Obec Bánov

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

Pridelenie a zrušenie súpisného a orientačného čísla

Tlačivá: Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla,
Žiadosť o vydanie potvrdenia o veku stavby

Obec Bánov v súlade s par. 2c zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov určuje, mení alebo zrušuje súpisné číslo a orientačné číslo bytovým budovám a nebytovým budovám.

Pre určenie súpisného čísla pre stavby postavené pred rokom 1976 je potrebné predložiť:

1. žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla na stavbu
2. užívacie povolenie, kúpnu zmluvu, darovaciu zmluvu alebo iný doklad, ktorým môže stavebník preukázať vlastníctvo k stavbe
3. ak chýba akýkoľvek doklad k stavbe, žiadateľ predloží čestné vyhlásenie, v ktorom roku bola stavba postavená a účel, pre ktorý je čestné vyhlásenie vydané.
4. doklad o vlastníctve pozemku alebo doklad o inom práve k pozemku
5. zameranie adresného bodu

Pre určenie súpisného čísla pre novostavby a stavby postavené po roku 1976 je potrebné predložiť:

1. žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla na stavbu
2. kolaudačné rozhodnutie na budovu s vyznačenou právoplatnosťou
3. doklad o vlastníctve pozemku alebo doklad o inom práve k pozemku
4. zameranie adresného bodu

Pre zmenu/zrušenie súpisného a orientačného čísla je potrebné predložiť:

1. žiadosť o zmenu/zrušenie súpisného a orientačného čísla na  stavbu
2. dokumenty, ktoré sú podkladom na odôvodnenie žiadosti
(napr. právoplatné búracie povolenie  alebo doklad o odstránení stavby)
3. list vlastníctva

Pre vydanie potvrdenia o veku stavby je potrebné doložiť:

1. žiadosť o vydanie potvrdenia o veku stavby

Doba vybavenia:

do 30 dní

Správny poplatok:

bez poplatku