Obec Bánov
ObecBánov

Vitajte na oficiálnej
stránke obce Bánov

rozšírené vyhľadávanie

Štatút obce Bánov

Štatút obce Bánov

Obecné zastupiteľstvo v Bánove na základe § 1 až 30 zák. SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva pre katastrálne územie obce Bánov a Malá Kesa tento
 

Š t a t ú t       o b c e       B á n o v
 
Prvá hlava
§ 1


1) Štatút obce Bánov upravuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä postavenie a pôsobnosť obce, práva a povinnosti obyvateľov obce, základné zásady hospodárenia a financovania, nakladania s majetkom obce, ďalej postavenie a pôsobnosť obecného zastupiteľstva, starostu obce a ďalších orgánov obecnej samosprávy, ich vnútornú štruktúru, deľbu práce medzi nimi, formy a metódy ich práce, rieši tiež širšie vzťahy obce, symboly obce, udeľovanie čestného občianstva, cien obce a odmien.
2) Štatút obce Bánov je základným normatívno-právnym a organizačným predpisom obce.
 

§ 2
Postavenie obce


1) Obec Bánov je samostatný územný celok Slovenskej republiky združujúci občanov, ktorí majú na jej území trvalý pobyt. Územie obce Bánov tvorí súbor katastrálnych území jej jednotlivých časti:
- katastrálne územie Bánov,
- katastrálne územie Malá Kesa.
Zmeny územia obce Bánov možno vykonať len v súlade s osobitnými predpismi.
2) Obec je právnickou osobou samostatne hospodáriacou s vlastným majetkom a so svojimi finančnými zdrojmi za podmienok stanovených zákonom a všeobecne záväznými nariadeniami obce.
3) Obec má právo na svoje obecné symbol.
4) Ukladať obci povinnosť alebo zasahovať do jej oprávnení možno len zákonom.
 

§ 3
Obyvatelia obce, ich práva a povinnosti


1) Obyvateľom obce Bánov je občan, ktorý je v nej prihlásený na trvalý pobyt.
2) Obyvatelia obce sa zúčastňujú na samospráve obce, najmä výkonom svojich práv a povinností. Tieto sú zakotvené v ustanovení § 3 odstavca 2 a § 4 odstavca 2 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov.
3) Obec má voči občanom povinnosti stanovené zákonom a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.
4) Na samospráve obce sa má právo podieľať aj ten, kto má na jej území nehnuteľný majetok alebo v obci trvalo pracuje a platí miestnu daň alebo miestny poplatok, alebo kto sa v obci zdržuje a je v nej prihlásený na prechodný pobyt alebo ten, kto má čestné občianstvo obce. Tieto osoby však nemajú právo voliť orgány samosprávy obce a byť do nich zvolení a ďalej nemajú právo hlasovať o dôležitých otázkach života a rozvoja obce (miestne referendum).
5) Obec je povinná poskytnúť obyvateľovi obce nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho náhlej núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť prístrešie, stravu alebo inú nevyhnutnú materiálnu pomoc.
 

§ 4
Samospráva obce Bánov


1) Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej majetku, ak osobitný zákon takéto úkony nezveruje štátu alebo inej právnickej alebo fyzickej osobe. (§ 4 odstavec 1 zákona SNR č.369/1990 Zb.)
2) Samosprávu obce Bánov vykonávajú obyvatelia obce prostredníctvom :
a) orgánov obce
b) hlasovaním obyvateľov obce
c) verejným zhromaždením obyvateľov obce
3) Obec je povinná pri plnení úloh samosprávy spolupracovať s podnikateľskými právnickými a fyzickými osobami pôsobiacimi v obci a taktiež spolupracuje s politickými stranami a hnutiami, vyvíjajúcimi činnosť v obci, ako aj so záujmovými združeniami obyvateľov obce.
4) Na plnenie úloh samosprávy obce, alebo ak to ustanovuje zákon, obec vydáva všeobecne záväzné nariadenia („nariadenia“). Nariadenia obce nesmú odporovať ústave ani zákonom. Vo veciach, v ktorých obec plní úlohy štátnej správy, môže vydať nariadenie len na základe splnomocnenia zákona a v jeho medziach, takéto nariadenie nesmie odporovať ani inému všeobecne záväznému právnemu predpisu. Postup pri príprave materiálov a podkladov, pri prijímaní nariadení obce, ich vydávaní ako aj spôsob kontroly plnenia týchto nariadení stanovuje zákon, tento štatút a rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Bánove.
5) Obec vykonáva svoje samosprávne funkcie vymedzené v zákone SNR číslo 369/1990 Zb. § 4 odst.3, v ďalších osobitných zákonoch a všeobecne záväzných právnych predpisoch.
 

Druhá hlava
§ 5
Majetok obce


1) Majetok obce Bánov tvoria všetky hnuteľné a nehnuteľné veci vo vlastníctve obce a všetky pohľadávky a iné majetkové práva obce a majetkové práva ostatných subjektov založených, resp. vytvorených obcou. Obec môže zveriť svoj majetok do správy subjektom, ktoré založila alebo zriadila.
2) Majetok obce Bánov sa používa najmä:
- pre verejné účely,
- na podnikateľskú činnosť
- na výkon samosprávy obce.
Darovanie nehnuteľného majetku obce je neprípustné.
3) Majetok obce, ktorý slúži pre verejné účely (najmä miestne komunikácie a iné verejné priestranstvá) je verejne prístupný a možno ho obvyklým spôsobom používať, ak jeho požívanie obec neobmedzila.
4) Majetok obce určený na podnikateľskú činnosť slúži ako majetkový základ pre subjekty a právnické osoby založené obcou alebo na ďalšie možné formy podnikateľskej činnosti v súlade s obchodným zákonníkom.
5) Majetok obce určený na výkon samosprávy obce možno použiť na plnenie záväzkov a uspokojovanie potrieb obce a na činnosť samosprávnych orgánov obce.
6) Evidenciu o stave a pohybe majetku obce vedie obecný úrad.
7) Obec vystupuje v majetkových vzťahoch vo svojom mene a má majetkovú zodpovednosť z týchto vzťahov vyplývajúcu, pokiaľ osobitné predpisy neustanovujú inak.

 

§ 6


1) Orgány obce a subjekty s majetkovou účasťou obce sú povinné hospodáriť s majetkom obce a s majetkom v štátnom vlastníctve, ako aj vo vlastníctve iných fyzických alebo právnických osôb, ktorý bol obci zverený v prospech rozvoja obce a jej občanov a ochrany a tvorby životného prostredia.

2) Orgány obce a subjekty s majetkovou účasťou obce sú povinné majetok obce zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať.

Sú povinné najmä:
- udržiavať a užívať majetok,
- chrániť majetok pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím,
- používať všetky právne prostriedky na ochranu majetku, vrátane včasného uplatňovania svojich práv alebo oprávnených záujmov pred príslušnými orgánmi,
- viesť majetok v predpísanej evidencii v súlade s platnou úpravou.

3) Na rozmnoženie, zveľaďovanie a údržbu majetku obce možno zorganizovať obecnú zbierku, povoliť lotériu alebo inú podobnú hru v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

4) Za obec Bánov v majetkových veciach (majetkoprávnych záležitostiach) koná starosta obce.

 

§ 7


1) Obecné zastupiteľstvo môže zakladať, zriaďovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie ako aj právnické osoby s majetkovou účasťou obce.

2) Podrobný postup zakladania, zriaďovania a kontroly rozpočtových a príspevkových organizácií a vymedzenie ich práv a povinností upraví obecné zastupiteľstvo v osobitných zásadách.


3) Právnické osoby s majetkovou účasťou obce, obec zakladá, resp. zriaďuje s platnou právnou úpravou.
 

§ 8

Za používanie majetku obce možno vyberať dávky v súlade s platnou právnou úpravou.

 

§ 9


1) Podrobnosti o hospodárení a nakladaní s majetkom obce upravujú „Zásady hospodárenia s majetkom obce Bánov“, ktoré schvaľuje obecné zastupiteľstvo.
2) Zásady upravujú a bližšie vymedzujú najmä:
- majetok obce Bánov
- postup prenechávania majetku obce do užívania fyzickým a právnickým osobám
- nadobúdanie a prevody vlastníctva obce
- správu majetku obce
- hospodárenie a nakladanie s pohľadávkami a majetkovými právami obce
- nakladanie s cennými papiermi
- aukčný predaj veci
- kontrolu dodržiavania zásad hospodárenia s majetkom
 

Tretia hlava
Financovanie a rozpočet obce
§ 10
Financovanie


1) Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov.
2) Obec môže financovať svoje úlohy aj z prostriedkov združených s inými obcami, /mestami/ prípadne s inými právnickými a fyzickými osobami.
3) Obci môžu byť poskytnuté dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
 

§ 11
Rozpočet
 

1) Základom finančného hospodárenia obce Bánov je rozpočet obce zostavovaný na obdobie jedného kalendárneho roka a schvaľovaný obecným zastupiteľstvom. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje tiež jeho zmeny, kontroluje jeho čerpanie a schvaľuje záverečný účet obce.
2) Pred schválením sa rozpočet obce musí zverejniť najmenej na 15 dní na úradnej tabuli v obci, aby sa k nemu mohli obyvatelia obce vyjadriť (§ 9 odst.3 zák. SNR č.369/1990 Zb. v znení zmien a doplnkov). To isté sa týka i záverečného účtu obce.
3) Rozpočet obce obsahuje príjmovú a výdavkovú časť. Príjmovú časť rozpočtu obce tvoria najmä: príjmy z miestnych daní a poplatkov, výnosy z majetku obce, rozpočtových a príspevkových organizácií iných subjektov s majetkovou účasťou obce, dotácie zo štátneho rozpočtu a podiel na daniach. Výdavkovú časť rozpočtu obce tvoria najmä: výdavky na výkon samosprávnych funkcií obce, výdavky na údržbu majetku obce a investičné výdavky.
4) Na krytie mimoriadnych výdavkov vo všeobecnom záujme môže obec rozhodnúť o zavedení verejnej dávky (príspevku, poplatku, naturálnom plnení), o vyhlásení dobrovoľnej zbierky alebo o prijatí úveru alebo pôžičky. O zavedení verejnej dávky rozhodujú obyvatelia obce hlasovaním. O vyhlásení dobrovoľnej zbierky alebo o prijatí úveru rozhoduje obecné zastupiteľstvo na návrh starostu obce.
5) Prebytky rozpočtu obce možno previesť do rozpočtu obce na ďalší kalendárny rok.
6) Účtovníctvo o stave a pohybe majetku obce, o výnosoch, príjmoch a výdavkoch a o finančných vzťahoch k štátnemu rozpočtu, v súlade s platnou právnou úpravou vedie obecný úrad. Hospodárenie s prostriedkami rozpočtu obce sa riadi osobitnými právnymi predpismi – Rozpočtovými pravidlami SR na ten ktorý rok.
7) Obec môže využívať ekonomické nástroje (dane, poplatky, pokuty a iné) ako regulatív na podporu ochrany životného prostredia.
8) Výsledky hospodárenia obce, vrátane výsledkov hospodárenia peňažných fondov obsahuje záverečný účet obce, ktorý schvaľuje obecné zastupiteľstvo.
9) Ročnú účtovnú závierku obce Bánov overuje audítor (§ 9 odst.6 zák.SNR č.369/1990 Zb. v znení zmien a doplnkov).
 

§ 12
Rozpočtové provizórium


1) Ak nebude rozpočet obce na príslušný rok schválený pred prvým januárom rozpočtového roka, riadi sa rozpočtové hospodárenie v čase od 1. januára rozpočtového roka do schválenia rozpočtu obecným zastupiteľstvom rozpočtovým provizóriom.
2) Rozpočtové príjmy a výdavky uskutočnené v čase rozpočtového provizória sa zúčtujú do rozpočtu obce po jeho schválení v obecnom zastupiteľstve.
3) Podrobnejšiu úpravu hospodárenia v období rozpočtového provizória obsahujú „Zásady nakladania s finančnými prostriedkami obce Bánov“, ktoré schvaľuje obecné zastupiteľstvo.
 

Štvrtá hlava
Orgány obce Bánov
§ 13
Základné ustanovenia


1) Orgánmi obce sú:
a) obecné zastupiteľstvo
b) starosta obce
2) Obecné zastupiteľstvo zriaďuje podľa potreby alebo podľa osobitných predpisov svoje orgány, ktorými sú: a) obecná rada
b) komisie obecného zastupiteľstva
c) obecná polícia
Osobitné postavenie má hlavný kontrolór obce, ktorého volí obecné zastupiteľstvo (§ 18 odst.2 zák.SNR č.369/1990 Zb. v znení zmien a doplnkov).
3) Obecné zastupiteľstvo podľa potreby zriaďuje aj iné stále alebo dočasné výkonné a kontrolné orgány a určuje im náplň práce.
 

Obecné zastupiteľstvo
§ 14 


1 ) Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce Bánov zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce Bánov.

2) Obecné zastupiteľstvo v Bánove má 27 poslancov.
3) Funkčné obdobie poslancov končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.
 

§ 15
Úlohy obecného zastupiteľstva


1) Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o všetkých základných otázkach života obce Bánov a vykonáva svoju vyhradenú právomoc podľa § 11 ods.3 zák.SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.
2) Obecnému zastupiteľstvu je vyhradené najmä:
a) určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce, s majetkom štátu a iných právnických a fyzických osôb, dočasne prenechaným do hospodárenia obce, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním,
b) schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet,
c) schvaľovať územný plán obce alebo jeho časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce,
d) rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku podľa osobitných predpisov, pokiaľ sa neuznesie, že rozhodnutie o tom prenechá na hlasovanie obyvateľov obce podľa § 11 odstavca 1 písm.b) zák.SNR č.369/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov a okrem prípadu ak o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku sa rozhodlo na základe petície hlasovaním obyvateľov obce podľa § 11 odst. 1 písmena c) citovaného zákona.
e) určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky,
f) vyhlasovať hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať verejné zhromaždenia občanov,
g) uznášať sa na nariadeniach obce,
h) určovať organizáciu obecného úradu a určovať plat starostu obce, zástupcu starostu a hlavného kontrolóra obce,
i) schvaľovať poriadok odmeňovania pracovníkov obce ako aj ďalšie predpisy,
j) zakladať, zriaďovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie, právnické osoby s majetkovou účasťou obce,
k) schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach,
l) zriaďovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce,
m) udeľovať čestné občianstvo obce, vyznamenania a ceny,
n) schvaľovať zmluvné prevody vlastníctva nehnuteľného majetku,
o) schvaľovať zmluvné prevody vlastníctva hnuteľného majetku nad hodnotu 10.000,- Sk,
p) schvaľovať nakladanie s majetkovými právami nad 10.000,- Sk,
q) schvaľovať aukčný predaj vecí,
r) schvaľovať štatút obce.

3) Obecné zastupiteľstvo si môže vyhradiť rozhodovanie o akejkoľvek ďalšej otázke života obce.

4) Podrobnú úpravu pravidiel rokovania obecného zastupiteľstva, najmä prípravu a obsah rokovania, prípravu materiálov a podkladov na rokovanie, spôsob uznášania sa a prijímania všeobecne záväzných nariadení obce, uznesení obecného zastupiteľstva, spôsob kontroly plnenia uznesení a zabezpečovania úloh týkajúcich sa obecnej samosprávy stanovuje Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Bánove.

 

§ 16
Starosta obce


1) Predstaveným obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta, ktorého volia obyvatelia obce v priamych voľbách. Funkčné obdobie sa skončí zvolením nového starostu a zložením sľubu.
2) Starosta obce je štatutárnym orgánom obce v majetkoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch pracovníkov obce, v administratívnych vzťahoch je správnym orgánom (§ 13 odst.3 zák.č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov).
3) Starosta najmä:
a) zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady
b) vykonáva obecnú správu
c) zastupuje obec navonok – vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám,
d) rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom, týmto štatútom, alebo iným rozhodnutím obecného zastupiteľstva vyhradené obecnému zastupiteľstvu,
e) uschováva a používa obecné insígnie,
f) podpisuje všeobecne záväzné nariadenia obce a uznesenia obecného zastupiteľstva.
4) Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia obecného zastupiteľstva ak sa domnieva, že odporuje zákonom alebo je pre obec zjavne nevýhodné. Toto svoje rozhodnutie musí prerokovať v obecnej rade, avšak uznesením obecnej rady nie je viazaný.
 

§ 17
Zástupca starostu


1) Starosta má jedného zástupcu, ktorý je volený na celé funkčné obdobie obecným zastupiteľstvom a to z poslancov obecného zastupiteľstva.
2) Zástupca starostu zastupuje starostu počas jeho neprítomnosti alebo jeho nespôsobilosti na výkon funkcie. Obecné zastupiteľstvo môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať.
3) Zástupca starostu je členom obecnej rady s hlasom rozhodujúcim.
4) Zástupca starostu počas neprítomnosti starostu alebo jeho nespôsobilosti na výkon funkcie:
a) zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady,
b) nesmie zasahovať do výlučnej pôsobnosti starostu (§ 13 ods.3 zák. SNR č.369/1990 Zb. v znení zmien a doplnkov),
c) vykonáva bežné úkony súvisiace s činnosťou obecného zastupiteľstva a so zabezpečením chodu obecného úradu.
5) Zástupca starostu zabezpečuje prípravu zasadnutí obecného zastupiteľstva po stránke vecnej obsahovej náplne v súlade s rokovaniami obecnej rady a tiež prípravu zasadnutí obecnej rady.
6) Zástupca starostu v súčinnosti s odbornými oddeleniami obecného úradu koordinuje činnosť všetkých komisií obecného zastupiteľstva a poskytuje poslancom a členom komisií informácie pre plnenie ich úloh.
7) Podrobnejšiu úpravu pôsobnosti zástupcu starostu obsahuje „Organizačný poriadok Obecného úradu v Bánove“.
 

§ 18
Hlavný kontrolór obce


1) Hlavný kontrolór je pracovníkom obce, ktorý vykonáva kontrolu úloh obce vyplývajúcich z pôsobnosti obce.
2) Funkcia hlavného kontrolóra obce je nezlúčiteľná s výkonom funkcie poslanca obecného zastupiteľstva, funkcie v štátnej správe, ďalej v dozornej rade podnikateľského subjektu vytvoreného obcou, prípadne v inom kontrolnom orgáne obce.
3) Hlavný kontrolór najmä:
a) vykonáva kontrolu:
- nakladania s majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu, príp. vo vlastníctve iných právnických alebo fyzických osôb, ktorý bol obci zverený,
- účtovníctva a pokladničných operácií na obecnom úrade
- hospodárenia s finančnými zdrojmi obce
- čerpania rozpočtu, jeho zmien a záverečného účtu
- správnosti a opodstatnenosti čerpania finančných prostriedkov obci účelovo poskytnutých, fondov a dotácií
b) preveruje:
- ako organizácie, podniky a ďalšie subjekty, ktoré obec založila plnia svoju funkciu z hľadiska kvality a uspokojovania potrieb obyvateľov obce a zároveň navrhuje opatrenia na nápravu,
- tvorbu a čerpanie rozpočtu obce,
- opodstatnenosť zavedenia alebo zrušenia poplatkov v obci,
- možnosti poskytovania úveru alebo pôžičky,
c) vypracúva odborné stanoviská:
- k návrhu rozpočtu a k záverečnému účtu obce pred ich schválením v obecnom zastupiteľstve.
4) Pri vykonávaní činností uvedených v odst.3 tohto ustanovenia hlavný kontrolór úzko spolupracuje s obecným úradom.
5) Hlavný kontrolór vybavuje sťažnosti a podnety občanov, ktoré boli podané na orgány obce a pracovníkov obce s výnimkou pracovníkov obecnej polície.
6) Hlavného kontrolóra do funkcie volí obecné zastupiteľstvo.
7) Hlavný kontrolór je za svoju činnosť zodpovedný obecnému zastupiteľstvu, ktorému je povinný jedenkrát štvrťročne podávať správu o vykonanej činnosti za uplynulé obdobie.
8) Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do účtovných a pokladničných dokladov, ako aj do akýchkoľvek iných dokumentov, týkajúcich sa pokladničných operácií, vedenia účtovníctva, nakladania s majetkom obce a ďalej do všetkých dokladov, ktorých potreba vyplýva z rozsahu jeho oprávnení. Výsledky kontroly spolu s návrhmi na odstránenie zistených nedostatkov predkladá obecnému zastupiteľstvu.
9) Hlavný kontrolór sa zúčastňuje zasadnutí obecného zastupiteľstva a obecnej rady s hlasom poradným.
10) Hlavný kontrolór vedie centrálnu evidenciu petícií obyvateľov.
 

§ 19
Obecná rada


1) Obecná rada je zložená z 9 poslancov obecného zastupiteľstva. Obecnú radu volí obecné zastupiteľstvo, ktoré ju môže odvolať, príp. aj niektorého z jej členov.
2) Obecná rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom obecného zastupiteľstva a zároveň plní funkciu poradného orgánu starostu.
3) Obecná rada sa schádza podľa schváleného časového plánu práce a podľa potreby, najmenej jedenkrát za mesiac. Jej zasadnutia zvoláva a vedie starosta, v jeho neprítomnosti zástupca starostu.
4) Obecná rada najmä:
a) rozpracúva a zabezpečuje plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení obecného zastupiteľstvo, prerokúva a rieši iniciatívne návrhy komisií, poslancov a jednotlivých oddelení obecného úradu,
b) organizuje prípravu podkladov na rokovanie obecného zastupiteľstva,
c) organizuje práce na príprave rozpočtu obce,
d) zaoberá sa všetkými bežnými vecami týkajúcimi sa majetku obce, fondov a rozpočtu obce, miestnych daní a poplatkov a podáva o nich návrhy obecnému zastupiteľstvu alebo starostovi,
e) pripravuje zasadnutia obecného zastupiteľstva a predkladá mu vlastné návrhy,
f) navrhuje a koordinuje prípravu združovania prostriedkov a činností,
g) zaoberá sa vecami týkajúcimi sa obce a života v nej a svoje stanoviská podáva obecnému zastupiteľstvu a starostovi,
h) organizuje a zjednocuje činnosť komisií obecného zastupiteľstva a utvára podmienky pre ich prácu, zabezpečuje a kontroluje prerokúvanie a riešenie ich návrhov, podnetov a pripomienok,
i) plní ďalšie úlohy podľa uznesení obecného zastupiteľstva.
5) Obecná rada je spôsobilá rokovať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov rady. Na prijatie uznesenia obecnej rady je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých jej členov.
6) Obecné zastupiteľstvo podrobnejšie upraví zásady rokovania a uznášania sa obecnej rady v Rokovacom poriadku Obecnej rady v Bánove.
 

§ 20
Komisie obecného zastupiteľstva


1) Komisie zriaďuje ako stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány obecného zastupiteľstva.
2) Komisie sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a obyvateľov obce zvolených obecným zastupiteľstvom z radov odborníkov.
3) Obecné zastupiteľstvo volí predsedu komisie – ním je vždy poslanec obecného zastupiteľstva – a členov komisií a vymedzuje im úlohy podľa miestnych podmienok a potrieb. Každá komisia sa skladá z predsedu komisie, tajomníka a zapisovateľa komisie a členov.
Predseda komisie:
- riadi a organizuje prácu komisie, zvoláva jej schôdze a riadi ich priebeh, pripravuje program schôdze,
- zostavuje plán činnosti,
- organizuje spoluprácu komisie s ostatnými komisiami obecného zastupiteľstva,
- zastupuje komisiu navonok,
- plní ďalšie úlohy, ktorými ho komisia poverí
Tajomník komisie:
- spoločne s predsedom komisie vypracováva návrh plánu činnosti komisie
- zabezpečuje prípravu programu schôdze komisie
Zapisovateľ:
- vedie písomné záznamy o schôdzkach komisie
- zabezpečuje administratívnu agendu súvisiacu s činnosťou komisie
- plní ďalšie úlohy, ktorými ho komisia poverí
4) Obec Bánov má vytvorené tieto stále komisie:
a) Komisia pre správu obecného majetku a financie
b) Komisia pre rozvoj vzdelávania a kultúry
c) Komisia pre rozvoj TV a športu
d) Komisia sociálna a zdravotná
e) Komisia obchodu, cestovného ruchu, služieb a výstavby obce
f) Komisia životného prostredia, poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva
g) Komisia pre ochranu verejného poriadku
5) V prípade potreby a vhodnosti vytvorí obecné zastupiteľstvo ďalšie komisie.
6) Komisie na úseku, pre ktorý boli zriadené, najmä:
a) vypracúvajú stanoviská k materiálom prerokúvanými obecnými orgánmi, k najdôležitejším otázkam života obce a k dôležitým – pre obec – investičným zámerom,
b) vypracúvajú návrhy a podnety na riešenie najdôležitejších otázok života v obci a predkladajú ich orgánom obce, ktoré sú povinné sa nimi zaoberať a o výsledku komisiu informovať,
c) kontrolujú spôsob realizácie uznesení obecného zastupiteľstva a obecnej rady, dozerajú na hospodárenie s majetkom obce, prípadne majetkom prenechaným obci na dočasné užívanie, ďalej dozerajú na podnikateľskú a investičnú činnosť v obci, kontrolujú ako sa vybavujú sťažnosti, oznámenia a podnety, príp. pripomienky obyvateľov obce.
7) Komisie sa schádzajú podľa potreby, najmenej však jedenkrát za dva mesiace. Komisie zvoláva a vedie predseda komisie. Zásady rokovania a uznášania si komisia stanoví na svojom prvom zasadnutí.
8) Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc.
 

§ 21
Obecný úrad
 

1) Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu, zložený z pracovníkov obce. Obecný úrad nemá právnu subjektivitu.
2) Obecný úrad vykonáva odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh samosprávy obce, najmä:
a) zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov samosprávy obce,
b) pripravuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva, obecnej rady a komisií obecného zastupiteľstva,
c) pripravuje rozhodnutia starostu vydávané v správnom konaní, v daňovom a poplatkovom konaní,
d) vykonáva nariadenia obce, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu,
e) koordinuje činnosť organizácií a ďalších subjektov vytvorených obcou,
f) organizačno-technicky zabezpečuje plnenie úloh štátnej správy, prenesených na obec.

3) Vnútornú organizáciu obecného úradu, najmä jeho organizačné členenie, spôsobnosť jednotlivých útvarov, zásady riadenia, zásady organizačnej štruktúry úradu a tiež ich vzájomné vzťahy obsahuje Organizačný poriadok Obecného úradu v Bánove, ktorý schvaľuje obecné zastupiteľstvo.
 

§ 22
Obecná polícia


1) Na zabezpečenie obecných vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia, plnenia iných úloh obce, ktoré pre ňu vyplývajú zo zákonov a všeobecne záväzných právnych predpisov a tiež úloh vyplývajúcich z všeobecne záväzných nariadení obce, uznesení obecného zastupiteľstva a pokynov a rozhodnutí starostu sa môže zriadiť na území obce Bánov obecná polícia.
2) Obecná polícia za zriaďuje všeobecne záväzným nariadením.
3) Obecná polícia nesie názov: “Obecná polícia Bánov“
4) Políciu vedie jej náčelník, ktorého vymenúva do funkcie na dobu neurčitú obecné zastupiteľstvo na návrh starostu. Náčelník polície zodpovedá za svoju činnosť starostovi.
5) Podrobnejšiu úpravu organizácie polície, jej úloh a postavenia, povinností náčelníka polície a jej pracovníkov, vzťahy polície k samosprávnym orgánom obce a jej spoluprácu s inými orgánmi bližšie upravuje Organizačný poriadok Obecnej polície Bánov.
6) Obec môže vydať zásady odmeňovania pracovníkov polície – platový poriadok.
 

Piata hlava
HLASOVANIE OBYVATEĽOV OBCE
§ 23 


1) Hlasovanie obyvateľov obce Bánov o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce vyhlasuje obecné zastupiteľstvo.
2) Obecné zastupiteľstvo musí vyhlásiť hlasovanie obyvateľov obce, ak ide o návrh (podľa 11 ods. 1 zák. SNR č. 369/1990 Zb. v znení zmien a doplnkov)
a) na zlúčenie, rozdelenie alebo zrušenie obce,
b) na zavedenie a zrušenie miestnej dane alebo miestneho poplatku, o ktorom sa má podľa uznesenia obecného zastupiteľstva rozhodnúť v miestnom referende,
c) petície skupiny obyvateľov obce v počte 20% oprávnených voličov ku dňu podania tejto petície
3) Hlasovanie obyvateľov obce je platné ak sa ho zúčastní nadpolovičná väčšina obyvateľov obce oprávnených voliť podľa zákona o voľbách do orgánov samosprávy obcí. Rozhodnutie obyvateľov obce je prijaté, ak za návrh predložený na hlasovanie hlasovala nadpolovičná väčšina voličov, ktorí sa zúčastnili hlasovania.
4) Podmienky, spôsob a formu uskutočnenia hlasovania obyvateľov obce obecné zastupiteľstvo podrobne upraví v osobitnom všeobecne záväznom nariadení.
 

Šiesta hlava
VEREJNÉ ZHROMAŽDENIA OBYVATEĽOV OBCE


1) Na prerokovanie obecných vecí môže obecné zastupiteľstvo zvolať verejné zhromaždenie obyvateľov obce alebo jeho časti, resp. častí.
2) Obecné zastupiteľstvo zvolá verejné zhromaždenie obyvateľov obce, príp. jeho časti vždy:
- ak o to požiada petíciou najmenej 20/ obyvateľov obce,
- ak o to požiada ¼ poslancov obecného zastupiteľstva.
3) Obecné zastupiteľstvo sa môže uzniesť, že prenesie rozhodnutie o určitej dôležitej otázke, týkajúcej sa obce na verejné zhromaždenie obyvateľov obce, resp. jeho časti.
4) Podmienky organizovania a uskutočňovania verejného zhromaždenia ako aj podmienky hlasovania môže obecné zastupiteľstvo upraviť podrobne vo všeobecne záväznom nariadení.
5) Verejné zhromaždenie sa zvoláva oznámením na úradnej tabule na Obecnom úrade v Bánove, vyhlásením v obecnom rozhlase a pod. O prerokovanej problematike sa spisuje písomná zápisnica, ktorej súčasťou musí byť prezenčná listina prítomných obyvateľov obce, resp. časti obce.
 

Siedma hlava
POSLANCI OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
§ 25
Úvodné ustanovenia

 

§ 26
Vznik a zánik poslaneckého mandátu


1) Poslanec nadobúda svoje práva a povinnosti zvolením. Postup pri voľbách upravuje osobitný zákon.
2) Platnosť voľby poslancov overuje na návrh mandátovej komisie obecné zastupiteľstvo.
3) Funkčné obdobie poslancov začína dňom zvolenia, zložením sľubu a končí dňom skončenia volebného obdobia. Mandát poslanca zanikne aj vtedy, keď sa bez vážneho dôvodu a bez ospravedlnenia nezúčastní trikrát po sebe zasadnutia, alebo keď počas jedného roka nie je spôsobilý zúčastňovať sa zasadnutí obecného zastupiteľstva.
 

§ 28
Práva a povinnosti poslancov


1) Poslanec je oprávnený najmä:
a) predkladať obecnému zastupiteľstvu a ostatným orgánom samosprávy obce návrhy, podnety, pripomienky a námety,
b) interpelovať starostu, príp. členov obecnej rady vo veciach týkajúcich sa ich práce,
c) požadovať od vedúcich rozpočtových, príspevkových organizácií, a iných subjektov s majetkovou účasťou obce vysvetlenia vo veciach týkajúcich sa ich činností,
d) požadovať informácie a vysvetlenia od fyzických a právnických osôb, ktoré vykonávajú v obci podnikateľskú činnosť vo veciach týkajúcich sa dôsledkov ich podnikania v obci,
e) zúčastňovať sa na previerkach, kontrolách a na vybavovaní sťažností, oznámení a podnetov, ktoré vykonávajú orgány samosprávy obce a hlavný kontrolór obce,
f) požadovať vysvetlenie od štátnych orgánov vo veciach potrebných pre riadny výkon poslaneckej funkcie.
2) Poslanec je povinný najmä:
a) Zložiť zákonom predpísaný sľub na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktorého sa zúčastní,
b) Zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a jeho orgánov, do ktorých bol zvolený,
c) Dodržiavať Štatút obce Bánov a Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Bánove,
d) Obhajovať záujmy obce a jej obyvateľov.
3) Poslanci môžu vytvárať poslanecké kluby podľa politickej príslušnosti na účinné vykonávanie poslaneckého mandátu, na prehĺbenie politickej spolupráce, výmeny názorov na podporu poslaneckej iniciatívy.
4) Poslanec je povinný na požiadanie informovať voličov o svojej činnosti a činnosti obecného zastupiteľstva.
 

§ 29
Náhrady poslancov

 

1) Funkcia poslanca sa zásadne vykonáva bez prerušenia pracovného alebo obdobného pomeru. Za jej výkon však môže obec poskytnúť odmenu. Poslancovi patrí náhrada skutočných výdavkov, ktoré mu v súvislosti s výkonom funkcie poslanca vznikli a to podľa osobitných predpisov platných pre pracovníkov v pracovnom pomere.
2) Poslanec nesmie byť pre výkon svojej funkcie ukrátený na právach ani nárokoch vyplývajúcich z pracovného pomeru.
3) Starostovi a poslancom obecného zastupiteľstva, ktorí sú pre výkon funkcie uvoľnení zo zamestnania sa zachováva pracovný pomer. Namiesto mzdy im patrí odmena (plat).
 

 

Ôsma hlava
VZŤAH OBCE K OKOLITÝM OBCIAM A MESTÁM
§ 30

 

1) Veci spoločného záujmu obce Bánov a okolitých miest a obcí sa riešia dohodou obce s okolitými mestami a obcami.
2) Obec môže k obhajobe svojich práv a záujmov vytvárať združenia, nadväzovať partnerské vzťahy a spolupracovať s obcami a mestami iných štátov a byť členom medzinárodných združení miestnych orgánov.
 

Deviata hlava
VZŤAHY SO ŠTÁTOM, S PRÁVNICKÝMI A FYZICKÝMI OSOBAMI?
S POLITICKÝMI STRANAMI A HNUTIAMI
A OBČIANSKYMI ZDRUŽENIAMI
§ 31 


1) Obec pri plnení svojich úloh spolupracuje s orgánmi štátu a to najmä s Okresnými a obvodnými úradmi, územne špecializovanými úradmi štátnej správy, právnickými a fyzickými osobami, vysokými školami, výskumnými ústavmi, a ďalšími štátnymi orgánmi (prokuratúrou, súdom, políciou, a pod.).
2) Obec spolupracuje pri zabezpečovaní rozvoja obce a na prospech obce s podnikateľskými, právnickými a fyzickými osobami a s politickými stranami a hnutiami a občianskymi združeniami, ktoré pôsobia na území obce.
 

Desiata hlava
ČESTNÉ OBČIANSTVO, CENY A ODMENY A KRONIKA OBCE

PRVÁ ČASŤ
Čestné občianstvo, ceny a odmeny.
§ 32
Úvodné ustanovenie


Obecné zastupiteľstvo môže udeliť tieto verejné uznania a pochvaly:
a) Čestné občianstvo obce Bánov
b) Odmeny
 

§ 33
Čestné občianstvo obce Bánov


1) Osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľadenie obce, ochranu jej záujmov a šírenie jej dobrého mena vo svete, alebo ktorí obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi, môže obecné zastupiteľstvo udeliť Čestné občianstvo obce Bánov.
2) O udelení čestného občianstva rozhoduje obecné zastupiteľstvo spravidla na návrh starostu 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
3) Udelení čestného občianstva sa vydáva listina, ktorú podpisuje starosta. Listinu možno vyhotoviť aj dvojjazyčne takým spôsobom, že druhé vyhotovenie je v jazyku pocteného.
4) Slávnostné odovzdanie listiny poctenému sa vykonáva spravidla na mimoriadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva. Poctený občan sa pri tejto príležitosti alebo pri svojej prvej návšteve obce zapisuje do Kroniky obce Bánov.
5) Podrobnosti pre udeľovanie čestného občianstva obce môže obecné zastupiteľstvo upraviť všeobecne záväzným nariadením.
 

§ 34
Odmeny


Obecné zastupiteľstvo spravidla na návrh starostu môže udeliť z obecných prostriedkov vecné dary a odmeny a to najmä poslancom a iným obyvateľom obce, prip. iným osobám za aktívnu prácu v orgánoch samosprávy a významný podiel na rozvoji obce.
 

DUHÁ ČASŤ
Kronika obce Bánov
§ 35 


1) Kronika obce Bánov sa vedie v úradnom jazyku, príp. v jazyku príslušnej národnosti.
2) Zápisy do kroniky sa vykonávajú v štvrťročných intervaloch. Zápisy chronologicky dokumentujú fakty zo spoločenského a hospodárskeho života obce. Sú hodnoverným svedectvom o udalostiach v obci, a o ľuďoch, ktorí sa pričinili o prospech žitia miestneho spoločenstva.
3) Spracovaním zápisov do kroniky je poverený obecný kronikár, ktorého menuje a odvoláva starosta.
4) Text jednotlivých štvrťročných zápisov do kroniky schvaľuje obecná rada.
 

Jedenásta hlava
POMOC PRI MIMORIADNYCH SITUÁCIÁCH
§ 36
Pomoc obyvateľom pri mimoriadnych situáciách


1) Obec je povinná poskytnúť obyvateľovi nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho núdzi spôsobenej živelnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu ale inú materiálnu pomoc.
2) Obec organizuje, riadi a vykonáva základné práce v čase nebezpečenstva povodne miestneho významu. V prípade nevyhnutnej potreby vyžaduje od fyzických a právnických osôb plnenie všeobecných povinností pri ochrane pred povodňami.
3) Obec zabezpečuje evakuácie, dočasné ubytovanie a stravovanie evakuovaného obyvateľstva, podľa možností ochranu jeho majetku a vypracúva plány záchranných prác.
4) Obec je povinná pomáhať pri likvidácii a odstraňovaní následkov živelnej pohromy a havárií v spolupráci s ďalšími právnickými a fyzickými osobami a organizáciami štátu.
 

§ 37
Pomoc obce pri mimoriadnych situáciách


1) Starosta môže uložiť právnickej alebo fyzickej osobe povinnosť poskytnúť osobnú, alebo vecnú pomoc pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo inej mimoriadnej udalosti, ak osobitný zákon neustanovuje inak.
2) Právnická alebo fyzická osoba, ktorá poskytla osobnú alebo vecnú pomoc, má právo na náhradu účelne vynaložených nákladov. Toto právo môže uplatniť do 3 mesiacov odo dňa zistenia nákladov, najneskôr do 2 rokov od ich vzniku, inak toto právo zanikne.
 

Dvanásta hlava
§ 38
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


1) Štatút obce Bánov je základnou právnou normou obce Bánov. Všetky všeobecne záväzné nariadenia obce, uznesenia obecných orgánov a iné predpisy obce musia byť v súlade s týmto štatútom.
2) Zmeny a doplnky tohto štatútu schvaľuje obecné zastupiteľstvo 3/5 väčšinou všetkých poslancov.
3) Štatút obce Bánov bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Bánove dňa 3.11.1999 číslo uznesenia VIII/19991103.
4) Štatút obce Bánov nadobúda účinnosť dňom 18.11.1999.V Bánove dňa 4.11.1999                                                           PhDr. Helena Juríková
                                                                                                           starostka obce

 

Dodatok č.1 k zmene Štatútu obce Bánov

Štatút Obce Bánov schválený obecným zastupiteľstvom v Bánove dňa 3. 11. 1999 , číslo uznesenia VIII/19991103 , sa mení nasledovne:

1) V § 14 ods. 2) sa ruší pôvodný text a nový text znie:

„Obecné zastupiteľstvo v Bánove má vo volebnom období 2003 – 2006 11 poslancov“.

2) V § 19 ods. 1) sa ruší a nový text znie:

„Obecná rada je zložená z 3 poslancov obecného zastupiteľstva.“

Na základe uznesenia Obecného zastupiteľstva v Bánove č. XXVII/2002.06.26.

Ostatné ustanovenia Štatútu ostávajú nezmenené.

Táto zmena nadobúda účinnosť dňa 12. júla 2002.

V Bánove, dňa 27. júna 2002.

 

                                                                     PhDr. Helena Juríková
                                                                          starostka obceDodatok č.2 k zmene Štatútu obce Bánov

Štatút Obce Bánov schválený obecným zastupiteľstvom v Bánove dňa 3. 11.1999, číslo
uznesenia VIII/19991103, sa mení nasledovne:

1) V § 13 ods. 2) písm. „c“ sa ruší.

2) § 22 sa ruší.

Dňom 1. októbra 2003 bola uznesením OZ č. XI/2003.09.17 zrušená Obecná
polícia Bánov.

Ostatné ustanovenia Štatútu ostávajú nezmenené.

Táto zmena nadobúda účinnosť dňa 3. októbra 2003.

V Bánove, dňa 19. septembra 2003.

                                                                                              

                                                                                                  PhDr. Helena Juríková
                                                                                                           starostka obce

Dodatok č.3 k zmene Štatútu obce Bánov

Dňom 20.2.2019 bola uznesením OZ schválená zmena OZ č. III/15/20190220

Doplnenie štatútu obce Bánov v § 21 Obecný úrad o bod č. 4 Obecný úrad vedie a jeho prácu organizuje prednosta obecného úradu. Prednostu vymenúva a odvoláva starosta. Prednosta obecného úradu je zamestnancom obce, ktorá zodpovedá za svoju činnosť starostovi. Spolu s ním podpisuje zápisnice zo zasadaní obecného zastupiteľstva. Prednosta obecného úradu sa zúčastňuje zasadaní obecného zastupiteľstva s hlasom poradným. Úlohy ,ktoré plní prednosta obecného úradu sú uvedené v organizačnom poriadku a pracovnom poriadku obecného úradu obce Bánov. S účinnosťou dňom schválenia.

 

V Bánove, dňa 20.2.2019

                                                                                                      PhDr. Miloš Rybár

                                                                                                    starosta obce Bánov

                                                                     

Inštitúcie, projekty, aktivity obce a jej občanov