Obec Bánov

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

Zmenu k Dodatku č. 4 k VZN obce Bánov o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady odpady

-

ZMENA K DODATOKU č. 4

                                             K VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU OBCE

          BÁNOV O MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY

 

VZN obce Bánov o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Bánov sa mení a dopĺňa takto:

1.)    v Dodatku č. 4 sa v bode 2 mení účinnosť z 1.4. 2013 na 1.1. 2014.

Záverečné ustanovenia

1.      Obecné zastupiteľstvo v Bánove sa na zmene Dodatku č.4 k VZN obce Bánov o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, o podmienkach určovania a vyberania poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Bánov  uznieslo dňa 24.4.2013 pod číslom uznesenia : 16/20130424

 

 

 

     

        ........................................

                                                                                              PhDr. Helena Juríková

                                                                                                   starostka obce

 

 

Vyvesené: 25. 4.  2013

Zvesené: 11.5. 2013

Dátum vloženia: 11. 4. 2013 0:00
Dátum poslednej aktualizácie: 11. 4. 2013 0:00