ako vlastníctvo obce Bánov v podiele 1/1 v prospech kupujúcich Mgr. Branislava Šimuneka a manželky Ing. Veroniky Šimunkovej rodenej Némethovej obaja bytom Kukučínova 24 Bánov 941 01 v BSM  za kúpnu cenu 2,50 €/ m2.

                                                                                                                                                  31/20170426

 

                                                                                                                                  PhDr. Helena Juríková

                                                                                                                                         starostka obce

 

R U Š Í :

-uznesenia č. 10/20170214 a č. 11/20170214                                                               32/20170426

 

 

                                                                                                                                  PhDr. Helena Juríková

                                                                                                                                         starostka obce

 

S CH V A Ľ U JE :

 

 - V zmysle § 9 ods. 2 zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení (ďalej len zákon) spôsob  prevodu majetku obce Bánov formou priameho predaja podľa § 9a ods. 8 písm. b) zákona predaj nehnuteľnosti CK-N:

  • diel 2 o výmere 10 m2 odčlenený od parcely č. 176 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1378m2, ktorá sa nachádza v k. ú . Malá Kesa,  zapísaná na LV č. 1 v prospech CK-N parc. č. 168/22 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 119 m2, ktorá bola vytvorená geometrickým plánom č. 110/2016 geodetom Ing. Jozefom Ürgeom v podiele 1/1 v prospech kupujúcich Imricha Sádeckého, bytom Kpt. Nálepku 661/10, 941 01 Bánov v podiele 1/1 za kúpnu cenu 2,50/m2                                                                                                                  33/20170214

                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                  PhDr. Helena Juríková

                                                                                                                                         starostka obce

 

 

S CH V A Ľ U JE :

                                                                                                     

 

  • - V zmysle  § 9a ods. 8 písm. b) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení predaj nehnuteľnosti (pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľov v rátane priľahlej plochy, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí neoddelitelný celok so stavbou) diel 2 o výmere 10 m2 odčlenený od parcely č. 176 zastavané plochy a nádvoria o výmere 1378m2, ktorá sa nachádza v k. ú . Malá Kesa,  zapísaná na LV č. 1 v prospech CK-N parc. č. 168/22 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 119 m2, ktorá bola vytvorená geometrickým plánom č. 110/2016 geodetom Ing. Jozefom Ürgeom v podiele 1/1 v prospech kupujúcich Imricha Sádeckého, bytom Kpt. Nálepku 661/10, 941 01 Bánov v podiele 1/1 za kúpnu cenu 2,50/m2                                                                                                                 34/20170214

 

                                                                                                                                  PhDr. Helena Juríková

                                                                                                                                         starostka obce

 

 

 

S Ú H L A S Í / N E S Ú H L A S Í:

 

OZ súhlasí s ukončením nájomnej zmluvy, ktorá bola uzatvorená dňa 3.6.2009 v ktorej ako vlastník COOP Jednota Nové Zámky Hlavné námestie 6  940 49 Nové Zámky prenechal obci Bánov do užívania pozemok CK-N p.č. 169/2 zastavané plochy a nádvoria vo výmere 852 m2 za účelom rekonštrukcie spevnených plôch a modernizácie centrálnej zóny obce , dohodou ku dňu 30.4.2017 z dôvodu využitia pozemku na výstavbu novej predajne typu supermarket.                                                                                                                                                                                    35/20170214

 

 

                                                                                                                                  PhDr. Helena Juríková

                                                                                                                                         starostka obce

 

 

 

 


Vytvorené: 3. 5. 2017
Posledná aktualizácia: 3. 5. 2017 00:00
Autor: Správce Webu