Obec Bánov

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

VZN o udelovaní ocenení obce Bánov

-

Obec Bánov v zmysle §4 ods. 3 písm. g) a §6 zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov Vydáva pre katastrálne územie obce Bánov

toto

 

 

   

Všeobecne záväzné nariadenieo udeľovaní ocenení obce

Bánov

 

       

 

 

 

ČasťI.

Účel nariadenia    

Účelom tohto VZN je stanoviť podmienky a druhy udeľovania ocenení obce Bánov a upraviť ostatné s tým súvisiace náležitosti.

 

 

ČasťII.

Oblasťocenení

 

Ocenenia môžu byť udelené jednotlivcom alebo kolektívom v nasledujúcich oblastiach:

a)  vedy a techniky

b)  umenia a kultúry

c)  školstva

d)  športu

e)  záchrany života

f)  ochrany životného prostredia

g)  pôdohospodárstva a priemyslu

h)  publicistiky a verejného života

i)  sociálnej starostlivosti, charity, cirkvi a náboženských organizácií

j) rozvoj a zveľadenie obce, ochrana obecných záujmov a šírenie dobrého mena obce.

 

 

ČasťIII.

Spôsob navrhovania a udeľovania ocenení

1.  Návrh na ocenenie môže podať obyvateľ obce starší ako 18 rokov alebo organizácia pôsobiaca na území obce v priebehu roka písomne na obecný úrad v Bánove najneskôr do 30. novembra  kalendárneho roka. (Vzory návrhov tvoria prílohy č.1, č.2).

2.   Obecný úrad, po overení či žiadosť bola podaná v termíne a či obsahuje všetky náležitosti stanovené VZN, ju predloží na najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré rozhodne o udelení ocenení. Ocenenia sa udeľujú pri slávnostných príležitostiach.

3.  Návrh musí obsahovať:

a)  údaje navrhovateľa (titul, meno a priezvisko, zamestnanie, kontaktnú adresu, podpis)

b)  údaje navrhovaného (titul, meno a priezvisko, povolanie, zamestnanie, národnosť, kontaktnú adresu

c)  zdôvodnenie odporúčania (podrobné zhodnotenie doterajšej činnosti, výpočet dosiahnutých úspechov, prípadné ocenenia, či vyznamenania, ktoré už menovaný dostal, úspechy doma i v zahraničí).  

 

 

ČasťIV.

Druhy ocenení  

1. Obecné zastupiteľstvo môže udeliť za vynikajúce tvorivé výkony, ktoré prispeli významným spôsobom k ďalšiemu rozvoju obce alebo jej reprezentácie nasledujúce ocenenie:

a)  Čestné občianstvo obce Bánov

b)  Cena obce Bánov

c)  Cena starostuobce Bánov

d) vecné ceny a odmeny, prípadne finančné odmeny

 

ČasťV.

Ocenenia a ich náležitosti Čestné občianstvo obce Bánov

1.    Osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľaďovanie obce, ochranu jej záujmov a šírenie jej dobrého mena vo svete alebo ktorí obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výsledkami, môže obecné zastupiteľstvo udeliť Čestné občianstvo obce Bánov.

2.     O udelení Čestného občianstva rozhoduje obecné zastupiteľstvo 3/5 väčšinou všetkých poslancov.

3.    O udelení Čestného občianstva obce Bánov sa vydáva listina, ktorú podpisuje starosta. Listinu možno vyhotoviť aj dvojjazyčne takým spôsobom, že druhé vydanie je v jazyku pocteného, ak je cudzím štátnym príslušníkom. Tento akt sa zaznamenáva v kronike obce Bánov.

4.      Čestné občianstvo obce Bánov možno udeliť aj cudzím štátnym príslušníkom, v odôvodnených prípadoch aj in memoriam, čo sa vyznačí v dokumentoch.

5.    Súčasťou ocenenia Čestné občianstvo obce Bánov môže byť aj peňažný dar.

6.    Slávnostné odovzdanie listiny poctenému sa vykoná na slávnostnom zasadnutí obecného zastupiteľstva, prípadne pri významných slávnostných príležitostiach. Ocenený občan sa pri tejto príležitosti zapisuje do Pamätnej knihy obce Bánov.

7.   Ocenenie sa konkrétnemu občanovi udeľuje len jedenkrát.

 

 

Cena obce Bánov

1.  Cena obce Bánov sa udeľuje za:

a)  vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej a publicistickej činnosti,

b)   činnosť osôb, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky a kultúrny rozvoj obce, jeho propagáciu doma i v zahraničí,

c)  pri záchrane ľudských životov, majetku a jeho občanov.

2.  Cena obce Bánov môže byť udelená jednotlivcom i kolektívom v odôvodnených prípadoch aj cudzím štátnym príslušníkom.

3.   Cenu obce Bánov tvorí plaketa s erbom obce. K cene obce Bánov sa vydáva listina, ktorú podpisuje starosta,

a na ktorej je uvedené meno, adresa, dátum ocenenia a pečiatka obce.

4.   Ocenený cenou obce Bánov sa pri tejto príležitosti zapíše do Pamätnej knihy obce Bánov.

5.  Predložený návrh na ocenenie schvaľuje obecné zastupiteľstvo 3/5 väčšinou všetkých poslancov.

6.  Výnimočne sa môže cena udeliť jednotlivcovi i po jeho smrti - in memoriam. V takomto prípade sa môže odovzdať rodinným príslušníkom oceneného.

 

 

Cena starostu obce Bánov

1.  Cenu starostu obce  udeľuje starosta obce občanom alebo kolektívom obce za úspešnú reprezentáciu obce alebo jej rozvoj.

2.   Cenu starostu obce Bánov tvorí listina (ďakovný list) s podpisom starostu a vecnou cenou do výšky 100 €.

3.  O udelení Ceny starostu obce sa vedie zápis v Pamätnej knihe obce Bánov, ktorá má obsahovať mená a hlavné údaje ocenených, dátum udelenia cien, ako aj stručné zdôvodnenie, pre ktoré boli jednotlivým osobám udelené.

 

 

Vecné ceny a odmeny, prípadne finančné odmeny

Obecné zastupiteľstvo spravidla na návrh starostu môže udeliť z obecných prostriedkov vecné dary a odmeny obyvateľom obce, príp. iným osobám za aktívnu prácu v orgánoch samosprávy a významný podiel na rozvoji obce.

ČasťVI.

Pamätné tabule, busty a pomníky

1.    Návrhy na zhotovenie a umiestnenie pamätnej tabule, busty alebo pomníka (vzor návrhov tvoria prílohy č. 3,

č. 4) podávajú:

-   starosta obce,

-   poslanci obecného zastupiteľstva,

-   iné právnické alebo fyzické osoby

2.  za mimoriadne tvorivé výkony, ktoré obohacujú poznanie dejín, resp. národnú kultúru

3.   za mimoriadne aktivity, ktoré prispeli k upevneniu štátnosti, k ekonomickému a spoločensko-politickému rastu nášho štátu,

4.  za mimoriadne aktivity v boji za mier a ľudské práva presahujúce regionálny význam,

5.     za mimoriadne významné činnosti a aktivity osôb alebo inštitúcií, ktoré sa zaslúžili o všestranný rozvoj obce Bánov, zásluhou ktorého podstatne vzrástol jej regionálny význam.

6.  Zhotoviť a umiestniť možno:

-   pamätnú tabuľu jednotlivcom, inštitúciám a udalostiam,

-   bustu jednotlivcom

-   pomník jednotlivcom i udalostiam

7.  Pamätná tabuľa, busta alebo pomník sa spravidla umiestňujú na pamiatku zosnulým občanom:

-  pri výročí mimoriadne dôležitej udalosti, na ktorej sa oni významne podieľali,

-  pri významných životných jubileách jednotlivcov,

8.  Pamätná tabuľa alebo pomník sa umiestňujú tiež na počesť inštitúcií, ktoré ukončili svoju činnosť

-  pri významných výročiach vzniku a začatia činnosti inštitúcii.

9.  Návrhy na zhotovenie a umiestnenie pamätnej tabule, busty alebo pomníka, ktoré predkladá navrhovateľ pre jednotlivca musia obsahovať:

-  údaje navrhovateľa (titul, meno a priezvisko, zamestnanie, kontaktná adresa, podpis)

-    údaje navrhovaného (titul, meno a priezvisko, povolanie, zamestnanie, národnosť, dátum narodenia a úmrtia, kontaktnú adresu u žijúceho navrhovaného alebo najbližších pozostalých u mŕtveho navrhovaného),

-   zdôvodnenie odporúčania (podrobné zhodnotenie doterajšej činnosti, s dôrazom na aktivity, pre ktoré je navrhnuté schválenie zhotovenia a umiestnenia pamätnej tabule, busty alebo pomníka.

10.  Návrhy na zhotovenie a umiestnenie pamätnej tabule alebo pomníka, ktoré predkladá navrhovateľ pre inštitúciu musia obsahovať:

-  údaje navrhovateľa (titul, meno a priezvisko, povolanie, zamestnanie, kontaktnú adresu, podpis),

-  údaje navrhovaného (názov, termín začatia a ukončenia jej činnosti, oblasť v ktorej pôsobila, mená jej zodpovedných vedúcich predstaviteľov, prípadne žiadateľa), zdôvodnenie odporúčania (podrobné zhodnotenie doterajšej činnosti, s dôrazom na aktivity, pre ktoré je navrhnuté schválenie zhotovenia a umiestnenia pamätnej tabule, busty alebo pomníka.

11.Návrhy u jednotlivcov a inštitúcií okrem hore uvedených náležitostí musia obsahovať:

-  odporúčanie miesta umiestnenia pamätnej tabule, busty alebo pomníka,

-  grafický návrh alebo text odporúčaný na  pamätnej tabuli,

-   návrh rozpočtu zhotovenia a osadenia pamätnej tabule, busty alebo pomníka a jeho finančné krytie,

-  súhlas Ministerstva kultúry SR s navrhovaným textom,

-  súhlas majiteľa nehnuteľnosti s umiestnením pamätnej tabule, busty alebo pomníka .

12.  Návrhy na zhotovenie a umiestnenie pamätnej tabule, busty alebo pomníka posudzuje obecné zastupiteľstvo. Rozhodnutie o zhotovení a umiestnení pamätnej tabule, busty alebo pomníka prislúcha výlučne obecnému zastupiteľstvu, ktoré rozhoduje 3/5 väčšinou hlasov všetkých poslancov.

13.  Odhalenie pamätnej tabule, busty alebo pomníka sa uskutočňuje slávnostným spôsobom za prítomnosti navrhovateľa a najbližších príbuzných oceneného u jednotlivcov, resp. za prítomnosti žijúcich občanov, ktorí sa podieľali na činnosti inštitúcie.

14.  K realizácii umiestnenia pamätnej tabule, busty alebo pomníka je potrebné povolenie príslušného stavebného úradu, v zmysle stavebného zákona.

 

 

ČasťVII.

 Záverečné ustanovenie

1.   Evidenciu ocenení obce Bánov a umiestnenia pamätných tabúl, búst a pomníkov vedie a archivuje Obecný úrad v Bánove

2.  Kto zneužije ocenenie alebo neoprávnene vyhotoví jeho napodobeninu, dopúšťa sa priestupku, za ktorý môže byť uložená pokuta v zmysle zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch v znení neskorších zmien a doplnkov.

3.  Návrh na odstránenie a premiestnenie pamätnej tabule, busty alebo pomníka s písomným odôvodnením fyzickej alebo právnickej osoby sa predkladá obecnému zastupiteľstvu, rozhodnutie o odstránení pamätnej tabule, busty alebo pomníka prislúcha výlučne obecnému zastupiteľstvu, ktoré rozhoduje 3/5 väčšinou všetkých poslancov.

4.   Toto nariadenie bolo schválené uznesením obecného zastupiteľstva v Bánove č.9/20111019  dňa 19.10.2010 a nadobúda účinnosť dňom 19.10.2011 .

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                               PhDr. Helena Juríková

                                                                                                                      Starostka obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvesené dňa: 20.10.2011

Zvesené dňa: 7.11.2011

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                             Príloha č. 1

 

VZOR

Návrhu na ocenenie obce Bánov pre jednotlivca

Údaje navrhovateľa:

-         Meno a priezvisko:

-         Zamestnanie:

-         Kontaktná adresa a telefón:

-          Podpis: Údaje navrhovaného:

-         Meno a priezvisko:

-         Dátum a miesto narodenia:

-         Národnosť:

-         Povolanie:

-         Zamestnanie:

-         Kontaktná adresa:

Názov ocenenia,na ktoré je menovaný navrhovaný: Ocenenie udeliť:

-  z príležitosti životného jubilea - výročia (uviesť akého)

-  z príležitosti významnej návštevy (uviesť akej)

-  z príležitosti úspešnej reprezentácie obce alebo dosiahnutia významného osobného úspechu.

Zdôvodnenie odporúčania návrhu:(rozpísať)

-  podrobné zhodnotenie doterajšej činnosti:

-   výpočet dosiahnutých úspechov, prípadné ocenenia či vyznamenania, ktoré už dostal, úspechy doma i v zahraničí.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                             Príloha č. 2

VZOR

Návrhu na ocenenie obce Bánov pre kolektív

Údaje navrhovateľa:

-  Meno a priezvisko, titul.:

-  Zamestnanie:

-  Kontaktná adresa a telefón:

-      Podpis:

Údaje navrhovaného:

-          Názov:

-          Zriaďovateľ:

-          Oblasť činnosti:

-          Termín začatia, resp. ukončenia činnosti:

-          Vedúci kolektívu meno a priezvisko:

-       Mená zodpovedných vedúcich predstaviteľov kolektívu: Názov ocenenia, na ktoré je kolektív navrhovaný:

Ocenenie udeliť:

-  z príležitosti významného výročia (uviesť akého)

-  z príležitosti úspešnej reprezentácie obce alebo dosiahnutia významného úspechu

Zdôvodnenie odporúčania návrhu :(rozpísať)

-  aké tvorivé výkony, alebo umelecké úspechy kolektív dosiahol,

-   akým významným spôsobom prispel k propagácii, reprezentácii a rozvoju obce Bánov doma i v zahraničí,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                 Príloha č. 3

 

VZOR

Návrhu na zhotovenie a umiestnenie pamätnej tabule, busty alebo pomníka, pre fyzickú osobu

Údajenavrhovateľa:

-         titul, meno a priezvisko:

-         zamestnanie:

-         kontaktná adresa:

-          podpis:

Údaje  navrhovaného:

-         titul, meno a priezvisko:

-          dátum narodenia, prípadne úmrtia:

-         povolanie:

-         zamestnanie:

-         národnosť:

-         kontaktná adresa u živých navrhovaných:

-         u mŕtvych navrhovaných kontaktná adresa najbližších pozostalých:

Zdôvodnenie odporúčania:

-  podrobné zhodnotenie doterajšej činnosti, s dôrazom na aktivity, pre ktoré je navrhnuté schválenie zhotovenia a umiestnenia pamätnej tabule, busty alebo pomníka.

Ocenenie udeliť:

-  z príležitosti významného výročia (uviesť akého)

-   z príležitosti úspešnej reprezentácie obce alebo dosiahnutia významného úspechu Ďalšie náležitosti návrhu:

-   Odporúčaniemiesta umiestnenia pamätnej tabule, busty alebo pomníka

-   Grafický návrhalebo text odporúčaný na uvedenie na pamätnej tabuli

-   Súhlasmajiteľa nehnuteľnosti s umiestnením pamätnej tabule, busty alebo pomníka

-   SúhlasMinisterstva kultúry SR s navrhovaným textom

-  Povoleniepríslušného stavebného úradu v zmysle stavebného zákona

-   Návrh rozpočtuzhotovenia a osadenia pamätnej tabule, busty alebo pomníka a jeho finančné krytie.

                                                         

Príloha č. 4

 

VZOR

Návrhu na zhotovenie a umiestnenie pamätnej tabule, busty alebo pomníka,

pre právnickú osobu

Údaje navrhovateľa:

-  titul, meno a priezvisko:

-  povolanie:

-  zamestnanie:

-  kontaktná adresa:

-  podpis:

Údaje navrhovaného:

-  názov:

-  kontaktná adresa:

-  termín začatia a ukončenia jej činnosti:

-   oblasť pôsobenia:

-   mená zodpovedných vedúcich predstaviteľov:

Zdôvodnenie odporúčania

-  podrobné zhodnotenie doterajšej činnosti, s dôrazom na aktivity, pre ktoré je navrhnuté schválenie zhotovenia a umiestnenia pamätnej tabule, busty alebo pomníka.

Ďalšie náležitosti návrhu:

-   Odporúčaniemiesta umiestnenia pamätnej tabule, busty alebo pomníka.

-   Grafický návrhalebo text odporúčaný na uvedenie na pamätnej tabuli.

-   Súhlasmajiteľa nehnuteľnosti s umiestnením pamätnej tabule, busty alebo pomníka.

-   SúhlasMinisterstva kultúry SR s navrhovaným textom.

-  Povoleniepríslušného stavebného úradu v zmysle stavebného zákona.

-   Návrh rozpočtuzhotovenia a osadenia pamätnej tabule, busty alebo pomníka a jeho finančné krytie

Dátum vloženia: 7. 12. 2011 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 7. 12. 2011 0:00