Obec Bánov
S čím Vám môžeme pomôcť?
rozšírené vyhľadávanie

Uznesenie č. VIII/2011

-

U z n e s e n i a

z  VIII. mimoriadneho zasadania Obecného zastupiteľstva v Bánove, konaného

16. septembra 2011 v zasadačke Obecného úradu Bánov

___________________________________________________________________________________________

 

Obecné zastupiteľstvo v Bánove

 

S C H V A Ľ U J E :

 

 

-         Predloženie žiadosti o NFP v rámci OP Životné prostredie, operačného cieľa 4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu, s názvom projektu: „Zlepšenie systému odpadového hospodárstva v obci Bánov“,

 

výška celkových výdavkov na projekt:                                                           976 952,18 EUR            

výška celkových oprávnených výdavkov na projekt:                                                   976 952,18 EUR                        

výška spolufinancovania projektu z celkových oprávnených výdavkov:              48 847,61 EUR

 

Spolufinancovanie bude zabezpečené z vlastných zdrojov. 

 

 

                                                                                                                                 č. 1/20110824

Dátum vloženia: 27. 9. 2011 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 27. 9. 2011 0:00
Autor: Super Admin