Obec Bánov

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

Symboly obce

Erb, pečať a vlajka tvoria trojicu základných symbolov obce. Na tvorbu každého z nich sa vzťahujú osobitné heraldické (náuka o erboch), vexilologické (náuka o vlajkách) a sigilografické (náuka o pečatiach) zákonitosti, pravidlá a zvyklosti.

PDF dokument: Symboly Obce Bánov (322.59 kB)

Pečať (história)

Pečať Bánova poznáme podľa odtlačku pečatidla z r. 1707. Jeho kruhopis znie BANKESZ S. MICHAEL. ANNO. 1707. V strede opečateného poľa je zobrazený sv. Michal archanjel s plamenným mečom a váhami, stojaci na drakovi.

Pečať Bánova z roku 1707 na dokumente z roku 1784.

 

 

 

 

 

 


Obsah pečate súvisí s patrocímiom miestneho kostola, postaveného v r.1842, no na starších základoch, o čom svedčí aj samotná pečať, ktorá je staršia ako dnešný kostol. Z literatúry je známe, že kostol sv. Michala v Bánove, resp. vo vtedajších Bánovských Kesoch je doložený už v 14. stor. - presnejšie r. 1332 (Hudák, s. 174). Niektorí autori dokonca spomínajú existenciu kostola sv. Michala k r. 1274 ( Súpis pamiatok na Slovensku s. 30).

Erb

Na základe odporúčania Heraldickej komisie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky má heraldické pretlmočenie obsahu starej pečate do erbu obce Bánov túto podobu:

v modrom štíte nad položeným obráteným drakom s červeným jazykom a v striebornej zbroji zlaté váhy so striebornými retiazkami položené na hrote zlatého plamenného meča so striebornou ďatelinkovou záštitou a gombíkom.

erb obce Bánov

 

 

 

 

 

 

 



Znamenie je vložené do dolu zaobleného, tzv. neskorogotického, či tiež španielskeho heraldického štítu. I keď sa v heraldickej tvorbe v minulosti používali rôzne tvary štítov, tento je v našej erbovej tvorbe najobvyklejší, používa sa vo všetkých heraldických katalógoch s erbami miest a obcí, a teda pri publikovaní erbu obce Bánov v heraldických publikáciách ho nebude potrebné znova upravovať.

V zmysle heraldickej konvencie bude možné zlatú podľa potreby zamieňať aj žltou a striebornú bielou, pričom sa však bude vždy popisovať ako zlatá a striebérná.

Pri čierno - bielom vyjadrení farieb sa červená vyjadrí zvislým šrafovaním, modrá vodorovným šrafovaním, zlatá bodkovaním a striebvorná ostáva voľná.

Vlajka

Vlajka obce Bánov pozostáva zo siedmich pozdĺžnych pruhov vo farbách bielej(1/9), modrej(2/9), žltej(1/9), modrej(2/9) a bielej(1/9). Vlajka má pmer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. evomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.

vlajka obce Bánov


 

 

 

 

Pečať (súčasnosť)

Pečať obce Bánov je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC BÁNOV. Pešať má prieme 35 mm, čo je v súlade s obesnými symbolmi. Od spomenutých troch základných symbolov možno odvodiť ďaľšie. Zástava obce Bánov má podobnú kompozíciu ako obecná vlajka. Pomer jej strán však nie je záväzne stanovený, čo znamená, že zástava môže byť aj dlhšia. Od obecnej pečate možno odvodiť okrúhle pečiatky obce. Ich pečatné pole sa nelíši od obecnej pečate, no kruhopis sa meni podľa toho, či ide o pečiatku starostu, obecného zastupiteľstva, alebo obecného úradu.

pečať obce Bánov

 

 

 

 

Štandarda starostu obce

Štandarda starostu Obce Bánov má medzi ostatnými symbolmi obce osobitné postavenie. Je vlajkou starostu, jedným z odznakov jeho úradu. Podobá sa znakovej zástave, je však doplnená o lem vo farbách obce. Rozdiel je tiež v tom, že kým znaková zástava môže byť zhotovená v mnohých exemplátoch, štandardy existuje spravidla len v jednom vyhotovení a býva tiež zhotovená luxusnejšou technikou.

štandarda starostu obce Bánov

 

 

 

 

Zástava

Zástava sa od vlajky odlišuje tiež tým, že kým vlajka prestavuje voľný kus textilu, ktorý sa vztyčuje na stožiar pomocou lanka, zástava je vždy pevne spojená so žrďou, stožiarom, alebo kratším priečnym rahnom (ak ide o koruhvu).

zástava obce Bánov

 

 

 

Krátka zástava

Krátka zástava obce Bánov je tiež pruhová, je však svojou dlhšou stranou pripojemá k žrdi. Je vhodná najmä na hromadnú vlajkovú výzdobu obce.

Krátka zástava

 

 

 

 

 

Koruhvá zástava

Koruhvá zástava obce Bánov predstavuje zvislý typ obecnej zástavy, pri ktorej je textil pripojený k priečnemu rahnu, spolu s ktorým sa vztyčuje na stožiar.

koruhvá zástava

 

 

 

 

 

Znaková zástava

Znaková zástava obce Bánov má podobu takmer štvorca, jej výška sa však v skutočnosti rovná (proporčne) výške erbu a šírka jeho šírke. Erbové znamenie je to rozvinuté do celej plochy textilu.

znaková zástava

 

 

 

 

 

Kombinovaná zástava

Kombinovaná zástava, alebo tiež "veľká" koruhva Obce Bánov predstavuje spojenie koruhvy so znokovou zástavou, ktorá sa pridáva k priečnemu rahnu do hornej časti zástavy.

kombinovaná zástava

 

 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Ladislav Vrteľ
tajomník Heraldickej komisie