Obec Bánov

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

Štatút obce Bánov

PDF dokument: VZN obce Bánov č. 4_2021, ktorým sa vydáva Štatút Obce Bánov (179.58 kB)

PDF dokument: príloha č. 1: Územie obce Bánov (2.22 MB)
PDF dokument: príloha č. 2: Symboly Obce Bánov (322.59 kB)

Štatút obce patrí medzi interné predpisy obce so všeobecným predmetom úpravy. Ostatné interné predpisy vydávané obcou sú z hľadiska predmetu ich úpravy voči nemu špeciálnejšie, t. j. upravujú osobitné záležitosti (vystihuje to aj ich zákonný názov). Je teda zrejmé, že nesmú byť v rozpore so štatútom obce. Na druhej strane štatút nemôže upravovať záležitosti, ktoré v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. majú byť upravené osobitnými internými predpismi obce. Obzvlášť dôležité je to v prípade, ak ide o interný predpis, na ktorého vydanie je oprávnený starosta obce a nie obecné zastupiteľstvo alebo opačne. Ak by záležitosti, ktoré patria napríklad do právomoci starostu obce, upravilo obecné zastupiteľstvo svojím interným predpisom, zasiahlo by preto nezákonným spôsobom do výkonu právomoci starostu obce.