Obec Bánov
S čím Vám môžeme pomôcť?
rozšírené vyhľadávanie

III. riadne zasadnutie OZ

-

O b  e  c  n  é     z  a  s  t  u  p  i  t  e  ľ  s  t  v  o     B  á  n  o v

Číslo: III/2011                                                                                   Bánov 06.04.2011

 

 

Z Á P I S N I C A

 

 

zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 06. apríla 2011 t.j. v stredu

o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Bánove, s nasledovným programom:

 

Pôvodný program:

 

1.   Otvorenie - PhDr. Helena Juríkovástarostka obce

2.   Kontrola uzneseniaprechádzajúceho zasadnutia OZ – Mgr. Peter Rácek

3.   Plán práce komisií

4.   Spávadosiahnutých výsledkoch   S M O  za rok 2010 – p. František Bednárik

5.   Správa KTB  s. r. o. Bánov za rok 2010 – p. Miroslav Klobučník, Mgr. Peter Rácek

6.   Správačinnosti knižnice za rok 2010 –  p. Blažena Jančovičová

7.   Správavyužiteľnosti KD za II. polrok 2010 – p. Miloš Rybár

8.   Záverečný účet obce za rok 2010 – p. Erika Palacková

9.   Stanovisko hlavného kontrolórazáverečnému účtu obce Bánov za rok 2010 – p. Helena Kramárová

10. Audítorská správa

11. Dodatok č. 1 k Zmluveprenájme Západoslovenská vodárenská spoločnosť

12. VZN obcezmenedoplnení VZN č. 3/2010 o poskytovaní sociálnych služiebúhradách

       za poskytované služby – p. Gubová

13. VZN obcezmenedoplnení VZN č. 3/2010 o poskytovaní sociálnych služiebúhradách

       za poskytované službyKomisia sociálnazdravotná

14. Zabezpečenie školenia poslancov OZ – Mgr. Marek Vittek

15. Prehodnotenie a doplnenie dopravného značenia v obci - Mgr. Peter Rácek

16. Žiadosť o schválenie investícií - Dušan Smolárik, Valér Výbera

17. Žiadosťvybudovanie umývačky áut – Peter Helmeš

18. Interpelácie poslancovpísomnej forme

19. Organizačné otázky, rôzne

20. Diskusia

21. Záver

 

Upravený program:

 

1.   Otvorenie - PhDr. Helena Juríková – starostka obce

2.   Kontrola uznesenia z prechádzajúceho zasadnutia OZ – Mgr. Peter Rácek

3.   Plán práce komisií

4.   Spáva o dosiahnutých výsledkoch   S M O  za rok 2010 – p. František Bednárik

5.   Správa KTB  s. r. o. Bánov za rok 2010 – p. Miroslav Klobučník, Mgr. Peter Rácek

6.   Správa o činnosti knižnice za rok 2010 –  p. Blažena Jančovičová

7.   Správa o využiteľnosti KD za II. polrok 2010 – p. Miloš Rybár

8.   Záverečný účet obce za rok 2010 – p. Erika Palacková

9.   Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Bánov za rok 2010 – p. Helena Kramárová

10. Audítorská správa

11. Dodatok č. 1 k Zmluve o prenájme Západoslovenská vodárenská spoločnosť

12. VZN obce o zmene a doplnení VZN č. 3/2010 o poskytovaní sociálnych služieb a úhradách

       za poskytované služby – p. Gubová

13. VZN obce o zmene a doplnení VZN č. 3/2010 o poskytovaní sociálnych služieb a úhradách

       za poskytované služby – Komisia sociálna a zdravotná

14. Zabezpečenie školenia poslancov OZ – Mgr. Marek Vittek

15. Žiadosť o vybudovanie umývačky áut – Peter Helmeš

16. Interpelácie poslancov v písomnej forme

17. Organizačné otázky, rôzne

18. Diskusia

19. Záver

 

 

 

                                                                                                          PhDr. Helena Juríková

                                                                                                               starostka obce

P r í t o m n í

 

sú vlastnoručne podpísaní na prezenčnej listine, ktorá je súčasťou zápisnice. Všetci poslanci sa zúčastnili III. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva.

Z a s a d a n i e

 

1.)               III. zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila starostka obce PhDr. Helena Juríková, ktorá na úvod rokovania privítala všetkých prítomných a hostí. Za zapisovateľku dnešného III. zasadnutia OZ starostka obce určila p. Alexandru Brezíkovú. Za overovateľov zápisnice z III. riadneho zasadnutia OZ určila p. Juraja Oremusa MVDr. Juraja Šimuneka. Ďalej starostka obce prečítala body rokovania, kvôli ktorým bolo dnešné riadne zasadnutie OZ zvolané a informovala, že bod č.16 – Žiadosť o schválenie investícií sa na písomnú žiadosť žiadateľa – p. Dušana Smolárika, vypúšťa z rokovacieho programu. Vyzvala prítomných, aby vzniesli svoje pozmeňujúce návrhy. S ďalším návrhom o zmenu programu sa prihlásila Ing. Agnesa Ruschková, ktorá požiadala o stiahnutie bodu č. 15 – prehodnotenie dopravného značenia v obci, nakoľko ide o veľmi vážnu vec a nemali dostatok času na podobné prehodnotenie. P. starostka dala hlasovať za vyňatie bodu č. 16 z programu rokovania. OZ súhlasí s vyňatím bodu č. 16 z rokovacieho programu.

 

Hlasovanie: za: 10 poslancov: Mgr. Marek Vittek, Ing. Agnesa Ruschková,

                                                 Juraj Oremus, Mgr. Denisa Slížová, Jozef Oremus,

                                                 MVDr. Juraj Šimunek, Ing. Marián Krajčír, Mgr. Ondrej

                                                 Remiáš, Ľubica Lӧrincová, Branislav Oremus

                   proti: 0                 

                   zdržal sa: 0  

 

Ďalej sa hlasovalo o vyňatie bodu č. 15 z rokovacieho programu Obecného zastupiteľstva. OZ súhlasí s vyňatím bodu č. 15 z programu rokovania.

 

Hlasovanie: za: 10 poslancov: Mgr. Marek Vittek, Ing. Agnesa Ruschková,

                                                 Juraj Oremus, Mgr. Denisa Slížová, Jozef Oremus,

                                                 MVDr. Juraj Šimunek, Ing. Marián Krajčír, Mgr. Ondrej

                                                 Remiáš, Ľubica Lӧrincová, Branislav Oremus

                   proti: 0                 

                   zdržal sa: 0  

 

Za členov návrhovej komisie boli doporučení nasledovní poslanci: Mgr. Denisa Slížová, Ing. Marián Krajčír a Mgr. Marek Vittek. P. starostka sa pýtala, či má niekto z poslancov pozmeňujúci návrh alebo či s predloženým návrhom súhlasia. Nakoľko neboli žiadne pozmeňujúce návrhy, dala starostka obce hlasovať za vyššie uvedený návrh.

 

Hlasovanie: za: 10 poslancov: Mgr. Marek Vittek, Ing. Agnesa Ruschková,

                                                 Juraj Oremus, Mgr. Denisa Slížová, Jozef Oremus,

                                                 MVDr. Juraj Šimunek, Ing. Marián Krajčír, Mgr. Ondrej

                                                 Remiáš, Ľubica Lӧrincová, Branislav Oremus

                   proti: 0                  

                   zdržal sa: 0  

 

 

 

OZ súhlasí s programom rokovania tak, ako bol upravený.

 

Hlasovanie: za: 10 poslancov: Mgr. Marek Vittek, Ing. Agnesa Ruschková,

                                                 Juraj Oremus, Mgr. Denisa Slížová, Jozef Oremus,

                                                 MVDr. Juraj Šimunek, Ing. Marián Krajčír, Mgr. Ondrej

                                                 Remiáš, Ľubica Lӧrincová, Branislav Oremus

                   proti: 0                  

                   zdržal sa: 0  

 

2.) Kontrola uznesenia predchádzajúceho zasadania OZ – p. prednosta prečítal uznesenia prijaté na II. riadnom zasadnutí OZ dňa 09.02.2011. Pri niektorých uzneseniach sa pozastavil a vysvetlil, prípadne oboznámil v akom štádiu sa nachádzajú, prípadne, či už boli vykonané. OZ berie kontrolu uznesenia OZ na vedomie.

 

Hlasovanie: za: 10 poslancov: Mgr. Marek Vittek, Ing. Agnesa Ruschková,

                                                 Juraj Oremus, Mgr. Denisa Slížová, Jozef Oremus,

                                                 MVDr. Juraj Šimunek, Ing. Marián Krajčír, Mgr. Ondrej

                                                 Remiáš, Ľubica Lӧrincová, Branislav Oremus

                   proti: 0                  

                   zdržal sa: 0  

 

3.) Plány práce komisií Komisia sociálna a zdravotná: k stretnutiam komisie sa stručne vyjadrila predsedkyňa komisie p. Ľ. Lӧrincová. OZ berie na vedomie plán práce Komisie sociálnej a zdravotnej.

 

Hlasovanie: za: 10 poslancov: Mgr. Marek Vittek, Ing. Agnesa Ruschková,

                                                 Juraj Oremus, Mgr. Denisa Slížová, Jozef Oremus,

                                                 MVDr. Juraj Šimunek, Ing. Marián Krajčír, Mgr. Ondrej

                                                 Remiáš, Ľubica Lӧrincová, Branislav Oremus

                   proti: 0                 

                   zdržal sa: 0  

 

OZ berie na vedomie vzdanie sa členstva MUDr. Augustína Gustáva v Komisii sociálnej a zdravotnej.

 

Hlasovanie: za: 10 poslancov: Mgr. Marek Vittek, Ing. Agnesa Ruschková,

                                                 Juraj Oremus, Mgr. Denisa Slížová, Jozef Oremus,

                                                 MVDr. Juraj Šimunek, Ing. Marián Krajčír, Mgr. Ondrej

                                                 Remiáš, Ľubica Lӧrincová, Branislav Oremus

                   proti: 0                 

                   zdržal sa: 0  

 

OZ volí a ustanovuje za členov Komisie sociálnej a zdravotnej pri OZ v Bánove MUDr. Alenu Okšovú a MUDr. Romana Haramiu.

 

Hlasovanie: za: 10 poslancov: Mgr. Marek Vittek, Ing. Agnesa Ruschková,

                                                 Juraj Oremus, Mgr. Denisa Slížová, Jozef Oremus,

                                                 MVDr. Juraj Šimunek, Ing. Marián Krajčír, Mgr. Ondrej

                                                 Remiáš, Ľubica Lӧrincová, Branislav Oremus

                   proti: 0                 

                   zdržal sa: 0  

 

Z rokovania komisie vzišiel návrh na uznesenie – OZ súhlasí s aktualizovaním Komunitného plánu sociálnych služieb obce Bánov, nakoľko je potrebné ho prepracovať. OZ súhlasí s aktualizovaním Komunitného plánu sociálnych služieb obce Bánov.

 

Hlasovanie: za: 10 poslancov: Mgr. Marek Vittek, Ing. Agnesa Ruschková,

                                                 Juraj Oremus, Mgr. Denisa Slížová, Jozef Oremus,

                                                 MVDr. Juraj Šimunek, Ing. Marián Krajčír, Mgr. Ondrej

                                                 Remiáš, Ľubica Lӧrincová, Branislav Oremus

                   proti: 0                 

                   zdržal sa: 0  

 

OZ doporučuje Obecnému úradu v Bánove v spolupráci s Komisiou sociálnou a zdravotnou uskutočniť monitoring (resp. zistiť záujemcov) o stravovanie a rozvoz stravy formou plagátov na vývesnej tabuli obce pred OcÚ a pred kostolom, rozhlasovou reláciou v obecnom rozhlase, oznamom v káblovej televízii, prípadne inými spôsobmi (anketa, dotazník).

 

Hlasovanie: za: 10 poslancov: Mgr. Marek Vittek, Ing. Agnesa Ruschková,

                                                 Juraj Oremus, Mgr. Denisa Slížová, Jozef Oremus,

                                                 MVDr. Juraj Šimunek, Ing. Marián Krajčír, Mgr. Ondrej

                                                 Remiáš, Ľubica Lӧrincová, Branislav Oremus

                   proti: 0                 

                   zdržal sa: 0  

 

Športová komisia – Mgr. Marek Vittek ako predseda komisie zhodnotil jej doterajšiu činnosť, informoval, že činnosť komisie je odčlenená od činnosti výboru TJ. Do rozpravy sa prihlásil Ing. Marián Krajčír, p. Ľubica Lӧrincová a p. Juraj Oremus. S technickou poznámkou prišiel MVDr. Juraj Šimunek. OZ schvaľuje plán práce Športovej komisie. 

 

Hlasovanie: za: 10 poslancov: Mgr. Marek Vittek, Ing. Agnesa Ruschková,

                                                 Juraj Oremus, Mgr. Denisa Slížová, Jozef Oremus,

                                                 MVDr. Juraj Šimunek, Ing. Marián Krajčír, Mgr. Ondrej

                                                 Remiáš, Ľubica Lӧrincová, Branislav Oremus

                   proti: 0                 

                   zdržal sa: 0   

 

V diskusii sa ďalej preberalo členstvo v komisii, kde sa poslankyňa p. Ľubica Lӧrincová prihlásila s technickou poznámkou a verejne sa vzdala členstva v komisii. OZ berie na vedomie vzdanie sa členstva p. Ľubice Lӧrincovej v Športovej komisii.

 

Hlasovanie: za: 10 poslancov: Mgr. Marek Vittek, Ing. Agnesa Ruschková,

                                                 Juraj Oremus, Mgr. Denisa Slížová, Jozef Oremus,

                                                 MVDr. Juraj Šimunek, Ing. Marián Krajčír, Mgr. Ondrej

                                                 Remiáš, Ľubica Lӧrincová, Branislav Oremus

                   proti: 0                 

                   zdržal sa: 0  

 

Komisia na ochranu verejného poriadku – slova sa opäť ujal Mgr. Marek Vittek, nakoľko je aj v tejto komisii predsedom. P. starostka ho informovala o žiadosti Ing. Petra Hralu, ktorý organizuje 7. mája 2011 koncert v pohostinstve „U Capa“. Dodala, že hoci táto akcia už dvakrát bez väčších problémov, susedia sa sťažovali, a je potrebný pravidelný dohľad. Do rozpravy sa zapojil poslanec p. Jozef Oremus. S technickou poznámkou prišli Mgr. Ondrej Remiáš a Jozef Oremus. OZ schvaľuje plán práce Komisie na ochranu verejného poriadku.

Hlasovanie: za: 10 poslancov: Mgr. Marek Vittek, Ing. Agnesa Ruschková,

                                                 Juraj Oremus, Mgr. Denisa Slížová, Jozef Oremus,

                                                 MVDr. Juraj Šimunek, Ing. Marián Krajčír, Mgr. Ondrej

                                                 Remiáš, Ľubica Lӧrincová, Branislav Oremus

                   proti: 0                 

                   zdržal sa: 0  

 

Nakoľko na predchádzajúcom riadnom zasadnutí OZ nebol zvolený zapisovateľ pre túto komisiu, členovia si zvolili zapisovateľa spomedzi svojich radov – p. Michala Palacku. OZ volí a ustanovuje za zapisovateľa Komisie na ochranu verejného poriadku p. Michala Palacku.

 

Hlasovanie: za: 10 poslancov: Mgr. Marek Vittek, Ing. Agnesa Ruschková,

                                                 Juraj Oremus, Mgr. Denisa Slížová, Jozef Oremus,

                                                 MVDr. Juraj Šimunek, Ing. Marián Krajčír, Mgr. Ondrej

                                                 Remiáš, Ľubica Lӧrincová, Branislav Oremus

                   proti: 0                 

                   zdržal sa: 0  

 

Komisia vzdelávania a kultúry – predseda komisie Mgr. Ondrej Remiáš stručne zhrnul plán práce komisie. OZ schvaľuje plán práce Komisie vzdelávania a kultúry.

 

Hlasovanie: za: 10 poslancov: Mgr. Marek Vittek, Ing. Agnesa Ruschková,

                                                 Juraj Oremus, Mgr. Denisa Slížová, Jozef Oremus,

                                                 MVDr. Juraj Šimunek, Ing. Marián Krajčír, Mgr. Ondrej

                                                 Remiáš, Ľubica Lӧrincová, Branislav Oremus

                   proti: 0                 

                   zdržal sa: 0  

 

Ďalšia diskusia smerovala k pracovníkovi OKS. Komisia dala návrh na uznesenie, kde odporučila začať výberové konanie na tohto pracovníka. Do rozpravy sa prihlásili poslanci p. Ľubica Lӧrincová, p. Branislav Oremus. S technickou poznámkou prišiel Mgr. Ondrej Remiáš. OZ doporučuje vyhlásiť konkurz na obsadenie miesta pracovníka OKS.

 

Hlasovanie: za: 10 poslancov: Mgr. Marek Vittek, Ing. Agnesa Ruschková,

                                                 Juraj Oremus, Mgr. Denisa Slížová, Jozef Oremus,

                                                 MVDr. Juraj Šimunek, Ing. Marián Krajčír, Mgr. Ondrej

                                                 Remiáš, Ľubica Lӧrincová, Branislav Oremus

                   proti: 0                 

                   zdržal sa: 0  

 

Komisia stavebná, správy majetku a územného plánovania – slovo dostala predsedkyňa komisie Ing. Agnesa Ruschková, zhodnotila činnosť komisie. OZ schvaľuje plán práce Komisie stavebnej, správy majetku a územného plánovania.

 

Hlasovanie: za: 10 poslancov: Mgr. Marek Vittek, Ing. Agnesa Ruschková,

                                                 Juraj Oremus, Mgr. Denisa Slížová, Jozef Oremus,

                                                 MVDr. Juraj Šimunek, Ing. Marián Krajčír, Mgr. Ondrej

                                                 Remiáš, Ľubica Lӧrincová, Branislav Oremus

                   proti: 0                 

                   zdržal sa: 0  

 

Problematika odkúpenia pozemku od manželov Kováčových. Do rozpravy sa okrem poslancov p. Ľubici Lӧrincovej, MVDr. Juraja Šimuneka, p. Jozefa Oremusa, Ing. Agnesy Ruschkovej zapojila aj PaedDr. Margita Mazúchová, ktorá bola predchádzajúcou vlastníčkou pozemku a už v minulosti požiadala o riešenie tohto problému. OZ ukladá právnikovi obce v súčinnosti s Komisiou stavebnou, správy majetku a územného plánovania vypracovať návrh riešenia problému s odkúpením parcely č. 2805/107 o výmere 327 m2 vedenej  na LV č. 168, k.ú. Bánov od manželov Kováčových, vlastníkov nehnuteľnosti.

 

Hlasovanie: za: 10 poslancov: Mgr. Marek Vittek, Ing. Agnesa Ruschková,

                                                 Juraj Oremus, Mgr. Denisa Slížová, Jozef Oremus,

                                                 MVDr. Juraj Šimunek, Ing. Marián Krajčír, Mgr. Ondrej

                                                 Remiáš, Ľubica Lӧrincová, Branislav Oremus

                   proti: 0                 

                   zdržal sa: 0  

 

Finančná komisia – predsedkyňa Finančnej komisie Bc. Miroslava Petrášová sa ospravedlnila z rokovania OZ, slovo bolo udelené členovi FK p. Jurajovi Oremusovi. Do rozpravy sa prihlásil

p. Branislav Oremus, Ing. Marián Krajčír a Mgr. Marek Vittek. OZ schvaľuje plán práce Finančnej komisie.

 

Hlasovanie: za: 10 poslancov: Mgr. Marek Vittek, Ing. Agnesa Ruschková,

                                                 Juraj Oremus, Mgr. Denisa Slížová, Jozef Oremus,

                                                 MVDr. Juraj Šimunek, Ing. Marián Krajčír, Mgr. Ondrej

                                                 Remiáš, Ľubica Lӧrincová, Branislav Oremus

                   proti: 0                 

                   zdržal sa: 0  

 

OZ neschvaľuje poskytnutie dotácie hokejbalovému klubu Dragons na hokejbalové ihrisko.

 

Hlasovanie: za: 10 poslancov: Mgr. Marek Vittek, Ing. Agnesa Ruschková,

                                                 Juraj Oremus, Mgr. Denisa Slížová, Jozef Oremus,

                                                 MVDr. Juraj Šimunek, Ing. Marián Krajčír, Mgr. Ondrej

                                                 Remiáš, Ľubica Lӧrincová, Branislav Oremus

                   proti: 0                 

                   zdržal sa: 0  

 

OZ neschvaľuje poskytnutie dotácie poľovníckej spoločnosti Dolina.

 

Hlasovanie: za: 10 poslancov: Mgr. Marek Vittek, Ing. Agnesa Ruschková,

                                                 Juraj Oremus, Mgr. Denisa Slížová, Jozef Oremus,

                                                 MVDr. Juraj Šimunek, Ing. Marián Krajčír, Mgr. Ondrej

                                                 Remiáš, Ľubica Lӧrincová, Branislav Oremus

                   proti: 0                 

                   zdržal sa: 0  

 

OZ neschvaľuje poskytnutie dotácie športovým klubom TJ Lokomotíva Bánov vo výške nájmu z bufetu.

 

Hlasovanie: za: 8 poslancov: Mgr. Marek Vittek, Ing. Agnesa Ruschková,

                                               Juraj Oremus, Mgr. Denisa Slížová, Jozef Oremus,

                                               Ing. Marián Krajčír, Mgr. Ondrej Remiáš, Branislav Oremus

                    proti: 0                 

 

                    zdržal sa: 2           Ľubica Lӧrincová, MVDr. Juraj Šimunek

 

OZ doporučuje prednostovi úradu zabezpečiť kontrolu a reguláciu spotreby energií v ŠA.

 

Hlasovanie: za: 10 poslancov: Mgr. Marek Vittek, Ing. Agnesa Ruschková,

                                                 Juraj Oremus, Mgr. Denisa Slížová, Jozef Oremus,

                                                 MVDr. Juraj Šimunek, Ing. Marián Krajčír, Mgr. Ondrej

                                                 Remiáš, Ľubica Lӧrincová, Branislav Oremus

                   proti: 0                 

                   zdržal sa: 0  

 

4.) Správa o dosiahnutých výsledkoch SMO za rok 2010  – starostka obce slovo udelila p. Františkovi Bednárikovi, ktorý správu predkladal a stručne ju zhrnul. Rozprava: MVDr. Juraj Šimunek, Ing. Marián Krajčír, Branislav Oremus, Mgr. Ondrej Remiáš, Mgr. Marek Vittek, prednosta OcÚ Mgr. Peter Rácek. OZ berie správu o dosiahnutých výsledkoch SMO za rok 2010 na vedomie.

 

Hlasovanie: za: 10 poslancov: Mgr. Marek Vittek, Ing. Agnesa Ruschková,

                                                 Juraj Oremus, Mgr. Denisa Slížová, Jozef Oremus,

                                                 MVDr. Juraj Šimunek, Ing. Marián Krajčír, Mgr. Ondrej

                                                 Remiáš, Ľubica Lӧrincová, Branislav Oremus

                   proti: 0                 

                   zdržal sa: 0  

 

5.) Správa KTB s.r.o. Bánov za rok 2010 – slova sa ujal prednosta OcÚ, Mgr. Peter Rácek,  informoval o problémoch s káblovými televíznymi rozvodmi, ktoré súvisia s poškodenými káblami. V prípade poškodenia káblov pri budovaní kanalizácie, tieto škody boli vyrovnané dodávateľom stavby. Do rozpravy sa prihlásila p. Ľubica Lӧrincová a Mgr. Ondrej Remiáš a z občanov prítomných na zasadnutí OZ p. Stanislav Guláš st. Na jeho pripomienky reagoval aj kameraman KTB p. Miroslav Klobučník. OZ berie správu KTB s.r.o. Bánov za rok 2010 na vedomie.

 

Hlasovanie: za: 10 poslancov: Mgr. Marek Vittek, Ing. Agnesa Ruschková,

                                                 Juraj Oremus, Mgr. Denisa Slížová, Jozef Oremus,

                                                 MVDr. Juraj Šimunek, Ing. Marián Krajčír, Mgr. Ondrej

                                                 Remiáš, Ľubica Lӧrincová, Branislav Oremus

                   proti: 0                 

                   zdržal sa: 0  

 

6.) Správa o činnosti knižnice za rok 2010  - správu predložila knihovníčka p. Blažena Jančovičová. Rozprava: Ing. Marián Krajčír a MVDr. Juraj Šimunek. OZ berie správu o činnosti knižnice za rok 2010 na vedomie.

 

Hlasovanie: za: 10 poslancov: Mgr. Marek Vittek, Ing. Agnesa Ruschková,

                                                 Juraj Oremus, Mgr. Denisa Slížová, Jozef Oremus,

                                                 MVDr. Juraj Šimunek, Ing. Marián Krajčír, Mgr. Ondrej

                                                 Remiáš, Ľubica Lӧrincová, Branislav Oremus

                   proti: 0                 

                   zdržal sa: 0  

 

7.) Správa o využiteľnosti KD za II. polrok 2010  – správu predložil p. Miloš Rybár. Správa bola vypracovaná podľa podkladov a záznamov p. Danky Čelkovej. OZ berie správu o využiteľnosti KD za II. polrok 2010 na vedomie.

 

Hlasovanie: za: 10 poslancov: Mgr. Marek Vittek, Ing. Agnesa Ruschková,

                                                 Juraj Oremus, Mgr. Denisa Slížová, Jozef Oremus,

                                                 MVDr. Juraj Šimunek, Ing. Marián Krajčír, Mgr. Ondrej

                                                 Remiáš, Ľubica Lӧrincová, Branislav Oremus

                   proti: 0                 

                   zdržal sa: 0  

 

8.) Záverečný účet obce za rok 2010  – správu k zastupiteľstvu predložila p. Erika Palacková. Rozprava: Ľubica Lӧrincová, Ing. Marián Krajčír. OZ schvaľuje záverečný účet obce za rok 2010.

 

Hlasovanie: za: 10 poslancov: Mgr. Marek Vittek, Ing. Agnesa Ruschková,

                                                 Juraj Oremus, Mgr. Denisa Slížová, Jozef Oremus,

                                                 MVDr. Juraj Šimunek, Ing. Marián Krajčír, Mgr. Ondrej

                                                 Remiáš, Ľubica Lӧrincová, Branislav Oremus

                   proti: 0                 

                   zdržal sa: 0  

 

OZ súhlasí s vysporiadaním schodku rozpočtu obce za rok 2010 z návratných zdrojov financovania a prebytkom hospodárenia v bežnom rozpočte a vyjadruje súhlas s celoročným hospodárením bez výhrad.

 

Hlasovanie: za: 10 poslancov: Mgr. Marek Vittek, Ing. Agnesa Ruschková,

                                                 Juraj Oremus, Mgr. Denisa Slížová, Jozef Oremus,

                                                 MVDr. Juraj Šimunek, Ing. Marián Krajčír, Mgr. Ondrej

                                                 Remiáš, Ľubica Lӧrincová, Branislav Oremus

                   proti: 0                 

                   zdržal sa: 0  

 

9.) Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Bánov za rok 2010 – Nakoľko neboli žiadne diskusné príspevky k tomuto bodu starostka obce dala poslancom hlasovať. OZ berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce Bánov za rok 2010.

 

Hlasovanie: za: 10 poslancov: Mgr. Marek Vittek, Ing. Agnesa Ruschková,

                                                 Juraj Oremus, Mgr. Denisa Slížová, Jozef Oremus,

                                                 MVDr. Juraj Šimunek, Ing. Marián Krajčír, Mgr. Ondrej

                                                 Remiáš, Ľubica Lӧrincová, Branislav Oremus

                   proti: 0                 

                   zdržal sa: 0  

 

10.) Audítorská správa do rozpravy sa ako jediná prihlásila Ing. Agnesa Ruschková, ktorá spýtala na malú nejasnosť v správe (išlo o preklep pri písaní správy, pozn. zapisovateľky).  OZ berie na vedomie správu audítora za rok 2010.

 

Hlasovanie: za: 10 poslancov: Mgr. Marek Vittek, Ing. Agnesa Ruschková,

                                                 Juraj Oremus, Mgr. Denisa Slížová, Jozef Oremus,

                                                 MVDr. Juraj Šimunek, Ing. Marián Krajčír, Mgr. Ondrej

                                                 Remiáš, Ľubica Lӧrincová, Branislav Oremus

                   proti: 0                 

                   zdržal sa: 0  

 

11.) Dodatok č. 1 k zmluve o prenájme Západoslovenská vodárenská spoločnosť – v zmluve o prenájme vynechali výtlačné zariadenie, ktoré ZVS, a.s. potrebuje zmluvne doriešiť, preto priniesli dodatok č. 1. OZ schvaľuje dodatok č. 1 k zmluve prevádzkovaní č. 41/03612/2010, uzatvorenej dňa 10.02.2011 medzi obcou Bánov a Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s.

 

Hlasovanie: za: 10 poslancov: Mgr. Marek Vittek, Ing. Agnesa Ruschková,

                                                 Juraj Oremus, Mgr. Denisa Slížová, Jozef Oremus,

                                                 MVDr. Juraj Šimunek, Ing. Marián Krajčír, Mgr. Ondrej

                                                 Remiáš, Ľubica Lӧrincová, Branislav Oremus

                   proti: 0                 

                   zdržal sa: 0  

 

12.) VZN obce o zmene a doplnení VZN č. 3/2010 o poskytovaní sociálnych služieb a úhradách za sociálne služby ­–o bodoch 12 a 13 sa rokovalo zároveň – boli zlúčené. S procedurálnym návrhom prišiel Mgr. Marek Vittek, aby p. Ľubica Lӧrincová a p. Katarína Gubová stiahli svoje návrhy z rokovania. OZ neschvaľuje procedurálny návrh Mgr. Mareka Vitteka.

 

Hlasovanie: za: 4 poslancov: Mgr. Marek Vittek, MVDr. Juraj Šimunek, Mgr. Ondrej

                                               Remiáš, Ľubica Lӧrincová

                   proti: 6                Ing. Marián Krajčír, Juraj Oremus, Jozef Oremus, Branislav Oremus,

                                               Ing. Agnesa Ruschková,  Mgr. Denisa Slížová      

                   zdržal sa: 0

  

Rozprava: Mgr. Marek Vittek, Jozef Oremus, Juraj Oremus, MVDr. Juraj Šimunek, Ľubica Lӧrincová. Ing. Marián Krajčír podal návrh na uznesenie, aby bol bod č. 13stiahnutý z rokovania. OZ súhlasí s návrhom poslanca Krajčíra o stiahnutí bodu č. 13 z rokovania OZ.

 

Hlasovanie: za: 8 poslancov:  Branislav Oremus, Ing. Agnesa Ruschková,

                                                 Juraj Oremus, Mgr. Denisa Slížová, Jozef Oremus,

                                                 MVDr. Juraj Šimunek, Ing. Marián Krajčír, Mgr. Ondrej

                                                 Remiáš

                   proti: 0                 

                   zdržal sa: 2            Ľubica Lӧrincová, Mgr. Marek Vittek

 

OZ schvaľuje VZN Obce Bánov č.4/2011, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Obce Bánov č. 3/2010 o poskytovaní sociálnych služieb a úhradách za poskytované služby, ktoré predložila p. Katarína Gubová.

 

Hlasovanie: za: 7 poslancov:  Branislav Oremus, Ing. Agnesa Ruschková,

                                                 Juraj Oremus, Mgr. Denisa Slížová, Jozef Oremus,

                                                 MVDr. Juraj Šimunek, Ing. Marián Krajčír

                   proti: 1                   Ľubica Lӧrincová

                   zdržal sa: 2            Mgr. Ondrej Remiáš, Mgr. Marek Vittek

 

13.) VZN obce o zmene a doplnení VZN č. 3/2010 o poskytovaní sociálnych služieb a úhradách za sociálne služby – prerokovaný spolu s bodom č. 12, stiahnutý z rokovacieho programu.

 

14.) Zabezpečenie školenia poslancov OZ – návrhvzišiel zo strany poslanca Mgr. Mareka Vitteka. P. starostka informovala, že školenie už je doriešené, s JUDr. Spišiakovou sa dohodli na dátume

 

8.4.2011 o 15.00 hod. v KD Bánov. OZ súhlasí so zabezpečením školenia „Právna úprava samosprávy v SR a jej orgánov“ pre poslancov a členov komisií RVC Nitra JUDr. Spišiakovou.

 

Hlasovanie: za: 10 poslancov: Mgr. Marek Vittek, Ing. Agnesa Ruschková,

                                                 Juraj Oremus, Mgr. Denisa Slížová, Jozef Oremus,

                                                 MVDr. Juraj Šimunek, Ing. Marián Krajčír, Mgr. Ondrej

                                                 Remiáš, Ľubica Lӧrincová, Branislav Oremus

                   proti: 0                 

                   zdržal sa: 0

 

15.) Žiadosť o vybudovanie umývačky áut – Ing. Agnesa Ruschková, ako predsedkyňa Komisie stavebnej, správy majetku a územného plánovania, sa vyjadrila, že komisia túto umývačku áut odporúča. OZ berie žiadosť p. Petra Helmeša o ručnú umývačku áut na vedomie.

 

Hlasovanie: za: 10 poslancov: Mgr. Marek Vittek, Ing. Agnesa Ruschková,

                                                 Juraj Oremus, Mgr. Denisa Slížová, Jozef Oremus,

                                                 MVDr. Juraj Šimunek, Ing. Marián Krajčír, Mgr. Ondrej

                                                 Remiáš, Ľubica Lӧrincová, Branislav Oremus

                   proti: 0                 

                   zdržal sa: 0

 

16.) Interpelácie poslancov OZ – svoje interpelácie v písomnej podobe odovzdala poslankyňa

p. Ľubica Lӧrincová.

 

17.) Organizačné otázky, rôzne – p. starostka informovala o projekte – Premena tradičnej školy na modernú, ktorý si podala Základná škola. Je to projekt zameraný na angličtinu, vzdelávanie učiteľov a na čitateľskú gramotnosť. Obec zabezpečuje spolufinancovanie tohto projektu. Pôvodný projekt bol vo výške 5.000.000,- Sk (165.969,59 €) spoluúčasť obce 250.000,- Sk (8.298,48 €). Aktuálne sa cena pohybuje od 3.000.000,- Sk do 7.000.000,- Sk (od 99.581,76 € do 232.357,43 €) s 5% spoluúčasťou obce. Problém je v tom, že projekt je zameraný na konkrétnych učiteľov, píše sa počet konkrétnych hodín, ktoré s novou technikou odučia a 3 angličtinárky odchádzajú na materskú dovolenku. Projekt je potrebné podať do 31.05.2011. Ing. Mariána Krajčíra zaujímalo, čo za tú sumu peňazí škola vlastne dostane. Odpovedala Mgr. Denisa Slížová okrem techniky a programov sú tu zarátané aj odmeny pre vyučujúcich a ich vzdelávanie.

 

18.) Diskusia – MVDr. Juraj Šimunek v rámci diskusie vyzval občanov, ktorí poznajú nejakých angličtinárov, prípadne ak sú sami spôsobilí vyučovať tento jazyk, aby sa prihlásili u riaditeľky ZŠ, určite to p. riaditeľka ocení. Ing. Agnesu Ruschkovú zaujímali spomaľovače na ul. Pod hájom, kedy budú dobudované. P. starostka odpovedala, že ešte nie je ukončená rekonštrukcia centier, dokonca zatiaľ ani počasie nie je vyhovujúce. Dlhšie časové obdobie musia teploty vzduchu dosahovať aspoň 15 ̊C. Ing. Marián Krajčír v mene občanov, ktorí uskutočňujú výstavbu svojich rodinných domov za Poľnohospodárom sa sťažujú na rýchlu jazdu áut, či by nebolo možné nejako ich obmedziť. P. prednosta reagoval, že toto je v kompetencii Nitrianskeho samosprávneho kraja. Mgr. Ondrej Remiáš sa vyjadril, že možno by postačil digitálny radar, informačná tabuľa. Poslankyňa p. Ľubica Lӧrincová sa spýtala, či by nebolo možné pri bytovkách umiestniť nejaké lavičky a či by nebolo možné sa prihlásiť k sčítacím komisárom. P. starostka odpovedala, že lavičky sa nachádzajú v športovom areáli, pri detskom ihrisku. Na margo sčítacích komisárov, u nás túto úlohu vykonávajú zamestnanci obce, máme ich dostatok. Mgr. Marek Vittek prispel do diskusie otázkou, že ako bude vykonaná náprava na rekonštruovaných častiach obce, pretože občania ho upozornili, že sa dlažba začína rozchádzať. P. starostka informovala, že pred zasadnutím OZ sa konal kontrolný deň kvôli týmto nedostatkom a tie budú odstránené.

 

19.) Záver:  p. starostka sa poďakovala za diskusné príspevky a požiadala predsedu návrhovej komisie, aby prečítal uznesenia.

 

U z n e s e n i a

z  III. riadneho zasadania Obecného zastupiteľstva v Bánove, konaného

06. apríla 2011 v zasadačke Obecného úradu Bánov

Obecné zastupiteľstvo v Bánove

     

S C H V A Ľ U J E :

 

-          Plán práce Komisie sociálnej a zdravotnej na I. polrok 2011

-          Plán práce Finančnej komisie na I. polrok 2011

-          Plán práce Komisie stavebnej, správy majetku a územného plánovania na I. polrok 2011

-          Plán práce Športovej komisie na rok 2011

-          Plán práce Komisie na ochranu verejného poriadku na rok 2011

-          Plán práce Komisie pre rozvoj vzdelávania a kultúry na rok 2011

-          Záverečný účet obce Bánov za rok 2010

-          Dodatok č. 1 k zmluve prevádzkovaní č. 41/03612/2010, uzatvorenej dňa 10.02.2011 medzi obcou Bánov a Západoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s.

-          VZN Obce Bánov č.4/2011, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Obce Bánov č. 3/2010 o poskytovaní sociálnych služieb a úhradách za poskytované služby – predložila p. Katarína Gubová

 

S Ú H L A S Í :

 

-          S aktualizovaním Komunitného plánu sociálnych služieb obce Bánov

-          S návrhom poslanca Krajčíra o stiahnutí bodu č. 13 z rokovania OZ

-          S vysporiadaním schodku rozpočtu obce za rok 2010 z návratných zdrojov financovania a prebytkom hospodárenia v bežnom rozpočte a vyjadruje súhlas s celoročným hospodárením bez výhrad

-          So zabezpečením školenia „Právna úprava samosprávy v SR a jej orgánov“ pre poslancov a členov komisií RVC Nitra JUDr. Spišiakovou

 

V O L Í    A   U S T A N O V U J E:

 

-          Za členov Komisie sociálnej a zdravotnej pri OZ v Bánove MUDr. Alenu Okšovú a MUDr. Romana Haramia

-          Za zapisovateľa Komisie na ochranu verejného poriadku p. Michala Palacku

 

B E R I E    N A    V E D O M I E :

 

-          Vzdanie sa MUDr. Gustáva Augustína členstva v sociálnej a zdravotnej komisii pri OZ v Bánove

-          Vzdanie sa členstva v Športovej komisii p. Ľubici Lӧrincovej

-          Správu o využiteľnosti KD za II. polrok 2010

-          Správu o činnosti knižnice za rok 2010

-          Správu KTB Bánov za rok 2010

-          Správu SMO o činnosti za rok 2010

-          Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu za rok 2010

-          Správu audítora za rok 2010

-          Žiadosť o vybudovanie umývačky áut p. Peter Helmeš

 

D O P O R U Č U J E :

 

-          Obecnému úradu v Bánove v spolupráci s Komisiou sociálnou a zdravotnou uskutočniť monitoring (resp. zistiť záujemcov) o stravovanie a rozvoz stravy formou plagátov na vývesnej tabuli obce pred OcÚ a pred kostolom, rozhlasovou reláciou v obecnom rozhlase, oznamom v káblovej televízii, prípadne inými spôsobmi (anketa, dotazník)

-          Vyhlásiť konkurz na obsadenie miesta pracovníka OKS

-          Prednostovi úradu zabezpečiť kontrolu a reguláciu spotreby energií v ŠA

 

N E S C H V A Ľ U J E :

 

-          Poskytnutie dotácie hokejbalovému klubu Dragons na hokejbalové ihrisko

-          Poskytnutie dotácie poľovníckej spoločnosti Dolina

-          Poskytnutie dotácie športovým klubom TJ Lokomotíva Bánov vo výške nájmu z bufetu

-          Procedurálny návrh poslanca M. Vitteka

                 

U K L A D Á :

 

-          prednostovi OcÚ v spolupráci s JUDr. M. Zahorákom a sociálnou pracovníčkou vypracovať návrh Smernice na rozvoz stravy obce Bánov

-          prednostovi OcÚ Bánov

-          právnikovi obce v súčinnosti s Komisiou stavebnou, správy majetku a územného plánovania vypracovať návrh riešenia problému s odkúpením parcely č. 2805/107 o výmere 327 m2 vedenej  na LV č. 168, k.ú. Bánov od manželov Kováčových, vlastníkov nehnuteľnosti

 

 

     Starostka obce poďakovala všetkým za účasť a ukončila zasadnutie obecného zastupiteľstva.

 

 

 

 

 

 

 

              Mgr. Peter Rácek                                                                PhDr. Helena Juríková

                prednosta OcÚ                                                                      starostka obce

 

 

 

 

 

Overovatelia:  Juraj Oremus                               ........................................

 

                     MVDr. Juraj Šimunek                    .........................................

 

 

 

 

 

 

 

Zapísala: Alexandra Brezíková

Dátum vloženia: 18. 4. 2011 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 18. 4. 2011 0:00
Autor: Super Admin