Odpadové hospodárstvo

odpad

EUROPROJEKTY

europrojekty

Facebook obce Bánov

Obec Bánov

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 3
DNES: 20
TÝŽDEŇ: 452
CELKOM: 1059665

Obecná knižnica Bánov

Knižnica

Monografia obce

Monografia obce

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Záverečný účet obce Bánov

Typ: ostatné
-

Záverečný účet Obce Bánov

za rok 2013

V Bánove  marec 2014

Záverečný účet obce za rok 2013

         OBSAH :

1.      Rozpočet obce na rok 2013

2.      Rozbor plnenia príjmov za rok 2013

3.      Rozbor čerpania výdavkov za rok 2013

4.      Použitie prebytku /vysporiadanie schodku/ hospodárenia za rok 2013

5.      Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu

6.      Bilancia aktív a pasív k 31.12.2013

7.      Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2013

8.      Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým a fyzickým osobám 

9.      Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:

a)    zriadeným a založeným právnickým osobám

b)   štátnemu rozpočtu

c)    štátnym fondom

d)   rozpočtom iných obcí

10.  Hodnotenie plnenia programov obce

 

 

Záverečný účet Obce Bánov za rok 2013.

  

1. Rozpočet obce na rok 2013

 Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   2013.

Obec v roku 2013 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2013 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný   rozpočet   bol   zostavený   ako  prebytkový  a  kapitálový   rozpočet ako  schodkový.

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2013.

Rozpočet bol zmenený štyrikrát. Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 12.12.2012 uznesením č. XXI/2/20121212

Zmeny rozpočtu:

-          prvá  zmena  schválená dňa 12.6.2013 uznesením č. XXIV/8/20130612

-          druhá zmena schválená dňa 28.8.2013 uznesením č. XXVII/3/20130828

-          tretia zmena  schválená dňa 11.12.2013 uznesením č. XXIX/3/20131211

-          štvrtá zmena schválená dňa 30.12.2013 starostkou obce

 

Rozpočet obce k 31.12.2013 v eurách

                                                           

 

Rozpočet  schválený

Rozpočet

po zmenách

Príjmy celkom

1249365

1512362

z toho :

 

 

Bežné príjmy

1235705

1361505

Kapitálové príjmy

0

1427

Finančné príjmy

660

136311

Príjmy RO s právnou subjektivitou

13000

13119

Výdavky celkom

1249365

1512362

z toho :

 

 

Bežné výdavky

621087

687792

Kapitálové výdavky

66962

219893

Finančné výdavky

60719

62678

Výdavky RO s právnou subjektivitou

500597

541999

Rozpočet výdavkov obce

748768

970363

 

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2013 v EUR 

 

Rozpočet na rok 2013

Skutočnosť k 31.12.2013

% plnenia

1236365

1516960

122,69

 

 

1) Bežné príjmy - daňové príjmy:

 

Rozpočet na rok 2013

Skutočnosť k 31.12.2013

% plnenia

767830

                  805529

          104,91

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 630000 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2013 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 677878,03 EUR, čo predstavuje plnenie na 107,60 %.

b) Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 79987 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 78621,28 EUR, čo je 98,29% plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 57485,91 EUR, dane zo stavieb boli v sume 21120,19 EUR a dane z bytov boli v sume 15,18 EUR.  K 31.12.2013 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 2252,95  EUR.

c) Daň za psa  2354 EUR.

d) Daň za užívanie verejného priestranstva 827 EUR.

e) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 45848,21 EUR.

 

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:

 

Rozpočet na rok 2013

Skutočnosť k 31.12.2013

% plnenia

151779

                177433

                 116,90

 

a)    Príjmy  z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 116869 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 115918 EUR, čo je 99,19 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov v sume 2966 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 112952 EUR.

b)   Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky:

Z rozpočtovaných 10000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 10441 EUR, čo je 104,41 % plnenie.

Za poskytnuté služby fekál, plošina, kontajner, rozhlas, opatrovateľská služba, pohrebné služby, predaj knihy Bánov, predaj smetných nádob, vstupné za tenisové kurty z rozpočtovaných 20560 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 36701 EUR, čo je 178,51%.

 

3) Bežné príjmy - ostatné príjmy:

 

Rozpočet na rok 2013

Skutočnosť k 31.12.2013

% plnenia

316096

376531                

                119,12

 

 

Obec prijala nasledovné granty a transfery:

P.č.

Poskytovateľ 

Suma v EUR

Účel

1.

ESF a ŠR

15729,86

Zamestnávanie nezamestnaných

2.

MV SR

2815,25

Voľby VUC

3.

Pôdohosp.platobná agentúra

2182,47

Podpora poľnohosp.pozemkov

4.

OU Nitra Odbor školstva

324607

Školstvo

5.

Okresný úrad  Nové Zámky

3828

Matrika

6.

Okresný úrad  Nové Zámky

1223,97

Register obyvateľov

7.

MDVRR SR

6071,01

Oprava ciest po zimnej prevádzke

8.

Obvodný úrad ŽP Nitra

389,19

Starostlivosť o živ.prostredie

9.

Okresný úrad Nové Zámky

187,20

Odmena skladníka CO

10.

OU Nitra Odbor školstva

4814

Vzdelávacie poukazy ZŠsMŠ

11.

ÚPSVaR Nové Zámky

2357,74

Stravné pre deti v HN, škol.potreby

12.

KU Nitra

1032,22

Obnova ROEP

13.

ÚPSVaR Nové Zámky

253,54

PND osobitný príjemca

14.

MFSR

8051

Zvýšenie platov reg. školstva

15.

ÚPSVaR Nové Zámky

79,67

Pohrebné bezprístrešných občanov

16.

NSK

400

Oslavy 900.rokov Bánova

 

 

374022,12

 

 

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.

 

4) Kapitálové príjmy:

Rozpočet na rok 2013

Skutočnosť k 31.12.2013

% plnenia

0

1427

 

 

                          

a)    Príjem z predaja pozemkov  :

 skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 1427,50 EUR tvoria príjmy z predaja pozemkov /predzáhradky/  v rozlohe 571m2.

 

5) Príjmové finančné operácie:  

Rozpočet na rok 2013

Skutočnosť k 31.12.2013

% plnenia

660

143007

21667,72

 

Uznesením obecného zastupiteľstva č. XXII/3/20132002 zo dňa 20.2.2013 bolo schválené použitie časti rezervného fondu v sume 119454,60 EUR na odvedenie dažďovej vody z ul.J.Kráľa do starého koryta rieky Nitra. Unesením OZ č. XXIII/3/20130424 zo dňa 24.4.2013 vo výške 13850€ na rozšírenie odvedenia dažďovej vody z ul. Kukučínova +PD.  

 

6) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné príjmy :

Rozpočet na rok 2013

Skutočnosť k 31.12.2013

% plnenia

13000

13033,56       

              100,26

 

Okrem uvedených príjmov nerozpočtované príjmy vo výške 30033,77 EUR- za potraviny.

 

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2013 v EUR

 

Rozpočet na rok 2013

Skutočnosť k 31.12.2013

% plnenia

748768

875585

116,94

 

 

v tom :                                                                                                                         

Funkčná klasifikácia

Rozpočet

Skutočnosť

% plnenia

Výdavky verejnej správy              01

344111

345946

100,53

Obrana                                           02

1000

1192

119,2

Ekonomická oblasť                       04

9470

155669

1643,81

Ochrana životného prostredia       05

72660

87199

120,01

Bývanie a občianska vybavenosť  06

116177

89503

77,04

Rekreácia, kultúra                          08

184970

175725

95

Vzdelávanie - školské stravovanie 09

1000

1048

104,8

Sociálne zabezpečenie                   10

19380

21488

110,88

Spolu

748768

877770

117,23

 

 

1) Bežné výdavky :

Rozpočet na rok 2013

Skutočnosť k 31.12.2013

% plnenia

621087

668318

107,60

 

a)    Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 209865 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 v sume 221634 EUR, čo je 105,61% čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, SMO, matriky, OKS,   športového areálu, knižnice, opatrovateľskej služby, aktivačných pracovníkov.

b)   Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných  67188 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 v sume 76049,12EUR, čo je 113,19 % čerpanie.

c)    Tovary a služby

Z rozpočtovaných 289978 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 v sume 321625 EUR, čo je 110,91 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk obce, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.

d)   Bežné transfery

Z rozpočtovaných 29246 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 v sume 33134 EUR, čo predstavuje 113,29 % čerpanie.

e)    Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými

    finančnými výpomocami

Z rozpočtovaných 46210 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2013 v sume 42023 EUR, čo predstavuje 90,94 % čerpanie.

 

2) Kapitálové výdavky :

Rozpočet na rok 2013

Skutočnosť k 31.12.2013

% plnenia

66962

                  144588

215,92           

 

a)    Ekonomická oblasť

Ide o nasledovné investičné akcie :

-     odvedenie dažďových vôd miestnej komunikácie Kukučínova, J.Kráľa s výtlakom do Nitry v sume 137510,73 EUR. Časť výdavkov vo výške 133304,60 EUR bola financovaná z RF.

 

b)   Bývanie a občianska vybavenosť

Ide o nasledovné investičné akcie :

-     nákup traktorovej kosačky STIGA s mulčovacou sadou v sume 2405 EUR

c)    Rekreácia, kultúra

Ide  o nasledovné investičné akcie:

-     pamätník k 900.výročiu obce Bánov v sume 4672 EUR       

 

                                                                                    

3) Výdavkové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2013

Skutočnosť k 31.12.2013

% plnenia

60719

62678                 

               103,23

 

Z rozpočtovaných 60719 EUR na splácanie istiny z prijatých úverov  bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 v sume 61678 EUR, čo predstavuje 101,58 %.

 

  4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

 Bežné výdavky :

Rozpočet na rok 2013

Skutočnosť k 31.12.2013

% plnenia

500597

540465,51        

              107,96

 

Sú tu zahrnuté výdavky Základnej školy s materskou školou Bánov. Nerozpočtované výdavky sú vo výške 73511,41 EUR.

 

4. Použitie prebytku (vysporiadanie schodku) hospodárenia za rok 2013

 

 

Hospodárenie obce

 

Skutočnosť k 31.12.2013

 

 

 

 

Bežné  príjmy spolu

1372525,82

 

z toho : bežné príjmy obce

1359492,26

 

             bežné príjmy RO

13033,56

 

Bežné výdavky spolu

1208784,10

 

z toho : bežné výdavky  obce

668318,59

 

             bežné výdavky  RO

540465,51

 

Bežný rozpočet prebytok

163741,72

 

Kapitálové  príjmy spolu

1427,50

 

z toho : kapitálové  príjmy obce

1427,50

 

             kapitálové  príjmy RO

0

 

Kapitálové  výdavky spolu

144587,73

 

z toho : kapitálové  výdavky  obce

144587,73

 

             kapitálové  výdavky  RO

0

 

Kapitálový rozpočet schodok

-143160,23

 

Prebytok  bežného a kapitálového rozpočtu

20581,49

 

Vylúčenie z prebytku

940,62

 

Upravený prebytok  bežného a kapitálového rozpočtu

19640,87

 

Príjmy z finančných operácií

143007,08

 

Výdavky z finančných operácií

62677,93

 

Rozdiel finančných operácií

80329,15

Príjmy spolu 

1516960,40

VÝDAVKY SPOLU

1416049,76

Hospodárenie obce

100910,64

Vylúčenie z prebytku

940,62

Upravené hospodárenie obce

99970,02

 

Prebytok rozpočtuv sume 20581,49 EUR  zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený o nevyčerpané prostriedky  zo ŠR v sume 940,62 EUR  navrhujeme použiť na:                  

-           tvorbu rezervného fondu  19640,87EUR

 

Zostatok  finančných operácií v sume  80329,15 EUR, navrhujeme použiť na:

-          tvorbu rezervného fondu 80329,15 EUR

                                                                                                                                                             

     V zmysle ustanovenia § 16  odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b)  citovaného zákona,  z tohto  prebytku vylučujú :

a)        nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté predchádzajúcom  rozpočtovom roku  v sume   940,62 EUR, a to na :

-           Zvýšenie platov reg. školstva          940,62  EUR

 

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2013 vo výške  99970,02 EUR.

 

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu

 

Rezervný fond

Obec vytvára rezervný fond v zmysle zákona č.583/2004 Z.z. Rezervný fond sa vedie analyticky k bankovému účtu 2276948002/5600 a 1610449256/0200. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.                       

Fond rezervný

Suma v EUR

ZS k 1.1.2013

            210555,37     

Prírastky - z prebytku hospodárenia

                           27809,46

Úbytky   - použitie rezervného fondu :

- uznesenie č. XXII/320132002 zo dňa 20.2.2013 na odvedenie dažďovej vody z ul.J.Kráľa s výtlakom do Nitry       

- uznesenie č. XXIII/320130424 zo dňa 24.4.2013 na rozšírenie odvedenia dažď.vody z ul. Kukučínova + PD     

      133304,60

               - krytie schodku hospodárenia

 

               - ostatné úbytky

 

KZ k 31.12.2013

    105060,23 

 

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

 

Sociálny fond

Suma v EUR

ZS k 1.1.2013

     0,73 

Prírastky - povinný prídel -    1,5    %                  

                       2294,21         

Úbytky   - závodné stravovanie                   

1750,09

               - regeneráciu PS        

386,00

               - životné jubileum        

 50,00

KZ k 31.12.2013

108,85

 

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2013 v EUR

 

A K T Í V A

Názov 

ZS  k  1.1.2013

KZ  k  31.12.2013

Majetok spolu

5947900

5813439

Neobežný majetok spolu

5578132

5486257

z toho :

 

 

Dlhodobý nehmotný majetok

7479

5283

Dlhodobý hmotný majetok

4859225

4769546

Dlhodobý finančný majetok

711428

711428

Obežný majetok spolu

365216

320758

z toho :

 

 

Zásoby

269

453

Zúčtovanie medzi subjektami VS

5

15

Dlhodobé pohľadávky

0

0

Krátkodobé pohľadávky

24013

13641

Finančné účty

340929

306299

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0

0

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0

350

Časové rozlíšenie

4552

6424

 

P A S Í V A

Názov

ZS  k  1.1.2013

KZ  k  31.12.2013

Vlastné imanie a záväzky spolu

5947900

5813439

Vlastné imanie

2223886

2271398

z toho :

 

 

Oceňovacie rozdiely

 

 

Fondy

 

 

Výsledok hospodárenia

2223886

2271398

Záväzky

1618917

1563850

z toho :

 

 

Rezervy

13169

15599

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0

 

Dlhodobé záväzky

960808

932688

Krátkodobé záväzky

45814

49586

Bankové úvery a výpomoci

599126

565977

Časové rozlíšenie

2105097

1978191

 

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2013

Obec k 31.12.2013 eviduje tieto záväzky:

      -  voči ŠFRB                                 841546,88 EUR

-     voči bankám                              565976,70 EUR

-     finančná zábezpeka                     55766,59 EUR

-     voči dodávateľom                       12234,25 EUR

-     voči orgánom soc.a ZP                  8779,56 EUR

-     voči zamestnancom                        1365,41 EUR

-     ostatné záväzky                            11202,00 EUR 

-     voči daňovému úradu                     1812,95 EUR

 

P.č.

Výška prijatého úveru

Číslo úveru

Zabezpečenie úveru

Zostatok k 31.12. 2013

Výška úroku

Splatnosť

 

1.

208793,74

5101208

Vlastná zmenka

164579,20

1,12

2028

2.

168984,66

5101108

Vlastná zmenka

150723,50

4,68

2038

3.

295000,00

510109

Vlastná zmenka

238420,00

1,12

2024

4.

   20094,00

5100512

Vlastná zmenka

12254,00

2,9

2015

5.

 548894,64

40437822002

Záložným právom

373039,66

1,00

2033

6.

 479220,61

4045122008

Záložným právom

468507,22

3,9

2038

 

8. Prehľad o poskytnutých dotáciách  právnickým osobám podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.

 

Obec v roku 2013 poskytla dotácie v súlade so VZN č.1/2003 o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb,  na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

 

Žiadateľ dotácie

Účelové určenie dotácie :

- bežné výdavky

 

- 1 -

Suma poskytnutých finančných prostriedkov

 

- 2 -

Suma skutočne použitých finančných prostriedkov

- 3 -

Rozdiel

(stĺ.2 - stĺ.3 )

 

 

- 4 -

Telovýchovná jednota- Futbalový oddiel

18000

18000

0

Stolnotenisový oddiel

1000

1000

0

Aerobik Fanatik klub

900

900

0

Bedmintonový  klub

450

450

0

Príspevok darcom krvi

320,88

320,88

0

Hokejbalový klub Dragons

300

300

0

Športovo-strelecký klub

1000

1000

0

Zväz záhradkárov

200

200

0

Galabriel

100

100

0

 

K 31.12.2013 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN  o dotáciách.

 

9. Finančné usporiadanie vzťahov voči

 

a)        zriadeným a založeným právnickým osobám

b)        štátnemu rozpočtu

c)        štátnym fondom

d)       rozpočtom iných obcí

e)        rozpočtom VÚC

 

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám,  fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

 

 

a)        Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám

 

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:

 

-       prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO

Rozpočtová organizácia

Suma poskytnutých finančných prostriedkov

Suma skutočne použitých finančných prostriedkov 

Rozdiel - vrátenie

ZšsMŠ Bánov

203934,13

203934,13

0

 

 

-       prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. ŠR

Rozpočtová organizácia

Suma poskytnutých finančných prostriedkov

Suma skutočne použitých finančných prostriedkov 

Rozdiel - vrátenie

ZšsMŠ Bánov

337472

336531,38

940,62

 

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:

Právnická

osoba

Suma poskytnutých finančných prostriedkov

Suma skutočne použitých finančných prostriedkov 

Rozdiel

KTB s.r.o. Bánov

4553,73

4553,73

0

 

b)       Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

 

Poskytovateľ

 

 

  

      

 

                      - 1 -

Účelové určenie grantu, transferu  :

- bežné výdavky

 

 

 

 

- 2 -

Suma  poskytnutých

finančných prostriedkov

 

 

- 3 -

Suma skutočne použitých finančných prostriedkov 

 

- 4 -

Rozdiel

(stĺ.3 - stĺ.4 )

 

 

 

- 5 -

ESF a ŠR

Zamestnávanie nezamestnaných

15729,86

15729,86

0

MV SR

Voľby VUC

2815,25

2815,25

0

Pôdohosp.platobná agentúra

Podpora poľnohosp.pozemkov

2182,47

2182,47

0

OU Nitra Odbor školstva

Školstvo

324607

324607

0

Okresný úrad  Nové Zámky

Matrika

3828

3828

0

Okresný úrad  Nové Zámky

Register obyvateľov

1223,97

1223,97

0

MDVRR SR

Oprava ciest po zimnej prevádzke

6071,01

6071,01

0

Obvodný úrad ŽP Nitra

Starostlivosť o živ.prostredie

389,19

389,19

0

Okresný úrad Nové Zámky

Odmena skladníka CO

187,20

187,20

0

OU Nitra Odbor školstva

Vzdelávacie poukazy ZŠsMŠ

4814

4814

0

ÚPSVaR Nové Zámky

Stravné pre deti v HN, škol.potreby

2357,74

2357,74

0

KU Nitra

Obnova ROEP

1032,22

1032,22

0

ÚPSVaR Nové Zámky

PND osobitný príjemca

253,54

253,54

0

MFSR

Zvýšenie platov reg. školstva

8051

7110,38

940,62

ÚPSVaR Nové Zámky

Pohrebné bezprístrešných občanov

79,67

79,67

0

NSK

Oslavy 900.rokov Bánova

400

400

0

 

 

c)        Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

 

Obec neuzatvorila v roku 2013 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

d)       Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

 

Mesto

Suma poskytnutých finančných prostriedkov

Suma skutočne použitých finančných prostriedkov 

Rozdiel

Šurany spol.stav.úrad

2175,03

2175,03

0

 

 

 

 

10. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu       

Príloha č.1 Záverečného účtu.

 

 

 

 

 

 

Vypracovala: Erika Palacková                                          Predkladá: PhDr.Helena Juríková

 

 

V Bánove dňa 12.3.2014

 

 

 

 

 

13. Návrh uznesenia:

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.

 

 

-Obecné zastupiteľstvo schvaľuje

-          použitie prebytku po vylúčení nevyčerpaných prostriedkov zo ŠR v sume 19640,87 EUR,zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na tvorbu rezervného fondu.

 

-          zostatok finančných operácií v sume 80329,15EUR na tvorbu rezervného fondu podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

 

-Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2013.

 

-Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2013.Záverečný účet Obce

Bánov

za rok 2013

 

  V Bánove  marec 2014

 

  

Záverečný účet obce za rok 2013

 

         OBSAH :

 

1.      Rozpočet obce na rok 2013

 2.      Rozbor plnenia príjmov za rok 2013

 3.      Rozbor čerpania výdavkov za rok 2013

 4.      Použitie prebytku /vysporiadanie schodku/ hospodárenia za rok 2013

 5.      Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu

 6.      Bilancia aktív a pasív k 31.12.2013

 7.      Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2013

 8.      Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým a fyzickým osobám 

 9.      Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:

a)    zriadeným a založeným právnickým osobám

b)   štátnemu rozpočtu

c)    štátnym fondom

d)   rozpočtom iných obcí

 

10.  Hodnotenie plnenia programov obce

 

Záverečný účet Obce Bánov za rok 2013.

 

 

1. Rozpočet obce na rok 2013

 

Základným   nástrojom  finančného  hospodárenia  obce  bol   rozpočet   obce   na  rok   2013.

Obec v roku 2013 zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2013 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný   rozpočet   bol   zostavený   ako  prebytkový  a  kapitálový   rozpočet ako  schodkový.

 

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2013.

Rozpočet bol zmenený štyrikrát. Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 12.12.2012 uznesením č. XXI/2/20121212

Zmeny rozpočtu:

-          prvá  zmena  schválená dňa 12.6.2013 uznesením č. XXIV/8/20130612

-          druhá zmena schválená dňa 28.8.2013 uznesením č. XXVII/3/20130828

-          tretia zmena  schválená dňa 11.12.2013 uznesením č. XXIX/3/20131211

-          štvrtá zmena schválená dňa 30.12.2013 starostkou obce

 

 

Rozpočet obce k 31.12.2013 v eurách

 

 

Rozpočet  schválený

Rozpočet

po zmenách

Príjmy celkom

1249365

1512362

z toho :

 

 

Bežné príjmy

1235705

1361505

Kapitálové príjmy

0

1427

Finančné príjmy

660

136311

Príjmy RO s právnou subjektivitou

13000

13119

Výdavky celkom

1249365

1512362

z toho :

 

 

Bežné výdavky

621087

687792

Kapitálové výdavky

66962

219893

Finančné výdavky

60719

62678

Výdavky RO s právnou subjektivitou

500597

541999

Rozpočet výdavkov obce

748768

970363

 

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2013 v EUR 

 

Rozpočet na rok 2013

Skutočnosť k 31.12.2013

% plnenia

1236365

1516960

122,69

 

 

1) Bežné príjmy - daňové príjmy:

 

Rozpočet na rok 2013

Skutočnosť k 31.12.2013

% plnenia

767830

                  805529

          104,91

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 630000 EUR z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2013 poukázané prostriedky zo ŠR v sume 677878,03 EUR, čo predstavuje plnenie na 107,60 %.

b) Daň z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 79987 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 78621,28 EUR, čo je 98,29% plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 57485,91 EUR, dane zo stavieb boli v sume 21120,19 EUR a dane z bytov boli v sume 15,18 EUR.  K 31.12.2013 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 2252,95  EUR.

c) Daň za psa  2354 EUR.

d) Daň za užívanie verejného priestranstva 827 EUR.

e) Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 45848,21 EUR.

 

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy:

 

Rozpočet na rok 2013

Skutočnosť k 31.12.2013

% plnenia

151779

                177433

                 116,90

 

a)    Príjmy  z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 116869 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 115918 EUR, čo je 99,19 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov v sume 2966 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 112952 EUR.

b)   Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Administratívne poplatky - správne poplatky:

Z rozpočtovaných 10000 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 10441 EUR, čo je 104,41 % plnenie.

Za poskytnuté služby fekál, plošina, kontajner, rozhlas, opatrovateľská služba, pohrebné služby, predaj knihy Bánov, predaj smetných nádob, vstupné za tenisové kurty z rozpočtovaných 20560 EUR bol skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 36701 EUR, čo je 178,51%.

 

3) Bežné príjmy - ostatné príjmy:

 

Rozpočet na rok 2013

Skutočnosť k 31.12.2013

% plnenia

316096

376531                

                119,12

 

 

Obec prijala nasledovné granty a transfery:

P.č.

Poskytovateľ 

Suma v EUR

Účel

1.

ESF a ŠR

15729,86

Zamestnávanie nezamestnaných

2.

MV SR

2815,25

Voľby VUC

3.

Pôdohosp.platobná agentúra

2182,47

Podpora poľnohosp.pozemkov

4.

OU Nitra Odbor školstva

324607

Školstvo

5.

Okresný úrad  Nové Zámky

3828

Matrika

6.

Okresný úrad  Nové Zámky

1223,97

Register obyvateľov

7.

MDVRR SR

6071,01

Oprava ciest po zimnej prevádzke

8.

Obvodný úrad ŽP Nitra

389,19

Starostlivosť o živ.prostredie

9.

Okresný úrad Nové Zámky

187,20

Odmena skladníka CO

10.

OU Nitra Odbor školstva

4814

Vzdelávacie poukazy ZŠsMŠ

11.

ÚPSVaR Nové Zámky

2357,74

Stravné pre deti v HN, škol.potreby

12.

KU Nitra

1032,22

Obnova ROEP

13.

ÚPSVaR Nové Zámky

253,54

PND osobitný príjemca

14.

MFSR

8051

Zvýšenie platov reg. školstva

15.

ÚPSVaR Nové Zámky

79,67

Pohrebné bezprístrešných občanov

16.

NSK

400

Oslavy 900.rokov Bánova

 

 

374022,12

 

 

Granty a transfery boli účelovo učené a boli použité v súlade s ich účelom.

 

4) Kapitálové príjmy:

Rozpočet na rok 2013

Skutočnosť k 31.12.2013

% plnenia

0

1427

 

 

                          

a)    Príjem z predaja pozemkov  :

 skutočný príjem k 31.12.2013 v sume 1427,50 EUR tvoria príjmy z predaja pozemkov /predzáhradky/  v rozlohe 571m2.

 

5) Príjmové finančné operácie:  

Rozpočet na rok 2013

Skutočnosť k 31.12.2013

% plnenia

660

143007

21667,72

 

Uznesením obecného zastupiteľstva č. XXII/3/20132002 zo dňa 20.2.2013 bolo schválené použitie časti rezervného fondu v sume 119454,60 EUR na odvedenie dažďovej vody z ul.J.Kráľa do starého koryta rieky Nitra. Unesením OZ č. XXIII/3/20130424 zo dňa 24.4.2013 vo výške 13850€ na rozšírenie odvedenia dažďovej vody z ul. Kukučínova +PD.  

 

6) Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Bežné príjmy :

Rozpočet na rok 2013

Skutočnosť k 31.12.2013

% plnenia

13000

13033,56       

              100,26

 

Okrem uvedených príjmov nerozpočtované príjmy vo výške 30033,77 EUR- za potraviny.

 

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2013 v EUR

 

Rozpočet na rok 2013

Skutočnosť k 31.12.2013

% plnenia

748768

875585

116,94

 

 

v tom :                                                                                                                         

Funkčná klasifikácia

Rozpočet

Skutočnosť

% plnenia

Výdavky verejnej správy              01

344111

345946

100,53

Obrana                                           02

1000

1192

119,2

Ekonomická oblasť                       04

9470

155669

1643,81

Ochrana životného prostredia       05

72660

87199

120,01

Bývanie a občianska vybavenosť  06

116177

89503

77,04

Rekreácia, kultúra                          08

184970

175725

95

Vzdelávanie - školské stravovanie 09

1000

1048

104,8

Sociálne zabezpečenie                   10

19380

21488

110,88

Spolu

748768

877770

117,23

 

 

1) Bežné výdavky :

Rozpočet na rok 2013

Skutočnosť k 31.12.2013

% plnenia

621087

668318

107,60

 

a)    Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 209865 EUR bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 v sume 221634 EUR, čo je 105,61% čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, SMO, matriky, OKS,   športového areálu, knižnice, opatrovateľskej služby, aktivačných pracovníkov.

b)   Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných  67188 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 v sume 76049,12EUR, čo je 113,19 % čerpanie.

c)    Tovary a služby

Z rozpočtovaných 289978 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 v sume 321625 EUR, čo je 110,91 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk obce, ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.

d)   Bežné transfery

Z rozpočtovaných 29246 EUR bolo skutočne čerpané k 31.12.2013 v sume 33134 EUR, čo predstavuje 113,29 % čerpanie.

e)    Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými

    finančnými výpomocami

Z rozpočtovaných 46210 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2013 v sume 42023 EUR, čo predstavuje 90,94 % čerpanie.

 

2) Kapitálové výdavky :

Rozpočet na rok 2013

Skutočnosť k 31.12.2013

% plnenia

66962

                  144588

215,92           

 

a)    Ekonomická oblasť

Ide o nasledovné investičné akcie :

-     odvedenie dažďových vôd miestnej komunikácie Kukučínova, J.Kráľa s výtlakom do Nitry v sume 137510,73 EUR. Časť výdavkov vo výške 133304,60 EUR bola financovaná z RF.

 

b)   Bývanie a občianska vybavenosť

Ide o nasledovné investičné akcie :

-     nákup traktorovej kosačky STIGA s mulčovacou sadou v sume 2405 EUR

c)    Rekreácia, kultúra

Ide  o nasledovné investičné akcie:

-     pamätník k 900.výročiu obce Bánov v sume 4672 EUR       

 

                                                                                      

3) Výdavkové finančné operácie :

Rozpočet na rok 2013

Skutočnosť k 31.12.2013

% plnenia

60719

62678                 

               103,23

 

Z rozpočtovaných 60719 EUR na splácanie istiny z prijatých úverov  bolo skutočné čerpanie k 31.12.2013 v sume 61678 EUR, čo predstavuje 101,58 %.

 

 

 

 

 4) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

 Bežné výdavky :

Rozpočet na rok 2013

Skutočnosť k 31.12.2013

% plnenia

500597

540465,51        

              107,96

 

Sú tu zahrnuté výdavky Základnej školy s materskou školou Bánov. Nerozpočtované výdavky sú vo výške 73511,41 EUR.

 

4. Použitie prebytku (vysporiadanie schodku) hospodárenia za rok 2013

 

 

Hospodárenie obce

 

Skutočnosť k 31.12.2013

 

 

 

 

Bežné  príjmy spolu

1372525,82

 

z toho : bežné príjmy obce

1359492,26

 

             bežné príjmy RO

13033,56

 

Bežné výdavky spolu

1208784,10

 

z toho : bežné výdavky  obce

668318,59

 

             bežné výdavky  RO

540465,51

 

Bežný rozpočet prebytok

163741,72

 

Kapitálové  príjmy spolu

1427,50

 

z toho : kapitálové  príjmy obce

1427,50

 

             kapitálové  príjmy RO

0

 

Kapitálové  výdavky spolu

144587,73

 

z toho : kapitálové  výdavky  obce

144587,73

 

             kapitálové  výdavky  RO

0

 

Kapitálový rozpočet schodok

-143160,23

 

Prebytok  bežného a kapitálového rozpočtu

20581,49

 

Vylúčenie z prebytku

940,62

 

Upravený prebytok  bežného a kapitálového rozpočtu

19640,87

 

Príjmy z finančných operácií

143007,08

 

Výdavky z finančných operácií

62677,93

 

Rozdiel finančných operácií

80329,15

Príjmy spolu 

1516960,40

VÝDAVKY SPOLU

1416049,76

Hospodárenie obce

100910,64

Vylúčenie z prebytku

940,62

Upravené hospodárenie obce

99970,02

 

Prebytok rozpočtuv sume 20581,49 EUR  zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený o nevyčerpané prostriedky  zo ŠR v sume 940,62 EUR  navrhujeme použiť na:                  

-           tvorbu rezervného fondu  19640,87EUR

 

Zostatok  finančných operácií v sume  80329,15 EUR, navrhujeme použiť na:

-          tvorbu rezervného fondu 80329,15 EUR

                                                                                                                                                             

     V zmysle ustanovenia § 16  odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b)  citovaného zákona,  z tohto  prebytku vylučujú :

a)        nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na bežné výdavky poskytnuté predchádzajúcom  rozpočtovom roku  v sume   940,62 EUR, a to na :

-           Zvýšenie platov reg. školstva          940,62  EUR

 

Na základe uvedených skutočností navrhujeme skutočnú tvorbu rezervného fondu za rok 2013 vo výške  99970,02 EUR.

 

5. Tvorba a použitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu

 

Rezervný fond

Obec vytvára rezervný fond v zmysle zákona č.583/2004 Z.z. Rezervný fond sa vedie analyticky k bankovému účtu 2276948002/5600 a 1610449256/0200. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo.                       

Fond rezervný

Suma v EUR

ZS k 1.1.2013

            210555,37     

Prírastky - z prebytku hospodárenia

                           27809,46

Úbytky   - použitie rezervného fondu :

- uznesenie č. XXII/320132002 zo dňa 20.2.2013 na odvedenie dažďovej vody z ul.J.Kráľa s výtlakom do Nitry       

- uznesenie č. XXIII/320130424 zo dňa 24.4.2013 na rozšírenie odvedenia dažď.vody z ul. Kukučínova + PD     

      133304,60

               - krytie schodku hospodárenia

 

               - ostatné úbytky

 

KZ k 31.12.2013

    105060,23 

 

Sociálny fond

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

 

Sociálny fond

Suma v EUR

ZS k 1.1.2013

     0,73 

Prírastky - povinný prídel -    1,5    %                  

                       2294,21         

Úbytky   - závodné stravovanie                   

1750,09

               - regeneráciu PS        

386,00

               - životné jubileum        

 50,00

KZ k 31.12.2013

108,85

 

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2013 v EUR

 

A K T Í V A

Názov 

ZS  k  1.1.2013

KZ  k  31.12.2013

Majetok spolu

5947900

5813439

Neobežný majetok spolu

5578132

5486257

z toho :

 

 

Dlhodobý nehmotný majetok

7479

5283

Dlhodobý hmotný majetok

4859225

4769546

Dlhodobý finančný majetok

711428

711428

Obežný majetok spolu

365216

320758

z toho :

 

 

Zásoby

269

453

Zúčtovanie medzi subjektami VS

5

15

Dlhodobé pohľadávky

0

0

Krátkodobé pohľadávky

24013

13641

Finančné účty

340929

306299

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.

0

0

Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.

0

350

Časové rozlíšenie

4552

6424

 

P A S Í V A

Názov

ZS  k  1.1.2013

KZ  k  31.12.2013

Vlastné imanie a záväzky spolu

5947900

5813439

Vlastné imanie

2223886

2271398

z toho :

 

 

Oceňovacie rozdiely

 

 

Fondy

 

 

Výsledok hospodárenia

2223886

2271398

Záväzky

1618917

1563850

z toho :

 

 

Rezervy

13169

15599

Zúčtovanie medzi subjektami VS

0

 

Dlhodobé záväzky

960808

932688

Krátkodobé záväzky

45814

49586

Bankové úvery a výpomoci

599126

565977

Časové rozlíšenie

2105097

1978191

 

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2013

Obec k 31.12.2013 eviduje tieto záväzky:

      -  voči ŠFRB                                 841546,88 EUR

-     voči bankám                              565976,70 EUR

-     finančná zábezpeka                     55766,59 EUR

-     voči dodávateľom                       12234,25 EUR

-     voči orgánom soc.a ZP                  8779,56 EUR

-     voči zamestnancom                        1365,41 EUR

-     ostatné záväzky                            11202,00 EUR 

-     voči daňovému úradu                     1812,95 EUR

 

P.č.

Výška prijatého úveru

Číslo úveru

Zabezpečenie úveru

Zostatok k 31.12. 2013

Výška úroku

Splatnosť

 

1.

208793,74

5101208

Vlastná zmenka

164579,20

1,12

2028

2.

168984,66

5101108

Vlastná zmenka

150723,50

4,68

2038

3.

295000,00

510109

Vlastná zmenka

238420,00

1,12

2024

4.

   20094,00

5100512

Vlastná zmenka

12254,00

2,9

2015

5.

 548894,64

40437822002

Záložným právom

373039,66

1,00

2033

6.

 479220,61

4045122008

Záložným právom

468507,22

3,9

2038

 

8. Prehľad o poskytnutých dotáciách  právnickým osobám podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.

 

Obec v roku 2013 poskytla dotácie v súlade so VZN č.1/2003 o dotáciách, právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb,  na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

 

Žiadateľ dotácie

Účelové určenie dotácie :

- bežné výdavky

 

- 1 -

Suma poskytnutých finančných prostriedkov

 

- 2 -

Suma skutočne použitých finančných prostriedkov

- 3 -

Rozdiel

(stĺ.2 - stĺ.3 )

 

 

- 4 -

Telovýchovná jednota- Futbalový oddiel

18000

18000

0

Stolnotenisový oddiel

1000

1000

0

Aerobik Fanatik klub

900

900

0

Bedmintonový  klub

450

450

0

Príspevok darcom krvi

320,88

320,88

0

Hokejbalový klub Dragons

300

300

0

Športovo-strelecký klub

1000

1000

0

Zväz záhradkárov

200

200

0

Galabriel

100

100

0

 

K 31.12.2013 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN  o dotáciách.

 

9. Finančné usporiadanie vzťahov voči

 

a)        zriadeným a založeným právnickým osobám

b)        štátnemu rozpočtu

c)        štátnym fondom

d)       rozpočtom iných obcí

e)        rozpočtom VÚC

 

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám,  fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

 

 

a)        Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám

 

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:

 

-       prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO

Rozpočtová organizácia

Suma poskytnutých finančných prostriedkov

Suma skutočne použitých finančných prostriedkov 

Rozdiel - vrátenie

ZšsMŠ Bánov

203934,13

203934,13

0

 

 

-       prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. ŠR

Rozpočtová organizácia

Suma poskytnutých finančných prostriedkov

Suma skutočne použitých finančných prostriedkov 

Rozdiel - vrátenie

ZšsMŠ Bánov

337472

336531,38

940,62

 

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:

Právnická

osoba

Suma poskytnutých finančných prostriedkov

Suma skutočne použitých finančných prostriedkov 

Rozdiel

KTB s.r.o. Bánov

4553,73

4553,73

0

 

b)       Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

 

Poskytovateľ

 

 

  

      

 

                      - 1 -

Účelové určenie grantu, transferu  :

- bežné výdavky

 

 

 

 

- 2 -

Suma  poskytnutých

finančných prostriedkov

 

 

- 3 -

Suma skutočne použitých finančných prostriedkov 

 

- 4 -

Rozdiel

(stĺ.3 - stĺ.4 )

 

 

 

- 5 -

ESF a ŠR

Zamestnávanie nezamestnaných

15729,86

15729,86

0

MV SR

Voľby VUC

2815,25

2815,25

0

Pôdohosp.platobná agentúra

Podpora poľnohosp.pozemkov

2182,47

2182,47

0

OU Nitra Odbor školstva

Školstvo

324607

324607

0

Okresný úrad  Nové Zámky

Matrika

3828

3828

0

Okresný úrad  Nové Zámky

Register obyvateľov

1223,97

1223,97

0

MDVRR SR

Oprava ciest po zimnej prevádzke

6071,01

6071,01

0

Obvodný úrad ŽP Nitra

Starostlivosť o živ.prostredie

389,19

389,19

0

Okresný úrad Nové Zámky

Odmena skladníka CO

187,20

187,20

0

OU Nitra Odbor školstva

Vzdelávacie poukazy ZŠsMŠ

4814

4814

0

ÚPSVaR Nové Zámky

Stravné pre deti v HN, škol.potreby

2357,74

2357,74

0

KU Nitra

Obnova ROEP

1032,22

1032,22

0

ÚPSVaR Nové Zámky

PND osobitný príjemca

253,54

253,54

0

MFSR

Zvýšenie platov reg. školstva

8051

7110,38

940,62

ÚPSVaR Nové Zámky

Pohrebné bezprístrešných občanov

79,67

79,67

0

NSK

Oslavy 900.rokov Bánova

400

400

0

 

c)        Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

 

Obec neuzatvorila v roku 2013 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

d)       Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

 

Mesto

Suma poskytnutých finančných prostriedkov

Suma skutočne použitých finančných prostriedkov 

Rozdiel

Šurany spol.stav.úrad

2175,03

2175,03

0

 

10. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu       

Príloha č.1 Záverečného účtu.

 

 

Vypracovala: Erika Palacková                                          Predkladá: PhDr.Helena Juríková

 

 

V Bánove dňa 12.3.2014

 

 

 

13. Návrh uznesenia:

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad.

 

 

-Obecné zastupiteľstvo schvaľuje

-          použitie prebytku po vylúčení nevyčerpaných prostriedkov zo ŠR v sume 19640,87 EUR,zisteného podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na tvorbu rezervného fondu.

 

-          zostatok finančných operácií v sume 80329,15EUR na tvorbu rezervného fondu podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

 

-Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2013.

 

-Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2013.


Vytvorené: 12. 8. 2014
Posledná aktualizácia: 12. 8. 2014 00:00
Autor: