Obec Bánov

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

XXXVIII. zasadnutie OZ

-

O b e c n é    z a s t u p i t e ľ s t v o   B á n o v

Číslo: XXXVIII/2010                                                           Bánov 02.06.2010


Z Á P I S N I C A

 


z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo 02. júna 2010, t.j. v stredu o 17:00 hod. v zasadačke OcÚ Bánov, s nasledovným programom:


1. Otvorenie - PhDr. Helena Juríková – starostka obce


2. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 595/2009 – stavebná akcia „Základná škola s materskou školou

    Bánov“

 

 

3. Záver

 

 

 

 

 

                                                                                                              Starostka obce
                                                                                                         PhDr. Helena Juríková
 

 

 

P r í t o m n í


sú vlastnoručne podpísaní na prezenčnej listine, ktorá je súčasťou zápisnice. Zo zasadnutia sa ospravedlnili poslanci Ing. Marek Mráz, Ing. Agnesa Ruschková.

Z a s a d a n i e


1.) XXXVIII. mimoriadne zasadnutie obecného zastupiteľstva otvorila starostka obce PhDr. Helena Juríková, ktorá na úvod rokovania privítala všetkých prítomných poslancov a poďakovala im za účasť. Skonštatovala, že je prítomná nadpolovičná väčšina poslancov, čiže OZ je uznášania schopné. Za zapisovateľku XXXVIII. mimoriadneho zasadania OZ určila p. Alexandru Brezíkovú. Za overovateľov zápisnice z dnešného mimoriadneho zasadania OZ boli menovaní poslanci: p. Martin Dananai a p. Jozef Oremus. Starostka obce prečítala bod rokovania, kvôli ktorému bolo dnešné mimoriadne zasadnutie OZ zvolané. Starostka obce vyzvala prítomných, aby predložili svoje doplňujúce návrhy. Žiadny z poslancov nemal doplňujúci návrh do programu rokovania, preto dala p. starostka hlasovať za prijatie programu tak, ako bol predložený. Program dnešného rokovania bol jednomyseľne schválený.

Hlasovanie: za hlasovalo: 9  poslancov za prijatie programu:
                                             Mgr. Denisa Slížová, Mgr. Marek Vittek, Peter Hrala, Adrián
                                             Ohrádka, Juraj Oremus, Regina Rosivalová, Ing. Milan
                                             Paška, Jozef Oremus, Martin Dananai

                    proti: 0
                    zdržal sa: 0


Starostka obce doporučila za členov návrhovej komisie týchto poslancov: Juraj Oremus, Mgr. Marek Vittek a p. Ing. Milan Paška. Požiadala poslancov o vyjadrenie, či s predloženým návrhom súhlasia, alebo majú pozmeňujúce návrhy. Žiadne pozmeňujúce návrhy neboli, preto dala hlasovať za schválenie návrhovej komisie vo vyššie uvedenom zložení.

 
Hlasovanie: za hlasovalo: 9  poslancov za prijatie programu:
                                             Mgr. Denisa Slížová, Mgr. Marek Vittek, Peter Hrala, Adrián
                                             Ohrádka, Juraj Oremus, Regina Rosivalová, Ing. Milan
                                             Paška, Jozef Oremus, Martin Dananai

                    proti: 0
                    zdržal sa: 0

 

Zasadnutie OZ prerušili členovia okresnej povodňovej komisie, ktorí objasnili mimoriadnu situáciu v obci a oboznámili s ďalšími postupmi. Nakoľko komisia odchádzala na obhliadku kritického miesta a vyžadovalo si to prítomnosť vedenia obce, bolo zasadnutie OZ zrušené.

OZ na XXXVIII. mimoriadnom zasadnutí neprijalo žiadne uznesenie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              PhDr. Helena Juríková                                                            Mgr. Peter Rácek
                   starostka obce                                                                prednosta OcÚ Bánov

 

 

 

 

 

 
Overovatelia:   Jozef Oremus                                  .......................................

                        Martin Dananai                                .......................................
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Zapísala: Alexandra Brezíková    ..........................

Dátum vloženia: 9. 11. 2010 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 9. 11. 2010 0:00