Obec Bánov

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

Poplatok za komunálny odpad

Základné náležitosti o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sú ustanovené v § 77 až § 83 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov.

Všeobecne záväzné nariadenie obce Bánov:
VZN obce Bánov č. 3/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Predmet a sadzby poplatku

 1. Poplatok platí poplatník, ktorým je:
  a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý alebo prechodný pobyt, alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu.
  b) fyzická osoba, ktorá je na území obce oprávnená užívať /vlastnícky vzťah/ alebo užíva nehnuteľnosť /nájomný vzťah/
  c) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako podnikanie
  d) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.
 2. V obci je zavedený intervalový zber komunálneho odpadu v dvojtýždňovom cykle.
 3. Obec Bánov stanovuje:
  a) sadzbu poplatku za zmesový komunálny odpad 0,06849 EUR za osobu a kalendárny deň (25 EUR ročne),
  b) sadzbu poplatku 0,020 EUR za kilogram drobného stavebného odpadu bez škodlivín.
 4. U právnických osôb a podnikateľov sa ukazovateľ produkcie komunálnych odpadov vypočíta podľa § 79 ods. 4 písm. a) zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a vynásobí koeficientom 1 . Koeficient sa použije pri výpočte údajov o priemernom počte zamestnancov poplatníkov. Ak je poplatníkom fyzická osoba-podnikateľ, do počtu osôb pre výpočet ukazovateľa dennej produkcie sa započíta aj táto osoba ako zamestnanec.

Postup obce pri vyrubení poplatku, splatnosť poplatku a spôsob zaplatenia poplatku

 1. Obec v zmysle § 81 zákona č. 582/2004 Z. z. vyrubuje poplatok rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie, v ktorom bude určený spôsob platenia poplatku a lehota splatnosti poplatku.
 2. Obec môže určiť platenie poplatku v splátkach, pričom splátky poplatku sú splatné v lehotách určených obcou v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje poplatok.
 3. Poplatník môže zaplatiť poplatok:
  a) na účet obce Bánov
  b) hotovosťou do pokladne obce Bánov
  c) poštovou poukážkou na účet obce Bánov
 4. Poplatok za drobný stavebný odpad bez obsahu škodlivín zaplatí v hotovosti v pokladne obce ihneď po jeho odovzdaní.

Vrátenie poplatku

 1. Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia, ak preukáže splnenie podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti.
 2. Podmienky pre vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti sú:
  1. písomná žiadosť o vrátenie poplatku
  2. musí zaniknúť dôvod spoplatnenia (napr.: zrušenie trvalého, resp. prechodného pobytu, zánik práva užívania nehnuteľností, úmrtie a pod.).

Zníženie a odpustenie poplatku

 1. Obec na základe písomnej žiadosti zníži poplatok podľa zákonom najnižšej sadzby, alebo poplatok v odôvodnených prípadoch odpustí alebo vráti za obdobie , ktoré hodnoverným spôsobom a dokladmi preukáže.
 2. Podkladmi pre zníženie poplatku sú:
  a) doklad o zániku trvalého alebo prechodného pobytu
  b) doklad o štúdiu mimo územia obce – potvrdení o ubytovaní mimo územia obce
  c) doklad preukazujúci ukončenie práva užívať nehnueľnosť
  d) doklad o úmrtí / v prípade, ak bol poplatok zaplatený poplatníkom, ktorý prevzal plnenie povinnosti za ostatných členov domácnosti/
  e) doklad o zrušení alebo pozastavení prevádzkovania živnosti
  f) potvrdenie o ubytovaní mimo obce, alebo prechodnom pobyte mimo územia obce z dôvodu výkonu zamestnania
  g) potvrdenie - ak ide o fyzickú osobu, ktorá je vo výkone trestu odňatia slobody, osobu umiestnenú v zariadení sociálnych služieb
  h) potvrdenie o pobyte v zahraničí, pracovná zmluva, čestné prehlásenie a pod.
  i) doklad, že sa v kalendárnom roku, na ktorý bol poplatok vyrubený dlhodobo a sústavne, po dobu viac ako 90 po sebe nasledujúcich dní nezdržiava v obci.
 3. Písomnú žiadosť zasielajú právnické a fyzické osoby najneskôr do dňa splatnosti vyrubeného poplatku.

Vysvetľujúce zákony: 
Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov