Odpadové hospodárstvo

odpad

EUROPROJEKTY

europrojekty

Facebook obce Bánov

Obec Bánov

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 2
DNES: 26
TÝŽDEŇ: 458
CELKOM: 1059671

Obecná knižnica Bánov

Knižnica

Monografia obce

Monografia obce

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Rozpočet obce Bánov na rok 2008

Typ: ostatné
-

Návrh rozpočtu obce Bánov na rok 2008

   
         
   

Príjmy

2007

2008

1 Daňové príjmy 21957 21810
2 111003 Výnos dane z príjmov úz. samosprávy 18157 18000
3 121001 Daň z nehnuteľnosti z pozemkov 1740 1740
4 121002 Daň z nehnuteľnosti zo stavieb 550 550
5 133001 Daň za psa 40 50
6 133012 Za užívanie verejného priestranstva 50 50
7 133013 Za komunálne odpady 1150 1150
8 133003 Popl. za výherné automaty 270 270
9

 

Tuzemské bežné transfery
8453 7861
10 312001 Krajský stavebný úrad 92 92
11 312001 Matrika dotácia zo ŠR 102 102
12 312001 Dot. Na register obyvateľov 37 37
13 312001 Dot. Na komunikácie 5 5
14 312001 Dot. Na životné prostredie 15 15
15 312001 ZŠ s MŠ transfery zo ŠR 7610 7610
16 312001 Dot. Na štipendium a stravné ZŠ s MŠ 123 0
17 312001 VPP z Eur.SF 402 0
18 312001 Dot. Na mzdu CO sklad 2 0
19 312001 Dot. Na kultúrne akcie OKS z Nitr. Sam.kraja 65 0
20 Nedaňové príjmy 1144 1035
21 221004 Správne poplatky 100 110
22 223001 Rozhlasové relácie 20 35
23 223001 Za separovaný zber 140 150
24 229008 Výťažok z lotérií 13 15
25 229005 Poplatky za znečisťovanie ovzdušia 25 25
26 242 Úroky z vkladov 70 80
27 223001 Cintorínske poplatky 15 20
28 223001 Pohrebné služby 45 45
29 212003 OKS prenájom priestorov 150 150
30 223001 OKS za vstupné a služby 30 50
31 223001 Zápisné v knižnici 5 5
32 223001 Opatrovateľská služba 20 20
33 223001 za predaj kukurice dopl.fa z roku 2006 20 0
34 292017 Vrátenie platieb min.roku /vyúčt.energií/ 147 0
35 223001 Práce plošinou 20 20
36 223001 Práce fekálom 300 300
37 223001 Práce drtičkou a traktorom 6 5
38 223001 Predaj smetných nádob 5 5
39 223001 Príjem za mzdy KTB r 2006 13 0
40

 

Nedaň.príjmy z vlastníctva majetku zprenájmov
2194 2164
41        
42

 

 

Kapitálové príjmy
354 5
43 233001 Kapit.príjmy z predaja pozemkov 50 5
44 231 Predaj plynár.zariadenia a prípojky bytovky 266 0
45 231 Za predaj LIAZ 38 0
46        
47 291004 Splátky soc.pôžičiek 15 15
48        
49
Príjmy ZŠ s MŠ - vlastné /z prenájmu,školné/
153 150
50        

51

 

Celkom príjmy

34270

33040

         
         
         
         
         
         
         

 

 

Výdavky

2007

2008

52 610 Správa obce mzdy,platy a ostatné os.vyrovnania 2475 2700
53 620 Poistné Zdrav. a soc. poist., DDP 890 950
54 630 Tovary a služby spolu 1642 2100
55 631001 Cestovné náhrady 10 10
56 632001 Plyn OcÚ 70 70
57 632001 El. energia OcÚ+garáž 45 45
58 632001 Vodné 5 5
59 632003 Telefónne poplatky 170 170
60 632003 Poštové poplatky 50 50
61 633002 Výpočtová technika 70 70
62 633003 Telekomunikačná technika 0 10
63 633006 Všeobecný mat. /kancelársky, čistiaci.../ 120 170
64 633009 Knihy, časopisy, noviny 20 20
65 633016 Reprezentačné 50 50
66 634001 PHM, oleje Fabia, felícia 60 60
67 634002 Servis, údržba auta 15 15
68 634003 Poistenie auta 18 18
69 634005 Karty, známky,poplatky -autá 6 6
70 635002 Údržba výpočt. techniky 35 40
71 635003 Údržba telekom. techniky 10 10
72 635004 Údržba prev.strojov /has.prístr./ 20 20
73 635006 Nájom budov, objektov /Kováčová, poz.fond/ 25 43
74 635006 Údržba budov /OCU/ 25 30
75 637001 Školenia, kurzy, semináre 15 15
76 637003 Propagácia, reklama, inzercia 60 50
77 637004 Všeobecné služby 54 150
78 637005 Audítorské služby 18 18
79 637005 Právne služby 85 85
80 637005 Špeciálne služby /geom.plány.../ 69 75
81 637012 Bankové poplatky 20 25
82 637012 Poplatky a odvody /ZPS, súdne, kataster../ 49 50
83 637014 Stravovanie 110 110
84 637016 Prídel do soc.fondu 20 20
85 637018 Vrátenie príjmov min.roku /vyúčt.energií/ 28 0
86 637023 Kolkové známky 10 10
87 637026 Odmeny poslancom 235 235
88 637027 Práce na dohodu+ verejné obstarávanie 30 100
89 637035 Dane /z úrokov/ 15 15
90 637011 Územný plán - zmeny a doplnky 0 230
91 642 Transfery jednotlivcom a nezisk.org. 126 140
92 642006 Príspevok ZMOS 15 15
93 642006 Príspevok RVC 6 6
94 642015 Príspevok zam. na nemoc.dávky 5 4
95 642006 Prísp. spoločný stavebný úrad 100 115
96   01.1.1.6 Správa obce spolu 5133 5890
97        
98 610 SMO mzdy,platy a ostatné os.vyrovnania 345 605
99 620 Poistné ZP, soc.pois., DDP 142 210
100 632001 Plyn 50 50
101 632001 Elektrická energia 105 100
102 632001 Voda 3 3
103 632003 Telefónne poplatky 20 20
104 633006 Mat. /kancelársky, čistiaci,prac.odevy 55 50
105 634001 PHM, oleje - Avia, traktor, Liaz 160 160
106 634002 Údržba, oprava- Avia, traktor, Liaz 90 90
107 634003 Poistné áut, STK 46 10
108 637001 Školenia, kurzy, semináre 5 5
109 636004 Finančý nájom traktora Zetor 426 540
110 637004 Všeobecné služby /fekálie ČOV/ 130 130
111 637014 Stravovanie 35 30
112 637027 Odmeny mimoprac.pomeru 9 0
113 637016 Prídel do soc.fondu 6 10
114 642015 Náhrada príjmu pri PN 1 5
115   Správa Majetku obce spolu 1628 2018
116        
117 610 OKS mzdy,platy a ostatné os.vyrovnania 390 500
118 620 Poistné ZP, soc.pois., DDP 145 175
119 632 El. energia, plyn, voda 130 130
120 637004 Služby- práčovňa 20 20
121 633003 Ozvučovacia technika 0 120
122 637004 Revízie zariadení 0 10
123 637012 Poplatky za diskotéky 10 0
124 637014 Stravovanie 36 36
125 637016 Prídel do soc.fondu 5 8
126 642015 Náhrada príjmu pri PN 4 6
127 632003 Telefónne poplatky 5 5
128 633006 Materiál /kanc., čistiace,chladničky,riady/ 50 100
129 635004 Údržba zariadení 20 20
130 637002 Výdavky na kult.a spoloč. Podujatia 175 160
131 632001 El. energia, plyn, voda -svadobka 30 30
132   08.2.0 OKS, svadobka spolu 1020 1320
133        
134 610 Knižnica mzdy, platy a ostatné os.vyrovnania 116 120
135 620 Poistné ZP, soc.pois., DDP 40 42
136 633 Materiál , knihy, časopisy 10 10
137 637014 Stravovanie 6 10
138 637016 Prídel do soc.fondu 2 3
139   08.2.0.5 Knižnica spolu 174 185
140        
141 642014 Prípevok na plážový volejbal 20 0
142 637026 Odmeny za kroniku 30 30
143 637026 Odmeny za činnosť ZPOZ 4 5
144 642014 Príspevok Galabriel 4 5
145 642014 Príspevok Kesanka,Bánovčanka,Kesanček 50 15
146 642014 Príspevok Divadlo J.G.Tajovského 0 10
147 642014 Príspevok na opravu organu v kostole 0 40
148 642014 Príspevky združ.,klubom na kult.šport.akcie 0 10
149   08.2.0.9 Ostatné kult. služby spolu 108 115
150        
151   08.3.0 Miestny rozhlas údržba 30 40
152        
153 610 Verejné osvetlenie mzdy,platy a ostatné os.vyr. 30 80
154 620 Poistné ZP, soc.poist. 11 30
155 632 Energie 740 740
156 633 Materiál 150 150
157 634 PHM, poistné Avia 65 65
158 637 Stravovanie 4 5
159   06.4.0 Verejné osvetlenie spolu 1000 1070
160        
161   Športový areál a strelnica: 1045 972
162 610 Mzdy,platy a dohody -údržba areálu 250 212
163 620 Poistné ZP, soc. Pois, DDP,strav., soc.fond. 95 80
164 632 El.energia, plyn, voda 400 400
165 630 Údržby, opravy ŠA a strelnice 300 280
166   Príspevky športovým klubom: 609 656
167 642 Bedmintonový klub 0 3
168 642 Fotbalový oddiel 450 490
169 642 Strelecký klub 50 50
170 642 STO TJ 60 60
171 642 Aerobic Fanatik Klub 49 40
172 642 MO SRZ- rybári 0 10
173 642 Posilňovňa 0 3
174   08.1.0 Rekr.a športové služby spolu 1654 1628
175        
176 610 Dom smútku, cintoríny- mzdy, platy, odmeny 106 136
177 620 Poistné ZP, soc.pois, DDP 33 48
178 632 El. energia 25 25
179 635 Údržba cintorínov, odvoz odpadov, chodníky 60 100
180 637014 Stravovanie 9 12
181 637016 Prídel do soc.fondu 1 3
182 632003 Telefónne poplatky 4 4
183   08.4.0 Cintoríny, dom smútku spolu 238 328
184        
185 610 Miestne komunikácie mzdy, platy... 40 90
186 620 Poistné ZP, soc.pois, stravné 17 31
187 635 Údržba MK a chodníkov /+odvodnenie Kukučínova 155 200
188 642 Príspevok na prímeskú linku 55 60
189   04.5.1 Miestne komunikácie spolu 267 381
190        
191 610 TKO, separovaný zber - mzdy, platy,odmeny 100 200
192 620 Poistné ZP, soc.pois. 38 70
193 633 TKO nádoby 100 100
194 633 Materiálové výdavky 30 20
195 634 PHM kuka voz 130 130
196 634 PHM separ. zber 35 40
197 634 Poistné, údržba auta 140 100
198 637004 Úložné odpadu 800 750
199 637014 Stravovanie 7 8
200 637027 Pracovníci na dohodu 100 120
201 636001 Nájom za zberný dvor 0 5
202   05.1.0 TKO, separovaný zber spolu 1480 1543
203        
204 610 Údržba verejnej zelene mzdy,platy, odmeny 87 137
205 620 Poistné ZP, soc.pois. 20 48
206 633 Údržba zelene materiál, stromky,zatrávnenie 200 200
207 637014 Stravovanie 10 6
208 637027 Pracovníci na dohodu 25 24
209   06.2.0 Verejná zeleň spolu 342 415
210        
211 610,62 VPP mzdy,odvody - z eur.soc.fondu 380 0
212 633 VPP pracovné pomôcky-z eur.soc.fondu 17 0
213 637014 VPP stravovanie 36 0
214 637016 VPP soc. Fond 4 0
215   04.1.2 Všeobecná prac. oblasť spolu 437 0
216        
217 632 Bytovky energie 82 82
218 632 Dom služieb energie /zdrav.stredisko/ 175 200
219 632 Budova Šurianska ul.energie /obuv, bicykle/ 18 18
220 632 Nájomný byt Hviezdoslavova energie 2 0
221 635006 Dom služieb údržba 350 20
222 637015 Poistné obecného majetku 67 70
223 635006 Údržba budov, objektov v majetku obce 100 100
224 637 Provízia za získané dotácie z EÚ 720 700
225 632 El.energia, plyn, voda - Kino 100 100
226   06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť 1614 1290
227        
228 610 Matrika mzdy,platy a ostatné os.vyrovnania 64 64
229 620 Poistné ZP, soc.poist. 24 24
230 637016 Prídel do soc.fondu 1 1
231 633 Materiál, program,školenia 13 13
232   01.3.3 Matrika spolu z dotácií 102 102
233   01.3.3 Register obyvateľov z dotácií 37 37
234        
235 610 Opatrovateľky mzdy,platy a ostatné os.vyrovnania 152 179
236 620 Poistné ZP, soc.poist. 46 63
237 637016 Prídel do soc.fondu 2 3
238 637 Starostlivosť o starých občanov 100 100
239   10.2.0 Opatr. služba - staroba spolu 300 345
240        
241 642026 Sociálne pôžičky a výpomoci 30 30
242 637014 Príspevok na stravovanie ŠJ z dotácií 73 0
243 633006 Školské potreby - z dotácií 10 0
244 642026 Štipendium - z dotácií 25 0
245   10.7.0 Sociálna pomoc v hm. núdzi 138 30
246 642014 10.4.0 Príspevok pri narodení dieťaťa 100 100
247        
248   02.2.0 Požiarna ochrana 53 30
249        
250   Finančné operácie    
251 821007 Splátka úveru ŠFRB 465 465
252 821005 Splátka úveru Dexia municipálny 700 700
253   01.7.0 Finančné operácie spolu 1165 1165
254        
255 653001 Manipul.poplatky-banková záruka bytovky 19 10
256 651002 Úroky z úveru Dexia 280 180
257 651003 Úroky z úveru ŠFRB 355 355
258   01.7.0 Transakcie verejného dlhu spolu 654 545
259        
260   Kapitálové výdavky    
261   Rekonštrukcia a prestavba KTB rozvodov 200 0
262   Urnový háj 850 0
263   Zasadačka OcÚ 1047 0
264   Oplotenie ZŠsMŠ 50 0
265   Bezbariérový vstup OcÚ 40 0
266   Kaplnka ul.ČA 50 0
267   Cesta Nitrianska Osada 1718 0
268 700 Kapitálové výdavky spolu 3955 2168
269        
270   Originálne kompetencie ZŠ s MŠ 4500 4500
271   ZŠ s MŠ prenesené kompet. - dotácie KŠÚ 7610 7610
272   Výdavky z vlastných príjmov ZŠs MŠ 153 150
273   Príspevok na stravovanie ŠJ ZŠ s MŠ 35 35
274   09.1.2 Školstvo spolu 12298 12295

275

 

Výdavky spolu

34270

33040

276   Ostatné bežné výdavky 343

Vytvorené: 14. 12. 2007
Posledná aktualizácia: 14. 12. 2007 00:00
Autor: