Obec Bánov
S čím Vám môžeme pomôcť?
rozšírené vyhľadávanie

Cintorínske poplatky

Pohrebiská zriaďuje obec so súhlasom regionálneho úradu verejného zdravotníctva v súlade s osobitnými predpismi. Obec Bánov má zriadené dve obecné pohrebiská. Jedno na Štefánikovej ulici a druhé na Školskej ulici, v ktorom sa v súčasnej dobe nepochováva až do odvolania Obecného zastupiteľstva Bánov.

Pohrebisko na ulici Štefánikovej slúži na pochovávanie občanov obce Bánov. Na pochovávanie občanov iných obci je potrebný súhlas obce Bánov.

Obecné pohrebiská sú pietnym a sakrálnym miestom.

Nájomné za nájom hrobového miesta sa platí vopred, minimálne na 10 rokov.
Nájom za hrobové miesto je stanovený:

 • hrobové miesto dospelý = 30,00 €/10 rokov
 • dvoj hrob dospelý = 60,00 €/10 rokov
 • hrobové miesto dieťa do 10 r. = 0,00 €
 • kolumbárium pre urnu = 30,00 €/10 rokov
 • hrobka = 150,00 €/10 rokov

Cenník služieb:

 • zameranie hrobu = 3,00 €
 • zameranie hrobky = 3,00 €
 • zameranie kolumbária pre urnu = 3,00 €
 • použitie chladiaceho boxu = 7,00 €/1 deň
 • obradná sála na 1 obrad = 16,00 €
 • likvidácia kvetov a vencov = 5,00 €
 • výkop klasického hrobu (210cm x 75cm x 160cm) = 65,00 €
 • výkop a prehĺbeného klasického hrobu (210cm x 75cm x 220cm) = 70,00 €
 • výkop detského hrobu (130cm x 50cm x 120cm) = 30,00 €
 • výkop hrobky (250cm x 300cm x 220cm) = 200,00 €

Všetky poplatky za tieto služby sa vyplácajú uv pokladni Obecného úradu Bánov do 5 dní po uskutočnení pohrebu. Pokladňa sa nachádza v úradovni na prízemí Obecného úradu Bánov, okienko č. 1. Vybavuje p. Jana Mazúchová.

Prevádzkovateľom obecných pohrebísk je obec Bánov (ďalej len prevádzkovateľ). Správu pohrebísk obec zabezpečuje prostredníctvom svojho zamestnanca – správcu pohrebísk (ďalej len správca), ktorý vedie evidenciu hrobových miest, prideľuje hrobové miesta, stará sa o vzhľad pohrebiska, povoľuje stavebné práce pri zriadení hrobu. Ďalej udržiava zariadenie v dome smútku a zabezpečuje vývoz odpadkov z pohrebísk. Pripravuje Dom smútku k smútočnému obradu.