Obec Bánov

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

XXXIX. zasadnutie OZ

-

O b e c n é    z a s t u p i t e ľ s t v o   B á n o v

Číslo: XXXIX/2010                                                Bánov 16.06.2010
 

Z Á P I S N I C A

 


z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 16. júna 2010, t.j. v stredu o 16.00 hod. v zasadačke OcÚ Bánov, s nasledovným programom:
     

1.   Otvorenie - PhDr. Helena Juríková – starostka obce

 

2.   Dodatok č. 1 k zmluve ZŠ s MŠ medzi obcou Bánov a Globál s.r.o. Bojnice

 

3.   Výber zariadenia do šatní ZŠ

 

4.   Zberný dvor – uznesenie

 

5.  Žiadosť Ondreja Remiáša o odpustenie poplatku za prenájom ŠA

 

6. Záver

 

 

 

 

 

                                                                                                              Starostka obce
                                                                                                        PhDr. Helena Juríková

 

 

 

P r í t o m n í


sú vlastnoručne podpísaní na prezenčnej listine, ktorá je súčasťou zápisnice. Zo zasadnutia sa ospravedlnili poslanci p. Peter Hrala, p. Adrián Ohrádka a Mgr. Denisa Slížová.

Z a s a d a n i e


1.) XXXIX. mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila starostka obce PhDr. Helena Juríková, ktorá na úvod rokovania privítala všetkých prítomných poslancov a poďakovala im za účasť. Skonštatovala, že je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov, čiže OZ je uznášania schopné. Za zapisovateľku XXXIX. mimoriadneho zasadania OZ určila p. Alexandru Brezíkovú. Za overovateľov zápisnice z dnešného riadneho zasadania OZ boli menovaní poslanci: p. Ing. Milan Paška a p. Martin Dananai. Starostka obce prečítala body rokovania, kvôli ktorým bolo dnešné mimoriadne zasadnutie OZ zvolané. Starostka obce vyzvala prítomných, aby predložili svoje doplňujúce návrhy. Starostka obce dala hlasovať poslancom, kto je za schválenie rokovacieho programu tak, ako bol predložený. Program dnešného rokovania bol jednomyseľne schválený.

Hlasovanie: za hlasovalo: 8 poslancov:
                                             Mgr. Marek Vittek, Regina Rosivalová, Juraj Oremus, Jozef
                                             Oremus, Ing. Milan Paška, Martin Dananai, Ing. Marek Mráz,
                                             Ing. Agnesa Ruschková
                    proti: 0
                    zdržal sa: 0

Starostka obce doporučila za členov návrhovej komisie týchto poslancov: p. Juraj Oremus, Mgr. Marek Vittek a p. Regina Rosivalová. Požiadala poslancov o vyjadrenie, či s predloženým návrhom súhlasia, alebo majú pozmeňujúce návrhy. Žiadne pozmeňujúce návrhy neboli, preto dala hlasovať za schválenie návrhovej komisie vo vyššie uvedenom zložení.


Hlasovanie: za hlasovalo: 8 poslancov:
                                             Mgr. Marek Vittek, Regina Rosivalová, Juraj Oremus, Jozef
                                             Oremus, Ing. Milan Paška, Martin Dananai, Ing. Marek Mráz,
                                             Ing. Agnesa Ruschková
                    proti: 0
                    zdržal sa: 0


2.) Dodatok č. 1 k zmluve ZŠ s MŠ medzi obcou Bánov a Globál s.r.o. Bojnice: prejednávali sa práce naviac, niektoré sa nevykonajú vôbec. Z príkladov možno uviesť, že sa urobila sedlová strecha, nebude sa zatepľovať škôlka, pre nedostatok financií sa nebude budovať kanalizácia v škol. areáli, budú navýšené vlastné zdroje. OZ schvaľuje Dodatok č. 1 k zmluve ZŠ s MŠ medzi obcou Bánov a Globál s.r.o. Bojnice. 

 

Hlasovanie: za hlasovalo: 8 poslancov:
                                             Mgr. Marek Vittek, Regina Rosivalová, Juraj Oremus, Jozef
                                             Oremus, Ing. Milan Paška, Martin Dananai, Ing. Marek Mráz,
                                             Ing. Agnesa Ruschková
                    proti: 0
                    zdržal sa: 0


3.) Výber zariadenia do šatní ZŠ: p. starostka informovala, že žiadala o dotáciu na tieto skrinky z MF SR, zatiaľ však neprišla žiadna odpoveď. Čo sa týka materiálu, na výber máme z plechových skriniek za 15.000,- € (skrinky pre 258 žiakov + 5 lavičiek), prípadne z odolnej umeliny za 25.000,- €. Poslanci vyjadrili názor, že ak obec dostane dotáciu na zariadenie z MF SR, súhlasia s nákupom skriniek v hodnote

25.000,- €, no ak nie, kúpia sa plechové skrinky za 15.000,- €. OZ súhlasí s ponukou zariadenia do šatní ZŠ do výšky 15.000,- €.

 

Hlasovanie: za hlasovalo: 8 poslancov:
                                             Mgr. Marek Vittek, Regina Rosivalová, Juraj Oremus, Jozef
                                             Oremus, Ing. Milan Paška, Martin Dananai, Ing. Marek Mráz,
                                             Ing. Agnesa Ruschková
                    proti: 0
                    zdržal sa: 0


4.) Zberný dvor - uznesenie: v týždni od 21.6.2010 sa podáva projekt na Zberný dvor. Tento projekt už bol odsúhlasený na OZ, avšak je potrebné odsúhlasiť uznesenie v predloženom znení. OZ schvaľuje predloženie žiadosti o NFP v rámci OP Životné prostredie, operačného cieľa 4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu, s názvom projektu: „Zlepšenie systému separovaného zberu v obci Bánov“,

   - výška celkových výdavkov na projekt:                                                                 892.714,80 €

   - výška celkových oprávnených výdavkov na projekt:                                             892.714,80 €

   - výška spolufinancovania projektu z celkových oprávnených výdavkov:                    44.635,74 € Spolufinancovanie bude zabezpečené z vlastných zdrojov.


Hlasovanie: za hlasovalo: 8 poslancov:
                                             Mgr. Marek Vittek, Regina Rosivalová, Juraj Oremus, Jozef
                                             Oremus, Ing. Milan Paška, Martin Dananai, Ing. Marek Mráz,
                                             Ing. Agnesa Ruschková
                    proti: 0
                    zdržal sa: 0


5.) Žiadosť p. Ondreja Remiáša o odpustenie poplatku za prenájom ŠA: žiadosť sa týka akcie, ktorá sa konala v priestoroch ŠA 1.5.2010. Za priestory KD bol poplatok odpustený, spoplatnené neboli ani priestory nového cintorína, nakoľko je toto verejné priestranstvo. Za priestory ŠA mal byť nájom vyplatený po akcii, avšak tu priniesol p. Ondrej Remiáš žiadosť o odpustenie poplatku. Nakoľko nežiada ako nezisková organizácia, ale ako fyzická osoba, väčšina poslancov bola proti odpusteniu poplatku. OZ nesúhlasí so žiadosťou p. Ondreja Remiáša o odpustenie poplatku za prenájom ŠA.


Hlasovanie: za hlasovalo: 0 poslancov
                    proti: 6              Regina Rosivalová, Juraj Oremus,
                                             Ing. Milan Paška, Ing. Marek Mráz,
                                             Ing. Agnesa Ruschková, Jozef Oremus      
                    zdržal sa: 2       Mgr. Marek Vittek, Martin Dananai

 

6.) Záver:

 

U z n e s e n i e    č.  XXXIX/20100616

z  XXXIX. mimoriadneho zasadania Obecného zastupiteľstva v Bánove, konaného

16. júna 2010 v zasadačke Obecného úradu Bánov

 

Obecné zastupiteľstvo v Bánove

 

S C H V A Ľ U J E:

 

- Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 595/2009 uzatvorený podľa Obchodného zákonníka na stavebnú akciu

   „Základná škola s materskou školou Bánov“ vo výške 27.615,49 €

- Predloženie žiadosti o NRP v rámci OP Životné prostredie, operačného cieľa 4.1 Podpora aktivít

   v oblasti separovaného zberu, s názvom projektu:

   „Zlepšenie systému separovaného zberu v obci Bánov“,

   - výška celkových výdavkov na projekt:                                                                 892.714,80 €

   - výška celkových oprávnených výdavkov na projekt:                                             892.714,80 €

   - výška spolufinancovania projektu z celkových oprávnených výdavkov:                    44.635,74 €

   Spolufinancovanie bude zabezpečené z vlastných zdrojov.

 

S Ú H L A S Í:

 

- S ponukou zariadenia do šatní ZŠ do výšky 15.000,- €

 

N E S Ú H L A S Í:

 

-         So žiadosťou p. Ondreja Remiáša o odpustenie poplatku za prenájom ŠA

 

 

PhDr. Helena Juríková dala poslancom hlasovať, kto je za prijatie horeuvedeného uznesenia v tomto znení.

Hlasovanie: za hlasovalo: 8 poslancov:
                                             Mgr. Marek Vittek, Regina Rosivalová, Juraj Oremus, Jozef
                                             Oremus, Ing. Milan Paška, Martin Dananai, Ing. Marek Mráz,
                                             Ing. Agnesa Ruschková
                    proti: 0
                    zdržal sa: 0

 

 

 

 

 

 

.


             PhDr. Helena Juríková                                                       Mgr. Peter Rácek
                   starostka obce                                                          prednosta OcÚ Bánov
 

 

 Overovatelia:  


                Martin Dananai                               .......................................

                Ing. Milan Paška                             .......................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Zapísala: Alexandra Brezíková    ..........................

Dátum vloženia: 9. 11. 2010 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 9. 11. 2010 0:00