Obec Bánov

S čím Vám môžeme pomôcť?

rozšírené vyhľadávanie

Prihlásenie občana bez trvalého pobytu a zrušený trvalý pobyt

K prihláseniu na trvalý pobyt na Obec Bánov 
podľa § 5 „zákona“ je potrebné:

Občan, ktorému bol trvalý pobyt zrušený podľa § 7 ods. 1 písm. d) až g) „zákona“, a ktorý sa nemôže prihlásiť na trvalý pobyt podľa § 3 „zákona“, sa môže prihlásiť na trvalý pobyt v ohlasovni v mieste, kde sa zdržiava. V takomto prípade občan predkladá:
1. platný občiansky preukaz, alebo potvrdenie o občianskom preukaze z príslušného oddelenia Policajného zboru Slovenskej republiky 
2. potvrdenie o trvalom pobyte z ohlasovne miesta predchádzajúceho trvalého pobytu
     - v tomto prípade sa ako miesto trvalého pobytu uvedie iba obec pobytu. 

Ak ide o prihlásenie dieťaťa do 18 rokov, predkladá jeho zákonný zástupca originál rodný list vydaný orgánmi Slovenskej republiky a ako miesto trvalého pobytu sa uvedie iba obec. 

Adresa sídla obecného úradu uvedenej obce je adresou takého občana na účely doručovania písomností od orgánov verejnej správy a iných štátnych orgánov