Obec Bánov

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

VZN a zásady

Databáza všeobecne záväzných nariadení obce Bánov.

VZN obce Bánov č. 5/2024 o hospodárení s finančnými prostriedkami obce Bánov

Dátum: 25. 4. 2024

VZN obce Bánov č. 5/2024 o hospodárení s finančnými prostriedkami obce Bánov.

VZN obce Bánov č. 4/2024 o pamätihodnostiach obce Bánov

Dátum: 25. 4. 2024

VZN obce Bánov č. 4/2024 o pamätihodnostiach obce Bánov.

VZN obce Bánov č. 3/2024 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Bánov

Dátum: 25. 4. 2024

VZN obce Bánov č. 3/2024 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Bánov.

VZN obce Bánov č. 2/2024, ktorým sa ruší VZN obce Bánov č. 2/2019 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi

Dátum: 25. 4. 2024

VZN obce Bánov č. 2/2024, ktorým sa ruší VZN obce Bánov č. 2/2019 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi.

VZN obce Bánov č. 1/2024 o vyhlásení záväzných častí územného plánu obce Bánov zmeny a doplnky č. 3

Dátum: 8. 2. 2024

VZN obce Bánov č. 1/2024 o vyhlásení záväzných častí územného plánu obce Bánov zmeny a doplnky č. 3.

VZN obce Bánov č. 4/2023 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole, školskom klube detí a školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Bánov

Dátum: 21. 11. 2023

VZN č.4/2023
o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole, školskom klube detí a školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Bánov

Zásady hospodárenia s majetkom obce Bánov

Dátum: 15. 11. 2023

Zásady hospodárenia s majetkom obce Bánov.

VZN obce Bánov č. 3/2023 o vyhlásení záväzných častí územného plánu obce Bánov zmeny a doplnky č. 2

Dátum: 16. 6. 2023

VZN obce Bánov č. 3/2023 o vyhlásení záväzných častí územného plánu obce Bánov zmeny a doplnky č. 2.

VZN obce Bánov č. 2/2023 o nakladaní s nájomnými bytmi 4 x 6 b. j.

Dátum: 8. 3. 2023

VZN obce Bánov č. 2/2023 o nakladaní s nájomnými bytmi 4 x 6 b. j.

VZN obce Bánov č. 1/2023 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Bánov

Dátum: 8. 3. 2023

VZN obce Bánov č. 1/2023 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Bánov.

Zobrazené 1-10 z 106