Obec Bánov

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

VZN o náhradnom zásobovaní vodou a zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Bánov

-

Obec Bánov v súlade s ustanovením §6 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanovením §36 ods. 7 písm. c) zákona NR SR č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov

 

v y d á v a

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Bánov

 

o náhradnom zásobovaní vodou a zneškodňovaní obsahu žúmp

 

na území obce Bánov

 

 

Článok 1

 

Predmet úpravy

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len ,,nariadenie“) upravuje:

 

a) spôsob náhradného zásobovania vodou,

 

b) spôsob náhradnom odvádzania odpadových vôd a zneškodňovanie obsahu žúmp podľa miestnych podmienok.

 

Článok 2

 

Spôsob náhradného zásobovania vodou

 

1. Ak nemožno zabezpečiť dodávku vody verejným vodovodom, starosta obce v spolupráci s prevádzkovateľom verejného vodovodu zabezpečí dodávku vody náhradným zásobovaním vodou. Dodávka pitnej vody náhradným zásobovaním sa zabezpečuje rozvozom cisternami alebo inými prepravnými prostriedkami.

 

2. Odberné miesta, miesta a čas pristavenia cisterny s vodou oznámi obec v mieste obvyklým spôsobom.

 

3. Odberné miesta: - pred budovou Kultúrneho domu Bánov, pred budovou Správy majetku obce Bánov a pred budovou Základnej školy s materskou školou Bánov.

 

4. Dodávky úžitkovej vody na sociálne a hygienické účely budú zabezpečené z prírodných zdrojov, za pomoci techniky pracovníkov SMO Bánov a dobrovoľných hasičov. V čase poklesu výdatnosti vodného zdroja prednosť v čerpaní úžitkovej vody majú hasiči.

 

 

Článok 3

 

Spôsob náhradného nahrádzania odpadových vôd

 

Ak nemožno zabezpečiť odvádzanie odpadových vôd na ČOV Šurany z dôvodu mimoriadnej udalosti (pri ohrození zdravia ľudí alebo majetku, pri vykonávaní plánovaných opráv, údržbárskych a revíznych prác) obec zabezpečí náhradné odvádzanie odpadových vôd vývozom cisternami alebo inými prepravnými prostriedkami.

 

Článok 4

 

Zneškodňovanie obsahu žúmp

 

1. Zneškodňovanie obsahu žúmp realizuje obec cez SMO Bánov. Týmto nie je dotknuté právo občanov objednať si zneškodnenie obsahu žúmp prostredníctvom iných právnických alebo fyzických osôb oprávnených na podnikanie.

 

2. Užívateľ žumpy musí zabezpečiť vývoz a zneškodňovanie obsahu žumpy na vlastné náklady prostredníctvom na to oprávnenej právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa a v súlade s platnými predpismi.

 

Článok 5

 

Sankcie

 

Porušenie všeobecne záväzného nariadenia sa postihuje podľa osobitných predpisov.

 

Článok 6

 

Záverečné ustanovenia

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Bánov o náhradnom zásobovaní vodou a zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Bánov schválilo obecné zastupiteľstvo obce Bánov na svojom zasadnutí dňa 11. 3. 2015 uznesením č. 14/20150311 .

 

            Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom po jeho zverejnení

na úradnej tabuli.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          PhDr. Helena Juríková

                                                                                                                 starostka obce

 

Vyvesené: 12. 3. 2015

Zvesené:

Dátum vloženia: 12. 3. 2015 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 12. 3. 2015 0:00